help
Doelmatig beheer door drainageonderzoek \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Dikkenberg, B. van den \ Rus, M. \ 2015
Steeds meer gemeenten leggen drainagesystemen aan om overtollig grondwater af te voeren. Goed ontworpen en goed aangelegde drainagesystemen hebben een vergelijkbare levensduur als de riolering. Voor het blijven functioneren van drainage is gedegen on ...
help
Infiltratie ook oplossing voor laag Nederland : meerjarige monitoring bij projecten Alkmaar en Delft : dossier stedelijk water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Rus, M.A. \ 2013
Vanwege hoge grondwaterstanden wordt vaak besloten regenwater direct af te voeren naar oppervlaktewater. Waterberging en infiltratie worden vooral voor de hoger gelegen zandgebieden gezien als optie. Toch zijn dit ook mogelijke oplossingen voor laag ...
help
Katwijk wil 20% verhard oppervlak afkoppelen : infiltreren regenwater heeft de voorkeur \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Rus, M.A. \ Lange, A.J. de \ Ceric, R. \ 2012
Het grote maaiveldverloop in de gemeente biedt Katwijk kansen om regenwater in de bodem te infiltreren. De gemeente heeft laten onderzoeken hoeveel verhard oppervlak is af te koppelen en op welke locaties dit mogelijk is.
help
DITjes en datjes van nieuw systeem : hemelwaterinfiltratie in de verzadigde zone \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kramers, G. \ Rus, M. \ Berg, H. van den \ 2012
In het Stadhouderskwartier te Alkmaar is het gemengde rioolsysteem vervangen door een gescheiden rioolstelsel, bestaande uit een vuilwaterriool en een drainage/infiltratie/transport-systeem (DIT-systeem). Dat DIT-systeem kan, afhankelijk van de grond ...
help
Waterberging onder de weg als robuust alternatief voor oppervlaktewater \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Rus, M. \ Clarisse, S. \ 2011
In Delft is waterberging onder verharding aangelegd, welke gedurende 2 jaar is gemonitoord. Een dergelijk systeem heeft een aanzienlijke hoeveelheid waterberging. Door het ontwerp en de hoogteligging van de omgeving op elkaar af te stemmen functionee ...
help
Voorkeursvolgorde ontwatering blijft voorkeur behouden : grondwaterproof bouwrijp maken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kuiper, M.J. \ Rus, M.A. \ 2011
Door tijdig in de projectfase en onderbouwd invulling te geven aan de voorkeursvolgorde voor ontwatering, zijn duurzame watersystemen te realiseren. Praktische en procesmatige belemmeringen zijn op die manier op tijd weg te nemen. Door integraal opho ...
help
Monitoring waterdoorlatende verharding in Delft \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Clarisse, S. \ Rus, M. \ 2010
In de wijk Schieweg van de gemeente Delft is geen ruimte voor waterberging door middel van oppervlaktewater. In overleg met het hoogheemraadschap is naar een passend alternatief gezocht. Vanwege de beperkte ruimte in de wijk is gekozen voor een water ...
help
Zorgvuldige voorbereiding : relining levert kwaliteit en kostenbesparing op \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ceric, R. \ Rus, M. \ Bouma, J. \ 2010
Het renoveren van een rioolsysteem door relining wordt steeds vaker toegepast. Relining kan echter niet altijd toegepast worden. Om een goede kwaliteit te leveren en problemen en discussies achteraf te voorkomen, is gedegen vooronderzoek noodzakelijk ...
help
Verdroging door grondwaterwinning boven ondiepe leemlagen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Immerzeel, C. van \ Rus, J. \ 2009
Door grondwaterwinning kan verdroging ontstaan. Als in de bodem ondiepe leemlagen voorkomen, lijkt de verdroging mee te vallen. In dit artikel wordt met een waterbalansmodel aannemelijk gemaakt dat dit inderdaad het geval is. Niet de leemlagen zèlf z ...
help
Prijs blijft belangrijkste criterium bij aan- en uitbesteden \ CROW et cetera : tijdschrift voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte [Artikel]
Rus, P. \ 2008
Nieuwe contractvormen worden verhoudingsgewijs nog maar nauwelijks toegepast bij het aan- en uitbesteden van werken door gemeenten. De laagste prijs blijft het belangrijkste criterium. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Twente naar aan- en ...
help
Verzilting boven zeeniveau op de Friese waddeneilanden [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kok, A. \ Rus, J.S. \ 2007
De verdeling van zoet en zout grondwater op de waddeneilanden is een complex geheel. Geohydrologisch onderzoek van de afgelopen 15 jaar op de Friese eilanden, onder andere op Vlieland en Terschelling, toonde dit aan. Met dit onderzoek is meer inzicht ...
help
'Bergbeek' stroomt groene dal van Vondelpark in \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Rus, M. \ 2007
Aanleg van een drainagesysteem en ophoging van het maaiveld zorgen voor verbetering van de ontwatering in het Vondelpark. Aanleiding: de hoofdtoegang van het stadspark kampte met te hoge grondwaterstanden. Dit is een laatste artikel in een serie van ...
help
Bargerveen, bron van de Runde : herstel van een watersysteem [Boek]
Rus, J. \ Brink, H. van den \ 2006
Rondom het hoogveenreservaat Bargerveen en het riviertje de Runde hebben ingrijpende ontwikkelingen plaatsgevonden. Aan de noordzijde is het veen voorzien van kaden en retentiebekkens; de verbinding met de Runde is hersteld, maar tevens is het landel ...
help
Bargerveen, bron van de Runde : herstel van een watersysteem [Boek]
Rus, Jansiem \ Bakker, Mirjam \ Meij, Thomas de \ Roon, Jaap van \ Streefkerk, Jan \ Brink, Henk van den \ 2005
In de zuidoostelijke hoek van Drenthe ondergaat de waterhuishouding grote veranderingen. In één omvangrijk plan komen hier drie ontwikkelingen samen: aanpassing van het waterbeheer in en rond het natuurgebied Bargerveen, herstel van de voormalige vee ...
help
SWOV pleit op NVVC voor verkeersveiligheidakkoord : streven naar 750 verkeersdoden in 2010 lijkt utopie \ Wegen : magazine voor verkeer, grond-, water- en wegenbouw [Artikel]
Rus, P. \ 2004
Tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres kwamen minister Peijs (Verkeer en Waterstaat), Van Woerkom (hoofddirecteur ANWB) en Wegman (directeur SWOV) tot eenzelfde conclusie: het aantal verkeersslachtoffers moet verder naar beneden; en daarbij ...
help
Randzone Fochteloërveen klaar voor aangepast waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rus, J. \ Bakker, M. \ Velde, J. van der \ Straathof, N.G.J. \ 2004
Om het Fochteloërveen tegen verdroging te beschermen zal aan de Friese zijde een hydrologische bufferzone worden ingericht. Om te komen tot een optimale begrenzing en inrichting is enige tijd geleden waterhuishoudkundig onderzoek uitgevoerd. Hieruit ...
help
Europees Water4all-project van start in het Hunze-gebied: onderzoek van mogelijkheden tot verbetering waterkwalitiet en ondiepe grondwaterwinning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kooistra, A. \ Rus, J.S. \ Diggelen, R. van \ Vegter, U. \ 2004
In het Hunzedal ten zuiden van het Zuidlaardermeer is onlangs een proefgebied ingericht waar water uit de Hunze wordt ingelaten en twee experimenten worden uitgevoerd. In één proefveld worden de mogelijkheden van ondiepe grondwaterwinning in combinat ...
help
Beplantingen langs wegen als effectief wapen tegen luchtverontreiniging : Fred Tonneijck van Plant Research International ziet goede mogelijkheden \ Wegen : magazine voor verkeer, grond-, water- en wegenbouw [Artikel]
Rus, P. \ 2003
Al in de jaren zestig werd gedacht aan groene stroken rond industriegebieden als Pernis en Hoogovens om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een aantal jaren geleden werd de toepassing bedacht voor de stankoverlast in de intensieve veehouderij. Momenteel ...
help
Mythen rond keuze voor verharding fietspaden ontmaskerd \ Wegen : magazine voor verkeer, grond-, water- en wegenbouw [Artikel]
Rus, P. \ 2003
De aanwezigheid van kabels en leidingen, maar ook bomen, is niet altijd een sluitend argument, om bij fietspaden te kiezen voor tegels of straatstenen. Een verkorte weergave van het rapport "Verhardingskeuze voor fietsverbindingen: asfalt, beton of t ...
help
Strenge Europese richtlijn voor luchtkwaliteit langs snelwegen op komst \ Wegen : magazine voor verkeer, grond-, water- en wegenbouw [Artikel]
Rus, P. \ 2002
In 2010 wordt een nieuwe Europese richtlijn voor luchtkwaliteit van kracht. Voor de Nederlandse snelwegen betekent dat een drastische aanpassing aan de huidige norm
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.