help
Nieuw monitoringsmeetnet kwelders Ameland-Oost : jaarrapportage veldwerk 2019 [Boek]
Puijenbroek, Marinka E.B. van \ Sonneveld, Cor \ 2020
Dit rapport is een update van de vorige jaarrapportage (Duin et al. 2018), waaruit de meer algemene teksten deels zijn overgenomen. Op het Waddeneiland Ameland vindt sinds 1988 bodemdaling plaats als gevolg van gaswinning. Vanaf 1993 vindt er langlop ...
help
Refererentiescenario’s Natuur : tussenrapportage Natuurverkenning 2050 [Boek]
Hinsberg, Arjen van \ Egmond, Petra van \ Pouwels, Rogier \ Dirkx, Joep \ Breman, Bas \ Bakkenes, Michel \ Brink, Thelma van den \ Gaalen, Frank van \ Giesen, Paul \ Hellegers, Marjon \ Puijenbroek, Peter van \ Tol, Sandy van \ Aar, Mies van \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Eupen, Michiel van \ Henkens, René \ Jochem, René \ Knegt, Bart de \ Meeuwsen, Henk \ Melman, Dick \ Mensing, Victor \ Piet, GerJan \ Roelofsen, Hans \ Sanders, Marlies \ Veraart, Jeroen \ Wamelink, Wieger \ 2020
In deze tussenrapportage staan de volgende vragen centraal: 1. Hoe ontwikkelen de resterende opgaven voor de Vogel- en Habitatrichtlijn zich wanneer het huidige, vastgestelde beleid wordt uitgevoerd en de huidige sociaal-economische trends worden doo ...
help
Lange-termijnontwikkeling van kwelders in de Waddenzee (1960-2018) [Boek]
Elschot, Kelly \ Puijenbroek, Marinka \ Lagendijk, Georgette \ Wal, Jan-Tjalling van der \ Sonneveld, Cor \ 2020
Kwelders zijn onderdeel van het Natura 2000-gebied Waddenzee. Om aan (inter-)nationale verplichtingen te voldoen is actuele kennis van areaal en kwaliteit vereist. Het kwelderareaal in de Waddenzee is in het afgelopen decennium geleidelijk gegroeid e ...
help
De haarvaten van het ecologisch riviernetwerk: Consequenties van fragmentatie en het belang van landbruggen en oeverzones \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Buijse, A.D. \ Verdonschot, R.C.M. \ Puijenbroek, P.J.T.M. van \ Verdonschot, P.F.M. \ 2019
Fragmentatie heeft invloed op de habitatkwaliteit. Ecologische verbetering van beken en rivieren is daarom ook afhankelijk van het omringende land: natuurlijke oeverzones bieden schaduw en structuur en landbruggen verbinden bovenlopen. Een herwaarder ...
help
Impact van verschillende visserijvormen op trekvissen [Boek]
Rijssel, Jacco van \ Puijenbroek, Marinka van den \ Schilder, Karen \ Winter, Erwin \ 2019
In de kustwateren, overgangswateren (gebieden op de overgang van kust- naar binnenwateren) en binnenwateren vinden verschillende vormen van beroepsvisserij, sportvisserij en recreatieve visserij plaats. In vrijwel alle visserijvormen vindt een zekere ...
help
Beneficial use of dredged sediment to enhance salt marsh development by applying a ‘Mud Motor’: evaluation based on monitoring [Boek]
Baptist, Martin \ Vroom, Julia \ Willemsem, Pim \ Puijenbroek, Marinka \ Maren, Bas van \ Steijn, Pim van \ Regteren, Marin van \ Colosimo, Irene \ 2019
Bij de haven van Harlingen is een innovatieve methode beproefd voor hergebruik van baggerslib om de ontwikkeling van een kwelder te stimuleren: de slibmotor. Bij een slibmotor wordt baggerspecie als een semi-continue bron van sediment zo dicht mogeli ...
help
Door de dam heen : Soort- en rivier specifieke effecten van dammen op Europese trekvissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Puijenbroek, P. van \ Buijse, T. \ Kraak, M. \ Verdonschot, P. \ 2019
Dammen vormen wereldwijd de grootste bedreiging voor rivierecosystemen, wat vooral tot uitdrukking komt in de afname van de aantallen trekvissen. De mate waarin vissoorten worden beperkt in hun migratie verschilt echter van rivier tot rivier en van s ...
help
Vismigratie leeft : helft migratieknelpunten voor vis in Nederland opgelost \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kroes, M. \ Wanningen, H. \ Philipsen, P. \ Puijenbroek, P. van \ Brevé, N. \ 2018
De Nederlandse waterbeheerders, de 21 waterschappen en zes Directies van Rijkswaterstaat (RWS), werken al sinds 1990 aan het vrij maken van migratieroutes voor vissen. Door de uitvoering van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) is vanaf 2008 de aa ...
help
Cumulatieve effecten van offshore wind parken: habitatverlies zeevogels : update voor vijf zeevogelsoorten tot 2030 [Boek]
Wal, J.T. van der \ Puijenbroek, M.E.B. van \ Leopold, M.F. \ 2018
help
Reacties zeevogels in windparken bij doorvaart [Boek]
Leopold, Mardik \ Geelhoed, Steve \ Verdaat, Hans \ Kühn, Susanne \ Puijenbroek, Marinka van \ 2018
help
Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
help
European nature in the plural : finding common ground for a next policy agenda [Boek]
Zeijts, Henk van \ Prins, Anne Gerdien \ Dammers, Ed \ Vonk, Marijke \ Bouwma, Irene \ Farjon, Hans \ Pouwels Rogier \ Beusen, Arthur \ Hartman, Mirjam \ Hendriks, Marjon \ Hinsberg, Arjen van \ Janse, Jan \ Knol, Onno \ Kok, Marcel \ Ludwig, Kathrin \ Petz, Katalin \ Puijenbroek, Peter van \ Smorenburg, Ineke \ Tisma, Alexandra \ Tol, Sandy van \ Veerkamp, Clara \ Wiertz, Jaap \ Clement, Jan \ Gerritsen, Alwin \ Knegt, Bart de \ Pedroli, Bas \ Schelhaas, Mart-Jan \ Sluis, Theo van der \ Schulp, Nynke \ Fleming, Bernie \ 2017
European landscapes contain a rich natural diversity that is cherished by many citizens. Protection of this diversity is laid down in policy strategies on European and national levels. Nevertheless, a recent review of the EU Biodiversity Strategy sho ...
help
Perspectives on the future of nature in Europe : impacts and combinations [Boek]
Prins, Anne Gerdien \ Pouwels, Rogier \ Clement, Jan \ Hendriks, Marjon \ Knegt, Bart de \ Petz, Katalin \ Beusen, Arthur \ Farjon, Hans \ Hinsberg, Arjen van \ Janse, Jan \ Knol, Onno \ Puijenbroek, Peter van \ Schelhaas, Mart-Jan \ Tol, Sandy van \ 2017
Halting biodiversity loss and restoring ecosystems in the EU requires substantial action, in addition to measures currently implemented under the Birds and Habitats Directives. A closer connection between societal preferences and nature policy may en ...
help
Perspectives on the future of nature in Europe: storylines and visualisations : background report [Boek]
Dammers, Ed \ Ludwig, Kathrin \ Puijenbroek, Peter van \ Tisma, Alexandra \ Tol, Sandy van \ Vonk, Marijke \ Bouwma, Irene \ Farjon, Hans \ Gerritsen, Alwin \ Pedroli, Bas \ Sluis, Theo van der \ Hartman, Mirjam \ Prins, Anne Gerdien \ Smorenburg, Ineke \ Zeijts, Henk van \ Vader, Janneke \ Frissel, Joep \ Knegt, Bart de \ 2017
Throughout Europe, people experience and value nature in various ways, but they also experience the decline in biological diversity. Although successes have been achieved, nature policies have not been effective in all respects. Halting biodiversity ...
help
Waterkwaliteit nu en in de toekomst : eindrapport ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water : beleidsstudie [Boek]
Gaalen, Frank van \ Tiktak, Aaldrik \ Franken, Ron \ Boekel, Erwin van \ Puijenbroek, Peter van \ Muilwijk, Hanneke \ Grinsven, Hans \ Rougoor, Carin \ Salm, Caroline van der \ Groenendijk, Piet \ Cleij, Peter \ Roovaart, Joost van den \ 2016
De Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 zijn in december 2015 vastgesteld. Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) op basis van metingen en modelberekeningen geëvalueerd of de voorges ...
help
Monitor infrastructuur en ruimte 2016 : zicht op de effecten van de structuurvisie infrastructuur en ruimte [Boek]
Kuiper, Rienk \ Schuit, Johan van der \ Amsterdam, Hans van \ Blom, Wim \ Breedijk, Marnix \ Diederiks, Jos \ Evers, David \ Franken, Ron \ Hilbers, Hans \ Lagas, Piet \ Puijenbroek, Peter van \ Rijn, Frank van \ Thissen, Mark \ Vugteveen, Pim \ Willigers, Mark \ Jorritsma, Peter \ Leeuwen, Niek van \ Altenburg, Frank \ 2016
help
Global implementation of two shared socioeconomic pathways for future sanitation and wastewater flows \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Puijenbroek, P.J.T.M. van \ Bouwman, A.F. \ Beusen, A.H.W. \ Lucas, P.L. \ 2015
The emissions of nutrients to surface water are projected to increase globally by about 70% between 2010 and 2050, with the largest increases in the poorest regions
help
Nederland leeft met vismigratie : actualisatie landelijke database vismigratie [Boek]
Wanningen, H. \ Kroes, M. \ Puijenbroek, P. van \ 2015
Hoofddoel van dit project is: Actualiseren van de landelijke database vismigratie voor KRW-­waterlichamen. Subdoelen daarbij zijn: Kenbaar maken en ontsluiten van de geactualiseerde informatie; De informatie visueel maken met behulp van kaarten; De v ...
help
Natuurpunten: kwantificering van effecten op natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit in het Deltaprogramma : achtergrondstudie [Boek]
Gaalen, F. van \ Hinsberg, A. van \ Franken, R. \ Vonk, M. \ Puijenbroek, P. van \ Wortelboer, R. \ 2014
In 2009 heeft het PBL de natuurpuntenmethodiek ontwikkeld. Natuurpunten zijn een hulpmiddel om op een gestructureerde manier de effecten van ingrepen op biodiversiteit te kwantificeren. De hoofdconclusie van de studie is dat het consequent toepassen ...
help
Biodiversiteitsgraadmeters Noord-Holland : status en trend van ecosystemen en soorten [Boek]
Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ Knegt, B. de \ Wamelink, G.W.W. \ Clement, J. \ Frissel, J.Y. \ Pouwels, R. \ Puijenbroek, P. van \ Sanders, M.E. \ Sparrius, L.B. \ Swaay, C.A.M. van \ Wegman, R.M.A. \ 2014
Ondanks het ontbreken van kwantitatieve doelen voor natuurbehoud voor de provincie Noord-Holland kan vastgesteld worden dat het strategische doel van behoud en herstel van de biodiversiteit in de provincie momenteel niet gehaald wordt. De gemiddelde ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.