help
Cost-benefit analysis of invasive muskrat control in the Netherlands : Complete removal as financially rational strategy \ Water governance [Artikel]
Zappeij-Ploeger, S. \ Pot, M.T. \ Bos, D. \ 2020
Door graverij in waterkeringen bedreigen muskusratten de Nederlandse waterveiligheid en daarom wordt de soort al sinds de vestiging in 1941 bestreden. Recente Europese wetgeving met betrekking tot invasieve exoten verplicht de lidstaten van de EU om ...
help
De geheimzinnige wespendief is lastig te inventariseren \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Pot, A. \ Manen, W. van \ 2019
In de Gedragscode bosbeheer staat dat de wespendiefals ‘beschermde soort bijzondere aandacht verdient’. Als deze roofvogel in een perceel aanwezig is of was in de afgelopen vijf jaar, dan moet een ‘ter zake kundige’ worden ingeschakeld. Naar aanleidi ...
help
Keer Diabetes2 Om groepsprogramma : Voeding Leeft [Boek]
Battjes-Fries, M. \ Patijn, O. \ Pot, G. \ Voshol, P. \ 2019
help
Omgaan met de toekomst : themanummer \ Water governance [Artikel]
Duin, P. van der \ Pot, W. \ Bruggeman, W. \ 2019
Onze themaredactie verzamelde voor u gedachten, stellingen en onderzoeken over toekomstig waterbeheer. In het openingsartikel ‘Omgaan met de toekomst’ nemen zij u eerst mee in het omgaan met onzekerheid, dat immers inherent is aan denken over de toek ...
help
Nieuw leefgebied voor de grote weerschijnvlinder \ Vlinders [Artikel]
Berkel, B. van \ Pot, T. \ 2019
De grote weerschijnvlinder is in Nederland bezig met een opmars, zoals in het vorige nummer van Vlinders is toegelicht. In het oosten en noordoosten van het land breidt de vlinder zich uit, maar in Zuidoost-Nederland komen er nog steeds maar vier pop ...
help
Vooruitziend gemeentelijk waterbeheer : verklaringen voor de mate van toekomstgerichtheid van gemeentelijke rioleringsplannen \ Water governance [Artikel]
Pot, W. \ 2019
Klimaatverandering, demografische en economische ontwikkelingen, digitalisering: Gemeenten zien zich in toenemende mate geconfronteerd met een scala aan toekomstige ontwikkelingen waarvan per definitief het verloop zeer onzeker is. Toekomstige ontwik ...
help
Op naar precisielandbouw 2.0 : eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275 [Boek]
Kempenaar, Corné \ Dijk, Chris van \ Hermans, Geert \ Steele-Dun, Susan \ Sande, Corné van de \ Verschoore, Jeroen \ Wal, Tamme van der \ Roerink, Gerbert \ Visser, Juriaan \ Kamp, Jan \ Blok, Pieter \ Polder, Gerrit \ Wolf, Jan van de \ Jalink, Henk \ Bulle, Annette \ Meurs, Bert \ Michielsen, Jean-Marie \ Zande, Jan van de \ Hoving, Idse \ Riel, Johan van \ Holshof, Gertjan \ Boheemen, Koen van \ Evert, Frits van \ Riemens, Marleen \ Keizer, Paul \ Schnabel, Sabine \ Egmond, Fenny van \ Walvoort, Dennis \ Janssen, Henk \ La Riviėre, Inge \ Kocks, Corné \ Pot, Alfred \ 2019
De publiek private samenwerking (PPS) ‘Op naar precisielandbouw 2.0’ (PL2.0) is een R&D project van de topsector AgriFood. Het project is gestart in 2015 met doorlooptijd van 4 jaar. Voor u ligt het eindrapport. In deze PPS werkten ruim 20 private be ...
help
Omgaan met de toekomst \ Water governance [Artikel]
Pot, W. \ Bruggeman, W. \ Duin, P. van der \ 2019
De toekomst is onzeker, kunnen we ons dus niet beter concentreren op de problemen van vandaag? Aan de andere kant: als we ons nu niet op de toekomst voorbereiden, zitten we morgen met nog grotere problemen. Onzekere lange termijn opgaven vereisen nú ...
help
Interview Maarten van der Vlist : Topspecialist adaptief watermanagement Rijkswaterstaat \ Water governance [Artikel]
Pot, W. \ 2019
Op 1 maart 2019 nam Maarten van der Vlist afscheid van Rijkswaterstaat als topspecialist adaptief watermanagement, en ging met deeltijdpensioen. Naast topspecialist is Maarten universitair docent bij Wageningen University, leerstoelgroep landschapsar ...
help
Ecologische sleutelfactor verwijdering [Boek]
Teurlincx, Sven \ Pot, Roelf \ Bakker, Liesbeth \ Senerpont Domes, Lisette de \ 2018
De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
help
Ecologische sleutelfactoren bufferzone en waterplanten : tussenrapportage [Boek]
Torenbeek, Reinder \ Grutters, Bart \ Geest, Gerben van \ Pot, Roelof \ 2018
De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Boek] - Derde druk (2018)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den Broek \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Vriese, T. \ Duijts, R. \ Hartholt, J.G. \ Jager, Z. \ Stikvoort, E.C. \ Walvoort, D. \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2018
Dit rapport is de geactualiseerde versie van het document 'Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water', dat in het najaar 2012 werd vastgesteld door de Regiekolom. De getalswaarden in dit rapport zijn de doelen ...
help
Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Boek]
Evers, C.H.E. \ Broek, A.J.M. van den \ Buskens, R. \ Leerdam, A. van \ Knoben, R.A.E. \ Herpen, F.C.J. van \ Pot, R. \ 2018
Naar aanleiding van de actualisatie van de maatlatten voor natuurlijke wateren (vastgelegd in STOWA-rapport 2018-49) zijn ook de default-maatlatten voor sloten en kanalen geactualiseerd. Deze geactualiseerde maatlatten zijn vastgelegd in dit rapport.
help
Meer rendement uit belichting en CO2 vergt inzicht in fotosyntheserespons : CO2, licht en de wet van de afnemende meeropbrengst \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ Pot, S. \ 2018
help
Aanpassing maatlatten overige waterflora in sloten en kanalen [Boek]
Pot, R. \ Herpen, F. van \ Derksen, M. \ 2018
Door het RAM is in 2016 een inventarisatie gemaakt van de wensen voor verbeteringen en aanpassingen in de KRW maatlatten. Eén van de vaak genoemde wensen door meerdere waterschappen is het verbeteren van de maatlat voor overige waterflora in sloten e ...
help
Samenvatting van publicatie Anders Eten bij MS : eindrapportage van de pilot Eet Anders Experiment [Boek]
Battjes-Fries, Marieke \ Voshol, Peter \ Pot, Gerda \ Patijn, Olga \ 2017
Dit is de samenvatting gebaseerd op de eindrapportage van de effectevaluatie die het Louis Bolk Instituut in opdracht van Stichting Voeding Leeft en Stichting MS-Anders heeft uitgevoerd naar de eerste fase van het ‘Anders Eten bij MS’ groepsprogramma ...
help
Samenvatting van publicatie Eten voor Reuma : voedingsinterventie bij reumapatiënten : eindrapportage [Boek]
Voshol, Peter \ Battjes-Fries, Marieke \ Patijn, Olga \ Pot, Gerda \ 2017
Dit is de samenvatting gebaseerd op de eindrapportage van de effectevaluatie van het programma ‘Eten voor Reuma’, uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut. Dit programma is georganiseerd door Stichting Voeding Leeft en het Regionale Reuma Centrum (RR ...
help
Kennissynthese voeding als behandeling van chronische ziekten [Boek]
Witkamp, Renger \ Navis, Gerjan \ Boer, Jolanda \ Plat, Jogchum \ Assendelft, Pim \ Vries, Jeanne de \ Dekker, Louise \ Seves, Marije \ Pot, Gerda \ 2017
Deze kennissynthese richt zicht op voeding als therapeutische optie, dat wil zeggen: het specifiek inzetten van voedingsmaatregelen teneinde het beloop van chronische ziekten gunstig te beïnvloeden. Het begrip voeding wordt in dit verband gedefinieer ...
help
Watersysteemrapportage Rijntakken 1990-2015 : ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie [Boek]
Reeze, B. \ Winden, A. van \ Postma, J. \ Pot, R. \ Hop, J. \ Liefveld, W. \ 2017
Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is er de opgave tot het verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. De eerste planperiode voor de KRW (2010- 2015) is in 2015 afgerond. Ten behoeve van de planuitw ...
help
Soorten Effect Rapportage (SER) : herintroductie edelhert en spontane vestiging/komst damhert in het Drents-Friese Wold [Boek]
Pot, Aaldrik \ Wolf, Jori \ 2017
In het Nationaal Park het Drents-Friese Wold is er de concrete wens ruimte te bieden aan grazers die hier van nature thuishoren. Er is een plan van aanpak gemaakt om het edelhert te herintroduceren in het Drents-Friese Wold.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.