Geselecteerd op:

help
Notitie heideherstel : beleidskader voor omvorming van bos naar open natuur in de provincie Utrecht [Boek]
Provincie Utrecht \ 2004
Op de Heuvelrug liggen stukken open natuur als enclaves temidden van bosgebied. Vooral heide, maar ook droog schraal grasland, zandverstuivingen, (natuur)akkers, vennen en vijvers. Ecologisch gezien zijn het vaak bijzonder waardevolle terreinen. De n ...
help
Flora en fauna in regio Utrecht : deelgebieden Houten - Schalkwijk en Harmelen - Breukelen. 2005 [Boek]
Provincie Utrecht \ 2006
De provincie Utrecht verzamelt sinds 1975 vlakdekkende informatie over flora, en sinds 1988 steekproefsgewijs informatie over fauna. In 2005 is gestart met een nieuwe methode voor flora en fauna, waarbij voor zowel flora als fauna zoveel mogelijk vla ...
help
Gebiedsagenda Utrecht [Boek]
Provincie Utrecht \ 2009
Een gebiedsagenda komt tot stand in samenwerking tussen rijk en regio op basis van bestaand beleid. Eerder vastgestelde nationale en regionale nota’s, zoals de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de Structuurvisie Randstad 2040, de Ontwikkelingsvisie No ...
help
Kaders voor het GGOR in de provincie Utrecht : gewenst grond- en oppervlaktewater regime: heldere keuzes voor duurzaam waterbeheer [Boek]Bijlage. Kaart verdroogde gebieden, Utrecht
Provincie Utrecht \ 2006
Het rapport bestaat uit 3 delen: • Deel A: Bestuurlijke samenvatting. Dit onderdeel begint met een korte beschrijving van GGOR. Vervolgens worden in beknopte vorm de procesafspraken, uitgangspunten en verantwoordelijkheden voor het opstellen van het ...
help
Grondwaterplan provincie Utrecht : ontwerp [Boek]
Provincie Utrecht \ 1987
help
Waterhuishoudingsplan provincie Utrecht 1999-2003 [Boek]
Provincie Utrecht \ 1999
help
Baggerbergingsplan provincie Utrecht 1997-2001 [Boek]
Provincie Utrecht \ 1997
help
Streekplan 2005-2015 [Boek]
Provincie Utrecht \ 2004
help
Streekplanuitwerking Nationale Landschappen : Arkemheen-Eemland, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Rivierengebied, Stelling van Amsterdam [Boek]
Provincie Utrecht \ 2006
Relatief beschouwd is Utrecht rijk bedeeld, immers globaal 2/3 van het provinciaal grondgebied is voorzien van de aanduiding ‘nationaal landschap’. Concreet gaat het om delen van 5 nationale landschappen: Groene Hart, Arkemheen-Eemland, Rivierengebie ...
help
Plan van aanpak verdrogingsbestrijding : "hart voor een natter Utrecht" [Boek]
Platform verdrogingsbestrijding \ Provincie Utrecht \ 1999
help
Economische betekenis recreatie en toerisme 2006 [Boek]
Provincie Utrecht \ 2006
Hoe sterk is de Provincie Utrecht als trekpleister voor recreatie en toerisme. Om een beeld te krijgen van de economische betekenis van de sector heeft ECORYS een nulmeting uitgevoerd. Voor de provincie was dit een nieuw concept
help
Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost : van wet naar werkelijkheid [Boek]
Provincie Gelderland \ Provincie Utrecht \ 2005
Het reconstructieplan moet de problemen die zich voordoen in het landelijk gebied (de 'gestapelde' problematiek) in de concentratiegebieden integraal aanpakken en moet een goede ruimtelijke structuur bevorderen, in het bijzonder met betrekking tot la ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.