Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Oosterbeek
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee : resultaten 2015-2016 en trends in broedsucces in 2005-2016 [Boek]
Koffijberg, K. \ Cremer, J.S.M. \ Boer, P. de \ Nienhuis, J. \ Schekkerman, H. \ Oosterbeek, K. \ Postma, J. \ 2017
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2014 [Boek]
Koffijberg, K. \ Cremer, J.S.M. \ Boer, P. de \ Postma, J. \ Oosterbeek, K. \ 2016
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke leefgebieden en voedselgroe ...
help
Wat bepaalt de draagkracht van de Waddenzee voor wadvogels: onderzoek naar het verspreidingsgedrag van scholeksters [Boek]
Ens, B.J. \ Dokter, A. \ Rappoldt, K. \ Oosterbeek, K. \ 2015
In berekeningen aan de mogelijke effecten van bodemdaling op de wadvogels die op het drooggevallen wad naar voedsel zoeken speelt het model WEBTICS (Rappoldt et al. 2004) een centrale rol (Rappoldt & Ens 2011, Rappoldt & Ens 2013a). Dit model voorspe ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2011-2013 [Boek]
Koffijberg, K. \ Boer, P. de \ Hustings, F. \ Kleunen, A. van \ Oosterbeek, K. \ Cremer, J.S.M. \ 2015
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. ...
help
Nieuwe ontdekkingen en mogelijkheden in het onderzoek aan Scholeksters dankzij het UvA Bird Tracking Systeem \ Limosa [Artikel]
Ens, B.J. \ Bom, R.A. \ Dokter, A.M. \ Oosterbeek, K. \ Jong, J. de \ Bouten, W. \ 2014
Dankzij hun voorkeur voor open gebieden, hun opvallende gedrag en eenvoudig te meten voedselbronnen behoren Scholeksters tot de best bestudeerde wadvogels ter wereld. Er zijn echter grenzen aan de mogelijkheden om hun gedrag en ecologie te bestuderen ...
help
Pleisterplaatsen van geloggerde Kleine Zwanen \ Limosa [Artikel]
Nolet, B. \ Kölzsch, A. \ Oosterbeek, K. \ Vries, P. de \ 2014
Bepalen welke gebieden de belangrijkste pleisterplaatsen van trekvogels zijn, gebeurt doorgaans aan de hand van getelde aantallen. Nu we individuele vogels met high-tech middelen op hun trek kunnen volgen, kunnen we ook vanuit het perspectief van de ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2009 en 2010 [Boek]
Kleunen, A. van \ Boer, P. de \ Koffijberg, K. \ Oosterbeek, K. \ Nienhuis, J. \ Jong, M.L. de \ Smit, C.J. \ Roomen, M. van \ 2012
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. ...
help
Scholeksters in de knel: onderzoek naar de oorzaken van de dramatische achteruitgang van de Scholekster in Nederland [Boek]
Ens, Bruno J. \ Aarts, Bram \ Hallmann, Caspar \ Oosterbeek, Kees \ Sierdsema, Henk \ Slaterus, Roy \ Troost, Gerard \ Turnhout, Chris van \ Wiersma, Popko \ Winden, Erik van \ 2011
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2007 en 2008 [Boek]
Kleunen, A. van \ Koffijberg, K. \ Boer, P. de \ Ninehuis, J. \ Camphuysen, P.J. vna \ Schekkerman, H. \ Oosterbeek, K.H. \ Jong, M.L. de \ Ens, B.J. \ Smit, C.J. \ 2010
Voor het derde en vierde opeenvolgende jaar werd het broedsucces van een aantal kustbroedvogels in de Waddenzee bepaald. Van Eider, Scholekster, Kluut, Kokmeeuw, Zilvermeeuw en Visdief, alsmede van Kleine Mantelmeeuw en Noordse Stern werd informatie ...
help
Onderzoek naar de oorzaken van de dramatische achteruitgang van de scholekster in Nederland \ Limosa [Artikel]
Ens, B.J. \ Aarts, B. \ Oosterbeek, K.H. \ Roodbergen, M. \ Sierdsema, H. \ Slaterius, R. \ Teunissen, W.A. \ 2009
De scholekster Haematopus ostralegus is in snel tempo bezig veel trrein te verliezen. En dat terwijl ons land het 'scholeksterland' bij uitstek is. De afname begon omstreeks 1990 en betreft de aantallen van zowel overwinterende als broedende vogels. ...
help
Onderzoek aan meeuwen met satellietzenders \ Limosa [Artikel]
Ens, B.J. \ Bairlein, F. \ Camphuysen, K.C.J. \ Boer, P. de \ Exo, K.M. \ Gallego, N. \ Klaassen, R.H.G. \ Oosterbeek, K. \ Shamoun-Baranes, J. \ 2009
In een door ESA gefinacierd project project zijn we nagegaan welke zenders geschikt zijn om verschillende vliegbewegingen te volgen en hoe die gegevens een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van aanvaringsrisico's tussen vogels en (militaire ...
help
Notitie over aflezingen van individueel gemerkte scholeksters in de Waddenzee tot en met het seizoen 2006/2007 [Boek]
Oosterbeek, K. \ Ens, B.J. \ 2007
De Nederlandse Waddenzee is een van de allerbelangrijkste overwinteringsgebieden van de Scholekster (Haematopus ostralegus ostralegus. Om goede schattingen van de overleving te kunnen maken en om na te gaan of de Scholeksters die te lijden hadden van ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2006 : rapport in het kader van het WOT Programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN) [Boek]
Boer, P. de \ Oosterbeek, K.H. \ Koffijberg, K. \ Ens, B.J. \ Smit, C.J. \ Jong, M.L. de \ 2007
Dit rapport presenteert de resultaten van het ‘Reproductiemeetnet Waddenzee’ dat door IMARES en SOVON Vogelonderzoek Nederland sinds 2005 in de Waddenzee wordt gecoördineerd in het kader van de Wettelijke Onderzoekstaken Informatievoorziening Natuur. ...
help
Reconstructie zorgt voor uitvoeringsimpuls bij ecologische verbindingszones \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Clewits, M. \ Haven, W. van der \ Oosterbeek, B.J. \ Plompen, N. \ 2007
In heel Nederland zijn waterschappen volop betrokken bij het realiseren van ecologische verbindingen binnen de landelijke ecologische hoofdstructuur (EHS). Daarnaast ligt er op regionale schaal nog een enorm grote opgave, namelijk het realiseren van ...
help
Effecten van schietoefeningen vanaf Fort Erfprins op natuurwaarden in het zeegat van Texel : een inventarisatie van bestaande kennis en een voorstudie voor nader onderzoek [Boek]
Smit, C.J. \ Brasseur, S.M.J.M. \ Ens, B.J. \ Oosterbeek, K.H. \ 2006
De Noorderhaaks is een zandplaat in het sterk dynamische zeegebied tussen Texel en Den Helder. Vanaf Fort Erfprins worden sinds vele jaren schietoefeningen uitgevoerd waarbij het water ten zuiden van de plaat als doelgebied fungeert en waarbij het ge ...
help
Scholekster populatie studies : bijdrage aan de zoektocht naar de oorzaken van de sterke achteruitgang van de scholekster in het Waddengebied [Boek]
Oosterbeek, K.H. \ Pol, M. van de \ Jong, M.L. de \ Smit, C.J. \ Ens, B.J. \ 2006
Sinds 1990 is het aantal Scholeksters dat in Nederland broedt met 50% afgenomen. Een vergelijkbare afname van meer dan 40% heeft zich voorgedaan in het Waddengebied. Dit rapport beschrijft de resultaten van de verandering in populatie op Schiermonnik ...
help
Verdrogingsbestrijding in Brabantse natuurgebieden : samenwerking vormt basis voor aanpak \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Oosterbeek, B. \ 1998
De Tweede kamer heeft een motie aangenomen waarin voor een versnelde aanpak wordt gepleit. In het jaar 2000 moet de verdroging 25 procent zijn teruggebracht. In Noord-Brabant hebben de verschillende belanghebbenden de handen ineengeslagen om gezameli ...
help
Variation in growth of young and adult size in Barnacle Geese Branta leucopsis: evidence for density dependence \ Ardea : tijdschrift der Nederlandse Ornithologische Unie [Artikel]
Loonen, M.J.J.E. \ Oosterbeek, K. \ Drent, R.H. \ 1997
Bestudering van de populatiegrootte van een kolonie brandganzen op Spitsbergen, waarbij de groei, de groeisnelheid en de overleving van de ganzenkuikens nader werd onderzocht
help
Het modelleren van de effecten van natuurbeheer ten behoeve van MOVE [Boek]
Oosterbeek, B. \ Alkemade, J.R.M. \ Wiertz, J. \ 1997
help
Reactie [op: waterkering en planologie (g)een maatregel te veel] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Oosterbeek, H.J. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.