help
Doorworteling dijken ook buiten wintermaanden te meten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schaffers, A.P. \ Frissel, J.Y. \ Adrichem, M.H.C. van \ Huiskes, H.P.J. \ Paulissen, M.P.C.P. \ 2011
Gedurende een jaar hebben onderzoekers de doorworteling van 19 zee- en rivierdijken geanalyseerd. Ze hebben daarin een seizoenspatroon waargenomen. Volgens hen is de beste periode voor toetsing van de doorworteling, nu medio december tot medio maart, ...
help
Historische veranderingen in de droge stroomdalgraslanden in Nederland : het Midecagini-Avenetum en het Sedo-Thymetum \ Stratiotes [Artikel]
Schaffers, A.P. \ Sýkora, K.V. \ Huiskens, H.P.J. \ Schaminée, J.H.J \ Weeda, E.J. \ 2010
Er bestond dringend behoefte aan een historisch referentiebeeld van de oorspronkelijke soortensamenstelling en verspeiding van deze graslanden in Nederland. Een dergelijke referentie is een belangrijk hulpmiddel bij de evaluatie en herstellen en ontw ...
help
Een bijzondere ontmoeting met de glanzende marmeruil, Pseudeustrotia candidula \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Schaffers, J. \ Jol, C. \ 2010
In 2009 is voor het eerst de nachtvlinder Pseudeustrotia candidula in Nederland aangetroffen. Het areaal van deze klimaatgevoelige soort is aan schommelingen onderhevig. De laatste twee decennia is er een uitbreiding van het areaal waargenomen, mogel ...
help
Effectafstand van stikstof uit verkeersemissies op de vegetatie : een inventarisatie van de literatuur [Boek]
Schaffers, A.P. \ 2010
Stikstof afkomstig van het wegverkeer kan in natuurgebieden leiden tot een afname van de natuurkwaliteit en kan het behalen van de natuurdoelen in Natura 2000-gebieden in de weg staan. Het is echter niet eenvoudig om op één bepaalde plaats vast te st ...
help
Maeslantkering/Europortkering I: kwaliteit graszode en erosiebestendigheid : deelonderzoek binnen de opdracht 'Toetsing verbindende waterkeringen' [Boek]
Schaffers, A.P. \ Frissel, J.Y. \ Adrichem, M.H.C. van \ Paulissen, M.P.C.P. \ 2010
Dit rapport geeft de bevindingen weer van het onderzoek naar de kwaliteit van de graszode en de erosiebestendigheid van de klei op de Maeslantkering / Europoortkering I, vallend onder Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Het onderzoek is uitgevoerd in het k ...
help
Hollandsche IJsselkering: kwaliteit graszode en erosiebestendigheid : deelonderzoek binnen de opdracht 'Toetsing verbindende waterkeringen' [Boek]
Schaffers, A.P. \ Frissel, J.Y. \ Adrichem, M.H.C. van \ Paulissen, M.P.C.P. \ 2010
Dit rapport geeft de bevindingen weer van het onderzoek naar de kwaliteit van de graszode en de erosiebestendigheid van de klei op de Hollandsche IJsselkering bij Capelle aan den IJssel, vallend onder Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Het onderzoek is ui ...
help
Wegberm biedt hulp tegen 'bestuivingscrisis' \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Noordijk, J. \ Delille, K. \ Schaffers, A.P. \ Sýkora, K.V. \ 2010
De achteruitgang van bloemzoekende insecten is een bedrieging voor een scala aan ecologische processen en diensten die deze dieren verzorgen. Wegbermen zijn vaak rijk aan bloeiende kruiden en kunnen daardoor van groot belang zijn voor deze dieren. Ma ...
help
Seizoensverloop in de doorworteling van dijkgrasland : VTV-toetsing buiten het winterseizoen nader bekeken [Boek]
Schaffers, A.P. \ Frissel, J.Y. \ Adrichem, M.H.C. van \ Huiskes, H.P.J. \ 2010
Dit rapport geeft de bevindingen weer van een studie naar het seizoensverloop in de doorworteling van dijkgrasland. Het seizoen blijkt van invloed te zijn op de doorworteling van de zode van dijkgrasland zoals die met de gangbare handmethode in het v ...
help
Reconstruction of the origin of Antigastra cataulaunalis, a new moth for the Dutch fauna (Lepidotera: Crambidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Schaffers, J. \ 2009
Reconstructie van de herkomst van Antigastra Catalaunalis, een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna (Lepidoptera: Crambidae). Deze motvlinder is een trekvlinder, die in 2006 meer is waargenomen in Europa dan in de daar aan voorafgaande jaren, ook i ...
help
Vegetatiekundige inventarisatie en erosiebestendigheid van de waterkeringen in het beheersgebied van Waterschap Vallei en Eem [Boek]
Schaffers, A. \ Huiskes, R. \ 2009
Dit rapport verwoordt de bevindingen van het onderzoek naar vegetatiekundige samensteling en erosiebestendigheid van de graslanden op kades en dijken in het werkgebied van waterschap Vallei en Eem. De erosiebestendigheid van de grasmat is beschreven ...
help
Arthropods in linear elements : occurence, behaviour and conservation management [Proefschrift]
Noordijk, J. \ 2009
Soortenrijke graslanden zijn zeldzaam geworden in Nederland en wegbermen vormen belangrijke wijkplaatsen voor dit biotoop. Om de soortenrijkdom in graslanden in stand te houden moeten ze gemaaid worden, gebeurt dit niet dan verruigt de vegetatie; een ...
help
Snelwegbermen als leefgebied voor plant en dier \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Noordijk, J. \ Sýkora, K.V. \ Schaffers, A.P. \ 2008
Bermen vormen een dicht netwerk, dat bijzonder rijk aan planten en dieren is. Rijkswaterstaat financiert de bijzondere leerstoel Ecologische Inrichting en Beheer van Infrastructuur aan Wageningen UR. Daar inventariseert men de ecologische waarde van ...
help
The conservation value of sandy highway verges for arthropods : implications for management \ Proceedings of the Netherlands Entomological Society meeting [Artikel]
Noordijk, A.J. \ Sýkora, K.V. \ Schaffers, A.P. \ 2008
help
De droge stroomdalgraslanden van het Sedo-Cerastion in Nederland : verspreiding en soortensamenstelling van het Medicagini-Avenetum en het Sedo-Thymetum vóór 1960 en daarna [Boek]
Schaffers, A.P. \ Sýkora, K. V. \ Huiskes, H.P.J. \ Schaminée, J.H.J. \ 2008
Dit rapport geeft de vegetatiekundige geschiedenis weer van de stroomdalgraslanden in Nederland. Voor het eerst zijn gegevens uit de jaren ’50 en ’60 gedigitaliseerd en gebruikt om een referentiebeeld te bepalen van het voorkomen, de standplaatsen en ...
help
Het voorkomen van loopkevers (Coleoptera: Carabidae) langs een vegatiegradiënt in de Millingerwaard \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Verdonschot, R.C.M. \ Noordijk, A.J. \ Sýkora, K.V. \ Schaffers, A.P. \ 2007
Op basis van een vangpotonderzoek wordt de relatie tussen het voorkomen van loopkeversoorten, abiotische factoren en de vegetatie beschreven. Het onderzoek werd uitgevoerd in 2004 in de Millingerwaard. Er kan geconcludeerd worden dat bepaalde loopkev ...
help
Kansen voor geleedpotigen in bermen- acht jaar onderzoek langs de weg \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Noordijk, A.J. \ Raemakers, I. \ Schaffers, A.P. \ Nijs, L. de \ Gleichman, J.M. \ Sýkora, K.V. \ 2006
Geleedpotigen leven onder steeds moeilijker omstandigheden. De gebieden waar ze leven raken steeds verder versnipperd. Om die reden is het belangrijk om de overgebleven soorten beter te beschermen. Zo ontstond er ook hernieuwde belangstelling voor he ...
help
Synecology of species-rich plant communities on roadside verges in the Netherlands \ Phytocoenologia : journal of the International Society for Vegetation Science [Artikel]
Schaffers, A.P. \ Sýkora, K.V. \ 2002
help
Reliability of Ellenberg indicator values for moisture, nitrogen and soil reaction : a comparison with field measurements \ Journal of vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
Schaffers, A.P. \ Sýkora, K.V. \ 2000
help
Ecology of roadside plant communities [Proefschrift]
Schaffers, A.P. \ 2000
help
Samenwerking bij innovatie : organisatorische concepten [Boek]
Enzing, C. \ Holland, C. \ Schaffers, H. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.