Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 40

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Roomen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Defining and applying the concept of Favourable Reference Values for species habitats under the EU Birds and Habitats Directives : technical report [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Agrillo, E. \ Attorre, F. \ Boitani, L. \ Brunner, A. \ Evans, P. \ Foppen, R. \ Gubbay, S. \ Janssen, J.A.M. \ Kleunen, A. van \ Langhout, W. \ Noordhuis, R. \ Pacifici, M. \ Ramirez, I. \ Rondinini, C. \ Roomen, M. van \ Siepel, H. \ Winter, H.V. \ 2019
help
Defining and applying the concept of Favourable Reference Values for species habitats under the EU Birds and Habitats Directives : examples of setting favourable reference values [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Agrillo, E. \ Attorre, F. \ Boitani, L. \ Brunner, A. \ Evans, P. \ Foppen, R. \ Gubbay, S. \ Janssen, J.A.M. \ Kleunen, A. van \ Langhout, W. \ Pacifici, M. \ Ramirez, I. \ Rondinini, C. \ Roomen, M. van \ Siepel, H. \ Swaaij, C.A.M. van \ Winter, H.V. \ 2019
help
Important bird areas in the Netherlands 2019 : a revision of the national IBA inventory [Boek]
Vreeswijk, Tessa van \ Roomen, Marc van \ Winden, Erik van \ Dotinga, Harm \ Korporaal, Nico \ 2019
help
Naar een demografische analyse van populaties van karakteristieke vogels in het Deltagebied [Boek]
Schekkerman, Hans \ Arts, Floor \ Jeugd, Henk van der \ Stienen, Eric \ Roomen, Marc van \ 2017
help
Advies over de Natura 2000-doelensystematiek en Natura 2000-doelen : een oriënterende studie ter onderbouwing van de evaluatie van de Natura 2000-doelensystematiek en Natura 2000-doelen [Boek]
Schmidt, A.M. \ Kleunen, A. van \ Kuiters, L. \ Janssen, J.A.M. \ Bijlsma, R.J. \ Roomen, M. van \ Vreeswijk, T. van \ 2017
In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek ten behoeve van de evaluatie van de Natura 2000-doelensystematiek en Natura 2000-doelen. Advies wordt gegeven over verbeteringen in wijze van formulering van de Natura-doelen en over he ...
help
Achtergronddocument bij het rapport Advies over de Natura 2000 doelensystematiek en Natura 2000-doelen [Boek]
Kleunen, A. van \ Roomen, M. van \ Janssen, J.A.M. \ Kuiters, A.T.. \ Winden, E. van \ Boele, A. \ Schmidt, A.M. \ Vreeswijk, T. van \ 2017
In dit rapport is onderzocht of de Natura 2000-doelen op landelijk en gebiedsniveau gecorrigeerd en/of bijgesteld moeten worden.
help
Rode, Oranje en Blauwe Lijst van doortrekkende en overwinterende vogelpopulaties in Nederland : technische rapportage [Boek]
Kleunen, André van \ Winden, Erik van \ Dreef, Camilla \ Foppen, Ruud \ Roomen, Marc van \ 2016
help
Boottellingen van watervogels op de open Waddenzee 2011-2014 [Boek]
Boer, P. de \ Deuzeman, S. \ Postma, J. \ Winden, E. van \ Roomen, M. van \ Schekkerman, H. \ Kampichler, C. \ Waddenunit \ 2015
Al sinds medio jaren tachtig worden vanaf overheidsschepen (van het huidige ministerie van EZ en voorgangers) telingen van watervogels op de Waddenzee uitgevoerd (Braaksma 1997). Het gaat om vaste transecten die met wisselende inspanning worden getel ...
help
Populatieontwikkeling Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend in Nederland: wat weten we over de achtergronden [Boek]
Bremer, Loes van den \ Schekkerman, Hans \ Jeugd, Henk van der \ Roomen, Marc van \ Winden, Erik van \ Turnhout, Chris van \ 2015
Dit rapport is een bundeling van bestaande kennis betreffende Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend. Op grond van beschikbare literatuur wordt per soort een ecologisch profiel geschetst en wordt ingegaan op de populatieontwikkeling in Nederland ...
help
Ecologische gegevens van vogels voor Standaard Gegevensformulieren Vogelrichtlijngebieden [Boek]
Kleunen, A. van \ Roomen, M. van \ Bremer, L. van den \ Lemaire, A.J.J. \ Vergeer, J.-W. \ Winden, E. van \ 2014
In dit rapport wordt verslag gedaan van de ecologische beoordeling van Vogelrichtlijngebieden voor de vogels voor de Standaard Gegevensformulieren. Het Standaard Gegevensformulier (=Standard Data Form = SDF) is een formulier dat dient om richting de ...
help
Pleisterende goudplevieren en Kieviten in Nederland : trends in aantallen en verspreiding sinds de jaren zeventig \ Limosa [Artikel]
Kleefstra, R. \ Roomen, M. van \ Winden, E. van \ Tanger, D. \ 2014
De Nederlandse polders zijn niet alleen belangrijk voor broedende weidevogels en overwinterende ganzen. Ook enkele doortrekkende en overwinterende steltlopers zijn van oudsher in groten getale in de weilanden en akkers te vinden, zoals Goudplevier en ...
help
Vogels langs de randen van het wad : verkenning van knelpunten en kansen op broedlocaties en hoogwatervluchtplaatsen [Boek]
Hut, R.M.G. van der \ Folmer, E.O. \ Koffijberg, K. \ Roomen, M. van \ Zee, E. van der \ Stahl, J. \ Boudewijn, T.J. \ 2014
De focus van het onderzoek ligt op vogelsoorten waarvan de Natura-2000 instandhoudings-doelstellingen niet gehaald worden en op andere bedreigde of ernstig bedreigde soorten. Vier soorten zijn uitgewerkt: één gericht op hoogwatervluchtplaatsen (Schol ...
help
Trendanalyses van vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2012 [Boek]
Ens, B.J. \ Hornman, M. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Marx, L. \ Bremer, L. van den \ Kleunen, A. van \ Roomen, M. van \ Winden, E.A.J. van \ 2014
Vijfde voortgangsrapportage van de monitoring van mogelijke effecten van bodemdaling op de vogels in de Waddenzee als gevolg van de nieuwe gaswinningen uit de velden Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog. De rapportage omvat een analyse van de trends i ...
help
Broedvogelverslag Park Lingezegen in 2012 : deelgebieden Waterrijk, Landbouwland en Kassen Bergerden [Boek]
Bont, M. de \ Roomen, M. van \ 2013
In 2012 is opnieuw besloten om het gebied binnen het Park Lingezegen en aangrenzend Bergerden te tellen op broedvogels. Redenen hiervoor waren de resultaten van de 2011 uitgevoerde broedvogeltelling (de Bont et al 2012), maar ook de ontwikkelingen op ...
help
Advies ten behoeve van het opstellen van een monitoringplan voor vogels in het Nederlandse Noordzeegebied [Boek]
Roomen, M. van \ 2013
In 2014 dient het monitoringplan voor het Nederlandse deel van de Noordzee in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie te worden vastgesteld. De monitoringvragen in het kader van de KRM worden gecombineerd met de informatievragen vanuit de r ...
help
Aantallen van ganzen op slaapplaatsen in toekomstig Natura 2000-gebied Rijntakken in 1999-2004 en 2007-2013 [Boek]
Klaassen, O. \ Winden, E. van \ Roomen, M. van \ Schoppers, J. \ 2013
Ten behoeve van het op te stellen beheerplan Natura 2000 Rijntakken is de verspreiding, omvang en kwaliteit van slaapplaatsen van een viertal ganzensoorten in beeld gebracht voor de periode 1999- 2004. Het gaat daarbij om Toendrarietgans, Kolgans, Gr ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2009 en 2010 [Boek]
Kleunen, A. van \ Boer, P. de \ Koffijberg, K. \ Oosterbeek, K. \ Nienhuis, J. \ Jong, M.L. de \ Smit, C.J. \ Roomen, M. van \ 2012
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. ...
help
Populatietrends van overwinterende en doortrekkende watervogels in Nederland in 1975-2010 \ Limosa [Artikel]
Hornman, M. \ Roomen, M.W.J. van \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Winden, E. van \ Soldaat, L. \ 2012
Nederland is een watervogelland bij uitstek en het is dan ook niet verwonderlijk dat watervogeltellingen in ons land een lange traditie kennen. Van verschillende soorten is op enig moment van het jaar het grootste aandeel van de wereldpopulatie binne ...
help
Flyway-trends for waterbird species important in Lakes IJsselmeer and Markermeer [Boek]
Roomen, M. van \ 2012
De gebieden IJsselmeer en Markermeer zijn de grootste zoetwatermeren van Nederland. Ze hebben een zeer belangrijke functie voor broedende, ruiende, doortrekkende en overwinterende watervogels. Vanwege de grote aanwezige aantallen en de belangrijke fu ...
help
Broedvogels en niet-broedvogels in Natura 2000 : toetsing aan vogeldoelen \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Roomen, M. van \ Vogel, R. \ Verburg, P. \ 2011
Nederland kent 87 Natura 2000-gebieden met instandhoudingsdoelstellingen voor vogels. Veel vogelsoorten waarvan het leefgebied in deze Natura 2000-gebieden is beschermd, benutten bovendien de wijdere omgeving, waarmee de bescherming zich tot buiten N ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.