Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 33

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Schouwenberg
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Uncertainty analysis of SMART2-SUMO2-P2E-MOVE4 : the nature planner soil and vegetation model chain [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Akkermans, L.M.W. \ Brus, D.J. \ Heuvelink, G.B.M. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ 2011
Models and model chains can provide a powerful tool to evaluate government policies regarding, e.g., nitrogen deposition or climate change. Since decisions based on model simulations can have a major impact on society, it is important to know the acc ...
help
Kosten voor habitattypen in Natura 2000-gebieden : toepassing van de methode Kosteneffectiviteit natuurbeleid [Boek]
Oltmer, K. \ Bommel, K.H.M. van \ Clement, J. \ Jong, J.J. de \ Rudrum, D.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ 2009
Deze studie beschrijft de berekening van de kosten voor het natuurbeleid in de Natura 2000-gebieden, gebaseerd op de aanwezige habitattypen. De kosten zijn afgeleid van het benodigde beheer en de milieutekorten rond vermesting en verdroging. De liggi ...
help
Klimaatbestendigheid van de EHS 1 : simulatieruns met de modellen SMART2-SUMO2 voor stikstof scenario's [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Wieggers, H.J.J. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Voogd, J.C.H. \ Kros, J. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ 2009
In de eerste fase van het project zijn de klimaatbestendige modellen SMART2-SUMO2 gedraaid voor 4 verschillende stikstofscenario's. De verschillen tussen de gebruikte scenario's zijn niet groot, maximaal 10% verschil in depositie. Voor bodem pH worde ...
help
Spatial planning for lowland stream basins using a bioeconomic model \ Environmental modelling & software [Artikel]
Walsum, P.E.V. van \ Helming, J.F.M. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Groenendijk, P. \ 2008
Most lowland stream drainage-basins have a high population density and the land use is very intensive. The permeable subsoil acts as an integrating medium, thus providing a widespread dispersal of leached nutrients and transmission of water-table low ...
help
Hoe gevoelig is de Nederlandse natuur voor verzilting? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Paulissen, M.P.C.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Velstra, J. \ Wamelink, G.W.W. \ 2007
Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en veranderingen in het waterbeleid zal verzilting van grond- en oppervlaktewater toenemen. Vormt zilt water een bedreiging of biedt het mogelijkheden voor hoogwaardige natuur? Dit artikel geef ...
help
Huidige en toekomstige stikstofbelasting op de Natura 2000-gebieden : achtergronddocument ex ante evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in Nederland [Boek]
Schouwenberg, E.P.A.G. \ 2007
De duinen steken relatief gunstig af wat betreft stikstofdepositie. Een groot deel van de duinen bevindt zich op afstand van belangrijke stikstof-emissiebronnen als de landbouw. Graslanden en bossen profiteren het eerst van een afname van de stikstof ...
help
Synergie Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000-gebieden : wat stuurt het beheer? [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Sanders, M.E. \ Pouwels, R. \ 2007
Nederland moet in 2007 aan de Europese Unie rapporteren over de implementatie en effectiviteit van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn (VHR). Daarvoor heeft LNV aan het Milieu- en Natuurplanbureau gevraagd een ex-ante evaluatie uit te voeren: ho ...
help
Zouttolerantie van zoetwatergevoede natuurdoeltypen : verkenning en kennislacunes [Boek]
Paulissen, M.P.C.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Wamelink, G.W.W. \ 2007
Overzicht van de zouttolerantie van natuurdoeltypen en habitatrichtlijnsoorten. Er zijn kennistabellen opgesteld over chlorideranges en gevoeligheid voor verzilting. Voor bijna alle onderzochte natuurdoeltypen ligt de optimale chlorideconcentratie in ...
help
Leven met zout water : deelrapport: zouttolerantie van zoetwaterafhankelijke natuurdoeltypen; verkenning en kennislacunes [Boek]
Paulissen, M.P.C.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Wamelink, G.W.W. \ 2007
Overzicht van de zouttolerantie van zoetwaterafhankelijke natuurdoeltypen en habitatrichtlijnsoorten in Laag Nederland. Er zijn kennistabellen opgesteld over chlorideranges en gevoeligheid voor verzilting. Voor bijna alle onderzochte natuurdoeltypen ...
help
Effectenindicator Natura 2000-gebieden : achtergronden en verantwoording ecologische randvoorwaarden en storende factoren [Boek]
Broekmeyer, M. \ Schouwenberg, E. \ Veen, M. van der \ Prins, D. \ Vos, C. \ 2006
In opdracht van de Directie Natuur van het ministerie van LNV ontwikkelde Alterra een indicator als hulpmiddel voor initiatiefnemers tijdens de voortoets van een vergunningverlening Natuurbeschermingswet. De indicator is geschikt voor het op voorhand ...
help
Hotspots floristische biodiversiteit [Boek]
Runhaar, J. \ Clement, J. \ Jansen, P.C. \ Hennekens, S.M. \ Weeda, E.J. \ Wamelink, G.W.W. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ 2005
Hotspots zijn gedefinieerd als locaties met goed ontwikkelde vegetaties waarin relatief veel kenmerkende plantensoorten voorkomen. De studie heeft zich gericht op de floristisch meest waardevolle systemen: natte schraallanden, trilvenen, duinvalleien ...
help
Uit de bodem- en natuurprogramma’s : NTM - een model voor de voorspelling van potentiële biodiversiteit en kans op voorkomen van vegetatietypen [Poster]
Schouwenberg, E.P.A.G. \ 2004
Het model NTM, NatuurTechnisch Model, is ontwikkeld voor de voorspelling van (potentiële) biodiversiteit en kans op voorkomen van vegetatietypen op basis van de hydrologie en de bodemkenmerken zuurgraad en stikstofbeschikbaarheid. Het model doet voor ...
help
Effecten van eilandvarianten in de Noordzee op de ecologie van strand en duin [Boek]
Sanders, M.E. \ Slim, P.A. \ Dobben, H.F. van \ Wegman, R.M.A. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ 2004
Door de toenemende groei in de internationale luchtvaartsector, ziet Schiphol zich genoodzaakt om uit te breiden. Gezien de ruimteclaims en de milieuwetgeving zal voor de lange termijn een verdere uitbreiding van Schiphol op de huidige locatie moeili ...
help
Identificatie van geschikt leefgebied voor de Grote vuurvlinder : een ecohydrologisch effectsvoorspellingsmodel [Boek]
Sanders, M.E. \ Prins, A.H. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Wegman, R.M.A. \ 2004
De Grote vuurvlinder is momenteel een van de meest bedreigde diersoorten in Nederland. Internationaal wordt de soort beschermd via de regelgeving in de EU-Habitatrichtlijn. Doel van dit project is het identificeren van geschikt habitat voor de Grote ...
help
Simulation of critical loads for nitrogen for terrestrial plant communities in The Netherlands [Boek]
Dobben, H.F. van \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Mol, J.P. \ Wieggers, H.J.J. \ Jansen, M.J.W. \ Kros, J. \ Vries, W. de \ 2004
An iterative search procedure was used to 'invert' the soil chemical model SMART2. This 'inverted' form of SMART2 was used to estimate atmospheric nitrogen deposition at the critical conditions for 139 terrestrial vegetation associations. The critica ...
help
Veenweidegebied in Fryslân : de effecten van vier peilstrategieën [Boek]
Rienks, W.A. \ Gerritsen, A.L. \ Meulenkamp, W.H.H. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Akker, J.J.H. van den \ Hendriks, R.F.A. \ 2004
De gevolgen van diverse polderpeilen zijn beoordeeld op: 1) bodemdaling en grondwaterstand; 2) waterkwantiteit; 3) waterkwaliteit; 4) uitstoot broeikasgassen 5) landschap, cultuurhistorie, archeologische waarden; 6) natuur; 7) visstand; 8) landbouw e ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie op trilvenen (Noord-Hollland, Utrecht en Noordwest- Overijsssel) [Boek]
Barendregt, A. \ Beltman, B. \ Schouwenberg, E. \ Wirdum, G. van \ 2004
De centrale probleemstelling van het obn onderzoek is of het mogelijk is met lokale maatregelen de natuur, zich manifesterend in soortensamenstelling, soortenrijkdom en bedekking van plantengemeenschappen te herstellen in laagvenen?
help
Natuurdoelen in bossen en heide op arme, droge zandgrond onhaalbaar bij de huidige milieukwaliteit \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Dobben, H. van \ Wamelink, W. \ Schouwenberg, E. \ Mol-Dijkstra, J. \ 2003
Met behulp van simulatiemodellen SMART, SUMO en NTM heeft Alterra onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de biodiversiteit in bossen en heide op arme zandgronden, bij bepaalde combinaties van beheer en abiotische condities. Er zijn twee scenario's ...
help
Geïntegreerd ruimtelijk evaluatie-instrumentarium voor natuurontwikkelingsScenario's - Beerze-Reusel (GREINS2) : natuur/technisch model (NTM3) [Boek]
Schouwenberg, E.P.A.G. \ 2002
Het GREINS is een set van gekoppelde procesmodellen die geografische expliciete informatie bewerken, teneinde uitspraken te doen over de kansrijkdom van natuurontwikkeling op regionale schaal. Hiertoe worden vier modellen gebruikt om de ontwikkelinge ...
help
'Waterwildernis' : invloed van waterberging op de ontwikkeling van natuur [Boek]
Penning, E. \ Schouwenberg, E. \ 2002
Onderdeel van de studie 'meervoudig ruimtegebruik met waterberging in Noord-Holland'. Bevat o.a de voorbeelden: Bergermeer, polder langs de binnenduinrand; Wieringerrandmeer; Veenweidegebieden rond de Wormer; Kansen voor waterberging in natuurgebiede ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.