help
Lijnenteelt bij Carnica \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Brascamp, P. \ Schreuder, G.J. \ Wanders, T. \ 2019
Van oudsher kent het Carnicaras lijnen. Die lijnen zijn ontstaan uit een aantal midden-Europese stammen. Ze zijn vaak vernoemd naar de teler of naar een bevruchtingsstation. Voorbeelden daarvan zijn Sklenar uit Nederoostenrijk, Troiseck uit Stiermark ...
help
De Noordenveldse Kwaliteitsgids : Gebiedseigen doorontwikkelen op basis van ruimtelijke karakteristieken : Concept eindrapport augustus 2019 [Boek]
Hijlkema, L. \ Brummel, S. \ Dekker, S. \ Schreuder, H.D. \ Schurer, J. \ Verschoor, K. \ 2019
De gemeente Noordenveld was één van de eerste gemeenten in Nederland met een vastgestelde omgevingsvisie. In deze omgevingsvisie zijn de belangrijke ambities en doelen voor de komende jaren omschreven. Ook verwoordt de omgevingsvisie voor het gemeent ...
help
OVP Docentendag "Innovatie van het onderwijs" : cross-overs : 22 juni 2018 [Presentatie]
Schreuder, M. \ Leereveld, G. \ Cuijlenborg, S. van \ Romme, R. \ Boer, D. de \ Maijers, W. \ 2018
Presentaties, instructiebladen en video's bij de workshops van de Docentendag met als thema "Innovatie van het onderwijs" op 22 juni. Georganiseerd door het Onderwijs Vernieuwings Programma (OVP). Hier konden de deelnemers kennismaken met het thema C ...
help
Wateroverlast nu kassiewijlen? : waterbergende kassen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Schreuder, S. \ 2012
Het Westland, het grootste aaneengesloten glastuinbouwgebied van Europa, kampt al jaren met een te groot wateroverlastrisico. Advies- en ingenieursbureau DHV voerde daarom in opdracht van de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland een ...
help
Minder zout op de kinderleeftijd: jong geleerd is oud gedaan \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Schreuder, M.F. \ Navis, G.J. \ Nauta, J. \ 2009
Er bestaat een duidelijke relatie tussen zoutinname en bloeddruk, zowel bij volwassenen als kinderen. Bij volwassenen is bovendien een bloeddrukonafhankelijke relatie tussen zoutinname en sterfte aangetoond. De Gezondheidsraad adviseert de maximale z ...
help
Milieueffectiviteit en kosten van maatregelen gewasbescherming [Boek]
Spruijt, J. \ Spoorenberg, P.M. \ Schreuder, R. \ 2009
Uit de tussenevaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming van 2006 blijkt dat de milieubelasting vanuit de landbouw flink gedaald is en dat geïntegreerde gewasbescherming steeds meer wordt toegepast. Toch worden de normen voor waterkwaliteit nog v ...
help
Ruim baan voor vis in Rivierenland : vismigratieplan Waterschap Rivierenland 2009-2015 [Boek]
Arntz, J. \ Schreuder, R. \ Bakker, B. \ 2009
Waterschap Rivierenland heeft in haar beheersgebied circa 2000 stuwen en 200 gemalen. Deze zijn belangrijk voor de gewenste waterhuishouding in het Rivierengebied. Kunstwerken zorgen echter ook voor ecologische versnippering. Om op een kosteneffectie ...
help
Handreiking bedrijfsuitbreiding Duin-& Bollenstreek : het creëren van kansen voor agrarische bedrijven en het landschap van de Duin- & Bollenstreek [Boek] - [Herdr.]
Reijers, N. \ Geers, F. \ Schreuder, R. \ 2008
Instrumentarium om de landschappelijke kwaliteitswinst zichtbaar te maken. De landschappelijke tegenprestaties die in aanmerking komen in dit gebied worden geïnventariseerd. Het betreft de aanleg van houtige beplantingen, de aanleg van biotopen, besc ...
help
'Vanuit passie kiezen voor profijt' : verbetering van het ondernemerschap in de fruitteelt en boomkwekerij [Boek]
Splinter, G. \ Buurma, J. \ Heijerman-Peppelman, G. \ Schreuder, R. \ 2008
Ondernemers in de fruitteelt en boomkwekerij zitten op dit moment volop in een heroriëntatiefase rondom hun positie. In de fruitteelt vraagt dit vooral het wel of niet kiezen voor een bepaald product (appel of peer) of ras (vrij ras of clubras). In d ...
help
Effectiviteit en kosten good & best practices : thema: innovatie en management – open teelten BO-06-002-012 [Poster]
Schreuder, R. \ Haan, J. de \ Pauw, J. \ 2008
Good & Best Practices zijn maatregelen die het milieu minder belasten en die ontwikkeld zijn in het BO-Plantgezondheidsprogramma. Toepassing van de maatregelen wordt belemmerd door ontbrekende kennis over kosten en baten ervan
help
Hét structureel aansluiten op keteninformatie in de agrosector = The structural connecting to chain information in agrisector [Boek]
Holster, H.C. \ Meulen, H.A.B. van der \ Schreuder, R. \ Annevelink, E. \ 2008
LNV werkt al jaren aan structureel aansluiten op keteninformatie. In dit rapport beschrijven de auteurs hoe deze aanpak plaatsvond en hoe in het vervolg de overheid meer regisserend kan zijn
help
De feedback van een paard : Deurne ondersteund jeugdzorg met hippisch behandelplan \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Schreuder, M. \ 2008
Op de Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen (NHB) van Helicon in Deurne werken jongeren met ernstige gedragsproblemen aan hun ontwikkeling. Ze doen dat met behulp van paarden. Die spiegelen namelijk feilloos het gedrag dat de jongeren zelf vertone ...
help
MEBOT 1.01 : beschrijving van milieu- en bedrijfsmodel voor de open teelten [Boek] - Versie 1
Schreuder, R. \ Dijk, W. van \ Asperen, P. van \ Boer, J. de \ Schoot, J.R. van der \ 2008
Dit rapport beschrijft het model dat ontwikkeld is in het onderzoekprogramma Mest en Mineralen en later mede is ondersteund vanuit programma Gewasbescherming. Het model heeft als naam MEBOT gekregen en staat voor Milieu- en Economisch Bedrijfsmodel O ...
help
Op zoek naar virus in tulp : de eerste stap naar gerobotiseerd ziekzoeken \ BloembollenVisie [Artikel]
Doorn, J. van \ Baltissen, T. \ Schreuder, R. \ Polder, G. \ Schoor, R. van der \ Heijden, G. van der \ 2008
Het vinden van viruszieke tulpen in het veld is een moeilijke klus, zelfs geroutineerde ziekzoeker heeft moeite met vooral de gele en witte cultivars. Met gevoelige cameratechnieken lijkt het mogelijk te zijn om het ziekzoeken te automatiseren. Op in ...
help
Stoeien met de gebruiksnormen computerapplicatie MEBOT helpt u op weg! [Poster]
Schreuder, R. \ Dijk, W. van \ Wolf, M. de \ [2008]
help
Milieu- en economiemaatregelen evaluatie met MEBOT : thema: innovatie en management – open teelten BO-06-002-012 [Poster]
Dijk, W. van \ Schreuder, R. \ Pauw, J. \ [2008]
Posterpresentatie. Om te voldoen aan diverse milieunormen op het gebied van gewasbescherming zijn diverse maatregelen beschikbaar. Voor een goede evaluatie van deze maatregelen moeten zowel de milieutechnische als economische effecten op gewas- en be ...
help
Perspectieven bedrijfsmaatregelen voor duurzaam bodemgebruik [Boek]
Visscher, J. \ Dekker, P.H.M. \ Boer, H.C. de \ Brommer, E. \ Clevering, O.A. \ Dam, A.M. van \ Geel, W.C.A. van \ Haan, M.H.A. de \ Hoving, I.E. \ Klooster, A. van der \ Schooten, H.A. van \ Schreuder, R. \ Wolf, P. de \ 2008
In dit onderzoek zijn de kosten en baten en de effectiviteit op duurzaam bodemgebruik beoordeeld van vijf bedrijfsmaatregelen: aanpassing van vruchtwisseling, preventie van bodemverdichting, optimalisering van ontwatering en flexibel peilbeheer, gron ...
help
BO-Bodemdiensten pilot Schokland : een methodiek voor maatwerk bij vergoedingen [Boek]
Schreuder, R. \ Leeuwen, M.A.E. van \ Amersfoort, M. van \ 2008
De Nederlandse bodem bevat veel waardevolle archeologische en aardkundige objecten die zich voor een groot deel in agrarisch gebied bevinden. Agrarische activiteiten kunnen een bedreiging vormen voor het behoud van deze objecten, maar boeren kunnen o ...
help
Superboerderijen passen goed op industrieterrein : extreem grootschalige veehouderij is omstreden, maar biedt dier, milieu en landschap voordelen \ NRC Handelsblad [Artikel]
Schreuder, A. \ 2008
Megastallen zijn goed voor mensen, dieren en het landschap. Of niet? Protesten houden aan.
help
Haalbaarheidstudie automatisch ziekzoeken in tulp : vergelijking van visuele, serologische en optische technieken om Tulpenmozaïekvirus (TBV) in drie cultivars van tulp te onderscheiden [Boek]
Doorn, Joop van \ Baltissen, Ton \ Schreuder, Remco \ Polder, Gerrit \ Schoor, Rob van der \ Heijden, Gerie van der \ 2008
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.