help
Opwarming door klimaatverandering vergroot de opgave voor waterkwaliteit in de stad – een studie in de regio Utrecht \ H2O online [Artikel]
Kwaadsteniet, P. de \ Boonstra, M. \ Vulto, S. \ Zon, R. van \ 2020
Op basis van monitoringsgegevens in de regio Utrecht in een gemiddelde (2015) en een zeer warme zomer (2018) is onderzocht welke effecten een zeer warme zomer op heeft waterplanten in stadswateren. De bedekking met kroos, flab en drijfbladplanten nam ...
help
Genetische analyse van het Veluws heideschaap \ Zeldzaam huisdier : tijdschrift van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen [Artikel]
Verweij, M. \ Maurice- van Eijndhoven, M. \ Oldenbroek, K. \ Zon, S. van \ 2016
De SZH heeft dertig jaar geleden geholpen om de rammencirkel voor het Veluws heideschaap op te zetten met als doel de inteelttoename laag te houden. Afgelopen jaar heeft de SZH in samenwerking met het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) o ...
help
Startnotitie Watergebiedsplan Westeramstel : resultaat ambtelijke voorverkenning voorstel planproces watergebiedsplan [Boek]
Zon, Roswitha van \ 2014
Deze startnotitie bevat een voorstel tot het opstellen van een watergebiedsplan en de voorbereiding van een nieuw peilbesluit voor Westeramstel. Het plangebied Westeramstel heeft een oppervlak van 4750 ha en valt binnen de gemeenten Amstelveen, Uitho ...
help
Onderzoeksverslag automatische schofthoogte registratie [Studentenverslag]
Roosmalen, Y. van \ Zon, A. van der \ 2013
Hoe ontwikkel je een tool om automatisch schofthoogte van jongvee te registreren?
help
"WijkenvoorKinderen" : samenvatting [Boek]
Zon, R.P. van \ 2011
Het concept “WijkenvoorKinderen” is het afgelopen half jaar beproefd in vier pilotwijken in Amsterdam en Almere. Het betreft wijken met een pittige sociale en fysieke problematiek. De meerwaarde van het concept wordt onder meer gezien in het verbinde ...
help
“WijkenvoorKinderen” : samenvatting [Boek]
Zon, R.P. van \ 2011
Het concept “WijkenvoorKinderen” is het afgelopen half jaar beproefd in vier pilotwijken in Amsterdam en Almere. Het betreft wijken met een pittige sociale en fysieke problematiek. De meerwaarde van het concept wordt onder meer gezien in het verbinde ...
help
WijkenvoorKinderen naar wijken waar kinderen graag buitenspelen [Boek]
Zon, R.P. van \ 2011
Bij de inrichting van woonwijken zijn de belangen van jeugdige bewoners doorgaans sterk ondergeschikt aan die van de volwassenen. Het perspectief van de volwassen planoloog, die rekening heeft te houden met zaken zoals grondwaarde, mobiliteit en veil ...
help
Een kringloop in praktijk gebracht: Gronings stadsvuil als mest voor de Veenkolonien, 1500 - 1900 \ Stad en regio : opstellen aangeboden aan prof. dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen [Hoofdstuk uit boek]
Zon, H. van \ 2010
De geschiedenis van de vuilverwijdering in de stad en de mestvoorziening voor de Ommelanden is al anderhalve eeuw geleden onderwerp van studie geweest. In deze bijdrage aandacht voor de regelgeving achter het verzamelen en verwerken van stedelijk vui ...
help
Natuur en milieu in Belgische en Nederlandse koloniën: jaarboek voor ecologische geschiedenis 2009 \ Jaarboek ecologische geschiedenis... / Vlaamse Geschiedkundige Kring [en] Vereniging voor Ecologische Geschiedenis [Artikel]
Hart, M. 't \ Zon, H. van \ 2010
In vier artikelen komt een veelheid aan thema's aan bod, van de winning van ertsen tot de uitputting van landbouwgronden, van de beelden die onze voorouders zich vormden van de gebieden overzee - en de invloed die deze beelden hadden op hun eigen kij ...
help
Versterkte baggerspecie, een nieuwe innovatieve bouwstof \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Velde, J.L. van de \ Berg, F.P.W. van den \ Janssen-Roelofs, K. \ Zwanenburg, C. \ Hamer, D.A. den \ Harmsen, J. \ Zon, W. van der \ 2009
Versterkte baggerspecie is een innovatieve, ter plaatse maabare en daardoor direct toepasbare bouwstof voor bijvoobeeld waterkeringen, wegen, oever- en onderwaterbodeconstructies en kribben. Dit artikel beschrijft hoe de bouwstof wordt gemaakt, gaat ...
help
Eindverslag 'Onderzoek vruchtrot aubergines’ [Boek]
Knaap, C. van der \ Zon, C. van der \ 2009
Op 6 locaties met een zelfde ras aubergines worden teeltomstandigheden in kaart gebracht die van invloed kunnen zijn op de houdbaarheid van de vruchten (plantbelasting, insectenresidu, RV, temperatuur, Co2 verloop). Daarnaast wordt onderzocht wat de ...
help
Bedreigen bevers de veiligheid van de dijken? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zon, W. van \ Bronsveld, J. \ 2009
Waterschap Rivierenland merkt dat het succes van de uitgezette bevers leidt tot veiligheidsrisico's en hoge kostenposten bij het dijkbeheer. De bevers graven vanuit nevengeulen tot in de droge dijk om daar holen te maken. In samenwerking met Staatsbo ...
help
Mogelijk kansen voor hergebruik boorslurry : analogie met baggerspecie ligt voor de hand : dossier : No dig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zon, W. van der \ 2008
Direct hergebruik van boorslurry stuit op het verbod van VROM op het introduceren van bentoniet in de Nederlandse bodem. Het Besluit Bodemkwaliteit biedt wellicht mogelijkheden voor slurry als bouwstof met een fabrikant-eigen verklaring
help
ENBB : beoordeling Enkadrain op stortplaatsen i.r.t. levenduur van 100 jaar [Boek]
Boels, D. \ Breen, J. \ Ommeren, C. van \ Zon, W. van der \ 2007
Afdichtingsmateriaal Enkadrain dient als bovenafdekking van stortplaatsen. De mat dient als alternatief voor de drainage die in het Stortbesluit is voorgeschreven. Het uitgangspunt voor een levensduur van 100 jaar is dat de hemelwaterafvoer gedurende ...
help
Consultancy analyse klimaat [Boek]
Zon, C. van der \ Knaap, C. van der \ 2007
Er zijn grote verschillen in vruchtkwaliteit in de herfst van verschillende herkomst. Een aantal aanknopingspunten zijn nader uitgezocht; De uitgroeisnelheid van de vruchten m.b.t. kwaliteit onderzoeken(langzame/snelle vrucht), invloed van het binnen ...
help
Duurzaamheid : een inleiding \ Jaarboek ecologische geschiedenis... / Vlaamse Geschiedkundige Kring [en] Vereniging voor Ecologische Geschiedenis [Artikel]
Zon, H. van \ 2007
Zo veelvuldig het begrip duurzaamheid in het hedendaags spraakgebruik gehanteerd wordt, zo weinig is het onderwerp voor historici. Het ligt voor de hand om te verwachten dat het onderwerp wèl ter spake zou komen bij vakgenoten, aldus de auteur, al wa ...
help
Het ademhalingsapparaat van neusgat tot longblaasjes [: luchtwegen, deel 1] : paard en... ...gezondheid \ In de strengen : het Nederlandse sportpaard / Warmbloedpaardenstamboek in Nederland [Artikel]
Zon, J. van \ 2005
Voor het ademhalingsaparaat van het paard worden de volgende onderdelen besproken: gaswisseling, neusholte, keelholte, longen, borstkas en drukverschillen
help
Rectumbeschadiging : paard en... ...gezondheid \ In de strengen : het Nederlandse sportpaard / Warmbloedpaardenstamboek in Nederland [Artikel]
Zon, J. van \ 2005
Bespreking van anatomie, diagnose, prognose en een preventie-advies t.a.v. beschadiging van het laatste deel van de endeldarm van het paard
help
Sinusitis en droes : luchtwegen (3) : paard en... ...gezondheid \ In de strengen : het Nederlandse sportpaard / Warmbloedpaardenstamboek in Nederland [Artikel]
Zon, J. van \ 2005
Bespreking van de beide ziektebeelden sinusitis en droes, die vaak gepaard gaan met neusuitvloeiing
help
Een snotneus : luchtwegen (deel 2) : paard en... ...gezondheid \ In de strengen : het Nederlandse sportpaard / Warmbloedpaardenstamboek in Nederland [Artikel]
Zon, J. van \ 2005
Aandacht voor de verschillende oorzaken van neusuitvloeiing bij het paard
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.