Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 65

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Zanen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Vogelakkers : het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid [Boek]
Wiersma, Popko \ Luske, Boki \ Bos, Jules \ Hakkert, Jitty \ Ottens, Henk Jan \ Postma, Madeleine \ Klaassen, Raymond \ Timmermans, Bart \ Zanen, Marleen \ 2019
help
Boeren voor Natuur: de ultieme natuurinclusieve landbouw? : lessen van vier pilotbedrijven en relevantie voor beleid [Boek]
Westerink, Judith \ Plomp, Marleen \ Ottburg, Fabrice \ Zanen, Marleen \ Schrijver, Raymond \ 2018
Dit rapport doet verslag van de uitkomsten van tien jaar uitvoering van Boeren voor Natuur op vier boerenbedrijven in Zuid-Holland en Overijssel. Daarnaast gaat het rapport in op de vraag wat nodig is voor een bredere toepassing.
help
Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon : nulmeting als basis voor de ontwikkeling van hoogwaardige akkernatuur [Boek] - Versie 2
Luske, Boki \ Timmermans, Bart \ Zanen, Marleen \ Bruinenberg, Riekje \ Prins, Udo \ 2018
help
Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets [Boek]
Verloop, Koos \ Agtmaal, Maaike van \ Busink, Wim \ Eekeren, Nick van \ Groenendijk, Piet \ Jansen, Stefan \ Noij, Gert-Jan \ Zanen, Marleen \ 2018
Vanuit het Bestuurlijk Overleg Open Teelt en Veehouderij (BOOT) is de zogenaamde BOOT-lijst opgesteld met maatregelen die emissie naar water vanuit landbouwbedrijven verlagen. De praktijkrijpe maatregelen worden via het Deltaplan Agrarisch Waterbehee ...
help
Biodiverse akkerbouw : verkenning van indicatoren voor agrobiodiversiteit in de akkerbouw [Boek]
Koopmans, Chris J. \ Erisman, Jan Willem \ Zanen, Marleen \ Luske, Boki \ 2017
Het doel van deze studie is om een eerste aanzet te geven voor mogelijke KPI’s voor de akkerbouw. Deze verkenning wordt benut om aan te geven waar nog verder uitzoekwerk en ecologische onderbouwing noodzakelijk is en hoe een stappenplan eruit kan zie ...
help
Analyse en advies pilot Boeren voor Natuur op Twickel : effecten op bodemvruchtbaarheid en diergezondheid [Boek]
Zanen, Marleen \ Heusinkveld, Gerrit \ Schuring, Frans \ Verdonschot, Thieu \ 2017
Boeren voor Natuur kent vele componenten. Deze rapportage gaat over het effect van het concept Boeren voor Natuur op de nutriëntenstromen en de diergezondheid op de drie bedrijven op Twickel waar in 2008 gestart is met een pilot. Ook een analyse van ...
help
Naar een duurzaam Nederland : energieneutraal, klimaatbestendig en circulair [Boek]
Oosters, H. \ Bijleveld-Schouten, A. \ Zanen, J. van \ 2017
Dit gezamenlijke voorstel van gemeenten, provincies en waterschappen voor de kabinetsformatie 2017 is een investeringsagenda voor de ruimtelijk-fysieke pijlers van een duurzaam Nederland: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire economie. Met ...
help
Ontwerp Label Duurzaam Bodembeheer [Boek]
Wal, Annemieke van der \ Lijster, Elisa de \ Dijkman, Wim \ Zanen, Marleen \ Essen, Everhard van \ Sukkel, Wijnand \ Boer, Wietse de \ Akker, Jan van den \ Reijneveld, Arjan \ Ros, Gerard \ Korthals, Gerard \ Rutgers, Michiel \ 2016
help
Bodemvruchtbaarheid behouden: bijdragen van boer tot burger [Boek]
Staps, Sjef \ Zanen, Marleen \ Berg, Coen ter \ 2015
De bodemstructuur in Flevoland verslechtert, net als in andere delen van het land. Dat komt omdat de boer steeds meer in een spanningsveld staat tussen korte- en langetermijnbelangen, waarbij steeds vaker voor de korte termijn wordt gekozen, ten kost ...
help
Goede grond voor een duurzaam watersysteem : verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishouding [Boek]
Schipper, P. \ Groenendijk, P. \ Eekeren, N. van \ Zanen, M. \ Rozemeijer, J. \ Jansen, G. \ Swart, B. \ 2015
Een optimale bodemkwaliteit draagt bij aan de wateropgaven en een betere opbrengst van landbouwgewassen. In de praktijk zijn veel landbouwbodems in meer of mindere mate verdicht, zijn de condities voor bodemleven niet gunstig, is het organisch stofge ...
help
Waterbeheerder ontdekt belang van de bodem : Project Goede grond voor een Duurzaam Watersysteem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Groenendijk, P. \ Schipper, P.N.M. \ Swart, B. \ Janssen, G.M.C.M. \ Zanen, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2015
Landbouwbodems hebben voor water een belangrijke spons- en zuiverende werking. De conditie van landbouwbodems staat onder druk, maar bodemverbeterende maatregelen bieden veel potentie. De waterbeheerders ontdekken de potentie voor hun wateropgaven, m ...
help
Bodemscan© zand- en dalgronden : beoordelingskader veenkoloniale gronden [Brochure]
Koopmans, C. \ Zanen, M. \ Berg, C. ter \ 2015
Deze brochure is opgesteld in het kader van het Praktijknetwerk Veldleeuwerik Veenkoloniën. Bijdragen zijn geleverd door akkerbouwers die volgens de systematiek van Stichting Veldleeuwerik werken en door onderzoekers van het Louis Bolk Instituut. Daa ...
help
Sturen met organische stof in de Veenkoloniën [Brochure]
Zanen, M. \ 2015
Veel organische stof in de veenkoloniale gronden is afkomstig van veen dat er ooit groeide. Deze organische stof is zeer koolstofrijk en stikstofarm. De humus die hieruit ontstaat heeft dezelfde eigenschappen. Het C/N-quotiënt van deze gronden ligt m ...
help
Sturen met biodiversiteit in de Veenkoloniën [Factsheet]
Zanen, M. \ Luske, B. \ Daniels, L. \ 2015
Biodiversiteit is de basis voor het menselijk welzijn. Het levert namelijk grondstoffen zoals graan en katoen en zorgt voor de afbraak van dode dieren en planten (mineralisatie), bestuiving van landbouwgewassen en b.v. het zuiveren van water. Intensi ...
help
Bodemscan zand- en dalgronden : Beoordelingskader Veenkoloniale gronden [Boek]
Koopmans, C. \ Zanen, M. \ Berg, C. ter \ 2015
help
Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe : eindverslag [Boek]
Zanen, M. \ Kikkert, A. \ 2014
Eindverslag van het demonstratie project Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe (2010-2013). Met 21 Drentse akkerbouwers is gewerkt aan verduurzaming van het bodembeheer op eigen bedrijf. Projectactiviteiten waren gericht op denken (studiebijeenk ...
help
De ontwikkeling van een indicator voor het bodemleven en de bodemkwaliteit van akkergronden op basis van overige aaltjes [Boek]
Keidel, H. \ Zanen, M. \ 2013
Om vast te stellen of de doelen voor duurzamer bodemgebruik worden gehaald, kunnen indicatoren worden gebruikt. Op basis van de wetenschappelijke literatuur bleek dat aaltjes relevant zijn voor het bodemvoedselweb en de functionele biodiversiteit. Oo ...
help
Sturen op bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit : praktische maatregelen ter verbetering van ecosysteemdiensten in de akkerbouw \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Zanen, M. \ 2013
De bodem is de basis onder ieder akkerbouwbedrijf. Het is een functioneel en dynamisch systeem: robuust en kwetsbaar tegelijk. Het bodembeheer heeft grote invloed op het functioneren van de bodem, en dus op de opbrengsten. Daarom is kennis over biolo ...
help
Herkenningskaart Regenwormen [Brochure]
Zanen, M. \ 2013
Regenwormen zijn belangrijk voor de bodemkwaliteit. Daarnaast zijn regenwormen een belangrijke schakel in het voedsel web van ondergrondse naar bovengrondse biodiversiteit (o.a. weidevogels). Deze Herkenningskaart is onderdeel van het pakket ‘Brede K ...
help
Werken aan bodemweerbaarheid [Poster]
Broek, R. van den \ Verstegen, H. \ Zanen, M. \ Janmaat, L. \ Smit, S. \ [ca. 2013]
Poster met onderzoeksinformatie. Grond van percelen met verschillende weerbaarheid is verzameld en onderzocht.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.