help
Onze ringslang is een eigen soort geworden \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Stumpel, T. \ Janssen, I. \ 2017
Op 7 augustus 2017 publiceerden Kindler et al. een uitgebreid onderzoek naar de verwantschappen van de Europese ringslangen. De westelijke ondersoort Natrix natrix helvetica, die ook in Nederland voorkomt, is daarbij verheven tot het soortniveau en g ...
help
Standaardlijst van Nederlandse namen van de Europese amfibieën en reptielen : een update naar de situatie in 2016 \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Speybroeck, J. \ Stumpel, A. \ Beukema, W. \ Bok, B. \ Creemers, R. \ Delft, J. van \ Strijbosch, H. \ Voort, J. Van Der \ 2016
Ruim tien jaar geleden verscheen een standaardlijst van Nederlandse namen van Europese amfibieën en reptielen (Strijbosch et al., 2005) die ook werd toegepast in de West-Europese KNNV-veldgids van Stumpel & Strijbosch (2006) en de Nederlandse herpeto ...
help
Beheer landhabitat van boomkikkers: goed - beter - best \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Stumpel, T. \ 2016
De landhabitat van een boomkikker is minder precies te duiden dan de waterhabitat. Ze is meestal groter en vaak samengesteld uit complexe vegetatiestructuren. Voor hetfunctioneren van een gebied als leefgebied voor de boomkikker zijn de vegetatie en ...
help
Wilde apen : natuurbescherming in Nederland [Boek] - Eerste druk.
Berendse, F. \ Stumpel, Suzette \ Stichting Uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. \ 2016
Pleidooi voor meer natuur en minder landbouw.
help
Waar zitten boomkikkers in Zeeuws-Vlaanderen? [Boek]
Stumpel, A.H.P. \ 2014
In Zeeuws-Vlaanderen werd in de periode 1981-1889 onderzocht waar boomkikkers op het land verbleven. Het onderzoek spitste zich toe op een studiegebied van 0,25 ha in Retranchement. Van de waarnemingen werden er 4382 gedaan op 117 plantensoorten, 98 ...
help
Afwijkend gekleurde boomkikkers \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Buggenum, H. van \ Herder, J. \ Stumpel, T. \ 2012
Bij veel soorten amfibieën worden wel eens exemplaren aangetroffen met een andere kleur dan normaal is. Zo heeft de Europese Boomkikker een grasgroene rug en een witachtige onderkant en staan op foto's steevast groene dieren afgebeeld. Toch komen ook ...
help
De vitamine D en calcium/fosfaat behoefte bij enkele soorten hagedissen [Presentatie]
Kik, M. \ Hendriks, W. \ Ooninck, D. \ Bosch, G. \ Stumpel, J. \ Leeuwen, H. van \ [ca. 2012]
Powerpointpresentatie over het onderzoek naar vitamine- en mineralen behoeften bij enkele soorten hagedissen.
help
Droogzandlandschap 2010 : reptielen in heide [Brochure]
Delft, J. van ` \ Vogels, J. \ Stumpel, T. \ 2010
Heide is in Nederland het belangrijkste leefgebied voor reptielen. Zes van de zeven Nederlandse soorten, de Zandhagedis, de Gladde slang, de Adder, de Levendbarende hagedis, de Hazelworm en de Ringslang, komen voornamelijk of zelfs alleen maar op de ...
help
Stille zones in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug : inrichting van Leersumse Veld en Amerongse Berg [Studentenverslag]
Zwart, R. \ Hennik, J. van \ 2010
In het Nationaal Park zijn verschillende gebieden aangewezen waar voor verstoringsgevoelige soorten rust en ruimte moeten kunnen vinden om duurzame populaties te ontwikkelen. Twee van deze gebieden worden in dit onderzoek behandeld: het Leersumse Vel ...
help
Reptielen in de heide : verslag veldwerkplaats Droog zandlandschap, Hoge Veluwe, 23 juni 2009 [Boek]
Stumpel, T. \ [2009]
Reptielen staan in Nederland onder druk. Een belangrijk habitat wordt gevormd door heide. Slangen en hagedissen stellen echter specifieke eisen aan hun leefgebied. Voor zes van de zeven hagedissen soorten die in Nederland voorkomen, is heide een bela ...
help
Ex ante evaluatie van maatwerk beheer van wilde zwijnen [Boek]
Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ Lammertsma, D.R. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Ozinga, W. \ Stumpel, A.H.P. \ Baveco, J.M. \ Waal, R.W. de \ 2009
Dit rapport geeft antwoord op onder meer de vraag onder welke voorwaarden een proef met gedifferentieerd beheer van wilde zwijnen op de Veluwe plaats zou kunnen vinden (dat wilt zeggen met aangepaste c.q. hogere doelstanden per deelgebied). De studie ...
help
Hormoonverstoring in oppervlaktewater: waargenomen en veronderstelde effecten in de natuur [Boek]
Lahr, J. \ Lange, M. de \ Legler, J. \ Jansman, H. \ Stumpel, T. \ Verdonschot, P. \ Beijer, J. \ Cuppen, J. \ 2009
In laboratoria wordt het nodige onderzoek verricht naar de hormonale, of hormoonverstorende werking van een groot aantal stoffen. Van een aantal van deze stoffen is inmiddels aangetoond dat ze in risicovolle concentraties voorkomen in het watermilieu ...
help
Aanvullende inventarisaties van vogels met vaste nesten, amfibieën en vleermuizen in de wijken Groot Oosterhout, Laauwik en Citadel in het ontwikkelingsgebied de Waalsprong te Nijmegen [Boek]
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Stumpel, A.H.P. \ Verboom, B. \ Blitterswijk, H. van \ 2008
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een update van beschermde soorten in de wijken ‘Groot Oosterhout’, ‘Laauwik’ en ‘Citadel’ in het ontwikkelingsgebied ‘De Waalsprong’ te Nijmegen. De inventarisatie biedt recente gegevens voor voge ...
help
Kleine wateren in de Noordelijke Friese Wouden : betekenis voor natuur en landschap van het landschapspakket "poel" van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer, met nadruk op de pakketeis "wateronttrekking" [Boek]
Stumpel, A.H.P. \ Blitterswijk, H. van \ 2008
In de Noordelijke Friese Wouden bevinden zich tal van kleine watertjes die een grote landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarde hebben. Eigenaren van deze watertjes die een financiële bijdrage voor het onderhoud aanvroegen ...
help
Belang van variatie en schaal van de vegetatiestructuur voor de diversiteit van vogels en reptielen en de consequenties daarvan voor inrichting en beheer [Boek]
Brink, N.W. van den \ Stumpel, A.H.P. \ Jansman, H.A.H. \ 2008
Natuurbeheersmaatregelen om risico's van verontreinigingen in water, bodem en lucht te verminderen kunnen neveneffecten hebben op de fauna. Eerder is vastgesteld dat het goed mogelijk is om rekening te houden met habitateisen van dieren. In dit rappo ...
help
Inventarisatie van de flora en fauna in 2008 in 'de Landschapszone', onderdeel van het ontwikkelingsgebied 'de Waalsprong', gemeente Nijmegen [Boek]
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Stumpel, A.H.P. \ Dimmers, W.J. \ Verboom, B. \ 2008
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een inventarisatie van de door de Flora- & Faunawet beschermde soorten planten en dieren in de Landschapszone. De landschapszone vormt een onderdeel van het ontwikkelingsgebied ‘De Waalsprong’ te ...
help
Pilot Leefgebiedplan Laagveenmoeras : een ecologische uitwerking van het concept leefgebiedbenadering [Boek]
Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ Bijlsma, R.J. \ Bleeker, M.A.K. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Lammertsma, D.R. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Stumpel, A.H.P. \ Weeda, E.J. \ 2007
Het laagveenmoeras in landschappelijk perspectief; de moerasflora van Noordwest-Overijssel : historisch en ruimtelijk perspectief. Meer dan 300 bedreigde soorten worden op grond van hun habitateisen ingedeeld in 8 leefgebieden. Een Leefgebiedenplan L ...
help
Internationaal belang van de nationale natuur : ecosystemen, vaatplanten, mossen, zoogdieren, reptielen, amfibieën en vissen [Boek]
Janssen, J.A.M. \ Stumpel, A.H.P. \ Bijlsma, R.J. \ Hennekens, S.M. \ Keizer-Sedlakova, I. \ Kuiters, A.T. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Ozinga, W.A. \ Schaminée, J.H.J. \ Siebel, H.N. \ 2007
In dit rapport wordt een analyse uitgevoerd van de ecosystemen en soorten (uit een beperkt aantal soortsgroepen) waarvoor ons land internationale verantwoordelijkheid draagt. Hierbij worden een vijftal criteria toegepast: aandeel areaal, aandeel popu ...
help
Neveneffecten op fauna van maatregelen bij inrichting en beheer van (verontreinigde) terreinen [Boek]
Stumpel, A.H.P \ Pol, J.J.C. va der \ Klok, T.C. \ Brink, N.W. van den \ 2007
In dit rapport worden neveneffecten op fauna beschreven van gangbare maatregelen die worden ingezet bij risico’s van bodemverontreiniging. Hier wordt een overzicht gepresenteerd van de aanwezige kennis. Doel is het verminderen van de neveneffecten va ...
help
Pilotstudie naar het terreingebruik door smienten in relatie tot ligging van slaapplaatsen : onderzoek naar methoden waaronder telemetrie, in nationaal landschap Laag Holland en geplaatst in perspectief van aantalontwikkeling, verspreiding en foerageergedrag [Boek]
Müskens, G.J.D.M. \ Kats, R.J.M. van \ Tanger, D. \ Witteveldt, M. \ Stumpel, A.H.P. \ Bommel, F.P.J. van \ 2006
Om te bepalen welke gebieden in Noord-Holland in aanmerking komen voor de opvang van overwinterende Smienten is aanvullende kennis omtrent het ruimtegebruik benodigd. Essentieel hierbij is de vraag wat het foerageergedrag van de Smienten is en wat hu ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.