help
The numbers tell the tale : In search of meaningful data for national water management implementation \ Water governance [Artikel]
Vries, S. de \ Berendsen, M. \ Broek, E. \ Horst, A. van der \ Timmerman, J. \ Dokkum, R. van \ 2020
Door de introductie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen met een specifiek doel gericht op water (SDG 6), is er internationaal meer aandacht gekomen voor duurzaam waterbeheer van de gehele watercyclus. UN-Water is de coördinerende instantie voor VN-or ...
help
Effect mestvergisting op de emissies van broeikasgassen uit mest van melkvee: een literatuur- en scenariostudie [Boek]
Groenestein, K. \ Melse, R.W t \ Mosquera, J. \ Timmerman, M. \ 2020
Het onderzoek in deze rapportage gaat in op het effect van mestvergisting op de carbon footprint van een melkveebedrijf middels een deskstudie en een rekenmodel met verschillende scenario’s. Aan de hand van de uitkomsten worden enkele handelingspersp ...
help
Behoud van historisch groen op Nederlandse dodenakkers. 'Bezint eer ge begint' \ ErfgoedMagazine : geef het verleden toekomst [Artikel]
Timmerman, E. \ 2019
Historische begraafplaatsen hebben vaak bijzondere cultuurhistorische natuur- en landschappelijke waarden. Timmerman pleit met behulp van "begeleid verval" de eenheid van graven en groen te bewaren.
help
Het bodemleven, een dooddoener van jewelste? \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Hof, H. van het \ Timmerman, M. \ 2019
We kunnen er niet omheen: bij elke greenkeepersmeeting en productvoorstelling en bij elke onderlinge discussie valt – vaak meermaals – het woord ‘bodemleven’. Deze term is zelfs zodanig ingeburgerd, dat iedereen ervan overtuigd is te weten waarover w ...
help
The effect of ingredient item depiction on the front of packaging on pre-and post-consumption product evaluations [Studentenverslag]
Timmerman, Nicole \ 2019
help
Doelwaarden op bedrijfsniveau voor de KPI’s binnen de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij [Boek]
Zijlstra, J. \ Timmerman, M. \ Reijs, J. \ Plomp, M. \ Haan, M. de \ Sebek, L. \ Eekeren, N. van \ 2019
Het doel van deze studie was om de sectordoelen van DZK – voor de thema’s waarop de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) binnen de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij betrekking hebben - om te zetten naar doelwaarden op bedrijfsniveau. Binnen he ...
help
Mineralenprestaties van de melkveehouderij in Noord-Nederland [Boek]
Timmerman, M. \ Plomp, M. \ Haan, M.H.A.de \ 2019
In deze studie zijn gerealiseerde bodemoverschotten (N en P2O5), ammoniak- en broeikasgasemissies en het percentage eiwit van eigen land van de melkveehouderij in Noord-Nederland voor de jaren 2016 en 2017 vastgesteld. De gerealiseerde waarden zijn v ...
help
Analyse van gedragsverandering bij het verminderen van de ammoniakemissie in de Proeftuin Veenweiden [Boek]
Galama, P. \ Timmerman, M. \ 2019
Dit rapport is een verslag van gedragsonderzoek bij pilot- en volgerboeren in Proeftuin Veenweiden. Het geeft inzicht in de belangrijkste maatregelen die genomen zijn om de ammoniakemissie te reduceren en wat daarbij motiveert en belemmert of demotiv ...
help
Energie & Landbouw: modelbedrijven [Boek]
Voort, M. P. J. van der \ Timmerman, M. \ 2019
Het doel van de PPS Energie & Landbouw is om invulling te geven aan de rol van de landbouw in de energietransitie. Dit door het maximaliseren van de bijdrage van de landbouw op een wijze dat hernieuwbare energieproductie en consumptie een integraal r ...
help
Landschapsbiografie Nationaal Park NLDelta/Biesbosch-Haringvliet : historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan [Boek]
Timmerman, Lisa \ Bleumink, Hans \ Neefjes, Jan \ Spek, Theo \ 2018
Deze landschapsbiografie vertelt het verhaal van NLDelta / Biesbosch-Haringvliet, en van wat daarvan tegenwoordig nog in het landschap is te zien.
help
Van robuuste natuur tot herstel ecologische veerkracht in de Rijkswateren : een analyse over de mogelijkheden van het gebruik van Infographics als een handreiking voor het realiseren van herstel ecologische veerkracht en extra dynamiek in de Rijkswateren [Boek]
Veraart, J.A. \ Timmerman, J.G. \ Lange, H.J. de \ Paulissen, M.P.C.P. \ Bogers, M. \ Spijkerman, A. \ Holz Amorim de Sena, N.C. \ 2018
help
Fosfaatvormen in melkveemest en potentieel voor terugwinning [Boek]
Timmerman, M. \ Regelink, I.C. \ Verdoes, N. \ Kupers, G. \ Blanken, K. \ 2018
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van het onderzoek naar fosfaatvormen en potentieel van fosfaatterugwinning uit melkveemest. Op verschillende melkveebedrijven met verschillende type mestscheiders en uitmestsystemen zijn monsters genomen v ...
help
Effect van vergisting op het orthofosfaat gehalte in rundermest en potentieel voor terugwinning [Boek]
Timmerman, M. \ Boer, H.C. de \ Verdoes, N. \ Schilder, H. \ 2018
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van het onderzoek naar het effect van vergisting op het orthofosfaat-gehalte in rundermest. Op verschillende melkveebedrijven met een mestvergister en mestscheider zijn monsters genomen van de drijfmest, h ...
help
Orthofosfaat gehalten in varkensmest en potentieel voor terugwinning [Boek]
Timmerman, M. \ Verdoes, N. \ Kupers, G.C.C. \ Verheijen, R. \ 2018
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van het onderzoek naar de orthofosfaat gehalten in (gescheiden) varkensmest en faeces. Mest van verschillende diercategorieën is verzameld en gescheiden met een vijzelpers of met een centrifuge, waarbij d ...
help
Verkennende studie naar hittestress bij melkvee tijdens weidegang in gematigde klimaatstreken [Boek]
Timmerman, M. \ Reenen, K. van \ Holster, H. \ Evers, A. \ 2018
help
Wetten en regels, je hoeft niet alles te weten, als je het maar weet te vinden \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Timmerman, A. \ 2017
help
Klimaatverandering en wateromleiding risico voor ecologie van de Maas \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Timmerman, J. \ Jacobs, C. \ Pyka, C. \ Nacken, H. \ 2017
Verminderde waterafvoer in de Maas kan de kwetsbare ecologie van de rivier negatief beïnvloeden. In de toekomst speelt klimaatverandering daarbij een belangrijke rol en in beperkte mate mogelijk ook de wateromleiding van de Roer.
help
Bijenproducten : propolis, een last of een lust? \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Timmerman, A. \ 2017
De tweede afl evering in deze rubriek, verzorgd door het Bijkersgilde. Naast honing komt er meer goud uit de bijenkast. Neem bijvoorbeeld propolis, het geelbruine goud. Is dit een lastig goedje of een heilzaam middel? Oordeel zelf.
help
Mestgassen: een onderschat gevaar [Poster]
Timmerman, M. \ Zonderland, J. \ [2017]
Het vrijkomen van giftige mestgassen zoals waterstofsulfide en blauwzuurgas tijdens het opslaan, mixen en overpompen van mest zorgen voor onveilige werk- en leefomstandigheden.
help
Do food celebrities evoke altered pereptions of relatively unhealthy recipes? : an experiment among young Dutch females [Studentenverslag]
Timmerman, N. \ 2017
Product evaluations and perceptions are known to be highly influenced by the use of celebrities in product advertisement. Also, the phenomenon of people following a diet promoted by celebrities is recently occurring and growing. However, still unclea ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.