help
Effecten van de droge zomer van 2018 op de macrofauna in laaglandbeken \ H2O online [Artikel]
Verdonschot, R. \ Verdonschot, P. \ Knol, B. \ Schmidt, G. \ Scheepens, M. \ Brugmans, B. \ Beers, P. van \ Lenssen, J. \ 2020
In 2018 werd Nederland geconfronteerd met een droogte van een omvang die zich al decennia niet meer had voorgedaan. Hierdoor vielen in de loop van de zomer steeds meer beken droog. Een dramatisch gezicht, maar ook een kans om te leren wat de impact i ...
help
Vogel- en Habitatrichtlijnrapportage 2019 [Boek]
Adams, Annemiek \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Bos, Gerdien \ Clerkx, Sandra \ Janssen, John \ Kleunen, André van \ Remmelts, Wilmar \ Rooijen, Nils van \ Schaminée, Joop \ Schmidt, Anne \ Swaay, Chris van \ Wijnhoven, Sander \ Woestenburg, Martin \ Aar, Mies van \ 2020
In deze brochure worden de rapportages in twee delen beschreven. In het eerste deel wordt een landelijk overzicht gegeven van de staat van instandhouding van habitattypen en soorten van de Habitatrichtlijn en de status en trends in verspreiding en po ...
help
Watcher in the wastewater \ Nature biotechnology [Artikel]
Schmidt, C. \ 2020
Research groups around the globe are looking to see whether urban wastewater monitoring can be integrated into surveillance systems for SARS-CoV-2 and other pathogens.
help
Special natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Reichgelt, A. \ Duinhoven, G. van \ Al, E. \ Borkent, I. \ Bosch, J. \ Dam, C. van \ Gerrits, G. \ Haan, B. de \ Naaijen, C. \ Horst, J. van der \ Schmidt, P. \ Ottburg, F. \ Wijk, M. van \ 2020
help
Monitoring van insectenpopulaties in Nederland : visie en aanpak voor de realisatie van een monitorings- en onderzoeksprogramma naar de ontwikkelingen van insectenpopulaties in Nederland [Boek]
Schmidt, A.M. \ Meij, T. van der \ 2020
help
De verslibbing van het Eems-estuarium \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Maren, D.S. van \ Pierik, H.J. \ Dankers, P.J.T. \ Schmidt, C. \ 2020
In de afgelopen decennia is het ecologisch functioneren van het Eems-estuarium verslechterd door toegenomen hoeveelheden slib. Om effectieve maatregelen te kunnen voorbereiden is onderzoek gedaan naar het gedrag van slib en naar de oorzaken van de ho ...
help
Bijen in de boomgaard : werkboek voor meer biodiversiteit en een goed bestoven gewas [Boek]
Stam, Jeltje \ Groot, Arjen de \ Holster, Henri \ Winkler, Karin \ Schmidt, Anne \ Engels, Hilde \ 2019
Het werkboek start met twee inleidende hoofdstukken met achtergrond over het hoe en waarom van een bestuiver-vriendelijke boomgaard. Daarna volgen vier hoofdstukken met tips voor de fruitteler om praktisch aan de slag te gaan. Allereerst de maatregel ...
help
De variatie aan insecten in laagveenmoerassen : het spectrum aan soortgroepen in verschillende habitattypen in Nederlandse laagveenmoerassen [Boek]
Stam, Jeltje M. \ Kleijn, Davis \ Beest, Dennis te \ Ozinga, Wim A. \ Schmidt, Anne M. \ Noordam, Aart P. \ Burgers, Jan \ Kats, Ruud van \ Aukema, Berend \ Lammertsma, Dennis R. \ Siepel, Henk \ 2019
Recent is er veel aandacht voor de verontrustende achteruitgang van insectenpopulaties, met name sinds de publicatie van een Duitse studie waarin een sterke afname van insecten in natuurgebieden werd aangetoond. In Nederland is er waarschijnlijk eenz ...
help
Herstel & benutten van biodiversiteit in de kringlooplandbouw : programmeringsstudie voor de kennis en innovatie agenda [Boek]
Doorn, Anne van \ Schutt, Jeroen \ Erisman, Jan Willem \ Kleijn, David \ Melman, Dick \ Sukkel, Wijnand \ Migchels, Gerard \ Lotz, Bert \ Westerik, Judith \ Schmidt, Anne \ Roessink, Ivo \ Groot, Arjen de \ Boonstra, Froukje \ Blijdorp, Janneke \ Hilgen, Peter \ 2019
Deze programmeringsstudie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en levert een bijdrage aan de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) voor het thema Landbouw, Water, Voedsel. De KIA is onderverdeeld in 6 missies, waarvan kringlooplandbouw er ...
help
Bosecoloog met zwak voor cijfertjes maakt nieuwe opbrengsttabellen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schmidt, P. \ Horst, J. van der \ 2018
Op tafel ligt het boek ‘Opbrengsttabellen Nederland 2018’. Een boek met vooral tabellen, een enkele grafiek en weinig tekst. Het boek laat zien hoeveel hout er staat in een bos van grove den, Corsicaanse den, Oostenrijkse den, Douglas, Japanse lariks ...
help
Integrated biogas systems : local applications of anaerobic digestion towards integrated sustainable solutions [Boek]
McCabe, Bernadette K. \ Schmidt, Thomas \ 2018
help
Groei en productie van populier in Nederland [Boek]
Jansen, J.J. \ Mohren, G.M.J. \ Schmidt, P. \ Goudzwaard, L. \ Oosterbaan, A. \ Ouden, J. den \ 2018
Van 1947 tot 1998 is in Nederland groei- en productieonderzoek bij de populier uitgevoerd. Dat betreft de studies van Becking en de Dorschkamp/IBN. Samen met de permanente steekproeven uit de HOSP zijn 235 proefperken met 1808 opnamen beschikbaar. Vo ...
help
Scientific analysis of the status of designated Natura 2000 areas and the protection of nitrogen-sensitive species and habitats : Dutch contribution [Boek]
Schmidt, A.M. \ Smidt, R.A. \ 2018
help
Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes [Boek]
Kleijn, David \ Bink, Ruud J. \ Braak, Cajo J.F. ter \ Grunsven, Roy van \ Ozinga, Wim A. \ Roessink, Ivo \ Scheper, Jeroen A. \ Schmidt, Anne M. \ Wallis de Vries, Michiel F. \ Wegman, Ruut \ Zee, Friso F. van der \ Zeegers, Th \ 2018
Er is een literatuuronderzoek gedaan naar de belangrijkste oorzaken die een eventuele achteruitgang van insectenpopulaties kunnen verklaren en er worden aanbevelingen gedaan voor onderzoek dat in Nederland uitgezet zou kunnen worden naar aanleiding v ...
help
Plan van aanpak : hydromorfologische verbetering Eems Dollard Estuarium [Boek]
Dekkers, P. \ Maren, B. van \ Schmidt, C. \ [ca. 2017]
In dit Plan van Aanpak wordt aangegeven welke kennis m.b.t. hydromorfologische processen vergaard moet worden om maatregelen goed te kunnen definiëren en beoordelen. Tevens wordt in dit Plan van Aanpak aangegeven welke maatregelen, met de kennis van ...
help
Beschermde gebiedenregister : technische documentatie, Status A [Boek]
Schuiling, C. \ Schmidt, A.M. \ Rivière, I.J. La \ Smidt, R.A. \ 2017
Dit document bevat een beschrijving van de technische omgeving, hulpmiddelen en modellen die van belangzijn om het beschermde gebiedenregister te beheren. Het is bedoeld om de processen en procedures vast teleggen. Het verkrijgen van kwaliteitsstatus ...
help
Advies over de Natura 2000-doelensystematiek en Natura 2000-doelen : een oriënterende studie ter onderbouwing van de evaluatie van de Natura 2000-doelensystematiek en Natura 2000-doelen [Boek]
Schmidt, A.M. \ Kleunen, A. van \ Kuiters, L. \ Janssen, J.A.M. \ Bijlsma, R.J. \ Roomen, M. van \ Vreeswijk, T. van \ 2017
In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek ten behoeve van de evaluatie van de Natura 2000-doelensystematiek en Natura 2000-doelen. Advies wordt gegeven over verbeteringen in wijze van formulering van de Natura-doelen en over he ...
help
Analyse Natura 2000-doelensystematiek op basis van beheerplannen van de Natura 2000-gebieden : achtergronddocument bij het rapport Advies over de Natura 2000 doelensystematiek en Natura 2000-doelen [Boek]
Vreeswijk, T. van \ Schmidt, A.M. \ Kleunen, A. van \ Bremer, L. van den \ 2017
Het doel van dit onderzoek is het evalueren van de toepassing van de Natura 2000-doelensystematiek in de beheerplannen.
help
Advies over correcties en bijstellingen van Natura 2000-doelen : achtergronddocument bij het rapport Advies over de Natura 2000 doelensystematiek en Natura 2000-doelen [Boek]
Kleunen, A. van \ Roomen, M. van \ Janssen, J.A.M. \ Kuiters, A.T.. \ Winden, E. van \ Boele, A. \ Schmidt, A.M. \ Vreeswijk, T. van \ 2017
In dit rapport is onderzocht of de Natura 2000-doelen op landelijk en gebiedsniveau gecorrigeerd en/of bijgesteld moeten worden.
help
Naar een samenhangend monitoring- en beoordelingssyteem voor het natuurbeleid [Boek]
Schmidt, A.M. \ Turnhout, C.A.M. van \ Wolterbeek, T. \ Bijlsma, R.J. \ Soldaat, L. \ Swaaij, C.A.M. \ 2017
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.