help
Een casestudie naar agrarisch maatwerk voor schoon oppervlaktewater \ H2O online [Artikel]
Ros, G. \ Fujita, Y. \ Koomen, A. \ Buijert, A. \ 2020
Deze studie kwantificeert voor het eerst de effectiviteit en kosten van agrarische emissiereducerende maatregelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de bijdrage van verschillende bronnen en effectiviteit, kosten en acceptatiegraad van maatregelen a ...
help
Effecten ontwerp Klimaatakkoord [Boek]
Hekkenberg, Michiel \ Koelemeijer, Robert \ Born, Gert Jan van den \ Brink, Corjan \ Hilbers, Hans \ Hoogervorst, Nico \ Koutstaal, Paul \ Ros, Jan \ Notenboom, Jos \ Vrijburg, Hendrik \ Dam, Jan van \ Daniëls, Bert \ Geilenkirchen, Gerben \ Hinsberg, Arjen van \ Hout, Marit van \ Kruitwagen, Sonja \ Matthijsen, Jan \ Nijland, Hans \ Meerkerk, Jordy van \ Muilwijk, Hanneke \ Ozdemir, Ozge \ Polen, Steven van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Traa, Michel \ Westhoek, Henk \ Weterings, Anet \ Dril, Ton van \ Menkveld, Marijke \ Smekens, Koen \ Stralen, Joost van \ Tigchelaar, Casper \ Wetzels, Wouter \ 2019
help
Achtergronddocument “Het Klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten” [Boek]
Born, Gert-Jan van den \ Daniels, Bert \ Hekkenberg, Michiel \ Hilbers, Hans \ Hoogervorst, Nico \ Koelemeijer, Robert \ Koutstaal, Paul \ Menkveld, Marijke \ Ros, Jan \ Smekens, Koen \ Tichelaar, Casper \ Wetzels, Wouter \ 2019
help
Bodem- en waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân : een ruimtelijke gebiedsanalyse [Boek]
Ros, G.H. \ Verweij, S.E. \ 2019
Wetterskip Fryslân heeft in 2018 samen met het Mesdagfonds een onderzoek opgezet om consensus te krijgen over het belang van bronnen en routes van stikstof- en fosforverliezen naar het watersysteem en over mogelijke oplossingsrichtingen om de kwalite ...
help
Plasdras: balans tussen weidevogel, landbouw en waterkwaliteit [Brochure]
Rotterdam, D. van \ Diggelen, J. van \ Smolders, F. \ Thijssen, D. \ Ros, G.H. \ 2019
Om de achteruitgang in de weidevogelstand een halt toe te roepen is één van de gesubsidieerde maatregelen binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) het tijdelijk plasdras zetten van agrarische graslanden. Plasdras heeft een sterk aantre ...
help
Risicokaarten plasdras Noord-Holland [Boek]
Rotterdam, D. van \ Ros, G.H. \ 2019
Plasdras is een effectieve maatregel voor het vergroten van de weidevogelpopulatie. Het plasdras zetten van agrarische percelen kan echter leiden tot een extra fosfor(P)belasting naar het oppervlakte-water. Deze extra belasting is niet wenselijk gege ...
help
Ruimtelijke allocatie van mesttoediening en ammoniakemissie : beschrijving mestverdelingsmodule INITIATOR versie 5 [Boek]
Kros, Hans \ Os, Jaap van \ Voogd, Jan Cees \ Groenendijk, Piet \ Bruggen, Cor van \ Molder, Romuald te \ Ros, Gerard \ 2019
help
Herkomst Nutriënten in het landelijk gebied van Schieland [Boek]
Schipper, Peter \ Gerven, Luuk van \ Boekel, Erwin van \ Renaud, Leo \ Ros, Gerard \ 2019
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat het oppervlaktewater in 2027 voldoende schoon en ecologisch gezond is. In veel Nederlandse wateren is de nutriëntenbelasting (nog) te hoog om de doelen voor de KRW te halen. Het Hoogheemraadsc ...
help
High flow pre-treatment and infiltration system for aquifer storage and recovery with storm water runoff [Boek]
Waal, L. de \ Ros, S. \ Zuurbier, K. \ Paalman, M. \ Schans, M. van der \ Smet, D. \ Aard, T. van \ 2019
help
Negatieve emissies : technisch potentieel, realistisch potentieel en kosten voor Nederland [Boek]
Strengers, Bart \ Eerens, Hans \ Smeets, Wijnand \ Born, Gert Jan van den \ Ros, Jan \ 2018
help
Kansenkaart waterkwaliteit: slimme combinaties \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Ros, G. \ Verhoeven, F. \ 2018
De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer veehouders ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector meer uit minder halen en de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminde ...
help
Kansenkaart Agrobiodiversiteit: slimme combinaties \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Verhoeven, F. \ Ros, G. \ 2018
De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer veehouders ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen. Tegelijkertijd is er ...
help
Kansenkaart Klimaat: slimme combinaties \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Verhoeven, F. \ Ros, G. \ 2018
De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer agrariërs ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen. Tegelijkertijd is er ...
help
Duurzame zoetwatervoorziening door combinatie van ondergrondse opslag en ontzilting \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Zuurbier, K. \ Stofberg, S. \ Paalman, M. \ Ros, S. \ Berg, G. van den \ 2018
Beschikbaar houden van zoet water voor de glastuinbouw in verziltende kustgebieden is geen eenvoudige opgave. Er is een duurzame oplossing, waarbij neerslagoverschotten in de winterperiode zo optimaal mogelijk worden benut door deze in de ondergrond ...
help
Kansenkaart 1.0: slimme combinaties : onderzoek & beleid \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Verhoeven, F. \ Ros, G.H. \ 2018
De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer agrariërs ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen. Tegelijkertijd is er ...
help
Kosten energie- en klimaattransitie in 2030 : update 2018 [Boek]
Koelemeijer, Robert \ Daniëls, Bert \ Koutstaal, Paul \ Geilenkirchen, Gerben \ Ros, Jan \ Boot, Peter \ Born, Gert Jan van den \ Schijndel, Marian van \ 2018
Kostenefficiëntie is een belangrijk uitgangspunt van het kabinetsbeleid gericht op het realiseren van een vermindering van de emissies van broeikasgassen met 49% in 2030. In april 2017 heeft PBL, in samenwerking met ECN, een notitie uitgebracht met t ...
help
Kwantificering nutriëntensituatie van de bodem in het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest [Boek]
Ros, G.H. \ Kros, Hans \ Vliet, Petra van \ Duijvendijk, K. van \ 2018
Het waterschap Noorderzijlvest wil een beter inzicht in de ruimtelijke variatie in bodemkwaliteit en (potentiële) bronnen van stikstof- en fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater. Via dit inzicht is het mogelijk om het belang van de emissies va ...
help
Verkennend onderzoek naar visualisatie met animaties [Boek]
Ros, Steven \ Kooiman, Jan Willem \ 2018
Binnen het BTO-onderzoek is behoefte aan middelen om onderzoeksresultaten beter te visualiseren. In het Verkennend Onderzoek zijn daarom scripts in Python en een handleiding daarvoor ontwikkeld waarmee tijdsafhankelijke processen inzichtelijk kunnen ...
help
Kwantificering nutriëntensituatie van de bodem in het beheergebied van Wetterskip Fryslân [Boek]
Ros, G.H. \ Kros, Hans \ Vliet, Petra van \ Duijvendijk, K. van \ 2018
Wetterskip Fryslân wil graag beter inzicht in de ruimtelijke variatie in bodemkwaliteit en (potentiële) bronnen van stikstof- en fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater. Via dit inzicht is het mogelijk om onderbouwd handelingsperspectief te bied ...
help
Effectief bodembeheer voor een duurzaam watersysteem stroomgebied de Raam : pilot onderzoeksprogramma Lumbricus, pijler bewuste bodem [Boek]
Schipper, P.N.M. \ Massop, H. \ Kros, H. \ Eekeren, N. van \ Zaanen, M. \ Groenendijk, P. \ Goor, S. van \ Ros, G.H. \ 2018
Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van een pilot in de Raam, die voor het deelprogramma Bewuste Bodem is uitgevoerd. In het onderzoek voor deze pilot is de conditie van landbouwbodems geanalyseerd ten aanzien van verdichting, organische ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.