help
Watervogels in Nederland in 2017/2018 [Boek]
Hornman, Menno \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Winden, Erik van \ Els, Paul van \ Kleefstra, Romke \ Soldaat, Leo \ Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep \ 2020
Dit rapport bespreekt de resultaten van watervogeltellingen en slaapplaatstellingen van watervogels die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2017 tot en met juni 2018. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. ...
help
Watervogels in Nederland in 2016/2017 [Boek]
Hornman, Menno \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Winden, Erik van \ Els, Paul van \ Kleunen, André van \ Soldaat, Leo \ 2019
help
Naar een samenhangend monitoring- en beoordelingssyteem voor het natuurbeleid [Boek]
Schmidt, A.M. \ Turnhout, C.A.M. van \ Wolterbeek, T. \ Bijlsma, R.J. \ Soldaat, L. \ Swaaij, C.A.M. \ 2017
help
De betekenis van Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen : toelichting op de totstandkoming van de tabellen die als hulpmiddel dienen voor het beoordelen van de betekenis van provinsje Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen onder de nieuwe Wet natuurbescherming [Boek]
Bink, R.J. \ Schmidt, A.M. \ Vreeswijk, T. van \ Swaay, C.A.M. \ Turnhout, C.A.M. van \ Verweij, R.J.T. \ Woltjer, I. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Soldaat, L. \ 2016
Op 1 januari 2017 wordt de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. De provincies krijgen door deze wet een grotere verantwoordelijkheid voor het beschermen en in stand houden van vele soorten en habitattypen. Elke provincie moet daartoe een provinci ...
help
Naar een samenhangend monitoring- en beoordelingssysteem voor het natuurbeleid - Deel 1: Evaluatie van de bruikbaarheid van gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS voor de Europese rapportages [Boek]
Schmidt, A.M. \ Bijlsma, R.J. \ Soldaat, L. \ Turnhout, C.A.M. van \ Swaay, C.A.M. van \ Zoetebier, D. \ Woltjer, I. \ 2015
In dit rapport worden de resultaten van de evaluatie van de bruikbaarheid van de gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuur (WMBN) voor de EU-rapportages beschreven. Geconcludeerd is dat de gegevens van de WMBN voor de meetdoelen t.a. ...
help
Watervogels in Nederland in 2012/2013 \ Watervogels in Nederland in ... / SOVON Vogelonderzoek Nederland [Jaarverslag]
Hornman, M. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Klaassen, O. \ Kleefstra, R. \ Winden, E. van \ Soldaat, L. \ 2015
In dit rapport komen watervogel- en slaapplaatstellingen aan de orde die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2012 tot en met juni 2013. Het betreft maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse tel ...
help
Rapportages op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn : evaluatie rapportageperiode 2007-2012 en aanbevelingen voor de periode 2013-2018 [Boek]
Schmidt, A.M. \ Kleunen, A. van \ Bink, R.J. \ Soldaat, L. \ 2014
Het betreft hier de rapportages op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, en specifiek de onderdelen waar ecologische kennis en informatie voor vereist is. Aanbevelingen worden gedaan voor het rapportageproces, de beschikbaarheid e ...
help
Voorzichtig herstel van de biodiversiteit in Nederland? \ De levende natuur [Artikel]
Strien, A.J. van \ Verweij, R.J.T. \ Zeeuw, M.P. de \ Duuren, L. van \ Soldaat, L.L. \ 2014
Als gevolg van onder meer vermesting, verdroging en meer recent ook door klimaatverandering staat de natuur in Nederland al vele decennia onder druk. Tegelijkertijd zijn er in de afgelopen 20 jaar veel tegenmaatregelen genomen. Zetten de tegenmaatreg ...
help
Watervogels in Nederland in 2010/2011 \ Watervogels in Nederland in ... / SOVON Vogelonderzoek Nederland [Jaarverslag]
Hornman, M. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Klaassen, O. \ Winden, E. van \ Soldaat, L. \ 2013
In dit rapport worden de watervogeltellingen besproken die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2010 tot en met juni 2011. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse tellingen op ganz ...
help
Watervogels in Nederland in 2011/2012 \ Watervogels in Nederland in ... / SOVON Vogelonderzoek Nederland [Jaarverslag]
Hornman, M. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Klaassen, O. \ Kleefstra, R. \ Winden, E. van \ Soldaat, L. \ 2013
Dit rapport bespreekt watervogeltellingen uitgevoerd in Nederland van juli 2011 tot en met juni 2012. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse tellingen op ganzen en zwanenpleisterplaa ...
help
Populatietrends van overwinterende en doortrekkende watervogels in Nederland in 1975-2010 \ Limosa [Artikel]
Hornman, M. \ Roomen, M.W.J. van \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Winden, E. van \ Soldaat, L. \ 2012
Nederland is een watervogelland bij uitstek en het is dan ook niet verwonderlijk dat watervogeltellingen in ons land een lange traditie kennen. Van verschillende soorten is op enig moment van het jaar het grootste aandeel van de wereldpopulatie binne ...
help
Gaat het echt beter met de natuur in Nederland? [reactie] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Strien, A.J. van \ Soldaat, L.L. \ Saris, F. \ 2010
In Landschap 26/4 stelden Udo de Haes et al. (2009) dat het weer beter gaat met de natuur in Nederland. Zij baseren dat op het aantal soorten dat in Nederland verschijnt en verdwijnt en op een aantal voorbeelden van vooruitgang. Maar de ene soort is ...
help
Niet gezien of niet aanwezig? Een statistische blik op veldwaarnemingen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Strien, A.J. van \ Soldaat, L.L. \ 2009
Veldwaarnemingen staan aan de basis van het ecologische onderzoek en zijn daarmee ook essentieel voor de landschapsecologie. Maar het rommelt aan de basis door nieuwe statistische inzichten. Het noteren van af- en aanwezigheid of abundantie van soort ...
help
Monitoring van Natura 2000 soorten en habitattypen : advies voor een landelijk meetprogramma ten behoeve van de rapportageverplichtingen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn: rapport in het kader van het WOT programma informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN) [Boek]
Schmidt, A.M. \ Strien, A.J. van \ Soldaat, L.L. \ Janssen, J.A.M. \ 2008
In deze gezamenlijke uitgave van CBS, VOFF en Alterra wordt aan het Ministerie van LNV advies gegeven over de toekomstige monitoring van soorten en habitattypen. Uitgangspunt bij dit advies zijn de rapportageverplichtingen in het kader van de Europes ...
help
Local products have a healthy future [Brochure]
Soldaat, B. \ [ca. 2008]
Eind jaren tachtig waren er maar berperkt streekproducten verkrijgbaar. In 2004 was het aantal producenten al gegroeid tot 1000, en de totale omzet ongeveer 150 miljoen euro. Een professionele aanpak is echter nodig om dit succes te continueren
help
Natuurmonitoring vergt praktische instelling \ Een blik op monitoring van de natuurlijke leefomgeving [Hoofdstuk uit boek]
Strien, A.J. van \ Soldaat, L.L. \ Bink, R. \ 2008
De belangrijkste les van de afgelopen jaren is dat natuurmonitoring voor beleid vooral een praktische instelling vergt van de betrokken uitvoerders. De kunst is om flexibel om te gaan met de ideaalbeelden van onderzoekers. Anders hebben meetnetten ge ...
help
Het nationale weidevogelmeetnet \ Een blik op monitoring van de natuurlijke leefomgeving [Hoofdstuk uit boek]
Soldaat, L.L. \ Teunissen, W.A. \ Strien, A.J. van \ 2008
In het weidevogelmeetnet zijn de weidevogeltellingen die SOVON en de provincies jarenlang uitvoerden, samengevoegd. De belangrijkste vraag waarop het meetnet een antwoord wil geven is: hoe ontwikkelt de weidevogelstand zich
help
Lokale Ontwikkelingsstrategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2007-2013 : Alblasserwaard Vijfherenlanden [Boek]
Clausman, J. \ Soldaat, B. \ Veerman, S.J. \ 2007
Het beschreven LEADERgebied bestaat uit de totale Alblasserwaard-Vijfheerenlanden minus de gemeenten Gorinchem en Papendrecht, en maakt deel uit van het nationaal landschap Groene Hart. De visie voor het gebied waarbij economische vitaliteit en leefb ...
help
Recente aantalsontwikkeling van weidevogels in Nederland \ De levende natuur [Artikel]
Teunissen, W.A. \ Soldaat, L.L. \ 2006
Resultaten van het weidevogelmeetnet van SOVON en CBS; het absolute aantal vogels neemt nog jaarlijks toe; veel soorten die specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving nemen echter juist af, waaronder weidevogels
help
Arbeidsomstandigheden : www.eenoverzichtvannieuwewetgeving.nl : sociale zaken \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]Arboconvenant Agro & Arbo
Soldaat, A. \ 2005
Een overzicht van nieuwe arbo-wetgeving voor het loonbedrijf
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.