help
Geschiktheid zeewindparken voor maricultuur en passieve visserij : een kwantitatieve beoordeling van de kansrijkheid van de gebieden voor de potentiële productiviteit van een selectie aan commercieel interessante soorten [Boek]
Bogaart, Lisanne van den \ Wal, Jan Tjalling van der \ Tonk, Linda \ Bos, Oscar \ Coolen, Joop \ Poelman, Marnix \ Vergouwen, Sophie \ Duren, Luca van \ Janssen, Henrice \ Timmermans, Klaas \ 2020
In de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) zijn windparken gepland op diverse locaties. Door de windparken ontstaan nieuwe kansen voor multifunctioneel gebruik zoals maricultuur en niet-bodemberoerende visserij met passieve vistuigen. Deze s ...
help
Geschiktheid zeewindparken voor maricultuur en passieve visserij : een kwalitatieve beoordeling van geschiktheid van windparklocaties voor voedselproductie [Boek]
Bogaart, Lisanne van den \ Poelman, Marnix \ Tonk, Linda \ Neitzel, Sophie \ Wal, Jan Tjalling van der \ Coolen, Joop W.P. \ Machiels, Marcel \ Rozemeijer, Marcel \ Boois, Ingeborg de \ Vergouwen, Sophie \ Duren, Luca van \ 2019
In de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) zijn windparken gepland op diverse locaties. Door de windparken ontstaan nieuwe kansen voor multifunctioneel gebruik zoals maricultuur en nietbodemberoerende visserij met passieve vistuigen. Deze st ...
help
Landelijke hotspotanalyse geneesmiddelen RWZI's [Boek]
Vissers, Marc \ Vergouwen, Lideke \ Witteveen, Stefan \ Derksen, Anja \ Raadgever, Tom \ 2017
De problematiek van ’medicijnresten’ in het oppervlaktewater heeft de afgelopen jaren regelmatig de pers en de agenda van de landelijke politiek gehaald. STOWA heeft daarom in 2015 een methodiek ontwikkeld waarmee op een transparante en eenduidige wi ...
help
Eco-friendly design of scour protection: potential enhancement of ecological functioning in offshore wind farms : towards an implementation guide and experimental set-up [Boek]
Lengkeek, W. \ Didderen, K. \ Teunis, M. \ Driessen, F. \ Coolen, J.W.P. \ Bos, O.G. \ Vergouwen, S.A. \ Raaijmakers, T.C. \ Vries, M.B. de \ Koningsveld, M. van \ 2017
The aim of this study is to explore the possibilities to implement ‘Building with North Sea Nature’ in offshore infrastructures in the North Sea by providing guidelines for the eco-friendly design of scour protection structures around monopiles in pl ...
help
Verkenning van de kwaliteit van struviet uit de communale afvalwaterketen [Boek]
Morgenschweis, Christa \ Vergouwen, Lideke \ Schöll, Laura van \ Leenen, Imke \ 2015
Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van struviet gewonnen uit het afvalwater van vier zuiveringsinstallaties van communaal afvalwaterwater. De resultaten van deze analyse zijn getoetst aan de eisen die gesteld zij ...
help
Bekkenrapport Veerse Meer 2000-2014 : ten behoeve van de Evaluatie Peilbesluit [Boek]
Nolte, A.J. \ Prins, T.C. \ Vergouwen, S.A. \ Schipper, C.A. \ Arts, F.A. \ Avesaath, P. van \ Escaravage, V. \ Kluijver, M.J. \ Dubbeldam, M.C. \ 2015
Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen in waterkwaliteit en ecologie in het Veerse Meer in de periode 2000-2014. In die periode is de wateruitwisseling van het Veerse Meer met de Oosterschelde, vanaf 2004, sterk vergroot door de ingebruikname van h ...
help
Beheerbibliotheek Terschelling : beschrijvingen van het kustvak ter ondersteuning van het beheer en onderhoud van de kust [Boek]
Elias, Edwin \ Vergouwen, Sophie \ Oeveren, Claire van \ 2015
De beheerbibliotheek beschrijft de toestand van het kustvak en omvat een beschrijving van de geomorfologische systeemwerking. Verder bevat de beheerbibliotheek een overzicht van het uitgevoerde kustbeheer, met nadruk op de eerder uitgevoerde suppleti ...
help
Beheerbibliotheek Rijnland : beschrijvingen van het kustvak ter ondersteuning van het beheer en onderhoud van de kust [Boek]
Kuijper, Kees \ Nederhoff, Kees \ Vergouwen, Sophie \ 2015
Om voor een specifiek kustvak een suppletieprogramma op te stellen, heeft Rijkswaterstaat een goed overzicht van de beschikbare kennis en informatie nodig. Voor dat doel wordt, als onderdeel van het project KPP-B&OKust, per kustvak een Beheerbiblioth ...
help
Eureka! : en nu verder : tien waterthema's belicht : resultaten van klimaatonderzoek en wat waterbeheerders daarmee kunnen [Boek]
Vergouwen, M. \ Lucas, E. \ 2014
Kennis voor Klimaat en STOWA hebben in de aanloop naar de Deltabeslissingen op een aantal onderzoeksthema’s samengewerkt: waterveiligheid, zoetwater en stedelijk gebied. Het betrof een samenwerking die vooral gericht was op het zoeken naar, en creëre ...
help
SAT-WATER : schat aan informatie voor waterbeheer [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vergouwen, M. \ 2013
Een groeiende groep waterschappen onder de noemer SAT-WATER koopt dagelijkse satellietinformatie in sinds 2011. Deze informatie is nauwkeurig en goedkoop.
help
Fosforhoudende producten uit de communale afvalwaterketen wet- en regelgeving, marktkansen, verwerkingsconcepten [Boek]
Notenboom, G. \ Vergouwen, L. \ Morgenschweis, C. \ Schöll, L. van \ Postma, R. \ 2013
Waterschappen hebben bij het zuiveren van afvalwater steeds meer oog voor duurzaamheid en het sluiten van kringlopen, waaronder het terugwinnen van grondstoffen zoals fosfor (ook wel groene-P genoemd). In deze studie over het terugwinnen en vermarkte ...
help
Deltaproof midterm review : projectenoverzicht [Boek]
2013
Dit rapport, dat samen met rapport 2013-04 een geheel vormt, geeft een overzicht van alle projecten die STOWA heeft geïnitieerd of waaraan STOWA bijdraagt in het kader van het kennisprogramma Deltaproof.
help
Deltaproof midterm review : programmaoverzicht [Boek]
Talsma, M. \ Wentholt, L. \ Ruijtenberg, R. \ Vergouwen, M. \ 2013
Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste (tussen)resultaten van het kennisprogramma Deltaproof. Welke resultaten zijn totnogtoe behaald op de thema's hoogwaterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en klimaatadaptatie in de stedelijke omgev ...
help
Zuivering geneesmiddelen uit afvalwater : eindrapportage [Boek]
Vergouwen, L. \ 2011
Het doel van het project “Zuivering geneesmiddelen uit afvalwater” is geweest het in overleg met alle betrokken partijen beantwoorden van de volgende 3 vragen: 1. Waar en op welke wijze kan zuivering in de afvalwaterketen worden toegepast? 2. Wat is ...
help
Geneesmiddelen in afvalwater: aanpak bij zorginstellingen of woonwijken? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vergouwen, L. \ Pieters, B. \ Palsma, B. \ 2011
Geneesmiddelen zijn ongewenst in oppervlaktewater vanuit het oogpunt van ecologische waterkwaliteit en drinkwaterbereiding. Daarnaast veroorzaakt de aanwezigheid van geneesmiddelen in het milieu maatschappelijke onrust. Om te weten waar je zinvol zou ...
help
Windturbines op of langs waterkeringen : een kennisinventarisatie [Boek]
Vergouwen, M. \ Schelfhout, H. \ Kok, M. \ 2011
Er vindt op dit moment een evaluatie plaats van de beleidsregel van het Rijk voor het plaatsen van windturbines op, in en over rijkswaterstaatswerken. Er zijn waterkeringbeheerders die vrezen dat door windturbines te plaatsen de waterkerende functie ...
help
Gebiedsstudie geneesmiddelen in de provincie Utrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vergouwen, L. \ Hehenkamp, M. \ Veldhuizen, H. van \ Breedveld, R. \ 2011
Geneesmiddelen in het milieu staan al sinds het begin van deze eeuw internationaal en ook nationaal volop in de belangstelling. Ze zijn regelmatig aangetoond in oppervlaktewater. Aantasting van het aquatisch ecosysteem is bewezen en ook de drinkwater ...
help
Gebiedsstudie geneesmiddelen Provincie Utrecht [Boek]
Vergouwen, A.A. \ 2011
De ‘Gebiedsstudie geneesmiddelen Utrecht’ schetst een beeld van de verwachte concentraties van geneesmiddelen in de oppervlaktewateren van het beheersgebied van de drie Utrechts waterschappen. Tevens is een indicatie verkregen wat de belangrijkste br ...
help
Zorg : zoeken naar oplossingen voor reductie van geneesmiddelen emissies uit zorginstellingen - Dl. C: Eindrapportage [Boek]
Vergouwen, A.A. \ Pieters, B.J. \ Kools, S. \ 2011
Om emissie van humane geneesmiddelen naar het oppervlaktewater te kunnen reduceren is het noodzakelijk de belangrijkste bronnen en routes van geneesmiddelen naar het oppervlaktewater te kennen. Geneesmiddelen komen vooral via urine maar ook via feces ...
help
Resultaten workshop 20 mei 2009 en achtergrondgegevens fosfaat, van leegloop naar kringloop [Boek]
Vergouwen, A.A. \ 2010
STOWA en Grontmij hebben samen het initiatief genomen in een workshop vertegenwoordigers van de aanbodkant van fosfaathoudende stromen, vertegenwoordigers van de vraagkant van fosfaathoudende producten en technologen met elkaar in contact te brengen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.