help
Leren van wateroverlast [Boek]
Zandvoort, Mark \ Graaff, Robert de \ Thijssen, Martijn \ Lont, Cor \ Huisman, Sanne \ Jong, Roel de \ 2019
STOWA heeft de door waterschappen uitgevoerde evaluaties van wateroverlastgebeurtenissen laten analyseren. Dit rapport bevat de conclusies en aanbevelingen van deze analyse. Belangrijkste conclusie: waterschappen zijn op dit moment prima in staat ade ...
help
Adaptief omgaan met verandering bij vervangingsinvesteringen : lessen uit de Overijsselse Vechtdelta \ Water governance [Artikel]
Zandvoort, M. \ Vlist, M.J. van der \ 2019
Waterbeheer in Nederland is bijna volledig gereguleerd door middel van infrastructuur. Denk aan stuwen, sluizen, dijken en inlaten. Maar ook aan kades, bruggen en aquaducten, die ervoor zorgen dat water overgestoken of gebruikt kan worden voor scheep ...
help
Tussenrapport Putklep onderzoek : Middenweg Amsterdam [Boek]
Zandvoort, M.H. \ Nijman, M.N.W. \ 2019
De hoofdvraag van het onderzoek is; Houdt een kolk met putklep meer vuil tegen in vergelijking met een kolk zonder putklep/stankafsluiter?
help
De effecten van Zeespiegelstijging en Zand-honger op de Oosterschelde [Boek]
Zandvoort, M. \ Zee, E. van der \ Vuik, V. \ 2019
Voor u ligt het rapport van de studie naar de ‘Effecten van Zeespiegelstijging en Zandhonger op de Oosterschelde’ (EZZO). In deze verkennende studie wordt inzichtelijk gemaakt wat het effect van zeespiegelstijging en de bestaande zandhonger op de eco ...
help
Hoogbelaste voorzuivering afvalwater – inventarisatie en bouwstenen voor het A-trap-procesontwerp \ H2O online [Artikel]
Roest, K. \ Brand, T. vqn den \ Zandvoort, M. \ Graaff, M. de \ Loosdrecht, M. van \ 2017
Het doel van het DynaFil-project ‘Efficiënte vergisting met dynamische filtratie’ is het substantieel verhogen van de hoeveelheid organische stof die naar de vergisting wordt gestuurd, zodat de biogasproductie en daarmee de energie-efficiëntie van ee ...
help
Beleef de hoogwatergeul : IJssel naar een lager peil, gebied naar een hoger plan [Brochure]
Capers, M. \ Oude Hengel, M. \ Zandvoort, B. \ Augustijn, P. \ Melenhorst, J. \ 2017
De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is een van de maatregelen uit het Programma Ruimte voor de Rivier, maar wel een bijzondere maatregel. De geul waarmee de IJssel meer ruimte krijgt, wordt namelijk gerealiseerd in binnendijks gebied door de aanleg va ...
help
Energiefabriek, vergeet de slibopslag ná de gisting niet \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Wiegant, W. \ Voorthuizen, E. van \ Sengers, A. \ Zandvoort, M. \ 2016
Uit onderzoek is gebleken dat de bijdrage van de uitstoot van methaan en lachgas aan de CO2-voetafdruk van een rioolwaterzuivering niet te verwaarlozen is. De belangrijkste bronnen van methaanemissie bleken de slibopslagtanks te zijn ná de gisting. D ...
help
Energiefabriek, vergeet de slibopslag ná de gisting niet \ H2O online [Artikel]
Wiegant, W. \ Voorthuizen, E. van \ Sengers, A. \ Zandvoort, M. \ 2016
De belangrijkste bronnen van methaanemissie in een rioolwaterzuivering met slibgisting bleken de slibopslagtanks ná gisting te zijn. Dit vormde de aanleiding voor STOWA voor een onderzoek naar de mogelijkheden om deze emissie te inventariseren en te ...
help
Full-Scale Highly-Loaded Wastewater Treatment Processes (A-Stage) to Increase Energy Production from Wastewater: Performance and Design Guidelines \ Environmental engineering science [Artikel]
Graaff, M.S. de \ Brand, T.P.H. van den \ Roest, K. \ Zandvoort, M.H. \ Duin, O. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2016
Current practice of wastewater treatment does not recover the full potential of energy present in wastewater. The potential of using anammox bacteria for autotrophic nitrogen removal combined with a desire for energy optimization brings new attention ...
help
Werking bezinkleiding : Hemelwaterstelsel Ookmeerweg [Boek]
Nijman, M. \ Ayadi, N. El \ Zandvoort, M. \ 2015
Behalve verbeterd gescheiden stelsels (VGS) heeft het Amsterdamse hemelwaterstelsel ook diverse alternatieve afvoersystemen voor hemelwater, zoals stelsels met bezinkleidingen, stelsels met bezinkbakken, infiltratietransportriolen e.d. Hoe deze voorz ...
help
Tackling climate change uncertainty with planning approaches for water management [Presentatie]
Zandvoort, M. \ 2014
Deltas in Depth Theme 9: Adaptation governance in comparative context, Session DD 9.1: Tackling climate change uncertainty with planning approaches for water management, Mark Zandvoort, Wageningen UR, the Netherlands (2014). Presented at the internat ...
help
Vervolgonderzoek A-trap: bouwstenen voor het A-trap procesontwerp [Boek]
Graaff, M. de \ Roest, K. \ Brand, T. van den \ Huiting, H. \ Zandvoort, M. \ 2014
Optimaal ‘oogsten’ van organische stof vormt de drijvende kracht achter het onderzoek naar de A-trap, de hoogbelaste eerste trap van het AB-proces voor afvalwaterzuivering, binnen het project DynaFil, Efficiënte vergisting met dynamische filtratie. U ...
help
Conversion of water plants to biomass fuel using TORWASH \ 22nd European biomass conference and exhibitions, 23-26 June 2014, Hamburg [Artikel]
Pels, J.R. \ Blijendaal, L.P.C. \ Nijman, M.N.W. \ Zandvoort, M.H. \ Cieplik, M.K. \ 2014
Invasive water plants are harvested in The Netherlands in order to keep waterways open. It is expected that due to improved water quality the growth of these water plants will increase significantly. Waternet wishes to turn this material into useful ...
help
Reactive versus anticipative adaptive management of deltas : the Sacramento-San Joaquin delta and the Rhine-Meuse delta compared \ Water governance [Artikel]
Vlieg, T.J. \ Zandvoort, M. \ 2013
In dit artikel zijn het Californische Adaptief Management (AM) enerzijds en het Nederlandse Adaptief Delta Management (ADM) anderzijds vergeleken. Beide concepten zijn in een beleidscontext geïntroduceerd om met verschillende typen onzekerheid in wat ...
help
What are vulnerable features? : an investigation into what extent the evacuation needs of vulnerable groups in society is being addressed in dike ring 43 in the Province of Gelderland, in the context of the operationalization of the third layer of the FSM policy package [Studentenverslag]
Biezen, V. van der \ 2013
Deze thesis is geïnspireerd door het concept van Meerlaagsveiligheid (MLV). Deze studie onderzoekt in hoeverre de evacuatiebehoefte van kwetsbare groepen wordt aangepakt, meer specifiek ouderen in verzorgingshuizen. Om inzicht te krijgen in dit onder ...
help
Methaan- en lachgasemissies in de Amsterdamse waterketen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zandvoort, M. \ Graaff, M. de \ Janse, T. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2012
Waternet wil in 2020 een klimaatneutrale bedrijfsvoering realiseren. De klimaatvoetafdruk, die voor de Nederlandse waterketen is berekend, laat zien dat de bijdrage van methaan- en lachgasemissies verrassend groot kan zijn. Deze directe emissies word ...
help
Van noodzaak naar nut: Register Gemeentelijke Ondergrond \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Weijzen, E. \ Zandvoort, P. van \ Hage, B. \ 2012
De gemeente Venray heeft vrijwel direct na de ingangsdatum (1 jan. 2012) van de inspanningsverplichting van het ‘grondwaterloket’ een adviesbureau gevraagd om het nut en noodzaak van het meer uitgebreide takenpakket te onderzoeken. Voorkomen moest wo ...
help
Minerale korrels zuiveren lucht op Schipholdak : luchtzuiverende dakbedekking van Icopal bindt en breekt NO2 \ Dak & gevel groen : vakblad voor intensieve en extensieve daktuinen en gevelbegroening [Artikel]
Zandvoort, F. \ 2011
TNO-onderzoek toont aan dat Noxite-dakbedekking - een product van Icopal bv - stikstofdioxide (NO2) afbreekt en bindt. Op verzoek van Icopal heeft TNO het luchtzuiverend vermogen van daken onderzocht. TNO heeft dat gedaan door middel van zowel labora ...
help
Beekherstel de Keersop onder strenge voorschriften \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zandvoort, P. van \ Thomas, E. \ Berg, N. van den \ 2008
Begin september 2008 is de uitvoering begonnen van het inrichtingsplan Bergeijk-Keersop. De Keersop behoort voor zowel vissen (23 soorten) als voor macrofauna (meer dan tweehonderd soorten) tot één van de rijkste laaglandbeken van Nederland. De herin ...
help
Trace metal dynamics in methanol fed anaerobic granular sludge bed reactors [Proefschrift]
Zandvoort, M.H. \ 2005
Trace metals are essential for anaerobic microorganisms, because they are present as cofactor in many of their enzymes. Therefore anaerobic wastewater treatment systems using these microorganisms to perform biological conversions are dependent on the ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.