help
Kwaliteit van BRO grondwatersamenstelling en grondwaterputten: logische validatieregels [Boek]
Bulens, Jandirk \ Vullings, Wies \ Schipper, Peter \ Knotters, Martin \ 2020
Rijkswaterstaat wil de grondwatersamenstellingsdata en de data over grondwaterputten die zij van opdrachtnemers krijgen eerst controleren voordat ze deze data aanleveren aan de landelijke voorziening van de Basisregistratie Ondergrond. Gezamenlijk me ...
help
Achtergrondbelasting fosfaat in de Maasregio [Boek]
Grift, Bas van der \ Spaak, Gemma \ Rozemeijer, Joachim \ Schipper, Peter \ 2020
De doelstelling van deze studie is te bepalen of er een relevante bijdrage is van (semi)natuurlijke fosfaatbronnen (achtergrondbelasting) in het Maas stroomgebied. Indien dit het geval is, dan kan de waterkwaliteitsbeheerder dit meenemen bij het bepa ...
help
Hoe krijg je mbo-studenten (toch) geïnteresseerd? \ Nederlands tijdschrift voor voeding en dietetiek [Artikel]
Kloek, G. \ Salmon, S. \ Schipper, S. \ Ongering, J. \ Ackerman, T. \ Wiegant, L. \ 2019
Mbo-studenten maken veel ongezonde voedingskeuzes en eten te weinig groente en fruit. Bij het ontwikkelen van een nieuwe interventie is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van deze doelgroep. Maar hoe doe je dat?
help
Crossing borders in coastal morphodynamic modelling [Proefschrift]
Luijendijk, Arjen Pieter \ Stive, M.J.F. \ Aarninkhof, S.G.J. \ Schipper, M.A. de \ 2019
In deze tijd van grote maatschappelijke en ecologische veranderingen is er een groeiende behoefte ontstaan aan maatregelen voor het beschermen en duurzaam beheren van ecosystemen langs de kust. In de afgelopen jaren zijn diverse natuur-gebaseerde kus ...
help
Fitness check evaluation of the Water Framework Directive and the Floods Directive : final evaluation report [Boek]
Vermeulen, Jurgen \ Whiteoak, Kym \ Nicholls, Graeme \ Gerber, Federica \ McAndrew, Keir \ Cherrier, Victoria \ Cunningham, Ellen \ Kirhensteine, Illona \ Wolters, Henk \ Verweij, Wilko \ Schipper, Peter \ 2019
This Executive summary presents the methodology and main conclusions of the study supporting the Fitness Check of the following Directives: - Directive 2000/60/EC establishing a framework for Community action in the field of water policy; - Directive ...
help
Bronnenanalyse nutriënten stroomgebied Maas [Boek]
Schipper, Peter \ Renaud, Leo \ Boekel, Erwin van \ 2019
De waterkwaliteit voldoet op veel plaatsen in de Maasregio (Noord-Brabant en Limburg) nog niet aan de doelen die voor de Europese Kaderrichtlijn Water zijn gesteld. De stoffen stikstof en fosfor (nutriënten) zijn belangrijke factoren voor het bereike ...
help
Datareport Kustgenese 2.0. [Boek]
Werf, J. van der \ Álvarez Antolínez, J.A. \ Brakenhoff, L. \ Gawehn, M. \ Heijer, K. den \ Looff, H. de \ Maarsseveen, M. van \ Meijer-Holzhauer, H. \ Mol, J.-W. \ Pearson, S. \ Prooijen, B. van \ Santinelli, G. \ Schipper, C. \ Tissier, M. \ Tonnon, P.K. \ Vet, L. de \ Vermaas, T. \ Wilmink, R. \ Wit, F. de \ 2019
Rijkswaterstaat, Deltares en de partners van het STW SEAWAD onderzoeksproject, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht en Universiteit Twente, ontwikkelen in het programma Kustgenese 2.0 (KG2) kennis van het Nederlandse kustsysteem. Een b ...
help
Herkomst Nutriënten in het landelijk gebied van Schieland [Boek]
Schipper, Peter \ Gerven, Luuk van \ Boekel, Erwin van \ Renaud, Leo \ Ros, Gerard \ 2019
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat het oppervlaktewater in 2027 voldoende schoon en ecologisch gezond is. In veel Nederlandse wateren is de nutriëntenbelasting (nog) te hoog om de doelen voor de KRW te halen. Het Hoogheemraadsc ...
help
Effectief en driftarm spuiten in vaste planten \ Greenity : voor ondernemers met ambitie [Artikel]
Schipper, A. \ Dorresteijn, W. \ 2018
Sinds 1 januari is het verplicht te spuiten met 75 procent driftarme doppen of een vergelijkbare techniek. Let op dat de juiste spuittechniek van belang is voor een goed spuitresultaat. Ervaringen in de vasteplantenteelt onderstrepen dit.
help
Exploring the morphological development of embryo dunes in Terschelling using unmanned aerial vehicle imagery [Studentenverslag]
Schipper, Bram \ 2018
help
Saksische Vleugelduif, de Koningin onder de kleurduiven \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Schipper, H. \ 2018
help
Herkomst nutriënten Alblasserwaard en Vijfheerenlanden [Boek]
Boekel, Erwin \ Hendriks, Rob \ Schipper, Peter \ 2018
Het doel van de studie is het kwantificeren van de nutriëntenbelasting (stikstof en fosfor) van het regionale oppervlaktewater in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en inzicht geven in de nutriëntenbronnen in het gebied, waaronder de uit- en afspo ...
help
Ecosysteemdiensten in terreinen van Staatsbosbeheer [Boek]
Hendriks, Kees \ Schuiling, Rini \ Schipper, Peter \ Bouwma, Irene \ 2018
Voor het jaarverslag 2017 van Staatsbosbeheer zijn 4 ecosysteemdiensten in beeld gebracht. Een schatting is gemaakt van de omvang van levering van de diensten door terreinen in beheer bij Staatsbosbeheer. Geschat wordt dat de terreinen voor ca. 49 mi ...
help
Effectief bodembeheer voor een duurzaam watersysteem stroomgebied de Raam : pilot onderzoeksprogramma Lumbricus, pijler bewuste bodem [Boek]
Schipper, P.N.M. \ Massop, H. \ Kros, H. \ Eekeren, N. van \ Zaanen, M. \ Groenendijk, P. \ Goor, S. van \ Ros, G.H. \ 2018
Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van een pilot in de Raam, die voor het deelprogramma Bewuste Bodem is uitgevoerd. In het onderzoek voor deze pilot is de conditie van landbouwbodems geanalyseerd ten aanzien van verdichting, organische ...
help
Revisie vegetatie van Nederland [Boek]
Schaminée, Joop \ Haveman, Rense \ Hommel, Patrick W.F.M. \ Janssen, John A.M. \ Ronde, Iris de \ Schipper, Piet, C. \ Weeda, Eddy J. \ Dort, Klaas W. van \ Bal, Dick \ Plantensociologische Kring Nederland \ 2017
help
Hoe ver moet de waterkwaliteit verbeteren om de ecologische KRW-doelen te kunnen halen? \ H2O online [Artikel]
Evers, N. \ Schipper, M. \ Barten, I. \ Scheepens, M. \ 2017
Zware metalen (en dan met name cadmium) en ammonium blijken een sterke relatie te vertonen met een vijftal macrofaunasoorten in beken. Boven bepaalde drempelwaarden verdwijnen gewenste beeksoorten en blijven soorten over die indicatief zijn voor een ...
help
Natuur- en landschapscriteria voor Nationale Parken van Wereldklasse : naar Nederlandse natuur van internationale allure [Boek]
Vries, Daisy de \ Schaminée, Joop \ Schipper, Piet \ Tersteeg, Joost \ 2017
Om tot de gewenste opschaling en kwaliteitsimpuls voor de Nationale Parken van Wereldklasse te komen zijn afwegingscriteria nodig met betrekking tot de ruimtelijke positie en dimensies van zo’n park. Hiervoor is een studie naar de landschapsecologisc ...
help
Werkdocument Afstemming regionale en landelijke analyses [Boek]
Klein, Janneke \ Schipper, Peter \ Beekman, Jappe \ Kools, Stefen \ 2017
Dit rapport is een samenvatting van de impressies uit regionale sessies, waarin uitwisseling van kennis, manieren van aanpak en resultaten centraal stonden. Het rapport is opgebouwd vanuit de regionale sessies en een opzet voor de landelijke analyse. ...
help
Verbetering waterkwaliteit voor halen KRW-doelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Evers, N. \ Schipper, M. \ Barten, I. \ Scheepens, M. \ 2017
De aanwezigheid van zoetwaterpissebedden, vlokreeften, weidebeekjuffers en bosbeekjuffers vertelt iets over de kwaliteit van het water in beken. Zo blijkt dat zoetwaterpissebedden goed bestand zijn tegen ammonium en cadmium, maar de andere soorten zi ...
help
Animals have to eat as well: what should we do with residual waste? [Video]
Schipper, R. \ 2017
Residual waste will be fully recycled in a biobased society.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.