Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 25

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Wijngaart
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Beleidsruimte energietransitie gebouwde omgeving van gemeenten : casestudie Utrecht [Boek]
Harmelink, M. \ Wijngaart, R. van den \ 2017
Deze notitie analyseert de beleidsruimte van de gemeente Utrecht in het realiseren van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Deze publicatie kan daarom als inspiratie dienen voor gemeenten die - meer dan de gemeente Utrecht - aan het begin sta ...
help
Hydrochip: monitoring water quality using DNA [Boek]
Weeren, Bert-Jan van \ Wijngaart, Tessa van der \ Mellor, Holly \ 2017
STOWA, TNO, Vitens, Waternet and Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier have conducted a European Life+ project for the further development of the Hydrochip from 2012 to 2017. It is a molecular technology that could quickly, reliable and cost eff ...
help
Ontwikkelen van een Remote Sensing monitoringssystematiek voor vegetatiestructuur : pilotstudie: detectie verruiging Grijze Duinen (H2130) voor het Natura 2000-gebied Meijendel-Berkheide [Boek]
Mücher, Sander \ Kramer, Henk \ Wijngaart, Raymond van der \ Huiskes, Rik \ 2017
help
Ecological key factors : a method for setting realistic goals and implementing cost-effective measures for the improvement of ecological water quality [Boek]
Mellor, Holly \ Verbeek, Steven \ Wijngaart, Tessa van de \ 2017
This report gives the reader an introduction to the method of so-called Ecological Key Factors for stagnant and flowing waters. This method was developed by the Foundation of Applied Water Research STOWA, in order to give the Dutch regional water aut ...
help
Stappenplan aanpak waterplantenoverlast [Boek]
Kamp., M. van der \ Princen, K. \ Wal, B. van der \ Wijngaart, T. van der \ 2017
Waterbeheerders staan voor de opgave om ecologische doelstellingen conform de Kaderrichtlijn Water (KRW) te realiseren. Hierbij hoort een gezonde en diverse watervegetatie. Door succesvol waterkwaliteitsbeheer wordt op veel plekken het water schoner ...
help
Hydrochip: monitoren van de waterkwaliteit met behulp van DNA [Boek]
Weeren, Bert-Jan van \ Wijngaart, Tessa van der \ 2017
STOWA, TNO, Vitens, Waternet en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben van 2012 tot en met 2017 in een Europees Life+ project gedaan naar de (verdere) ontwikkeling van de Hydrochip. Het betreft een moleculaire technologie waarmee snel, ...
help
Cahier klimaat en energie : toekomstverkenning welvaart en leefomgeving [Boek]
Matthijsen, Jan \ Aalbers, Rob \ Wijngaart, Ruud van den \ Manders, Ton \ Kool, Clemens \ Huizinga, Free \ 2015
In dit cahier van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving verkennen we de toekomstige ontwikkeling van het Nederlandse energiesysteem en de daaraan gerelateerde broeikasgasemissies. Om klimaatverandering en de effecten ervan als gevolg van een ...
help
Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie : toepassing van de ecologische sleutelfactoren 1,2 en 3 in de praktijk [Boek]
Schep, S. \ Wal, B. van der \ Wijngaart, T. van der \ 2015
De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
help
Mogelijkheden van Remote Sensing voor vegetatiemonitoring in Nederland : verkenning van de toegevoegde waarde van de huidige Remote Sensing-technieken op gangbare methoden voor de monitoring en beoordeling van de kwaliteit van beheertypen en habitattypen [Boek]
Mücher, S. \ Wijngaart, R. van der \ Huiskes, R. \ Meijninger, W. \ Schmidt, A. \ 2015
De huidige vegetatie(structuur)monitoringmethoden voor de beoordeling van habitats zijn arbeidsintensief en kostbaar. De frequentie van de huidige vegetatiemonitoring is daardoor vaak laag en heeft het mogelijke risico dat de beheerder / beleidsmaker ...
help
Ecologische sleutelfactoren : begrip van het watersysteem als basis voor beslissingen [Boek]
Meijenfeldt, N. von \ Moria, L. \ Ouboter, M. \ Schep, S. \ Wal, B. van der \ Wijngaart, T. van der \ 2014
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt van EU-lidstaten om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is, rekening houdend met mogelijke andere functies die watersystemen vervullen. Het beschrijve ...
help
Ook STOWA zet tandje bij in Europees waterkwaliteitsbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wal, B. van der \ Wijngaart, T. van der \ 2012
In Estland vond begin 2012 het eindcongres plaats van WISER. In dit grote Europese onderzoeksprogramma wordt gekeken naar de (ecologische) doelen van de Kaderrichtlijn Water en de daarbij geformuleerde herstelmaatregelen in de EU-lidstaten. Het congr ...
help
Baggernut, maatregelen baggeren en nutriënten : overkoepelend rapport [Boek]
Wijngaart, T. van der \ 2012
Dit rapport geeft een overzicht van bestaande en nieuwe kennis op het gebied van interne nalevering van nutriënten van de waterbodem naar de waterlaag. De waterbeheerder wordt geholpen om een snelle en kostenefficiënte inschatting te maken van de int ...
help
Valorisatie klimaatkennis : eindconferentie Klimaat voor Ruimte [Presentatie]
Wijngaarden, M. van \ Coppes, J. \ Wijngaart, T. van der \ 2011
Presentatie over de vraagstelling: welke partijen zijn leidend en nodig bij de oplossingen voor klimaatverandering. Potentiële sectoren zijn: bouwbedrijven, ingenieursbureaus, nutsbedrijven, financiële sector, ministeries en KNMI. Gepresenteerd tijde ...
help
Perspectief natuurlijke keringen: een eerste verkenning ten behoeve van het Deltaprogramma [Boek]
Fiselier, J. \ Jaarsma, N. \ Wijngaart, T. van der \ Vries, M. de \ Wal, M. van de \ Stapel, J. \ Baptist, M. \ 2011
In het Deltaprogramma staan de waterveiligheid en de watervoorziening van Nederland nu en voor de lange termijn centraal. In de aanpak wordt actief gezocht naar de koppeling met andere ambities van rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, maar ook ...
help
De LegoBoerderij : perspectieven voor modulaire voedselproductie [Boek]
Wijngaart, A. van der \ Kasteren, J.H. van \ Kruseman, I.E.L. \ 2010
Modules vormen de hoeksteen van de industriële samenleving. Niet alleen maakten ze massaproductie en massatransport mogelijk in de vorige eeuw, maar heden ten dage ook de massa-individualisering. De voordelen van modulair denken zijn maar tot op zeke ...
help
Onderzoek veen verondieping Kooiweg [Boek]
Wijngaart, T. van der \ Klinge, M. \ 2010
Zandwinplas de Kooiweg is recentelijk door Natuurmonumenten verondiept met veen afkomstig van gegraven petgaten in de Wieden. Omdat niet duidelijk is welke mogelijke effecten dit heeft op de waterkwaliteit, is hier in opdracht van Natuurmonumenten on ...
help
Quickscan energie en ruimte : raakvlakken tussen energiebeleid en ruimtelijke ordening [Boek]
Hoorn, A. van \ Tennekes, J. \ Wijngaart, R. van den \ Verdonk, M. \ Spek, T. van der \ cop. 2010
Veel maatregelen die nodig zijn om de klimaat- en energiedoelstellingen van het kabinet te realiseren, hebben gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dit onderzoek inventariseert de raakvlakken tussen energiemaatregelen en ruimtelijke ...
help
Overview CGMS and related tools \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Boogaard, H.L. \ Wijngaart, R. van der \ Diepen, C.A. van \ 2009
Het artikel geeft een inleiding tot en een overzicht van de verschillende onderdelen van het MCYFS en met name het CGMS en aanverwante tools en viewers. Het hoofddoel van het CGMS is om een schatting te maken van de invloed van de weersomstandigheden ...
help
Watermozaïek : bouwstenen van kennis [Boek]
Wijngaart, T. van der \ Wal, B. van der \ Weeren, B.-J. van \ 2009
De naam ‘Watermozaïek’ gonst al enige tijd rond binnen de wereld van het waterbeheer. De naam verraadt de inhoud; het Watermozaïek is opgebouwd uit bouwstenen van kennis die samen een beeld vormen van de aquatische ecologie in relatie tot het waterbe ...
help
Ecologische processen in ondiepe meren en het effect van beheersmaatregelen : wat weten we wel en wat niet? [Boek]
Wijngaart, T. van der \ 2008
De waterkwaliteit van de talrijke ondiepe meren in Nederland is nog niet goed en additionele maatregelen moeten worden toegepast door waterbeheerders. Dit is gewenst vanwege de volksgezondheid, vanwege ecologisch en esthetisch belang en vanwege de Eu ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.