help
'Baggeren voor dummies' : een overzicht van de toepasselijke regelgeving \ Milieu en recht [Artikel]
Woldendorp, H.E. \ 2015
Baggeren is in Nederland en Vlaanderen een veelvoorkomende en ook belangrijke activiteit, zodat oppervlaktewateren hun maatschappelijke en ecologische functies kunnen blijven vervullen en er wordt voorkomen dat wateroverlast ontstaat of de of de veil ...
help
Een doelmatiger natuurbeschermingsrecht: bedrieglijk fata morgana of realistisch vergezicht? : themanummer 40 jaar recht aan milieu \ Milieu en recht [Artikel]
Woldendorp, H. \ Vertegaal, K. \ 2013
In dit artikel geven wij eerst een terugblik op de ontwikkeling van het natuurbeschermingsrecht, dat wij vervolgens analyseren. De wetgeving blijkt in de praktijk moeilijk toepasbaar. Daarom gaan wij tot besluit in op mogelijkheden om de toepasbaarhe ...
help
Stof voor wetgeving : themanummer 40 jaar recht aan milieu \ Milieu en recht [Artikel]
Roosen, J. \ Woldendorp, H. \ 2013
Dat wetgeving de maatschappelijke ontwikkelingen volgt is in de ontwikkeling van het stoffenrecht goed te zien. In de eerste jaren van dit tijdschrift richtten de regels zich voornamelijk op de veiligheidsaspecten van het omgaan met stoffen, zoals et ...
help
Kroniek Flora- en faunawet, recente ontwikkelingen in het soortenbeschermingsrecht \ Milieu en recht [Artikel]
Woldendorp, H.E. \ 2010
In twee delen zal een overzicht worden gegeven van actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht, voor zover dit tot het omgevingsrecht behoort. De ontwikkelingen in het soortenbeschermingsrecht worden in dit nummer besproken.
help
Ecologische dynamiek in een economisch dynamische omgeving : een juridische verkenning van de mogelijkheden om een ecologische en economische dynamiek in kustgebieden te combineren [Boek]
Woldendorp, H.E. \ Slim, P.A. \ 2009
Trefwoorden bedrijventerreinen, braakliggende terreinen, embryonale duinen, estuaria, Flora- en faunawet, Habitatrichtlijn, havens, industrieterreinen, metapopulatie, Natura 2000, Natuurbeschermingswet 1998, Pioniersoorten, Rugstreeppad, tijdelijke n ...
help
De aanwijzing van Natura 2000-gebieden: landbouwgronden meenemen of niet? \ Milieu en recht [Artikel]
Woldendorp, H.E. \ 2009
In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag hoe bij de lopende aanwijzing van Natura 2000 gebieden moet worden omgegaan met landbouwgronden. Dit zal zeker een belangrijk aandachtspunt zijn, ook politiek. De aanwijzing van landbouwgronden binnen, aan ...
help
Dynamische natuur in een statische rechtsorde \ Milieu en recht [Artikel]
Woldendorp, H.E. \ 2009
Ecologische dynamiek geeft bij de toepassing van de natuurbeschermingsregelgeving vaak aanleiding tot problemen. Het huidige zeer intensieve ruimtegebruik in ons land vereist een strak geregisserde ruimtelijke ordening. Het is hierdoor steeds lastige ...
help
De mantel van Sint Maarten (reactie en repliek) \ Milieu en recht [Artikel]
Wösten, V. \ Woldendorp, H.E. \ 2009
Naar aanleiding van het opiniestuk "De kleren van de keizer" (Woldendorp, Milieu en recht, no. 2, 2009) komt Wösten met een andere visie. Dat niemand durft te zeggen dat natuurbeleidsdoelstellingen onhaalbaar zijn, is onjuist. Belangrijk vindt hij, d ...
help
Kaderrichtlijn water; waterkwaliteitseisen waterdicht geregeld \ Milieu en recht [Artikel]
Thijssen, M. \ Woldendorp, H.E. \ 2009
De voorbereiding van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw 2009) heeft tot buitengewoon veel discussie geleid over diverse onderwerpen die erin worden geregeld. Dit is opmerkelijk. Het Bkmw 2009 is een vrijwel één op één vertalin ...
help
Waterkwaliteitseisen: waterdicht gereld? \ Milieu en recht [Artikel]
Woldendorp, H.E. \ Thijssen, M. \ 2009
In dit artikel wordt in aanvulling op een vorig artikel (van: Aerts en De Putter) ingegaan op enkele discussiepunten die in de juridische literatuur over de waterkwaliteitseisen naar voren zijn gekomen. De kernvraag luidt: Is de regeling van de water ...
help
Vogelbescherming : de wettekst als vogelverschrikker \ Milieu en recht [Artikel]
Woldendorp, H.E. \ 2008
Dit artikel gaat in op de wijze waarop vogels zijn beschermd volgens het Europese recht (Vogelrichtlijn) en het nationale recht (Flora- en Faunawet). Een aanleiding hiervoor op Europees niveau is de verstrekkende jurisprudentie van het Hof van Justit ...
help
REACH komt, de WMS gaat : de uitvoering van REACH in Nederland \ Milieu en recht [Artikel]
Woldendorp, H.E. \ Swart-Bodrij, A. \ Kwisthout, J.K. \ 2007
Op 1 juni 2007 is na een lange voorbereidingsprocedure de Europese verordening inzake Registratie, Evaluatie, beperkende maatregelen en Autorisatie van CHemische stoffen (REACH) van kracht geworden. Hoewel een Europese verordening volgens art. 249 EG ...
help
Paddenstoelen : onbeschermd en toch ook weer niet \ Milieu en recht [Artikel]
Woldendorp, H.E. \ Bakker, L. \ 2007
Gebiedsbeschermingsbeleid (zoals de Europese Natura 2000 gebieden) heeft de bescherming van aangewezen beschermde natuurgebieden tot doel. Gerichte bescherming van paddenstoelen vindt nauwelijks plaats, en dan zeker niet langs juridische weg. Paddens ...
help
Passende beoordeling : zes schema's met praktische aandachtspunten \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Woldendorp, H.E. \ 2006
Regelgeving over natuurbescherming is ingewikkeld. Uit jurisprudentie blijkt dat 'passende beoordeling' - als onderdeel van de habitattoets - een taaie opgave is. Woldendorp publiceerde onlangs een boek over juridische aspecten van natuurbescherming. ...
help
Tijdelijke natuur - Advies over randvoorwaarden voor een succesvol proefproject [Boek]
Woldendorp, H. \ Backes, C. \ 2006
Dit advies is een vervolg op het rapport "Tijdelijke natuur : advies over de juridische aspecten". Achtergrond van dit rapport: de opdrachtgever wil weten op welke wijze een projectontwikkelaar tijdelijke natuur op zijn projectterrein tot ontwikkelin ...
help
Tijdelijke natuur - Advies over de juridische aspecten [Boek]
Woldendorp, H. \ Backes, C. \ 2006
Onderzoek in opdracht van Innovatienetwerk; de studie is onderdeel van het project Tijdelijke natuur. In Nederland ligt elk jaar tussen de 35.000 en 40.000 ha grond braak. Deze grond heeft al zijn definitieve bestemming gekregen, maar de realisatie d ...
help
Knoppen zonder draden : interview met prof. mr. L.A. Geelhoed \ Milieu en recht [Artikel]
Peeters, M. \ Woldendorp, H.E. \ 2006
Oktober 2006 heeft prof. Geelkerken zijn functie neergelegd als Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Ook op het gebied van milieurecht is hij toonaangevend aanwezig geweest. Daarom in dit artikel zijn visie op he ...
help
Juridische aspecten van ecologisch onderzoek bij ruimtelijke ingrepen \ Journaal flora en fauna : actualiteiten over soorten- en gebiedsbescherming [Artikel]
Woldendorp, H.E. \ 2005
Bij de toepassing van de natuurbeschermingswetgeving wordt het meest geworsteld met de verplichting tot het (laten) verrichten van ecologisch onderzoek. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal juridische aspecten van deze verplichting
help
Soortenbescherming Flora- en faunawet : complexiteit naar climax \ Milieu en recht [Artikel]
Arentz, B. \ Woldendorp, H.E. \ 2005
Gedetailleerde beschrijving van aangewezen soorten, met de uitzonderingen daarop. Zoals o.a. beschreven is in het Vrijstellingsbesluit
help
Natuurontwikkeling door tijdelijke natuur? : een dilemma, natuurbeschermingsregelgeving ontmoedigt natuurontwikkeling \ Journaal flora en fauna : actualiteiten over soorten- en gebiedsbescherming [Artikel]
Woldendorp, H.E. \ Backes, C. \ 2005
Het schrikbeeld van elke projectontwikkelaar is dat hij zijn project niet kan uitvoeren of dat het vertraging oploopt dan wel dat hij hoge kosten moet maken omdat in de tussentijd zich op het braakliggende terrein beschermde soorten hebben gevestigd
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.