help
Broedvogels in Nederland in 2017 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Boer, Vincent de \ Deuzeman, Symen \ Diek, Harvey van \ Jong, Albert de \ Kleunen, André van \ Marx, Lara \ Schoppers, Jan \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2019
help
Broedvogels in Nederland in 2018 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Boer, Vincent de \ Deuzeman, Symen \ Diek, Harvey van \ Jong, Albert de \ Kleunen, André van \ Marx, Lara \ Schoppers, Jan \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2019
Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2018.
help
Broedvogels in Nederland in 2016 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Slaterus, Roy \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Deuzeman, Siemen \ Kleunen, André van \ Koffijberg, Kees \ Marx, Lara \ Teunissen, Wolf \ Schoppers, Jan \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2018
help
Watervogels in Nederland in 2015/2016 [Boek]
Hornman, Menno \ Koffijberg, Kees \ Winden, Erik van \ Els, Paul van \ Klaassen, Olaf \ Kleunen, André van \ Schoppers, Jan \ Slaterus, Roy \ Turnhout Chris van \ Vergeer, Jan-Willem \ 2018
help
10 jaar stadsvogelbescherming: denken en doen \ De levende natuur [Artikel]
Kooijmans, J. \ Kwak, R. \ Schoppers, J. \ 2016
Het nieuws in 2004 dat de Huismus (Passer domesticus) op de Rode Lijst kwam, was even onwaarschijnlijk als verrassend. De sterke achteruitgang van de Huismus genereerde landelijke media-aandacht en agendeerde de noodzaak voor een beschermingsprogramm ...
help
Stadsvogels tellen: Meetnet Urbane Soorten gaat tiende jaar in \ De levende natuur [Artikel]
Schoppers, J. \ Turnhout, C. van \ Kooijmans, J. \ Meij, T. van der \ 2016
Het tellen van vogels in stedelijk gebied is van oudsher weinig in trek bij vogelaars. Daarom startten Sovon en Vogelbescherming in 2007 met het laagdrempelige Meetnet Urbane Soorten. Met dit meetnet zijn aantalsontwikkelingen en verspreiding van sta ...
help
Aantallen van ganzen op slaapplaatsen in toekomstig Natura 2000-gebied Rijntakken in 1999-2004 en 2007-2013 [Boek]
Klaassen, O. \ Winden, E. van \ Roomen, M. van \ Schoppers, J. \ 2013
Ten behoeve van het op te stellen beheerplan Natura 2000 Rijntakken is de verspreiding, omvang en kwaliteit van slaapplaatsen van een viertal ganzensoorten in beeld gebracht voor de periode 1999- 2004. Het gaat daarbij om Toendrarietgans, Kolgans, Gr ...
help
Bijvangsten muskusrattenbestrijding : trends, oorzaken en maatregelen [Boek]
Klop, Erik \ Heide, Jan Erik van der \ Schoppers, Eelke \ 2011
Dit rapport begint met een overzicht in hoofdstuk 2 van de aantallen bijvangsten en de algemene trends hierin. Deze trends hebben betrekking op zowel de geografische spreiding over het land, als op temporele trends zoals seizoensvariatie en veranderi ...
help
Kwartelkoningen in Nederland in 2008 en evaluatie van het Beschermingsplan Kwartelkoning \ Kwartelkoningen in Nederland in ... [Jaarverslag]
Koffijberg, K. \ Schoppers, J. \ 2009
Het voortbestaan van de Kwartelkoning als broedvogel in Nederland is voor een belangrijk deel afhankelijk van speciale beschermingsmaatregelen, zoals uitstel van maaidata, aangepast hooilandbeheer en aangepaste maaitechnieken. Zonder die maatregelen ...
help
Kwartelkoningen in Nederland in 2007 \ Kwartelkoningen in Nederland in ... [Jaarverslag]
Schoppers, J. \ Koffijberg, K. \ 2008
SOVON overzicht
help
Neergang en herstel van de Roek als broedvogel in Nederland in de 20e eeuw \ Limosa [Artikel]
Schoppers, J. \ 2004
Een landelijk en regionaal overzicht van de veranderingen in verspreiding, aantalsontwikkeling en koloniegrootte van de roek in de afgelopen eeuw, en een beschrijving van de factoren die hebben geleid tot herstel van de populatie in de laatste decenn ...
help
Resultaten van beschermingsmaatregelen voor kwartelkoningen in Nederland in 2002 [Boek]
Schoppers, J. \ Koffijberg, K. \ cop. 2003
Sinds 1997 zit het aantal broedende Kwartelkoningen in Nederland duidelijk in de lift. Jaarlijks werden ten minste 200 territoria vastgesteld, tegen hooguit 40 halverwege de jaren negentig. Het aantal in 2002 paste in dat beeld, met zelfs een boven-g ...
help
Resultaten van beschermingsmaatregelen voor kwartelkoningen in Nederland in 2001 [Boek]
Schoppers, J. \ Koffijberg, K. \ 2001
help
Casetterecorder goed hulpmiddel bij inventarisatie Patrijs Perdix perdix in het broedseizoen \ Limosa [Artikel]
Schoppers, J. \ 1996
help
Broedvogels van Arnhem Noord in 1995 en Waterberg en Koningsheide in 1993 [Boek]
Schoppers, J. \ 1995
help
Broedvogelinventarisatie West - Drenthe 1990 [Boek]
Wessels, H. \ Schoppers, J. \ 1991
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.