Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 75

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Römkens
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Perspectieven voor de afzet van (fosfaat-verarmd) zuiveringsslib naar de landbouw [Boek]
Regelink, Inge \ Ehlert, Phillip \ Römkens, Paul \ 2017
Het project heeft als doel om nieuwe afzetroutes te formuleren waarbij zuiveringsslib op een duurzame wijze wordt verwerkt tot meststoffen en bodemverbeteraars zodat waardevolle nutriënten en organische stof worden hergebruikt.
help
Effecten van de ontwikkeling van de luchtvaart op Lelystad Airport op voedselkwaliteit [Boek]
Rietra, R. \ Römkens, P. \ 2014
Dit rapport geeft een inventarisatie van kennis over de relatie tussen voedselkwaliteit nabij luchthavens. Ten tweede beschrijft het een inschattingen en berekeningen van de effecten bij Lelystad Airport nu, en na de geplande ontwikkeling.
help
Stadslandbouw en stedelijke bodemkwaliteit \ Journaal Bodem [Artikel]
Engen, H. van \ Anssems, E. \ Maas, M. \ Eekeren, N. van \ Römkens, P. \ Nijs, P. de \ 2014
Wat weten we eigenlijk over de bodemkwaliteit in de stedelijke omgeving? Als we de stedelijke bodem ook willen gebruiken voor (tijdelijke) groene inrichting en mogelijk zelfs agrarische exploitatie, moeten we weten wat de kwaliteit is en wat we ermee ...
help
Appraising fertilisers: origins of current regulations and standards for contaminants in fertilisers : background of quality standards in the Netherlands, Denmark, Germany, United Kingdom and Flanders [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Posthuma, L. \ Römkens, P.F.A.M. \ Rietra, R.P.J.J. \ Wintersen, A.M. \ Wijnen, H. van \ Dijk, T.A. van \ Schöll, L. van \ Groenenberg, J.E. \ 2013
The standards for contaminants in fertilizers in Denmark, Germany, Flanders, the Netherlands and United Kingdom, are given in the context of the proposals for new European fertilizer legislation. This EU legislation might result in generic limit valu ...
help
Voorkomen van DDT in de bodem in Oss en opname door moestuingewassen : risico analyse van DDT in de bodem en berekening van humane blootstelling [Boek]
Römkens, P. \ Lijzen, J. \ 2013
Bij het in kaart brengen van humane spoedlocaties wil de gemeente Oss inzicht krijgen in de bodemkwaliteit in tuinen waar groentes worden verbouwd en de opname van DDT door gewassen. Omdat dat mogelijk tot risico's leidt. Het is namelijk onbekend òf ...
help
De Geochemische Bodematlas van Nederland : puur natuur, bodemgebruik, of verontreiniging? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Römkens, P. \ Gaans, P. van \ Spijker, J. \ Mol, G. \ 2012
De combinatie van verschillen in bodemtype en menselijk handelen hebben tot een hoge mate van variatie in gehalten aan metalen in de bodem geleid. Kennis over de geologie en menselijk handelen is daarom essentieel om deze lokale en regionale variatie ...
help
Geochemische bodematlas van Nederland [Boek]
Mol, G. \ Spijker, J. \ Gaans, P. van \ Römkens, P. \ 2012
Deze Geochemische bodematlas geeft een uniek overzicht van de chemische samenstelling van de bodem in Nederland. Bodemmonsters van meer dan 350 locaties zijn geanalyseerd op meer dan 40 chemische elementen. De atlas geeft niet alleen informatie over ...
help
Emissiereductie met organische materialen : organisch gebonden koper en zink in diervoeder \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Römkens, P. \ Nollet, L. \ Bonten, L. \ Groenenberg, B.-J. \ 2012
Uitspoeling van het in de bodem aanwezige koper en zink neemt toe. Door de hoeveelheden van beide metalen in diervoeding te reduceren, is verlaging van de emissie naar de bodem mogelijk.
help
Bodemverontreiniging en de opname van lood door moestuingewassen : risico’s van lood door bodemverontreiniging [Boek]
Otte, P.F. \ Römkens, P.F.A.M. \ Rietra, R.P.J.J. \ Lijzen, J.P.A. \ 2012
Lood uit bodemverontreinigingen wordt opgenomen door moestuingewassen die daarop worden geteeld. Deze gewassen kunnen een gezondheidsrisico vormen als zij worden geconsumeerd. Uit deze studie van het RIVM en Alterra blijkt dat bij hoge concentraties ...
help
Locatiespecifiek onderzoek naar de risico's van lood in moestuinen : gehalten aan lood in de bodem en moestuingewassen in het volkstuincomplex 'Aan het Meer' te Heerenveen [Boek]
Römkens, P.F.A.M. \ Rietra, R.P.J.J. \ 2011
Locatiespecifiek onderzoek naar de invloed van verhoogde gehalten aan lood in de bodem in het Volkstuincomplex ‘aan het Meer’ te Heerenveen toont aan dat de gehalten in de gewassen niet leiden tot onacceptabele blootstelling. De gemeten gehalten in b ...
help
Lood in bodem en gewas in volkstuincomplexen in Leiden : locatie-specifiek onderzoek naar risico's van bodemverontreiniging [Boek]
Römkens, P. \ Rietra, R. \ 2011
In Leiden komen verhoogde gehalten lood in de bodem van moestuincomplexen voor. Aan de hand van de meting van het bodemgehalte per tuin en de gehalten aan lood in gewasmonsters is vastgesteld dat er geen risico’s zijn voor het gebruik van de tuinen a ...
help
Veilig groente telen bij verhoogde loodgehalten : verbetering risicobeoordeling van lood \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Römkens, P. \ Otte, P. \ Rietra, R. \ 2011
Verhoogde loodgehalten in de bodem vormen vaak een knelpunt bij gebruik als moestuin. Aan de hand van nieuwe data is een verbeterd bodem - plantoverdrachtsmodel ontwikkeld voor lood. Dit model toetsen we aan de hand van recente veldstudies. Op termij ...
help
Uitspoeling van zware metalen uit bodems naar het oppervlaktewater : ecologische risico's van metalen in het oppervlaktewater en bronnen van metaaluitspoeling [Boek]
Bonten, L.T.C. \ Groenenberg, J.E. \ Koopmans, G.F. \ Römkens, P.F.A.M. \ Vink, J.P.M. \ Verschoor, A. \ 2010
Uitspoeling van metalen uit bodems zorgt voor hoge belasting van het oppervlaktewater en normoverschrijdingen hierin. Berekeningen met ‘Biotic Ligand Modellen’ laten zien dat voor zink bij normoverschrijdingen wel ecologische risico’s worden verwacht ...
help
De invloed van toemaak op de kwaliteit van veevoer en inname door grote grazers : invloed van bodemverontreiniging op de kwaliteit van veevoer en de gehalten aan lood faeces en orgaanvlees van koeien en schapen in het veenweidegebied [Boek]
Rietra, R.P.J. \ Römkens, P.F.A.M. \ 2009
Om de kwaliteit van veevoer te bepalen op bodems met toemaakdek is gedurende drie maanden grond, gras en faeces bemonsterd op vier locaties in het Veenweidegebied van de provincie Zuid Holland. Daarnaast is het loodgehalte bepaald van nieren en lever ...
help
Mogelijkheden voor maatregelen en invloed van voorgenomen beleid mbt. nutriënten op de uitspoeling van zware metalen naar het oppervlaktewater [Boek]
Bonten, L.T.C. \ Groenenberg, J.E. \ Römkens, P.F.A.M. \ 2009
In veel oppervlaktewater in Nederland overschrijden de concentraties van zware metalen de geldende normen voor oppervlaktewaterkwaliteit. Een deel van deze metalen is afkomstig van zware metalen in mest, kunstmest en hoefontsmettingsmiddelen. Het doe ...
help
Vele koper en zink in veevoeders zorgelijk \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Jongbloed, A. \ Römkens, P. \ 2009
De landbouw is verantwoordelijk voor het grootste deel van de koper- en zinkemissies naar de bodem. De metalen zijn meestal afkomstig uit veevoeders. De gehalten aan koper en zink in oppervlaktewater overschrijden in diverse regio’s het maximaal toel ...
help
Afleiden van Achtergrondgehalten voor zware metalen : een vergelijking van bestaande concepten en discussiepunten [Boek]
Rietra, R.P.J. \ Römkens, P.F.A.M. \ Bonten, L.T.C. \ 2009
Momenteel bestaan er twee methoden (in Nederland) om een schatting te maken van het natuurlijk achtergrondgehalte in de boven- en ondergrond. Methode 1 is gebaseerd op totaalgehalten en berekent het natuurlijk achtergrondgehalte op basis van het tota ...
help
Invloed van maatregelen t.b.v. de Kaderrichtlijn water op organische stof en zware metalen in de bodem en oppervlaktewater [Boek]
Römkens, P.F.A.M. \ Groenenberg, J.E. \ Bonten, L.T.C. \ 2009
Organische stof is van belang voor de vastlegging van metalen in de bodem. Via toediening van mest vormt organische stof ook een bron voor metalen als koper (Cu) en zink (Zn). Dit rapport bevat een aantal scenarioberekeningen over de invloed van wijz ...
help
Bodemverontreiniging en voedselkwaliteit: gaat dat samen? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Römkens, P.F.A.M. \ Franz, E. \ Rietra, R.P.J.J. \ 2008
In de hele wereld zijn mensen afhankelijk van producten uit de landbouw. Via de bodem kunnen echter schadelijke stiffen inde planten en dieren terecht komen. Om te voorkomen dat mens en dier teveel van deze stoffen binnen krijgen, bestaan er normen v ...
help
Kennisbehoefte en kennisbeschikbaarheid over de rol van uitspoeling van zware metalen uit de bodem in het landelijk gebied [Boek]
Bonten, L.T.C. \ Römkens, P.F.A.M. \ 2008
Dit rapport geeft een overzicht van de beschikbare kennis over zware metaalemissies naar het oppervlaktewater en geeft een inschatting van de bijdrage van landbouw aan deze emissies. De laatste jaren is veel vooruitgang geboekt betreffende kennis van ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.