help
Eindverslag project rechtvaardiging voor het houden van dieren [Boek]
Rij, H. van \ 2012
Dit verslag beschrijft de resultaten van het project Rechtvaardiging voor het houden van dieren dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in samenwerking met het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht heeft uitgevoe ...
help
Ethics in policy: weighing values with sense and sensibility [Boek]
Rij, H. van \ 2011
The Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (EL&I) is continually confronted with ethical issues concerning animals, food, nature and innovations. Examples include the debate on killing day-old cockerel chicks, sustainable food produ ...
help
Ethiek in beleid: waarden wegen met gevoel en verstand [Boek]
Rij, H. van \ 2011
Deze handreiking ‘Ethiek in beleid’ is bedoeld voor beleidsmedewerkers, die te maken hebben met ethische kwesties. Er wordt uitgelegd wat ethiek is, hoe je een ethisch vraagstuk herkent en er wordt een methode voor ethische reflectie gepresenteerd di ...
help
Staat van het dier [Presentatie]
Rij, H. van \ 2010
De in Nederland gegroeide maatschappelijke zorg over onze omgang met dieren heeft o.a. te maken met pijn en lijden die dieren ondergaan. Dit heeft er o.a. toe geleid dat in oktober 2007 de overheid het Drieluik Dieren uitbracht. Dit Drieluik bestaat ...
help
Nanofiltratie ongeschikt voor zuiveren blancheerwater \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Oesterholt, F. \ Rij, C. van \ 2010
Bij de verwerking van aardappelen tot aardappelproducten zoals frites worden gesneden aardappelen geblancheerd om de juiste smaak en kleur van het eindproduct te realiseren. KWR testte nanofilters om blancheerwater bij hoge temperatuur te zuiveren. B ...
help
Verbeteren van instrumenten voor groene metropolitane gebieden \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Rij, H.E. van \ 2009
Dit artikel geeft een samenvatting van het proefschrift van de auteur (genaamd Improving institutions for green landscapes in metropolitan areas). Door het analyseren van de rol van bestemmingsplannen met behulp van een transactiekostenmodel blijkt d ...
help
Zonder overheid minder metropolitaan groen? \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Groetelaars, D. \ Rij, H.E. van \ 2009
Het huidige beleid is niet voldoende toegespitst op het behoud van groen in metropolitane gebieden. De overheid bezuinigt, decentraliseert en kiest minder vaak voor fysieke maatregelen zoals grondaankopen of herverkaveling. Dit heeft met name effect ...
help
Improving institutions for green landscapes in metropolitan areas [Proefschrift]
Rij, H.E. van \ 2008
Improving Institutions for Green Landscapes in Metropolitan Areas investigates how various institutions for green landscapes in metropolitan areas work, which problems hamper them, and how these institutions can be improved. Themes, theories and meth ...
help
Het behoud van pittoresk agrarisch gebied onder stedelijke druk \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Rij, H.E. van \ Zevenbergen, J.A. \ 2008
In dit artikel komt de vraag aan bod welke maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening mogelijk zijn om aantrekkelijk agrarisch gebied onder stedelijke druk te behouden. Omdat veel nieuwe activiteiten in het buitengebied de grondprijzen omh ...
help
Analysing the succes of open space preservation in The Netherlands : the Midden-Delfland case \ Tijdschrift voor economische en sociale geographie = Dutch journal of economic and social geography = ... : orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor Economische Geographie [Artikel]
Rij, E. van \ Dekkers, J. \ Koomen, E. \ 2008
Open space preservation is an important aim of spatial planning. In the Netherlands, the recreational, ecological and historic values of open spaces between cities, the buffer zones, are recognised and thus receive ample attention from policy-makers. ...
help
Actuele incidentherkenning schiet tekort : verkeerscentrale heeft meer informatiebronnen nodig \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Rij, M. van \ Bokma, H. \ 2007
Onderzocht is welke mogelijkheden de huidige detectiemiddelen op de wegen bieden om incidenten te herkennen. Geen enkele methode werkt slutend, zo blijkt. Er moet meer gebeuren. Direct contact met de wegenwacht en de 112 centrale, bijvoorbeeld
help
Internaliseren van groene waarden in Midden-Delfland [Boek]
Rij, E. van \ 2006
Inwoners van het metropolitane landschap hebben behoefte aan groene gebieden. In dit rapport komt de vraag aan de orde hoe op een effectieve en efficiënte manier kan worden voorzien in deze behoefte. Dit onderzoek spitst zich toe op beleid, regelgevi ...
help
Grondbeleid en grondbeleidsinstrumenten in relatie tot doelbereiking Nota Ruimte [Boek]
Groetelaers, D.A. \ Ploeger, H.D. \ Rij, H.E. van \ 2006
In dit onderzoek staan twee doelstellingen van het ruimtelijk beleid centraal: - integrale gebiedsontwikkeling - voortgang in de woningproductie Steeds meer ruimtelijke ontwikkelingen vinden niet meer plaats binnen een enkele gemeente, maar in een re ...
help
Het ontwerp Wet Inrichting Landelijk Gebied (Wilg), een eerste verkenning \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Zevenbergen, J.A. \ Rij, H.E. van \ 2005
De nieuwe Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) vervangt de Landinrichtingswet 1985. De WILG is van groot belang voor de uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied. Dit artikel geeft de voorgeschiedenis. Tevens regelt de wet het Investering ...
help
Grondmobiliteit [Boek]
Korthals Altes, W. \ Rij, E. van \ 2005
De verkoop van (agrarische) gronden: invloeden van prijs, bedrijfsbeëindiging, functieverandering; het verschijnsel kavelruil en de positie van EU beleid. Onderzoek is uitgevoerd door OTB, Delft
help
De realiteit van Rood voor Groen \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Rij, E. van \ 2005
De Nota Ruimte ontvangt het concept Rood voor Groen met open armen. De verantwoordelijkheid wordt bij gemeenten en provincies neergelegd, die dit groen moeten financieren uit 'rode' nieuwbouwprojecten. Op regionaal niveau is men hiervan geschrokken. ...
help
Overheid wil hoger aanmerkelijk - belangentarief invoeren: BV's moeten snel beslissen over hun aandelenpositie \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Hunink, L. \ Rij, M. van \ 1996
Als de plannen van de staatssecretaris doorgaan heeft een BV-directeur sneller een aanmerkelijk belang (AB) waardoor hij ook te maken krijgt met een AB-heffing bij verkoop van zijn aandelen
help
Van snippen en snippers : ontsnipperingsmaatregelen voor de natuur langs rijkswegen in Gelderland [Boek]
Held, J.J. den \ Rij, K.C. van \ 1994
Visie Heidemij
help
Gasmotor gedreven warmtepompen istallaties in de praktijk : evaluaties van drie warmtepompen \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Rij, M.L.D. van \ 1987
Resultaten worden besproken van de evaluatiestudie van warmtepompen in de sociale woningbouw
help
Meetsystemen voor onderzoek aan warmtepompen en warmtekrachtsystemen bij VEG-Gasinstituut \ Energiespectrum : tijdschrift gewijd aan de energievoorziening en het daarmee samenhangende onderzoek [Artikel]
Bouwman, W.H. \ Rij, M.L.B. van \ 1984
Overzicht van het onderzoek van VEG-Gasinstituut naar de toepassing v. warmtepompen en warmte/krachteenheden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.