help
Recente trends van weidevogels bij verschillende vormen van beheer : special natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Turnhout, C. van \ Foppen, R. \ Zoetebier, D. \ Kleyheeg, E. \ 2020
Met veel boerenlandvogels gaat het al decennialang slecht in Nederland en daarom betaalt de Nederlandse overheid sinds de jaren zeventig boeren voor de uitvoering van agrarisch natuurbeheer. Sindsdien is er voortdurend discussie over de effectiviteit ...
help
Vogelrichtlijnrapportage 2013-2018 van Nederland : status en trends van soorten [Boek]
Kleunen, A. van \ Roomen, M. van \ Winden, E. van \ Hornman, M. \ Boele, A. \ Kampichler, C. \ Zoetebier, D. \ Sierdsema, H. \ Turnhout, C. van \ 2020
In dit rapport wordt verslag gedaan van de bepaling van de statusinformatie van vogels in Nederland voor Annex B van de Vogelrichtlijnrapportage 2013-2018. De rapportage wordt zes-jaarlijks uitgevoerd als verplichting onder de Europese Vogelrichtlijn ...
help
Broedvogels in Nederland in 2017 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Boer, Vincent de \ Deuzeman, Symen \ Diek, Harvey van \ Jong, Albert de \ Kleunen, André van \ Marx, Lara \ Schoppers, Jan \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2019
help
Analyse meetnet-gegevens Noord-Holland [Boek]
Turnhout, C. van \ Zoetebier, D. \ 2019
Om inzicht te krijgen in de overeenkomsten en bruikbaarheid van de verschillende broedvogeltrends wil de Provincie Noord-Holland graag een antwoord op de volgende vragen, voor alle in het provinciale meetnet getelde soorten: - Is er een significant v ...
help
Broedvogels in Nederland in 2018 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Boer, Vincent de \ Deuzeman, Symen \ Diek, Harvey van \ Jong, Albert de \ Kleunen, André van \ Marx, Lara \ Schoppers, Jan \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2019
Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2018.
help
Recente trends van weidevogels in relatie tot beheer [Boek]
Turnhout, C. van \ Foppen, R. \ Zoetebier, D. \ 2019
Er bleek behoefte aan een actueel beeld van de aantalsontwikkelingen van weidevogels in relatie tot het beheer dat wordt uitgevoerd om deze soortgroep te beschermen, ofwel een update van de gegevens gepresenteerd in van Egmond & de Koeijer (2006). Di ...
help
Broedvogels in Nederland in 2016 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Slaterus, Roy \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Deuzeman, Siemen \ Kleunen, André van \ Koffijberg, Kees \ Marx, Lara \ Teunissen, Wolf \ Schoppers, Jan \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2018
help
Beleidsmonitoring van vogels in het kader van ANLb in 2016: verantwoording en eerste evaluatie [Boek]
Vogel, Rob \ Boele, Arjan \ Hornman, Menno \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Vergeer, Jan-Willem \ Zoetebier, Dirk \ 2016
help
Naar een samenhangend monitoring- en beoordelingssysteem voor het natuurbeleid - Deel 1: Evaluatie van de bruikbaarheid van gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS voor de Europese rapportages [Boek]
Schmidt, A.M. \ Bijlsma, R.J. \ Soldaat, L. \ Turnhout, C.A.M. van \ Swaay, C.A.M. van \ Zoetebier, D. \ Woltjer, I. \ 2015
In dit rapport worden de resultaten van de evaluatie van de bruikbaarheid van de gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuur (WMBN) voor de EU-rapportages beschreven. Geconcludeerd is dat de gegevens van de WMBN voor de meetdoelen t.a. ...
help
Trendinformatie en referentiewaarden voor Nederlandse kustvogels [Boek]
Aarts, B.G.W. \ Bremer, L. van den \ Winden, E.A.J. van \ Zoetebier, T.K.G. \ 2008
Voor dit WOT rapport zijn door SOVON gegevens verzameld over het voorkomen van kenmerkende vogelsoorten aan de Nederlandse kust, zijnde tevens Natura 2000-gebieden. Het betreft de Waddenzee, Noordzeekust, Voordelta, Oosterschelde, Westerschelde en Gr ...
help
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1999 \ Limosa [Artikel]
Dijk, A.J. van \ Weide, M. van der \ Kleefstra, R. \ Zoetebier, D. \ Plate, C. \ 2002
Resultaten van het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels 1999 van Sovon, een monitoringproject dat gericht is op de aantalsontwikkeling en verspreiding van kolonievogels en zeldzame broedvogels. Voor een groot aantal soorten de getelde paren/territori ...
help
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1998 \ Limosa [Artikel]
Dijk, A.J. \ Weide, M. van der \ Zoetebier, D. \ Plate, C. \ 2001
Resultaten van het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels voor 1998. Per soort het getelde aantal paren of territoria en een schatting van de Nederlandse populatie in 1998 in vergelijking met eerdere jaren. Voor een groot aantal soorten worden aantalso ...
help
Regionale verschillen in aantalsontwikkeling van de Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca \ Limosa [Artikel]
Boele, A. van \ Dijk, A.J. van \ Hustings, F. \ Zoetebier, D. \ 2001
Trends in de verspreiding van de bonte vliegenvanger in Nederland, zowel landelijk, als onderscheiden naar regio en biotooptype (loofbos en naaldbos). De trends in aantalsontwikkeling worden vergeleken met die in omringende landen en met de omstandig ...
help
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1997 \ Limosa [Artikel]
Dijk, A.J. van \ Kleefstra, R. \ Zoetebier, D. \ Meijer, R. \ 2000
Resultaten van de broedvogelinventarisaties voor kolonievogels en zeldzame vogelsoorten in 1997: getelde paren en geschatte populatie in vergelijking met de populatie in de periode 1992-1994. Per soort een bespreking van de regionale verspreiding en ...
help
De Kwak Nyctocorax nyctocorax als broedvogel in de uiterwaarden van de IJssel: territoria, nesten, habitat en gedrag \ Limosa [Artikel]
Voskamp, P. \ Zoetebier, D. \ 1999
Resultaten van onderzoek en waarnemeningen van deze reigersoort in de uiterwaarden van de IJssel
help
De broedvogels van het Bergerbos (L.) in 1998 [Boek]
Hustings, F. \ Vogel, R. \ Zoetebier, D. \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.