help
Beoordeling mogelijke PAS maatregelen: plausibiliteit van werking AgriMestMix systeem [Boek]
Ogink, N.W.M. \ Melse, R.W.M. \ 2020
In dit rapport wordt een beoordeling gegeven van de plausibiliteit van de werking van het AgriMestMix systeem als mogelijke maatregel om de ammoniakemissie uit stallen met mestopslag onder de roosters tegen te gaan. De maatregel behelst het dagelijks ...
help
Technische bovengrenzen van P2O5 gehalte dikke fractie na scheiding drijfmest met decanteercentrifuge : update 2020 [Boek]
Melse, R.W. \ Hoeksma, P. \ Ogink, N.W.M. \ 2020
help
Berekening van een onzekerheidsmarge voor fijnstof reducerende technieken bemeten op één in plaats van twee bedrijfslocaties [Boek]
Winkel, A. \ Ogink, N.W.M. \ 2020
help
Resultaten geur- en fijnstofmetingen vleeskuikens BeterLeven1Ster : indicatieve metingen tijdens een enkele ronde [Boek]
Ellen, Hilco \ Ogink, Nico \ Veld, Jos Huis in ’t \ 2020
Tijdens één ronde zijn metingen gedaan aan de emissie van fijnstof (PM10) en geur aan een stal met trager groeiende vleeskuikens die voldeed aan de eisen van Beter Leven 1 Ster. Uit de resultaten komt naar voren dat de emissies, per dier(-plaats), ...
help
PAS Update aanvullende reservemaatregelen Landbouw [Boek]
Groenestein, K. \ Ogink, N. \ Ellen, H. \ Šebek, L. \ Bruggen, C. van \ Huijsmans, J. \ Vermeij, I. \ 2019
De stikstofdepositie in veel Natura2000-gebieden in Nederland is hoger dan gewenst. Dit heeft geleid tot een impasse in economische ontwikkeling van onder meer de veehouderij. Voor de drie sectorclusters Verkeer en Vervoer, Industrie en Energie en de ...
help
Risicomodellering veehouderij en gezondheid (RVG): modellering van regionale endotoxineconcentraties en relaties met gezondheidseffecten [Boek]
Heederik, Dick \ Erbrink, Hans \ Farokhi, Azadeh \ Hagenaars, Thomas \ Hoek, Gerard \ Ogink, Nico \ Rooij, Myrna de \ Smit, Lidwien \ Winkel, Albert \ Wouters, Inge \ 2019
help
Ammoniakemissie tijdens frequent mixen van drijfmestmet lucht : onderzoek op Dairy Campus [Boek]
Dooren, H.J.C. van \ Bokma, S. \ Ogink, N.W.M. \ 2019
In vier experimenten, in een periode van drie jaar (2016-2018) uitgevoerd op Dair y Campus, is het effect van frequent mixen van drijfmest op de ammoniakemissie onderzocht. Het mixen van mest is uitgevoerd met twee luchtmixsystemen en een mechanische ...
help
Beïnvloeding van de ammoniakemissie uit melkveestallen met roostervloer door beweiding : onderzoek op Dairy Campus [Boek]
Dooren, H.J.C. van \ Ogink, N.W.M. \ Riel, J.W. van \ Mosquera, J. \ Zonderland, J.L. \ 2019
Tijdens beweiding van melkvee verlaten de dieren de stal. Dit beïnvloedt de ammoniakemissie uit de stal. Bij terugkeer van de dieren in de stal neemt de ammoniakemissie weer snel toe. In totaal heeft beweiding een reducerend effect op de ammoniakemi ...
help
Metingen aan twee biologische combi-luchtwassers door twee geurlaboratoria [Boek]
Melse, R.W. \ Ogink, N.W.M. \ 2019
Uit een praktijksteekproef die eerder werd uitgevoerd in Nederland (Melse et al., 2018b) bleek dat de geur- en ammoniakverwijderingsrendementen van combi-luchtwassers bij stallen beduidend lager waren dan verwacht werd op basis van eerder in Duitslan ...
help
Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen [Boek]
Aarnink, André \ Groot, Jos de \ Ogink, Nico \ 2019
De coalitie Vitalisering varkenshouderij heeft met betrokken provincies en LNV het initiatief genomen voor een brongerichte verduurzaming van varkensstallen. Doelstelling is dat schadelijke emissies uit varkensstallen zoveel mogelijk brongericht en i ...
help
Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen : deel 1: Oriënterend onderzoek naar werking gecombineerde luchtwassers en verschillen tussen geurlaboratoria / [Boek]
Melse, R.W. \ Nijeboer, G.M. \ Ogink, N.W.M. \ 2018
In deze studie is de geurverwijdering gemeten bij twee typen combi-wassers op elk twee bedrijfslocaties. De luchtwassers waren achter een varkensstal geschakeld. Per bedrijfslocatie zijn in de zomer van 2016 zes geurrendementsmetingen uitgevoerd door ...
help
Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen : deel 2: Steekproef rendement luchtwassers in de praktijk / [Boek]
Melse, R.W. \ Nijeboer, G.M. \ Ogink, N.W.M. \ 2018
In deze studie is middels een steekproef in Noord-Brabant en Gelderland in de praktijk op 48 varkensbedrijven het geurverwijderingsrendement van een luchtwasser bepaald. De steekproef omvatte zowel chemische, combi- als biologische wassers. Daarnaast ...
help
StalSens-Oren: meetsystemen voor bedrijfs-monitoring van emissies in de veehouderij : deskstudie naar de mogelijkheden voor directe emissieregistratie [Boek]
Ellen, Hilko \ Dinther, Daniëlle van \ Melse, Roland \ Mosquera, Julio \ Ogink, Nico \ Ploegaert, Johan \ Vonk, Jan \ 2018
In de regulering van emissies van ammoniak, fijnstof en geur vanuit stallen in de veehouderij zijn emissiefactoren opgenomen gebaseerd op metingen aan systemen volgens een meetprotocol, waarbij de bedrijven worden beoordeeld op de aanwezigheid van de ...
help
Technische bovengrenzen van P2O5 gehalte dikke fractie na scheiding drijfmest met decanteercentrifuge: verkennende studie - versie januari 2017 [Boek]
Melse, R.W. \ Hoeksma, P. \ Ogink, N.W.M. \ 2018
help
Stalmaatregelen voor het reduceren van geuremissie uit de intensieve veehouderij = Barn measures to reduce odour emission from intensive livestock farming [Boek]
Winkel, A. \ Ellen, H.H. \ Aarnink, A.J.A. \ Ogink, N.W.M. \ 2018
Deze studie geeft een overzicht van bestaande en perspectiefvolle maatregelen waarmee de emissie van geur uit stallen in de intensieve veehouderij kan worden verminderd. De resultaten van deze studie dienen ter ondersteuning van beleidsvorming en de ...
help
Rekentool voor het bepalen van de effecten van voer- en management-maatregelen op de ammoniakemissie bij varkens: ontwikkeling en validatie [Boek]
Aarnink, Andre \ Pas, Loes van de \ Peet-Schwering, Carola van der \ Hol, Annemieke \ Binnendijk, Gisabeth \ Le Dinh, Phung \ Hafner, Sasha \ Ogink, Nico \ 2018
help
Mogelijkheid vaststellen emissies biologische pluimveehouderij : deskstudie naar de mogelijkheden om de emissiefactoren vast te stellen van biologisch gehouden pluimvee op basis van beschikbare informatie [Boek]
Ellen, H.H. \ Aarnink, A.J.A. \ Ogink, N.W.M. \ 2018
Op basis van beschikbare kennis en literatuur zijn de effecten van verschillen tussen biologisch en regulier gehouden leghennen op de emissies van ammoniak, geur en fijnstof (PM10) kwalitatief beschreven. Aanvullend daarop is gekeken of emissiefactor ...
help
Emissies van endotoxinen uit de veehouderij: eindrapport endotoxine metingen = Emissions of endotoxins from animal production: final report on endotoxin measurements [Boek]
Winkel, A. \ Erbrink, J.J. \ Wouters, I.M. \ Huis in ’T Veld, J.W.H. \ Heederik, D.J.J. \ Ogink, N.W.M. \ 2018
Cijfers over de emissie van endotoxinen uit stallen zijn nodig als input voor een eventueel endotoxinetoetsingskader ter bescherming van de gezondheid van omwonenden van stallen. Daarnaast zijnemissiecijfers nodig in lopend onderzoek waarin concentra ...
help
Endotoxinen rond stallen: is een aanvullend toetsingskader nodig? \ Tijdschrift lucht [Artikel]
Erbrink, H. \ Heederik, D. \ Ogink, N. \ Winkel, A. \ Wouters, I. \ 2017
Dit artikel beschrijft een eerste aanzet tot een kwantitatief microbieel verspreidingsmodel. Dit moet een onderdeel gaan vormen van een modelketen die leidt tot een risicobeoordelingsmodel voor de volksgezondheidseffecten van endotoxinen uit de landb ...
help
Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013a = Measurement protocol for ammonia emission from housing systems in livestock production 2013a [Boek]
Ogink, N.W.M. \ Mosquera, J. \ Hol, J.M.G. \ 2017
Dit rapport is een herziening van het ‘Meetprotocol voor ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013’ (rapport 726). De wijziging zijn opgenomen in een addendum met vervanging van nader aangeduide tekstonderdelen van rapport 726 d ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.