help
Fysisch-chemische inductie van plantweerbaarheid [Boek]
Stevens, L.H. \ Breeuwsma, S.J. \ Griekspoor, Y. \ Rutgers, B. \ 2020
In dit rapport wordt verslag gedaan van onderzoek naar de interactie tussen rood/verrood-LED-stuurlicht en inductie van plantweerbaarheid middels elicitors. Het onderzoek bestond uit een reeks min of meer uniforme kasexperimenten uitgevoerd met groep ...
help
Risicogrenzen GenX (HFPO-DA) voor grond en grondwater [Boek]
Rutgers, M. \ Brand, E. \ Janssen, P.J.C.M. \ Marinković, M. \ Muller, J.J.A. \ Oomen, A.G. \ Otte, P.F. \ Swartjes, F.A. \ Verbruggen, E.J.M. \ 2019
De GenX-technologie wordt gebruikt om onder andere coatings te produceren, zoals Teflon. Hierbij komt de stof HFPO-DA (2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy) propaanzuur, of FRD902/FRD903) vrij. Deze stof is giftig en verspreidt zich naar lucht, o ...
help
Regenwormen in Science : Dier met de grootste totale biomassa ter wereld leeft vooral in gematigde gebieden \ Bodem [Artikel]
Rutgers, M. \ Eekeren, N. van \ Koeijer, T. de \ 2019
Uit de eerste wereldwijde inventarisatie van regenwormen blijkt dat de grootste aantallen regenwormen voorkomen in de gematigde gebieden. Deze verdeling over de wereld is tegengesteld aan die van bovengrondse organismen, die in de tropische gebieden ...
help
Zonneparken en bodemafdekking : trade-offs of win-win bij energieopwekking en bodemfuncties? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Kok, L. \ Eekeren, N. van \ Putten, W. van der \ Born, G.J. van den \ Schouten, T. \ Rutgers, M. \ 2017
Er wordt steeds meer duurzame energie opgewekt en dat uit zich onder meer in een snelle opmars van grote grondgebonden zonneparken in landbouwgebieden. De milieueffecten van deze parken zijn nog maar weinig onderzocht. Vijf deskundigen geven hun visi ...
help
Bronnen van antibioticaresistentie in het milieu en mogelijke maatregelen [Boek]
Schmitt, H. \ Blaak, H. \ Kemper, M. \ Passel, M. van \ Hierink, F. \ Leuken, J. van \ Roda Husman, A.M. de \ Grinten, E. van der \ Rutgers, M. \ Schijven, J. \ Man, H. de \ Hoeksma, P. \ Zuidema, T. \ 2017
Het RIVM heeft in samenwerking met andere instituten onderzocht hoeveel resistente bacteriën via afvalwater in het Nederlandse oppervlaktewater terechtkomen. Afvalwater is, naast mest, de belangrijkste bron waardoor antibioticaresistente bacteriën in ...
help
KringloopToets : handleiding versie 1.0 [Boek]
Vellinga, Theun \ Leenstra, Ferry \ Neeteson, Jacques \ Rutgers, Michiel \ Schröder, Jaap \ Vries, Wim de \ 2016
help
Ontwerp Label Duurzaam Bodembeheer [Boek]
Wal, Annemieke van der \ Lijster, Elisa de \ Dijkman, Wim \ Zanen, Marleen \ Essen, Everhard van \ Sukkel, Wijnand \ Boer, Wietse de \ Akker, Jan van den \ Reijneveld, Arjan \ Ros, Gerard \ Korthals, Gerard \ Rutgers, Michiel \ 2016
help
Schatkist ontsluit meerwaarde natuurlijke hulpbronnen \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Rutgers, M. \ Brand, E. \ Nijs, T. de \ 2016
De samenleving draait op natuurlijke hulpbronnen. De ondergrond levert drinkwater, de bodem voedsel en er is wind- en zonne-energie. Slim en weloverwogen hiermee omgaan levert de samenleving grote voordelen op. De Atlas Natuurlijk Kapitaal vormt een ...
help
Advies eindig beheer grote voormalige bodemsaneringslocaties met IBC regime [Boek]
Rutgers, Michiel \ Tuinstra, Jaap \ 2015
Dit advies bevat een verkenning naar kansen voor aanpassing van het huidige beheer van grote voormalige bodemsaneringslocaties met IBC-regime (Isoleren, Beheersen, Controleren).
help
Economische activiteiten afwegen met ecosysteemdiensten : duurzaam benutten of beschermen van de ecosysteemdiensten? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Vermooten, J.S.A \ Lijzen, J.P.A. \ Meulen, S. van der \ Rutgers, M. \ Broers, H.P. \ Boer, E. de \ 2015
In het dichtbevolkte Nederland neemt de drukte in de ondergrond toe, doordat we meer gebruik maken van de ondergrond voor activiteiten zoals grondwateronttrekking, warmtekoudeopslag en infrastructuur. Beleidmakers en beslissers hebben behoefte aan ee ...
help
Metabolische bodemscan van ondergrondse relaties \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Mulder, C. \ Breure, A.M. \ Rutgers, M. \ Schouten, A.J. \ Verweij, W. \ 2015
In het (inter)nationale biodiversiteitsbeleid definieert men natuur vooral in termen van soorten en ecosystemen. Met de groeiende aandacht voor de functionele diversiteit van planten en dieren is echter het besef doorgedrongen, dat kwalificaties als: ...
help
De schoonheid van een duurzaam beheerde bodem : leidt biologische landbouw tot een gezondere bodem? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schouten, A.J. \ Goede, R.G.M. de \ Eekeren, N. van \ Rutgers, M. \ 2014
Grondgebonden landbouw is afhankelijk van de ecosysteemdiensten die het natuurlijk kapitaal van de bodem levert. Een gezonde bodem maakt voedingsstoffen vrij, geeft water door, heeft een goede bodemstructuur en het vermogen om ziekten en plagen te on ...
help
Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem : life support functions revisited [Boek]
Rutgers, M. \ Schouten, T. \ Bloem, J. \ Dimmers, W. \ Eekeren, N. van \ Goede, R.G.M. de \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Keidel, H. \ Korthals, G. \ Mulder, C. \ Wattel-Koekkoek, E.J.W. \ 2014
Om ecosysteemdiensten te beoordelen zijn ook fysische en systeemgerichte indicatoren nodig. Dit rapport is de uitkomst van een multicriteria-analyse waarin de bruikbaarheid van indicatoren voor toepassing in een meetnet werd geschat door twaalf desku ...
help
Afwegingen bij het gebruik van grondwater en de ondergrond : een verkenning op basis van ecosysteemdiensten [Boek]
Broers, H.P. \ Lijzen, J. \ Beelen, P. van \ Claesens, J. \ Griffioen, J. \ Klein, J. \ Kuijper, M. \ Lukacs, S. \ Meulen, S. van der \ Rutgers, M. \ Wuijts, S. \ [2014]
Dit rapport biedt een overzicht van ecosysteemdiensten van de ondergrond en het grondwater dat kan worden gebruikt om duurzaam om te gaan met ecosysteemdiensten van de ondergrond en daarvoor activiteiten in de ondergrond onderling en in relatie tot d ...
help
Evaluatie van Triade-onderzoeken op schietterreinen van Defensie [Boek]
Mesman, M. \ Rutgers, M. \ Schouten, A.J. \ Bogte, J.J. \ Dirven-van Breemen, E.M. \ 2014
Tussen 1998 en 2011 is op acht schietterreinen onderzocht of de bodem is vervuild door stoffen uit kogels die het doel missen en die in zogeheten kogelvangers terechtkomen. Centraal staat de vraag of de vervuiling die hierdoor ontstaat, vooral door l ...
help
Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal : Nederland werkt in 2014 aan de National Ecosystem Assessment (NEA) \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Breure, A.M. \ Nijs, A.C.M. de \ Rutgers, M. \ 2014
Eind 2014 heeft Nederland de eerste versie van de Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK) gereed. Deze atlas biedt burgers, bedrijven en overheden toegang tot informatie over de toestand en de trends van het natuurlijk kapitaal in Nederland. Met di ...
help
Global changes of net primary productivity, affected by climate and abrupt land use changes since 1981 : towards mapping global soil degradation [Boek]
Conijn, J.G. \ Bai, Z.G. \ Bindraban, P.S. \ Rutgers, B. \ 2013
help
Bodembiodiversiteit op de kaart van Noord-Brabant [Boek]
Rutgers, M. \ Wijnen, H.J. van \ Schouten, A.J. \ Mulder, C. \ Zwart, D. de \ Posthuma, L. \ Bloem, J. \ Eekeren, N. van \ Goede, R.G.M. de \ 2012
Op verzoek van de provincie Noord-Brabant heeft het RIVM gegevens over de bodembiodiversiteit op kaarten weergegeven. De kaarten zullen aan de Bodemwijzer van de provincie worden toegevoegd. In dit instrument wordt kennis over de bodem verzameld en t ...
help
PreciSpray [Video]
Rutgers, B. \ 2012
The PRECISPRAY project was initiated from the concept that "intelligent" precision spraying can enhance crop protection efficiency at any current breadth of biological knowledge, if agrochemicals will be targeted specifically to infestation levels an ...
help
Fosfaat (rijen)bemesting in zaaiuien : meerjarige onderzoekresultaten naar het effect van Avail, APP volvelds en fosfaatrijenbemesting met vloeibare meststoffen in de teelt van zaaiuien op kleigronden in 2010 t/m 2012 [Boek]
Malda, J.T. \ Rutgers, R. \ 2012
In opdracht van Productschap Akkerbouw is door ALTIC B.V. een driejarig bemestingsonderzoek uitgevoerd naar de werking van P-meststoffen in zaaiuien. Het onderzoek is uitgevoerd gedurende de jaren 2010, 2011 en 2012 op locaties in Zuidwest Nederland ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.