help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2019 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2018-versie [Boek]
Dijk, W. van \ Schröder, J.J. \ Šebek, L.B. \ Oenema, J. \ Conijn, J.G. \ Vellinga, Th.V. \ Boer, J. de \ Haan, M.H.A. de \ Verloop, J. \ 2020
help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2018 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2017-versie [Boek]
Schröder, J. J. \ Šebek, L. B. \ Oenema, J. \ Conijn, J. G. \ Vellinga, Th \ Boer, J. de \ 2019
help
Stikstofwerking van organische meststoffen en hun relatie met gebruiksnormen [Boek]
Schröder, J.J. \ Dijk, W. van \ 2019
Uit organische mest komt niet alleen stikstof (N) vrij in het jaar van toediening maar ook in de jaren daarna. Deze mineralisatie strekt zich in beginsel uit over tientallen jaren. Bij regelmatig gebruik van mest stijgt de N-werking (‘NWC’) in de loo ...
help
Bedrijfsspecifieke mest- en kunstmestgiften op melkveebedrijven : onderbouwingen ten behoeve van de ‘BES’ in 2016-2018 [Boek]
Schröder, J.J. \ Hilhorst, G.J. \ Oenema, J. \ Verloop, J. \ 2018
In 2015, 2016 en 2017 is op een zestal melkveebedrijven onderzocht of zij op grond van hun geschatte hoge gewasonttrekking van stikstof (N) en fosfaat (P) en benutting van meststoffen, in elk van de daarop volgende jaren, meer dierlijke mest konden t ...
help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2017 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2015-versie [Boek]
Schröder, J. J.. \ Šebek, L. B.. \ Oenema, J. \ Conijn, J. G.. \ Boer, J. de \ 2018
help
Overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het Zuidelijk Veehouderijgebied : analyse van onzekerheden en mogelijke gevolgen voor de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater [Boek]
Sluis, Sietske van der \ Bruggen, C. van \ Luesink, H. \ Schröder, J. \ Verkerk, H. \ Bleeker, A. \ Grinsven, H. van \ Kruitwagen, S. \ 2017
Het CBS rapporteert jaarlijks in welke mate de wettelijke plaatsingsruimte voor dierlijke mest in de praktijk is benut (Statline.cbs.nl). Uit de CBS-cijfers blijkt dat gedurende meerdere jaren in een aantal landbouwgebieden, vooral in Zuid-Nederland, ...
help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2016 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2015-versie [Boek]
Schröder, J.J. \ Šebek, L.B. \ Oenema, J. \ Conijn, J.G. \ Boer, J. de \ 2017
Kringloopwijzer actualisatie
help
Actualisatie van stikstof-, fosfaat- en organische stof balansen van akkerbouw- en vollegrondsgroentenbedrijven : onderzoek naar de aanpassing van gebruiksnormen in het kader van equivalente maatregelen [Boek]
Schröder, J.J. \ Dijk, W. van \ 2017
Van tijd tot tijd komen nieuwe overzichten van gemiddeld gerealiseerde opbrengsten en nutriëntengehalten van akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten beschikbaar. Op basis van die geactualiseerde cijfers zijn de stikstof- en fosfaatonttrekkingen van ...
help
Heroverweging hoogte stikstof-gebruiksnorm graangewassen op zand en lössgrond vanuit landbouwkundig en milieukundig oogpunt : onderzoek naar de aanpassing van gebruiksnormen in het kader van equivalente maatregelen [Boek]
Schröder, J.J. \ Dijk, W. van \ 2017
Stikstofgebruiksnormen voor gewassen hebben het bemestingsadvies als basis mits daarbij wordt voldaan aan maximaal 50 mg nitraat per liter in het bovenste grondwater. In 2006 zijn op basis van nieuw onderzoek de stikstofbemestingsadviezen voor winter ...
help
Inventarisatie van kansrijke equivalente maatregelen [Boek]
Schröder, J.J. \ 2017
Telers vinden de huidige gebruiksnormen voor stikstof landbouwkundig in veel gevallen te laag. De overheid nodigt telers uit om maatregelen te nemen die een verhoging van gebruiksnormen rechtvaardigen zonder dat zo'n maatregel tot meer N-uitspoeling ...
help
KringloopToets : handleiding versie 1.0 [Boek]
Vellinga, Theun \ Leenstra, Ferry \ Neeteson, Jacques \ Rutgers, Michiel \ Schröder, Jaap \ Vries, Wim de \ 2016
help
Rekenregels van de KringloopWijzer : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 4 maart 2014 versie [Boek]
Schröder, J.J. \ Šebek, L.B. \ Reijs, J.W. \ Oenema, J. \ Goselink, R.M.A. \ Conijn, J.G. \ Boer, J. de \ 2016
Bijgaand rapport beschrijft de rekenregels van de KringloopWijzer. De KringloopWijzer is een model waarmee agrarische ondernemers op basis van hun eigen bedrijfsgegevens een schatting kunnen maken van de benutting van aangevoerde nutriënten, met name ...
help
Milieukundige voetafdruk van de teelt van ruwvoergewassen [Boek]
Schröder, J.J. \ Middelkoop, J.C. van \ 2016
help
Wettelijke normen ten aanzien van bodem en gewas in relatie tot de KringloopWijzer [Boek]
Schröder, J.J. \ Aarts, H.F.M. \ Oenema, J. \ Reijs, J.W. \ 2015
Om landbouwkundige en milieukundige prestaties van bedrijven te beoordelen, kan het nuttig zijn om prestaties te spiegelen aan normen. Eén van de normen die hiervoor gebruikt kan worden, zijn de normen (opbrengsten, afvoeren, bodemoverschotten, benut ...
help
Verhoogde nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied : analyse van de mogelijke oorzaken [Boek]
Schoumans, O.F. \ Groenendijk, P. \ Renaud, L.V. \ Dijk, W. van \ Schröder, J.J. \ Ham, A. van den \ Hooijboer, A.E.J. \ 2012
Nagegaan is wat mogelijke oorzaken zijn van de verhoogde nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied vergeleken met die in het Noordelijke, het Centrale en het Oostelijke zandgebied (Zand Midden) worden waargenomen. Hiervoor zijn verschillende ...
help
Kennis op maat voor Nationale landschappen : ervaringen met het oplossen van specifieke kennisvragen [Boek]
Koomen, A. \ Schröder, R. \ 2011
Doel van het project ‘Kennis op maat’ is om op een interactieve manier kennis te leveren over een aantal specifieke kennisvragen en onderwerpen van medewerkers van provincies en Nationale Landschappen. De nadruk ligt daarbij op kennisuitwisseling, do ...
help
Vernieuwing van Europees landbouwbeleid 2014-2020 : verkenning van Europese visies met nadruk op multifunctionele landbouw [Boek]
Schröder, R. \ Doorn, A. van \ 2010
Onderwerp is de Europese beleidsontwikkeling naar een fundamentele vernieuwing van het Europees Landbouwbeleid (GLB) in de periode 2014 - 2020. De studie heeft het karakter van een verkenning en concentreert zich op de reconstructie van argumenten in ...
help
Landschap met een accent, landschapsplannen in Frankrijk en Zwitserland : inventarisatie van nationaal beleid en aanbevelingen voor een Nederlandse stimuleringsregeling [Boek]
Schröder, R. \ Jonkhof, J. \ 2009
Frankrijk en Zwitserland hebben een planningssysteem met verplichte ruimtelijke plannen en vrijwillige landschapsplannen. Landschap is er een verplicht onderdeel van ruimtelijke plannen. Landschapsplannen worden vaak gemaakt in een samenwerking van m ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.