Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 115

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Stuurman
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Innovatieproject Hondsbossche Duinen : eindrapportage, definitief 0.1 [Boek]
Bodde, Willem \ Huiskes, Rik \ IJff, Stéphanie \ Kramer, Henk \ Kuiters, Loek \ Lagendijk, Georgette \ Leenders, Jakolien \ Ouwerkerk, Sonja \ Scholl, Michaela \ Smit, Marije \ Smits, Nina \ Stuurman, Roelof \ Valk, Bert vd \ Verheijen, Anne \ Vries, Daisy de \ Wegman, Carolien \ 2019
In 2015 is de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ) versterkt met 35 miljoen kubieke meter zand. Dit gebied heet nu de ‘Hondsbossche Duinen (HD)’. Het ontwerp bestaat uit een zachte ondiepe vooroever (strand) met verschillende soorten duinhabitats ...
help
Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebied : een verkenning van de (on)mogelijkheden [Boek]
Hoogvliet, Marco \ Meerten, Hans van \ Paalman, Marcel \ Schans, Martin van der \ Stuurman, Roelof \ Broks, Kees \ 2016
Steeds meer en steeds vaker krijgt stedelijk gebied te kampen met twee aspecten van klimaatverandering; wateroverlast en watertekort. In Nederland wordt veel water in najaar en winter naar de zee afgevoerd, terwijl in voorjaar en zomer aanvoer van wa ...
help
Een aanzet voor de begrenzing van Nationale Grondwater Reserves [Boek]
Broers, Hans Peter \ Stuurman, Roelof \ Lange, Wim J. de \ Oude Essink, Gu \ Faneca Sanchez, Marta \ Grift, Bas van der \ Verkaik, Jarno \ 2015
De voorliggende rapportage presenteert de totstandkoming van ruimtelijke afgrenzing van de kandidaat Nationale Grondwater Reserves. De volgende kandidaat Nationale Grondwater Reserves geïdentificeerd: I. De diepere delen van de Roerdal Slenk in Braba ...
help
Waterplein Eikendonkplein 's-Hertogenbosch werkt \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Boogaard, F. \ Macke, F. \ Lekkerkerk, J. \ Tax, S. \ Stuurman, B. \ 2015
Waterpleinen worden toegepast om wateroverlast te beperken. Dit gebeurt door regenwater te bergen en langzaam af te voeren. In Nederland zijn er nog maar enkele waterpleinen en de kennis an het (lange termijn) functioneren is beperkt. Reden voor geme ...
help
Onverwachte gebeurtenissen in de bodem : gevolgen van ons handelen in beeld [Boek]
Lackin, J. \ Stuurman, R. \ Bleeker, R. \ 2014
Dit boek toont een scala aan onverwachte en ongewenste gebeurtenissen in de bodem, veelal als gevolg van menselijk handelen. Veel daarvan had voorkomen kunnen worden door een betere benutting vooraf van de bestaande kennis en ervaring. Vakmanschap is ...
help
Water-over-straat-berekeningen brengen theorie en praktijk bij elkaar \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Stuurman, B. \ Finkers, M. \ 2014
De klimaatverandering zal vaker leiden tot wateroverlast in het stedelijk gebied. Daarnaast kan ook de mate van overlast toenemen. Om goed te kunnen anticiperen op klimaatverandering en om beleidsmatige keuzes te kunnen maken, is inzicht nodig in het ...
help
Analyse regenwateroverlast in de stad bij hevige neerslag [dossier stedelijk waterbeheer] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Langeveld, J. \ Stuurman, B. \ Schilling, E. \ Dassen, W. \ 2013
Stichting Rioned heeft met Rionedreeks 17 'Inventarisatie regenwateroverlast in de bebouwde omgeving 2013' een uitvoerige analyse uitgevoerd van de regenwateroverlast in Nederland. Vrijwel alle gemeenten hebben in de afgelopen vijf jaar te maken geha ...
help
(Her)Gebruik van tufsteen van de Romeinen tot de Middeleeuwen : van castellum tot trasmolen \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Stuurman, E. \ 2013
In het kader van een scriptie archeologie & prehistorie (Universiteit van Amsterdam) is onderzoek gedaan naar de verspreiding en hergebruik van tufsteen in Nederland. Met behulp van geochemische analyses en door de locatie van tufstenen vondsten en g ...
help
Second opinion rapport Grondwaterberegening en Natura 2000 : een hydrogeologische en juridische beoordeling [Boek]
Stuurman, Roelof \ Freriks, A.A. \ Broers, Hans Peter \ 2013
De provincie Noord-Brabant heeft Deltares en Prof.mr A.A. Freriks (ELEMENT Advocaten) verzocht een second opinion te geven op het rapport ‘Grondwaterberegening en Natura 2000’. In het rapport worden de effecten van het voorgenomen beleid voor grondwa ...
help
Hydrologen zorgen voor duurzaam gebruik van grondwater in India \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuijper, M. \ Stuurman, R. \ 2012
Sinds 2007 werkt Deltares samen met ICCO, TNO en de Indiase NGO Gram Vikas aan het project Barefoot Hydrologist. Het richt zich op het verbeteren van de drinkwater- en sanitatievoorzieningen in rurale gebieden in de staat Orissa in India. Het project ...
help
Veranderingen in het grondwatersysteem van het Markermeergebied : rapportage DC project Wetlands in het IJsselmeergebied [Boek]
Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Borren, W. \ Stuurman, R. \ Verkaik, J. \ 2010
In de ondergrond van het IJsselmeergebied is brak tot zout grondwater aanwezig tot een diepte van 100 meter beneden NAP. Brak grondwater is ook aanwezig in de ondergrond van het vaste land rondom het Markermeer (inclusief het eerste watervoerende pak ...
help
Puridrain zuiveringstechnieken voor drainwater [Poster]
Jansen, S. \ Stuurman, R. \ [ca. 2010]
In het project Puridrain ontwikkelen de onderzoeksinstituten Deltares, TNO en PPO samen met lokale belanghebbenden zuiveringstechnologie voor het drainagesysteem. Dit kan een oplossing bieden voor de nadelige effecten van nitraat en fosfaat uit landb ...
help
Effectgerichte aanpak verwijdering P uit bodem- en slootwater duinzandgrond \ BloembollenVisie [Artikel]
Belder, P. \ Kool, S. de \ Jansen, S. \ Stuurman, R. \ Feenstra, L. \ Koopmans, G. \ Chardon, W. \ Kool, S. de \ 2010
Op bloembollenpercelen bij Egmond a/d Hoef worden twee zuiveringsmethoden getest om fosfaat te verwijderen uit bodem en slootwater. Het doel is het water te zuiveren van fosfaat om daarmee te voldoen aan de Europese Regelgeving voor de kwaliteit van ...
help
Onderzoeksproject KRW-pilot bollensector : vooronderzoek en plan van aanpak [Boek]
Groenendijk, P. \ Kool, S.A.M. de \ Grift, B. van der \ Stuurman, R.J. \ Janssen, G.M.C.M. \ 2009
Voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Duin- en Bollenstreek is inzicht nodig in de sturende processen. Om dit inzicht te verwerven en om informatie te krijgen over de effectiviteit van kansrijke maatregelen gaat het Hoog ...
help
Beleidsmeetnet verdroging Provincie Noord-Brabant [Boek]
Stuurman, Roelof \ Louw, Perry de \ Buma, Jelle \ Runhaar, Han \ Maas, Gilbert \ Geujen, Corine \ Graafsma, Ysbrand \ Nijhof, Bianca \ Lourens, Aris \ 2009
In deze notitie wordt de eerste aanzet gegeven om een beleidsmeetnet in te richten voor de Brabantse natuurgebieden, rekening houdend met de systeemeigenschappen. De meetlocaties leveren informatie over de toestand maar leveren ook informatie over de ...
help
Beleidsmeetnet verdroging Provincie Noord-Brabant : methode en voorlopige resultaten eerste fase inrichting [Boek]
Stuurman, Roelof \ Louw, Perry de \ Buma, Jelle \ Runhaar, Han \ Maas, Gilbert \ Geujen, Corine \ Graafsma, Ysbrand \ Nijhof, Bianca \ Lourens, Aris \ 2009
In dit rapport wordt in het kort beschreven hoe het Beleidsmeetnet Verdroging (BMV) in Noord- Brabant wordt ingericht en hoe 'streefbeeldrealisatie' of 'verdroging' wordt gekwantificeerd. Vervolgens wordt deze methode uitgewerkt aan de hand van het v ...
help
Provincie Flevoland soepeler met aanvraag voor warmte-koudeopslag [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oostrom, N. van \ Stuurman, R. \ Griffioen, M. \ Loon, B. van \ Stuurman, R. \ 2009
Provincie Flevoland gaat de voorschriften voor vergunningen voor warmte-koudeopslagsystemen (WKO) verlichten. Bij WKO wordt grondwater gebruikt voor de opslag van energie. Flevoland wil dit stimuleren, vooral bij nieuwbouw. Ze kiest daarbij voor maat ...
help
“Climate change: footnote in the groundwater history of urbanized deltas?" : lessons learned from Dutch experiences, 5 juni 2008 [Presentatie]
Stuurman, R. \ 2008
Roelof Stuurman, senior hydrogeologist with Deltares, zoomed in his on the Netherlands and showed how human interventions may lead to unintended hydrogeological consequences when groundwater knowledge is not fully considered. Mr. Stuurman's suggestio ...
help
Brokken oerbank in zandzuiger van een HSL bouwput bij Hazerswoude \ Grondboor en hamer [Artikel]
Stuurman, R. \ 2008
Bij de aanleg van de tunnel voor de hoge snelheidslijn in het Groene Hart, bij Hazerswoude trof men in een van de bouwputten een dikke ijzeroerbank aan. Dit artikel platst de vondst in een geologisch kader
help
Doelmatig grondwater monitoren in stedelijk gebied [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stuurman, R. \ Buma, J. \ 2007
Een doelmatige invulling van de grondwaterzorgplicht vraagt om een goed georganiseerd en voor de burger goed zichtbaar klachtenloket, in combinatie met een stappenplan voor de aanpak van grondwateroverlast. Een stedelijk grondwatermeetnet kan hierop ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.