help
Amino acid and energy requirements of growing-finishing pigs kept under low and high sanitary conditions [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Verheijen, R.G.J.A \ Binnendijk, G.P. \ Jansman, A.J.M. \ 2020
The present study was performed to evaluate the effects of dietary energy source (starch vs fat) and of increased levels of dietary energy and essential amino acids (EAA), related to the assumed increased EAA and energy requirements in immune stimula ...
help
Innovatieproject Hondsbossche Duinen : eindrapportage, definitief 0.1 [Boek]
Bodde, Willem \ Huiskes, Rik \ IJff, Stéphanie \ Kramer, Henk \ Kuiters, Loek \ Lagendijk, Georgette \ Leenders, Jakolien \ Ouwerkerk, Sonja \ Scholl, Michaela \ Smit, Marije \ Smits, Nina \ Stuurman, Roelof \ Valk, Bert vd \ Verheijen, Anne \ Vries, Daisy de \ Wegman, Carolien \ 2019
In 2015 is de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ) versterkt met 35 miljoen kubieke meter zand. Dit gebied heet nu de ‘Hondsbossche Duinen (HD)’. Het ontwerp bestaat uit een zachte ondiepe vooroever (strand) met verschillende soorten duinhabitats ...
help
Effect van benzoëzuur in het voer van vleesvarkens op de pH en de fosfaat beschikbaarheid in feces en mengmest [Boek]
Verdoes, Nico \ Gollenbeek, Luuk \ Verheijen, Rik \ 2019
Uit eerder onderzoek bleek een relatie tussen het orthofosfaat-gehalte en de pH in feces bij vleesvarkens en gespeende biggen. In dit rapport is een oriënterend onderzoek gedaan of het orthofosfaat-gehalte in feces en mengmest bij vleesvarkens ook h ...
help
Innovatieproject Hondsbossche Duinen : B2-P2: Analyse effecten maatregelen [Boek]
Bodde, W.P. \ Leenders, J.K. \ Verheijen, A.H. \ Wegman, C. \ 2018
De resultaten van de analyse van de geometrie-ontwikkeling worden beschreven in de voorliggende rapportage: B2P2 - Analyse effecten maatregelen. De analyse vindt plaats aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: (I) Hoe groot is het totale zandvol ...
help
Optimalisatie veiligheidsontwerp Hondsbossche Duinen : memorandum [Boek]
Leenders, J. \ Wegman, C. \ Bodde, W. \ Verheijen, A. \ 2018
Doelstelling van het uitgevoerde onderzoek is te onderzoeken of er op het gebied van waterveiligheid optimalisatiemogelijkheden zijn aan te wijzen als met de huidige kennis van zaken gekeken wordt naar het ontwerp en de ontwerpeisen van de inmiddels ...
help
Orthofosfaat gehalten in varkensmest en potentieel voor terugwinning [Boek]
Timmerman, M. \ Verdoes, N. \ Kupers, G.C.C. \ Verheijen, R. \ 2018
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van het onderzoek naar de orthofosfaat gehalten in (gescheiden) varkensmest en faeces. Mest van verschillende diercategorieën is verzameld en gescheiden met een vijzelpers of met een centrifuge, waarbij d ...
help
Plasma in diets for weaned pigs [Boek]
Bikker, P. \ Verheijen, R.J.G.A. \ Binnendijk, G.P. \ 2018
help
Beheerplan waterkeringen 2017-2022 : veilige dijken – nu en op weg naar 2050 [Boek]
Verheijen, E. \ Kruchten, Y. van \ Hal, A. van \ Potter, R. \ Linde, A.H. te \ Arts, S.M.G. \ 2017
Dit beheerplan is een vrij technisch document. Het plan geeft uitwerking aan het onderdeel ‘hoogwaterbescherming Maas’ uit het waterbeheerplan 2016-2021 waarin op hoofdlijnen de beheer- en ontwikkelopgaven voor het water(keringen)beheer voor de komen ...
help
Indampen van dunne mestfracties in combinatie met een luchtwasser [Boek]
Hoeksma, P. \ Hol, A. \ Verheijen, R. \ Verdoes, N. \ 2017
Indikken van dunne mestvloeistof in een indamper/luchtwasser combinatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van geventileerde stallucht, kan een aanzienlijke volumereductie opleveren zonder dat dit ten koste gaat van de emissiereducerende werking van de l ...
help
Kiezen voor gezond en beleefbaar stadswater : keuzewijzer maakt het verschil voor sportvisserij \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verheijen, A. \ Engels, B. \ 2016
Veel stedelijk water voldoet in onvoldoende mate aan de wensen van de omwonenden en recreanten. Met de keuzewijzer stadswateren hebben diverse gemeenten en waterschappen in Brabant samen met Sportvisserij Zuidwest Nederland een instrument ontwikkeld ...
help
One of the last wild brown bears (Ursus arctos) in the Netherlands (Noordwijk) \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Kuijper, W.J. \ Verheijen, I.K.A. \ Ramcharan, A. \ Plicht, H. van der \ Kolfschoten, T. van \ 2016
Early in 2016, bones of a left front leg of a brown bear (Ursus arctos) were found in the dunes between Noordwijk and Zandvoort (Amsterdamse Waterleidingduinen - Amsterdam Water Supply Dunes). The stratigraphical composition of the find horizon was i ...
help
Effect van voersamenstelling bij drachtige lacterende zeugen en voerniveau begin dracht op reproductie en conditie [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Verheijen, R. \ Binnendijk, G.P. \ Soede, N.M. \ 2016
help
Watermistsysteem [Poster]
Ellen, H. \ Verheijen, R. \ [2014]
De poster gaat in op het watermistsysteem. Doelstelling van betreffende onderzoek is ervaringen opdoen met het systeem en mogelijkheden tot extra gebruik functies onderzoeken voor de varkenshouderij.
help
Zonwerende glasfolie [Poster]
Verheijen, R. \ [2014]
Zoninstraling kan negatieve effecten hebben op het welzijn en klimaat van dieren in stallen. Zonwerende glasfolie aanbrengen op stal ramen biedt kansen voor de varkenshouderij.
help
Drijfmest verliest snel zijn waarde voor biogas \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Buisonjé, F. de \ Verheijen, R. \ 2014
Drijfmest moet zo snel mogelijk de vergister in. Alleen een snelle vergisting levert een maximale hoeveelheid biogas op. Uit onderzoek blijkt dat het biogaspotentieel van drijfmest maandelijks met zo’n 30 procent afneemt.
help
Herbestemmen van een historische boerderij naar een zorgcomplex [Studentenverslag]
Verheijen, S. \ 2014
In dit rapport wordt er onderzoek gedaan naar de factoren die de herbestemming van een historische boerderij tot een zorgcomplex succesvol maken. Het doel daarvan is om een model te ontwikkelen voor het herbestemmen van een historische boerderij naar ...
help
Invloed van mengmoment, leefoppervlak en hokverrijking op gedrag, beenwerk en productie van opfokzeugen tot en met de eerste worp = Influence of mixing moment, space allowance and enrichment on behaviour, leg soundness and production of gilts till first weaning [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Soede, N.M. \ Hoofs, A.I.J. \ Verheijen, R.G.J.A. \ Binnendijk, G.P. \ Opschoor, C. \ 2014
Op VIC Sterksel is onderzocht wat het effect is van mengmoment, meer leefoppervlak (vanaf een leeftijd van 14 dagen na geboorte tot dag 232) en extra kauw- en sjouwmateriaal op gedrag, beenwerk en productie van opfokzeugen vanaf 14 dagen na geboorte ...
help
Mest snel uit stal via composietroosters en frequent aflaten \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Verheijen, R. \ Verdoes, N. \ 2014
Op Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel heeft eind 2012 en begin 2013 een onderzoek gelopen naar het frequent aflaten van mest uit mestpannen via onderdruk. Na enige aanpassingen is er een systeem voor de praktijk beschikbaar. In de afdeling vold ...
help
Op weg naar succesvol beren houden = Towards successfully keeping boars [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Binnendijk, G.P. \ Vermeer, H.M. \ Vereijken, P.F.G. \ Classens, P.J.A.M. \ Verheijen, R.G.J.A. \ 2013
Nagegaan is wat de succes- en risicofactoren zijn voor ongewenst gedrag van beren en voor berengeur. Het blijkt dat succesvol beren houden kan en dat de kans op ongewenst gedrag klein is als alle omstandigheden voor de beren optimaal zijn. Bij subopt ...
help
Case study: samenwerken aan een deltaplan voor Hoog Nederland \ Water governance [Artikel]
Verheijen, L. \ Boer, S. de \ 2012
De hoge zandgronden van Zuid- Nederland behoren tot de droogste gebieden van Nederland. Door klimaatverandering zullen verdroging en watertekorten hier in de toekomst verder toenemen. Langere perioden van droogte en hogere temperaturen leiden ertoe d ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.