help
Berekening CO2-voetafdruk van drinkwaterbedrijven [Boek]
Snip, Laura \ Oesterholt, Frank \ 2019
In deze praktijkcode wordt eerst ingegaan op de achtergrond van rekenmethodes voor een CO2-voetafdruk op basis van uitstoot van CO2-equivalenten (hoofdstuk 2). Daarna zijn in hoofdstuk 3 de richtlijnen voor de berekeningsmethodiek nader toegelicht.
help
Power-to-Protein: eiwitproductie in een circulaire economie : fase 2 Pilotonderzoek [Boek]
Oesterholt, Frank \ Broeders, Eddie \ Zamalloa, Carlos \ Palmen, Luc \ 2019
Door de groeiende wereldbevolking in combinatie met klimaatverandering en welvaartstoename zal de druk op de voedselvoorziening sterk gaan toenemen. Naast een verschuiving naar plantaardige eiwitten, moet de wetenschap op zoek naar alternatieve bronn ...
help
TKI CoRe Water- van RWZI naar een duurzame waterfabriek : laboratoriumonderzoek 2019 [Boek]
Harmsen, Danny \ Waal, Luuk de \ Oesterholt, Frank \ 2019
De uitdaging in het TKI-CoRe Water – van RWZI naar duurzame waterfabriek – project is om te werken aan zowel verduurzaming en kosteneffectiviteit van de behandeling van rioolwater als aan een betere effluentkwaliteit (lees verwijdering van microveron ...
help
Aquathermie in Tilburg: warmte en koude uit drinkwater : evaluatie TED-installatie bij Fontys Hogeschool [Boek]
Moerman, A. \ Bel, N. van \ Snip, L.J.P. \ Oesterholt, F.I.H.M. \ 2019
In dit onderzoek zijn de effecten van een TED-installatie in het drinkwaterdistributienet onderzocht. Daarbij zijn in acht genomen (1) de reikwijdte van de opgelegde temperatuurverandering en (2) de eventuele risico’s ten aanzien van de microbiologis ...
help
Milieuwinst en waterkwaliteitseffecten van thermische energie uit drinkwater \ H2O online [Artikel]
Oesterholt, F. \ Bloemendal, M. \ Bel, N. van \ Brand, T. van den \ 2018
Vrijwel alle drinkwaterbedrijven hebben ambities voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Een aantal drinkwaterbedrijven probeert met opwekking van duurzame energie hun CO2-voetafdruk te verlagen. Een bijzondere manier van energieopwekking is de lev ...
help
De rol van de drinkwatersector in de energietransitie : resultaten van 5 jaar onderzoek in de themagroep Klimaatneutrale waterketen [Boek]
Oesterholt, Frank \ Roest, Kees \ 2018
De themagroep is in 2013 gestart met de volgende missie: Drinkwaterbedrijven leveren een actieve bijdrage aan het terugdringen van de maatschappelijke kosten die ontstaan bij de inzet van fossiele energie bij drinkwatergebruik. Dit wordt bereikt door ...
help
Hygiëne bij werkzaamheden in de zuivering : werkboekje bij de 'Hygiënecode Drinkwater; Drinkwaterbereiding' [Boek]
Oesterholt, F.I.M.H. \ Meerkerk, M.A. \ 2018
In dit werkboekje komen achtereenvolgens de volgende checklists voor hygiënisch werken aan de orde: 1. Algemene basisregels voor hygiëne tijdens het werk; 2. Opslag en vervoer van leidingmaterialen en zuiveringsonderdelen; 3. Reiniging en desinfectie ...
help
Een generiek protocol voor het berekenen van de CO2-voetafdruk van drinkwaterbedrijven \ H2O online [Artikel]
Snip, L. \ Oesterholt, F. \ 2018
Vrijwel alle drinkwaterbedrijven willen een klimaatneutrale bedrijfsvoering bereiken. Hoewel er verschillen zijn in terminologie en rekenmethodiek, volgen ze de drie ‘scopes’ van het GreenHouse Gas (GHG) Protocol: 1) directe emissies, 2) indirecte em ...
help
Water en energie: inventarisatie bestaande praktijkervaringen [Boek]
Alphen, Henk-Jan van \ Oesterholt, Frank \ Snip, Laura \ Versteeg, Elize \ Roest, C. \ 2016
Barrières en succesfactoren in projecten op het gebied van ‘energie en water’ bij drinkwaterbedrijven zijn van niet-technologische aard. Dat blijkt uit dit rapport waarin barrières, valkuilen in het proces, de succes- en faalfactoren en de rentabilit ...
help
Feasibility of small scale heat recovery from sewers [Boek]
Hofman, Jan \ Graaff, Marthe de \ Oesterholt, Frank \ 2015
This project aimed at the development of a small scale system (20 - 50 houses) for heat recovery from the sewer system in a representative neighbourhood of the city of Groningen. This system should demonstrate the heat recovery from sewer water and r ...
help
Verkennende studie inpassing MDR-concept in de inrichting van de integrale waterketen [Boek]
Oesterholt, F. \ Raterman, B. \ Schans, M. van der \ Huiting, H. \ 2013
In de huidige situatie wordt effluent uit rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg voornamelijk geloosd op het oppervlaktewater en vervolgens uit het gebied afgevoerd. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) wil het effluent in de toekomst hoogwaardig lo ...
help
Legionella pneumophila vindt niche in gebouwgebonden koelwatersystemen : thema Platform \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oesterholt, R. \ Kooij, D. van der \ Wielen, P. van der \ 2012
In de zomer van 2009 werd in ruim 30 procent van een representatieve selectie van 50 gebouwgebonden koelwatersystemen DNA aangetroffen van Legionella pneumophila. In de meeste van deze systemen, in 6 grote steden, werd desinfectie toegepast met oxida ...
help
Kringloopsluiting fosfaat in zuivelindustrie haalbaar \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Oesterholt, F. \ 2011
Kringloopsluiting van fosfaat is onder bepaalde omstandigheden technisch en economisch haalbaar bij kaasproductiebedrijven. Dat blijkt uit een deskstudie uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Zuivel Organisatie. Belangrijk voor de haalbaalheid is ...
help
Kringloopsluiting fosfaat in de zuivelindustrie : verkennende deskstudie [Boek]
Oesterholt, F. \ Haese, N. D' \ Beken, S. vander \ 2011
In dit onderzoek is via een deskstudie meer informatie verzameld over de technologieën voor selectieve fosfaatverwijdering uit proceswaterstromen (in algemene zin) en de technologische en economische toepasbaarheid van die technologie op proceswaters ...
help
Karakterisering, effecten en verwijdering van NOM : samenvatting NOM-gerelateerd onderzoek [Boek]
Oesterholt, F. \ Cornelissen, E. \ 2010
Vrijwel alle drinkwaterbronnen bevatten in meer of mindere mate natuurlijk organisch materiaal (NOM). Het kan worden gedefinieerd als opgeloste, niet vluchtige organische verbindingen met een natuurlijke herkomst. In de zuiveringstechnologie voor dri ...
help
Nanofiltratie ongeschikt voor zuiveren blancheerwater \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Oesterholt, F. \ Rij, C. van \ 2010
Bij de verwerking van aardappelen tot aardappelproducten zoals frites worden gesneden aardappelen geblancheerd om de juiste smaak en kleur van het eindproduct te realiseren. KWR testte nanofilters om blancheerwater bij hoge temperatuur te zuiveren. B ...
help
Combinatie Q-PCR en specifieke kweekmethode efficiënt voor screening proceswatermonsters op Legionella [: thema Proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oesterholt, F. \ Paping, L. \ Veenendaal, H. \ Kooij, D. van der \ 2009
Om industriële koelwater- en proceswatersystemen optimaal te beheren en te controleren is een snelle en betrouwbare analysemethode nodig voor het bepalen van de concentratie Legionella. In zes weken zijn monsters uit 15 koelwater- en 4 proceswatersys ...
help
Invloed van de watertemperatuur op het gedrag van Legionella in leidingen van divers materiaal [thema proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oesterholt, F. \ Veenendaal, H. \ Kooij, D. van der \ 2007
De watersamenstelling en de aard van de toegepaste leidingmaterialen zijn van invloed op de biofilmvorming in drinkwaterleidingen. Een toename van de biofilm bij temperaturen tussen 25 en 45°C vergroot de kans op aanwezigheid van legionellabacteriën. ...
help
Evaluatie van praktijkervaringen met huishoudwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oesterholt, F. \ Sluijs, A. \ Mons, M. \ Medema, G-J. \ 2003
Binnenkort komt het Ministerie van VROM met een definitief beleidsstandpunt betreffende de centrale levering van een tweede waterkwaliteit aan huishoudens. Dit beleidsstandpunt zal grotendeels zijn gebaseerd op onderzoek dat Kiwa Water Research in op ...
help
Legionella in woninginstallaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oesterholt, F. \ Kooij, D. van der \ 2003
Een onderzoek is uitgevoerd naar de aanwezigheid van legionellabacteriën in leidingwaterinstallaties in woningen. In 16 van de 400 onderzochte woningen werden legionellabacteriën aangetoond boven de (voorgestelde) toekomstige norm van 100 kve/l. In a ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.