help
Lerende evaluatie van het Natuurpact 2020 : gezamenlijk de puzzel leggen voor natuur, economie en maatschappij : tweede rapportage [Boek]
Folkert, Rob \ Bouwma, Irene \ Kuindersma, Wiebren \ Hoek, Dirk-Jan van der \ Gerritsen, Alwin \ Kunseler, Eva \ Buijs, Arjen \ Broekhoen, Saskia van \ Knegt, Bart de \ Aalbers, Carmen \ Kamphorst, Dana \ Doren, Didi van \ Klaassen, Pim \ Wit-de Vries, Esther de \ Roelofsen, Hans \ Agricola, Herman \ Os, Jaap van \ Frissel, Joep \ Donders, Josine \ Verwoerd, Lisa \ Giesen, Paul \ Sanders, Marlies \ Goossen, Martin \ Nuesink, Nienke \ Arnouts, Rikke \ Boer, Tineke de \ Dam, Rosalie van \ 2020
help
Natuurrapportage Zeeland 2019 [Boek]
Boddeke, Paul \ Boudewijn, Theo \ Helsdingen, Arda van \ Lensink, Rob \ Röell, Ineke \ Roelofsen, Hans \ Sanders, Marlies \ Schütt, Jeroen \ Wamelink, Wieger \ Zee, Friso van der \ Soomers, Hester \ 2019
Het verhaal van Zeeland, ‘land in zee’, is zichtbaar in het landschap. De eeuwige strijd tegen en met het water, het leven met en rondom het water, alles heeft zijn sporen in het Zeeuwse landschap en de natuurgebieden nagelaten. De Provincie Zeeland ze ...
help
Lumbricus stofstromenanalyse: routes van nutrienten uit metingen [Boek]
Rozemeijer, Joachim \ Eertwegh, Gé van den \ Roelofsen, Frans \ Toorn, Linda van der \ Scheer, Jeroen van der \ Klein, Janneke \ Hooijboer, Arno \ Louw, Perry de \ Grift, Bas van der \ Worm, Bas \ 2018
Te hoge stikstof- en fosforconcentraties vormen op de zandgronden vanuit kwaliteitsoogpunt een grote belemmering voor het behalen van de KRW-doelen. Voor een effectieve aanpak van het nutriëntenprobleem moet helder zijn waar en via welke hydrologisch ...
help
Regionale effecten van regelbare drainage op stroomgebiedsschaal \ H2O online [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Louw, P. de \ Worm, B. \ Roelofsen, F. \ Bakel, P.J.T. van \ 2015
Wanneer kan regelbare drainage (RD) een bijdrage leveren aan de zoetwatervoorziening en wanneer niet? Dit artikel is het derde en laatste in de serie over de toepasbaarheid van regelbare drainage. In de beide voorgaande artikelen [1, 2] ging het voor ...
help
Hoe met remote sensing via de vegetatie bodem en water kunnen worden gekarteerd \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Roelofsen, E.J. \ Amerongen, J. van \ Kooistra, L. \ Runhaar, J.R. \ Witte, J.P.M. \ 2013
Remote sensing is de verzamelterm voor diverse vormen van aardobservatie. Zoals observaties van het aardoppervlak door satellieten (spaceborne remote sensing). Observaties vanuit vliegtuigen (airborne remote sensing) zijn eveneens mogelijk. De vraag ...
help
Mapping plant indicator values using airborne LiDAR and hyperspectral imagery [Studentenverslag]
Amerongen, J.J. van \ 2013
help
Effecten [van vermindering grondwateronttrekking in Delft] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roelofsen, F. \ 2010
In Delft onttrekt DSM Anti-Infectives BV grote hoeveelheden grondwater voor het koelen van industriële processen. Aangezien dit al decennia gebeurt, is de inrichting van de stad en het omringende gebied helemaal afgestemd op de grondwaterstanden die ...
help
Gemeenten werken samen via het Normblad 8002 \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Lennaerts, T. \ Heijstee, R.H. \ Lamers, R.J. \ Roelofsen, R.M.M.G. \ 2008
Sinds 2007 is de kwaliteitscoördinator van de gemeente Heerlen twee dagen per week gedetacheerd bij de gemeente Maastricht. Aangezien bij de gemeente Heerlen het kwaliteitssysteem geheel is geïmplementeerd, heeft de gemeente Heerlen de gemeente Maast ...
help
Diffuse bodemverontreiniging en gebruiksfuncties: een analyse in de gemeente Heerlen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Corten, J.G.J.M. \ Geert, K. van \ Roelofsen, R.M.M.G. \ 2007
De aanwezigheid van diffuse bodemverontreiniging is in Nederland geaccepteerd. Door middel van bodemkwaliteitskaarten en bodembeheerplannen wordt invulling gegeven aan een milieuhygiënisch verantwoord beheer van deze verontreinigingen. Deze diffuse b ...
help
De invloed van het binnenmilieu op organisaties \ Facility management magazine [Artikel]
Roelofsen, P. \ 2006
De relatie tussen het binnenmilieu en de prestatie van de mens biedt de mogelijkheid tot productiviteitsverbetering. In dit artikel wordt nader ingegaan op de invloed van de verschillende deelaspecten van de fysieke werkomgeving op de productiviteits ...
help
Invloed binnenmilieu op administratieve organisaties : model gewenst voor gecombineerde effecten binnenmilieu : [thema binnenklimaat] \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Roelofsen, C.P.G. \ 2006
De relatie tussen binnenmilieu en prestatieniveau biedt de mogelijkheid te ontwerpen op basis van productiviteitsverbetering. Hierbij gaat het om prestatie, productiviteit, effectiviteit en effciëntie. Resultaten zijn een comfortabele werkomgeving en ...
help
Kort nieuws \ Informatie over bodem en water / TNO, Bouw en Ondergrond [Artikel]
Roelofsen, F. \ Boer, B. de \ Bakker, M. \ 2006
Deze rubriek bevat korte berichtgevingen over o.a. Duurzaam waterbeheer Delft; In situ bodemsaneringstechnieken klaar voor gebruik; 'Grond onder water' in Twente; Risico's vuilstort gemeten; Delfstoffen online; Nederland geochemisch gekarakteriseerd; ...
help
Zwavel regenvast maar met verlies van effectiviteit \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Jong, P.F. de \ Heijne, B. \ Roelofsen, W. \ 2004
Zwavel is in de biologische teelt het meest gebruikte middel tegen appelschurft. Twee zwavelsoorten, Thiovit en Thiopaq, zijn door PPO getest op effectiviteit tegen schurft. Daaruit bleek dat na meer regen de effectiviteit afnam en meer schurftaantas ...
help
Nieuw transportmodel voor organische bodemverontreiniging : code maakt oliegedrag voorspelbaar \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Hofstee, C. \ Roelofsen, F. \ Hassanizadeh, S.M. \ 2004
Het Nederlandse bodembeleid kent verschillende instrumenten om organische bodemverontreiniging te analyseren. Maar geen van die modellen houdt rekening met de tijdsafhankelijke emissie van organische stoffen naar grondwater. Daarom ontwikkelde NITG m ...
help
Help, de achtertuin zakt weg! : water in de stad \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Roelofsen, F. \ Stuurman, R. \ 2004
Het is nu bijna vijftig jaar geleden, dat het dempen van een sloot in Leidschendam-Voorburg verlaging van de grondwaterstand veroorzaakte. Als gevolg daarvan zakken de tuinen nog altijd. NITG onderzocht de oorzaken en gaf herstelvarianten, waar de ge ...
help
Apeldoorn aan de slag met geluidbeleid : projectdossier gemeentelijk geluidbeleid \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]
Bijl, K. van der \ Laak, P. van de \ Roelofsen, E. \ 2003
Vooruitlopend op de flexibilisering van de normstelling in de Wet geluidhinder kunnen gemeenten zelf al aan de slag. Met een geluidsvisie krijgt geluid een belangrijke rol bij de planontwikkeling voor wonen, werken, verkeer en groen. Apeldoorn is alv ...
help
Een hele opluchting : het effect van luchtkwaliteit op de productiviteit binnen de kantooromgeving \ Facility management magazine [Artikel]
Roelofsen, C.P.G. \ 2003
Dit artikel beschrijft een methode waarmee de waargenomen luchtverontreiniging tengevolge van personen alsmede de prestatietoename is te relateren aan het gemeten CO2-concentratieverschil in de leefzone en de toegevoerde hoeveelheid verse lucht, zond ...
help
Afwijken van saneringsplan blijkt dure les \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Sinke, A.J.C. \ Roelofsen, R.M.M.G. \ 2003
Op het terrein van de voormalige staatsmijn Emma in Heerlen is extra geld uitgegeven voor het vaststellen van de kwaliteit van de bodem. Dit was te voorkomen geweest als het oorspronkelijke saneringsplan strikt was uitgevoerd
help
Registration of 1-MCP treatments on Conference pears: report of experiments storage season 2001-2002 [Boek]
Wild, J.P.J. de \ Peppelenbos, H. W.. \ Lammers, T. R.. \ Roelofsen, C.L.J. \ Slotboom, J.G. \ Staal, M.G. \ 2002
help
De gezondheid van biologisch gehouden melkgeiten \ Veehouder en dierenarts [Artikel]
Roelofsen, M. \ 2002
Na een uitleg omtrent de normen van de ecologische melkgeitenhouderij en van de biologisch-dynamische melkgeitenhouderij volgt een nadere beschouwing van de gezondheid van de geiten in beide richtingen met name wat betreft de behandeling tegen maagda ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.