help
Duurzaam herstel van hoogveenlandschappen : kennis, praktijkervaring en kennisleemten bij de inrichting van hoogveenkernen, randzones en bufferzones [Boek]
Duinen, Gert-Jan van \ Asmuth, Jos von \ Loon, Arnaut van \ Schaaf, Sake van der \ Tomassen, Hilde \ 2017
De Natura 2000-kernopgaven voor de Nederlandse hoogveenrestanten zijn gericht op behoud en kwaliteitsverbetering van zowel hoogveenkernen, als overgangs- of randzones van de hoogvenen (ook wel laggs genoemd). Door hydrologische maatregelen en inricht ...
help
Werken aan duurzaam herstel van hoogveenlandschappen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinen, G.-J. van \ Asmuth, J. von \ Loon, A. van \ Schaaf, S. van der \ Tomassen, H. \ 2017
De Natura 2000-opgave voor de sterk aangetaste restanten van hoogveenlandschappen is het behoud en de verbetering van hoogveenkernen en hun randzones. Het lukt inmiddels om veenmos te laten groeien in de aangelegde compartimenten, maar wat zijn de vo ...
help
Sleutels tot herstel van hoogveen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Limpens, J. \ Duinen, G.A. van \ Jansen, J.M. \ Schouten, M.G.C. \ Tomassen, H.B.M. \ 2016
Hoogvenen herbergen een unieke biodiversiteit, variërend van insectenetende zonnedauw, kleurrijke veenmossen tot broedende kraanvogels. Genoeg reden dus om hoogvenen te beschermen en te herstellen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen beheerders en o ...
help
Waterpeilfluctuaties in vennen: effecten op stikstofverliezen en fosfaatbinding \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Tomassen, H. \ Brouwer, E. \ Kleef, H. van \ 2016
Veel Nederlandse vennen zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Met de afname van verzurende en vermestende depositie en de ontwikkeling van effectieve herstelstrategieën zijn de perspectieven voor een duurzaam behoud van deze vennen de afgelopen dec ...
help
Veenvorming en koolstoffixatie in het Zuidlaardermeergebied \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Mullekom, M. van \ Tomassen, H.B.M. \ Smolders, A.J.P. \ Krol, M. \ 2014
In het veenweidegebied vindt als gevolg van het landbouwkundig gebruik veenafbraak plaats. Dit leidt niet alleen tot bodemdaling en een slechte waterkwaliteit, maar ook tot de emissie van broeikasgassen. Wanneer het lukt om voedselarme en vochtige om ...
help
Vennen in een veranderend klimaat : effecten van watertemperatuur, afgenomen verzuring en waterpeilfluctuaties op bodemchemie en fauna [Boek]
Kleef, H. van \ Tomassen, H. \ Brouwer, E. \ Dees, A. \ 2014
Veel van onze Nederlandse vennen zijn aangewezen als Natura 2000 gebied en daardoor hebben we een internationale verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de vennen te behouden of te verbeteren. Vennen herbergen een verscheidenheid aan stikstofgevoeli ...
help
Vernattingsmaatregelen in het Wierdense Veld: van experiment naar praktijk \ De levende natuur [Artikel]
Tomassen, H.B.M. \ Tweel-Groot, L. van \ Smolders, A.J.P. \ 2014
De afgelopen decennia zijn op grote schaal hydrologische maatregelen genomen in verdroogde hoogveenrestanten om veenvorming weer op gang te brengen. Cruciaal voor het herstel van hoogveen is de vorming van een nieuwe functionele acrotelm, de deels ui ...
help
Deskundigenadvies Oostelijke witsnuitlibel in de Catspoele [Boek]
Kleef, H. van \ Tomassen, H. \ Bouwman, J. \ Termaat, T. \ Boer, P. de \ [2014]
In 2006 is in het ven de Catspoele een populatie ontdekt van de voorheen uitgestorven Oostelijke witsnuitlibel. Tot 2009 was de omvang van de populatie relatief stabiel, waarna zich een sterk neerwaardse trend in heeft gezet. In 2013 zijn nog maar 2 ...
help
Van landbouw naar natuur: gericht op zoek naar kansen! [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
Mullekom, M van \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Weijters, M.J. \ Tomassen, H.B.M. \ Bobbink, R. \ Smolders, A.J.P. \ 2013
De omvorming van voedselrijke landbouwgronden naar voedselarme, soortenrijke natuur kan op verschillende manieren plaatsvinden. Door middel van een bodemchemisch vooronderzoek kan de effectiviteit van verschillende methoden om het fosfor af te voeren ...
help
Effecten van verhoogde stikstofdepositie: is herstelbeheer zinvol? [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
Bobbink, R. \ Berg, L.J.L. van den \ Tomassen, H.B.M. \ Weijters, M.J. \ 2013
Voor behoud van biodiversiteit zou het optimaliseren van de interne kwaliteit en de vergroting van bestaande natuurterreinen de hoogste prioritiet moeten hebben in de dichtbevolkte West-Europese landen. Echter, één van de belangrijkste bedreigingen v ...
help
Waterberging en veenvorming als klimaatbuffer : kansen en valkuilen vanuit biogeochemisch perspectief [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Smolders, A.J.P. \ Verhoeven, J.T.A. \ Tomassen, H.B.M. \ Mullekom, M. van \ Kempen, M. van \ Roelofs, J.G.M. \ Lamers, L.P.M. \ 2013
De ontwikkeling van klimaatbuffers gaat vaak hand in hand met de ontwikkeling van nieuwe natte natuur. Het kan hierbij gaan om moerasnatuur die ontstaat als gevolg van de berging van oppervlaktewater of om nieuwe veenvormende natuur waarin vooral ook ...
help
Beheer van moerige en venige gebiedjes met onherstelbare hydrologie : verslag veldwerkplaats [Brochure]
Vries, J. de \ Roelofs, J. \ Tomassen, H. \ Ursem, P. \ 2011
De enkele tientallen hoogveengebieden in Nederland zijn vaak verdroogde restanten (meestal van de vroegere hoogveenkern) van het oorspronkelijke hoogveenlandschap. Volledig herstel van deze gebieden is niet altijd mogelijk. Wat kun je als beheerder d ...
help
Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen : eindrapportage 2e fase OBN Hoogvenen 2004-2006 [Boek]
Tomassen, H. \ cop. 2011
Het oppervlakte hoogvenen in Nederland is in het verleden sterk afgenomen door ontginning, turfwinning, boekweitbrandcultuur en verdroging. De restanten worden nu bedreigd door verdroging en een te hoge stikstofdepositie. Om dit bijzondere habitat vo ...
help
Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap - Eindrapport dl. 3: Herkomst van CO2 voor hoogveengroei en basenverzadiging in hoogveentjes [Boek]
Tomassen, H. \ Grootjans, A. \ Smolders, F. \ 2011
Het onderzoek “Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap” is uitgevoerd in de Natura 2000 gebieden De Groote Heide, Dwingelderveld, Haaksbergerveen en in de boswachterij Gieten. Er is vooral gekeken naar ...
help
Perspectieven voor hoogveenherstel in Nederland : samenvatting onderzoek en handleiding hoogveenherstel 1998-2010 [Boek]
Duinen, G.-J. van \ Tomassen, H. \ Limpens, J. \ Smolders, F. \ Schaaf, S. van der \ Verberk, W. \ Groenendijk, D. \ Wallis de Vries, M. \ Roelofs, J. \ 2011
Het hoogveenareaal in Nederland is door ontginning, turfwinning, boekweitbrandcultuur en verdroging sterk gereduceerd. De water- en nutriëntenhuishouding van de hoogvenen zijn sterk verstoord door deze aantastingen en bovendien door de neerslag van a ...
help
Revisie en update van kritische N-depositiewaarden voor Europese natuur \ De levende natuur [Artikel]
Bobbink, R. \ Tomassen, H.B.M. \ Weijters, M.J. \ Hettelingh, J.P. \ 2010
In Europa is de depositie van stikstofverbindingen uit de lucht één van de belangrijkste bedreigingen voor de diversiteit in natuurgebieden. In de laatste drie decennia is in dit verband het begrip 'kritische depositiewaarde' ontwikkeld. Deze is gede ...
help
Ontgronden op voormalige landbouwgronden: doeltreffend maar ook toereikend? \ De levende natuur [Artikel]
Smolders, A.J.P. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Mullekom, M. van \ Tomassen, H.B.M. \ Brouwer, E. \ 2009
Vanuit de natuur gezien is de Nederlandse landbouwgrond oververzadigd met fosfaat (PO4) en stikstof (N). Dit heeft belangrijke gevolgen voor de natuur. De ontwikkeling van natuur op voormalige landbouwgrond verloopt daarmee moeizaam. Het probleem is ...
help
"Verpitrussing" bij natuurontwikkeling: voorkomen is beter dan genezen \ De levende natuur [Artikel]
Lamers, L.P.M. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Tomassen, H.B.M. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 2009
De massale ontwikkeling van Pitrus levert veel frustraties op bij herstelbeheer en natuurontwikkeling, omdat de biodiversiteit laag blijft. Gebieden met omvorming van landbouw naar natuur zijn vaak al van een afstand herkenbaar aan de uitbundige groe ...
help
Rendabel duurzaam prei telen \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Tomassen, E. \ 2007
In 2006 ging binnen 'de Coalitie voor duurzame groente en fruit' ook een groep preitelers van start. Tijdens diverse bijeenkomsten bekeken zij hoe prei duurzamer is te telen zonder productie en kwaliteit in te leveren. Een en ander resulteerde in een ...
help
Gewis in vollegrondsgroente : bepaal het optimale spuitmoment [Boek]
Rovers, J. \ Tomassen, E. \ Hendriks, J. \ 2007
Gewis is een computerprogramma dat helpt te bepalen wat het meest geschikte moment is om te spuiten
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.