Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 77

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Wirdum
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Natura 2000 kennislacunes in De Wieden & De Weerribben [Boek]
Cusell, C. \ Kooijman, A. \ Mettrop, I. \ Lamers, L. \ Wirdum, G. van \ 2013
In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en vegetatietypen in Nederland beschermd. In dit rapport staan de Natura 2000-gebieden De Wieden en De Weeribben centraal. Het Nationaal Park Weerribben-Wieden is gezien de ...
help
Het Naardermeer: een bijzondere en complexe ontstaansgeschiedenis \ Grondboor en hamer [Artikel]
Gans, W. de \ Bunnik, F.P.M. \ Wirdum, G. van \ 2010
Het Naardermeer omvat een aantal al of niet met elkaar in verbinding staande meertjes in een veengebied. Over het ontstaan ervan zijn in de loop der tijden diverse theorieën ontwikkeld door mensen als Pons, Wiggers, Buisman, De Bont en Weerts. In dit ...
help
Het meegroeivermogen van de Westelijke Waddenzee : advies aan het ministerie van Economische zaken [Boek]
Wirdum, G. van \ Vonhögen, L. \ 2010
Frisia Zout B.V. onderzoekt de mogelijkheid van winning van zout uit zoutvoorkomens onder de Waddenzee. Zowel de Mijnbouwwet als de Natuurbeschermingswet kent beperkingen. Waar voor gaswinning het begrip "meegroeivermogen" als voorwaarde geldt, heeft ...
help
Commentaar op artikel 'Watertypespecifieke risicogrenzen en afwenteling' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Griffioen, J. \ Wirdum, G. van \ 2007
Sinds enige tijd wordt in Nederland een discussie gevoerd over normen voor zware metalen in oppervlaktewater. De normen zouden te laag zijn, omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met in het bijzonder de pH en complexatie met opgelost organisch ma ...
help
Vooronderzoek Wierdense Veld : eindrapportage mei 2005 [Boek]
Tomassen, Hilde \ Duinen, Gert-Jan van \ Smolders, Fons \ Brouwer, Emiel \ Wirdum, Geert van \ Esselink, Hans \ Roelofs, Jan \ 2005
In dit eindrapport van het vooronderzoek Wierdense Veld worden eerst de belangrijkste resultaten van de afzonderlijke onderdelen besproken (Hoofdstuk 2 tot en met 6). In hoofdstuk 2 komt de regionaal-hydrologische situatie van het Wierdense Veld aan ...
help
Natuurbehoud en -ontwikkeling langs het Kempens plateau : hoe verder met het veen dat hei werd? \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Wirdum, G. van \ 2005
Het Kempens plateau boven het Belgische Hasselt is behalve een militair oefenterrein ook een beschermingszone volgens het Europees natuurbeleid. In opdracht van de Vlaamse gemeenschap deed NITG een onderzoek naar de ecohydrologie en de mogelijkheden ...
help
Gefossiliseerde ecologie levert referentie [geo-gezond] \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Wirdum, G. van \ 2005
Een 60 cm profiel uit het veengebied van de Kop van Overijssel. Een eeuw verlanding als uitgangspunt voor verantwoord beheer: de juiste ecohydrologische voorwaarden levert informatie op voor een gewenst beheer van het gebied
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie op trilvenen (Noord-Hollland, Utrecht en Noordwest- Overijsssel) [Boek]
Barendregt, A. \ Beltman, B. \ Schouwenberg, E. \ Wirdum, G. van \ 2004
De centrale probleemstelling van het obn onderzoek is of het mogelijk is met lokale maatregelen de natuur, zich manifesterend in soortensamenstelling, soortenrijkdom en bedekking van plantengemeenschappen te herstellen in laagvenen?
help
Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen : tussentijdse rapportage 2004 [Boek]
Tomassen, H. \ Smolders, F. \ Limpens, J. \ Schaaf, S. van der \ Duinen, G.-J. van \ Wirdum, G. van \ Esselink, H. \ Roelofs, J. \ 2004
Onderzoek hoogveen, in het kader van obn
help
Grondwaterafhankelijke vegetatie \ Systeemgericht grondwaterbeheer : de natuurwetenschappelijke werking van grondwatersystemen in relatie tot ecosystemen en grondwaterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Stuurman, R.J. \ Runhaar, J. \ Wirdum, G. van \ 2003
Grondwaterafhankelijke vegetaties komen voor in gebieden met ondiepe grondwaterstanden en/of in gebieden waar de hydrochemische condities bepaald zijn door kwel
help
Systeemgericht grondwaterbeheer : de natuurwetenschappelijke werking van grondwatersystemen in relatie tot ecosystemen en grondwaterbeheer [Boek]
Griffioen, J. \ Notenboom, J. \ Schraa, G. \ Stuurman, R.J. \ Runhaar, H. \ Wirdum, G. van \ 2003
Het boek is gebaseerd op het recente inzicht dat het grondwaterbeheer in Nederland niet op orde is. Er is te vaak sprake van afwenteling naar andere gebieden of naar de toekomst bij het opheffen van knelpunten. De trage dynamiek en geringe zichtbaarh ...
help
Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen : eindrapportage 1998-2001 [Boek]
Tomassen, H. \ Smolders, F. \ Limpens, J. \ Duinen, G.J. van \ Schaaf, S. van der \ Roelofs, J. \ Berendse, F. \ Esselink, H. \ Wirdum, G. van \ 2003
Eindrapport (1998-2001) van het onderzoeksprogramma OBN hoogvenen. In 1998 is dit project, getiteld ‘Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen’, gestart. Het onderzoek werd uitgevoerd door een consortium gevormd door de Ka ...
help
Soaks \ Conservation and restoration of raised bogs : geological, hydrological and ecological studies [Hoofdstuk uit boek]
Connolly, A. \ Kelly, L. \ Lamers, L.P.M. \ Schaaf, S. van der \ Schouten, M.G.C. \ Streefkerk, J.G. \ Wirdum, G. van \ 2002
help
Monitoring van hoogveenherstel : richtlijnen voor opzet van de monitoring in het terreinbeheer : eindrapport van de studie monitoring van hoogveenherstel [Boek]
Wirdum, G. van \ 2002
Onderzoek hoogveen, in het kader van obn.
help
Naar een meetnet verdroging [Boek]
Runhaar, J. \ Wirdum, G. van \ Hendriks, C.M.A. \ 2000
Op verzoek van de natuurbeherende instanties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer is nagegaan wat nodig is om te komen tot de opzet van een meetnet verdroging, dat informatie moet geven over de mate waarin de natuurgebieden zoals zijn aangetast ...
help
Basenverzadiging van natte schraallanden : deterministisch onderzoek naar de relatie tussen hydrologie, bodem en vegetatie [Boek]
Schouwenberg, E.P.A.G. \ Wirdum, G. van \ 1998
Aan de hand van twee "case-studies" is een voor trilvenen in De Weerribben kwantitatieve modelbeschrijving voor de regulatie van de basentoestand uitgewerkt en de overdraagbaarheid naar een ander terreintype (Groot Zandbrink) onderzocht. Er bestaat e ...
help
Integraal waterbeheer en natuurdoelstellingen : visie gevraagd \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Wirdum, G. van \ 1998
help
Sleutelfactoren voor herstel van natte schraallanden : theorie en praktijk \ Effectgerichte maatregelen en behoud biodiversiteit in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Jansen, A.J.M. \ Grootjans, A.P. \ Wirdum, G. van \ 1998
help
De proef 'Grondwater als waterbron' in de Weerribben : basisrapport over de periode 1989 - 1995 [Boek]
Wirdum, G. van \ Joosten, V. \ 1997
help
NBP - deelprogramma natuurontwikkeling : Geintegreerd Ruimtelijk Evaluatie-Instrumentarium voor NatuurontwikkelingsScenario's (GREINS) : Natuurtechnisch Model (NTM-2) [Boek]
Schouwenberg, E.P.A.G. \ Prins, A.H. \ Wirdum, G. van \ Liefveld, W.M. \ 1997-1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.