help
Gekleurde glasalen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Griffioen, B. \ Winter, E. \ Beentjes, R. \ Schaub, B. \ Zwerver, K. \ Wieringen, M. van \ 2020
Het Noordzeekanaal is niet alleen een belangrijke scheepvaartverbinding tussen Amsterdam en de Noordzee, maar vormt ook een belangrijke ecologische verbindingszone voor vissen. Bekend is dat 5 tot 10 procent van de schieraal die uit Nederland wegtrek ...
help
Evaluatie trekvisonderzoeken Noordzeekanaal en ommelanden : onderzoek in het kader van samenwerkingsverband Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden Fase 1 [Boek]
Winter, H.V. \ Griffioen, A.B. \ Bruijn, P. de \ 2020
De doelstelling van deze rapportage is het integreren en evalueren van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in de jaren 2016-2018 naar de migratie van de trekvissen aal en driedoornige stekelbaars. In de rapportage worden de diverse deelgebieden met ke ...
help
Belangenbehartiging: meer dan alleen praatjes en netwerken. \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Winter, A. de \ 2020
Achter de schermen behartigt NAJK de belangen van de jonge boeren en tuinders in de politiek. Ingewikkelde dossiers, zoals het klimaatdossier, het bedrijfsovernamefonds en het stikstofbeleid zijn een greep uit de onderwerpen waar de dagelijks bestuur ...
help
Zeespiegelmonitor 2018 : de stand van zaken rond de zeespiegelstijging langs deNederlandse kust [Boek]
Baart, Fedor \ Rongen, Guus \ Rongen, Marc \ Kooi, Henk \ Winter, Renske de \ Nicolai, Robin \ 2019
Dit rapport beschrijft de onderzoeksresultaten van de zeespiegelmonitoring onderzoeksagenda 2016-2018. In de afgelopen drie jaar is gewerkt om beter inzicht te krijgen in de metingen van de zeespiegel langs de Nederlandse kust. De zeespiegel stijgt l ...
help
Dossier vismigratie [Dossier]
Winter, H.V. \ 2019
De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat een waterloop toegankelijk moet zijn voor migrerende vissen. Onderzoekers van Wageningen University & Research zijn experts in visgedrag en kunnen op basis van deze kennis adviseren welke aanpassinge ...
help
Wat spoelt er aan op rivieroevers? : resultaten van twee jaar afvalmonitoring aan de oevers van de Maas en de Waal [Boek]
Boonstra, M.A. \ Winter, W. de \ 2019
Plastic zwerfafval is een wereldwijd groeiend milieuprobleem. Jaarlijks stroomt ongeveer 8 tot 12 miljoen ton plastic onze oceanen in (Jambeck et al., 2015; Eunomia, 2016). Rivieren worden gezien als een belangrijke bron van afval in zee (Lebreton et ...
help
Economic impact of ‘Candidatus Liberibacter Solanacearum’ in carrot farming in the EU [Studentenverslag]
Winter, Corine de \ 2019
help
Strategieën voor adaptatie aan hoge en versnelde zeespiegelstijging : een verkenning [Boek]
Haasnoot, Marjoleijn \ Diermanse, Ferdinand \ Kwadijk, Jaap \ Winter, Renske de \ Winter, Gundula \ 2019
Het doel van deze verkenning is het inventariseren, verkennen, en duiden van de consequenties van verschillende adaptatiestrategieën voor een snelle en hoge zeespiegelstijging. Met de resultaten kunnen we een eerste inschatting maken van welke maatre ...
help
Eindrapportage 0-monitoring Vismigratierivier Afsluitdijk : een bureaustudie van bestaande onderzoeken voorafgaand aan de bouw van de Vismigratierivier Afsluitdijk [Boek]
Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ 2019
Het doelstelling van de deze bureaustudie is het opstellen van een beschrijving van de huidige situatie van vismigratie via het sluizencomplex Kornwerderzand voor trekvissen (0-meting per doelsoort) met het oog op de aanleg van de Vismigratierivier A ...
help
Biodiversiteit in de Zuidwestelijke Delta [Boek]
Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Kwak, R. \ Litjens, G.J.J.M. \ Mulder, J.P.M. \ Roels, B. \ Smith, S.R. \ Walles, B. \ Winden, A. van \ Winter, H.V. \ Ysebaert, T. \ 2019
Biodiversiteit in de Zuidwestelijke Delta geeft een met feiten onderbouwd referentiebeeld van de natuur in de Zuidwestelijke Delta in de periode voorafgaande aan de Deltawerken, en de trends die zijn opgetreden na de afsluitingen. Dit beeld wordt ges ...
help
Defining and applying the concept of Favourable Reference Values for species habitats under the EU Birds and Habitats Directives : technical report [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Agrillo, E. \ Attorre, F. \ Boitani, L. \ Brunner, A. \ Evans, P. \ Foppen, R. \ Gubbay, S. \ Janssen, J.A.M. \ Kleunen, A. van \ Langhout, W. \ Noordhuis, R. \ Pacifici, M. \ Ramirez, I. \ Rondinini, C. \ Roomen, M. van \ Siepel, H. \ Winter, H.V. \ 2019
help
Defining and applying the concept of Favourable Reference Values for species habitats under the EU Birds and Habitats Directives : examples of setting favourable reference values [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Agrillo, E. \ Attorre, F. \ Boitani, L. \ Brunner, A. \ Evans, P. \ Foppen, R. \ Gubbay, S. \ Janssen, J.A.M. \ Kleunen, A. van \ Langhout, W. \ Pacifici, M. \ Ramirez, I. \ Rondinini, C. \ Roomen, M. van \ Siepel, H. \ Swaaij, C.A.M. van \ Winter, H.V. \ 2019
help
Impact van verschillende visserijvormen op trekvissen [Boek]
Rijssel, Jacco van \ Puijenbroek, Marinka van den \ Schilder, Karen \ Winter, Erwin \ 2019
In de kustwateren, overgangswateren (gebieden op de overgang van kust- naar binnenwateren) en binnenwateren vinden verschillende vormen van beroepsvisserij, sportvisserij en recreatieve visserij plaats. In vrijwel alle visserijvormen vindt een zekere ...
help
Evaluatie vismigratievoorziening Kleine Sluis IJmuiden voor schieraal [Boek]
Griffioen, A.B. \ Burggraaf, D. \ Keeken, O.A. van \ Winter, H.V. \ 2019
De huidige studie evalueert specifiek de vismigratievoorziening bij de Kleine Sluis te IJmuiden. De kennisvraag van deze studie is als volgt geformuleerd: Wat is de passage-efficiëntie van de vismigratievoorziening in de Kleine Sluis te IJmuiden voor ...
help
Diversity, abundance, distribution and habitat use of reef-associated sharks in the Dutch Caribbean : field studies using Baited Remote Underwater Video (BRUV) and acoustic telemetry ; as part of the DCNA ‘Save Our Sharks’ project (Nationale Postcode Loterij) [Boek]
Winter, H.V. \ Graaf, M. de \ 2019
help
Intrek van glasaal en driedoornige stekelbaars in het Noordzeekanaal voorjaar 2018 : aanbodschattingen, passage-efficiëntie, timing en verspreidingsgedrag, onderzocht met behulp van merk-terugvangst experimenten : uitgevoerd in het kader van het samenwerkingsverband Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden [Boek]
Griffioen, A.B.. \ Winter, H.V. \ Keeken, O.A. van \ Houten, B. van \ 2019
Dit rapport is de verslaglegging van het onderzoek naar de intrek van glasaal en driedoornige stekelbaars. Het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2018 en richtte zich op het gedrag (de aanwezigheid, timing en de verspreiding) van glasaal en ...
help
Migratiepatronen en -knelpunten tijdens uittrek van schieraal uit Noorzeekanaal en ommelanden, inclusief Markermeer : onderzoek met akoestische telemetrie en PIT-tags 2017-2018: eindrapport [Boek]
Winter, H.V. \ Keeken, O.A. van \ Brockötter, J. \ Griffioen, A.B.. \ 2019
In de Noordzeekanaalregio zijn maatregelen genomen om vismigratie te verbeteren. Doelstellingen van het onderzoek zijn om voor de uittrek van schieraal: 1) genomen maatregelen te evalueren; 2) vast te stellen wat de huidige situatie bij het sluizenco ...
help
Zijn de Ruiten Aa en Westerwoldsche Aa na beekherstel geschikt voor rivierprik? : een vergelijkende studie met Gasterensche Diep (Drentsche Aa) [Boek]
Winter, H.V. \ Griffioen, A.B. \ Schollema, P.P. \ 2019
help
Monitoringsplan Vismigratie Nieuwe Waterweg regio [Boek]
Winter, H.V. \ 2019
Doelstelling: Het opstellen van een modulair monitoringsprogramma rond de rijks-regio overgangen van de Nieuwe Waterweg en omliggende beheersgebieden. Via een inventarisatie bij de diverse waterbeheerders wordt een programma opgesteld met de wensen, ...
help
Silver eel mortality during downstream migration in the Meuse: comparing telemetry study 2010-2012 to 2002-2006 [Boek]
Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Winter, H.V. \ 2019
During the descend to sea, silver eel face different hazards causing migration delay or mortality (e.g. dams, hydropower stations (HPS), weirs, ship locks, fisheries, predation). In 2010 fisheries was closed from September – November 30th and from Ap ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.