help
Beheerplan Natura 2000 Rijntakken (038) [Boek]
Provincie Gelderland \ 2018
Voor u ligt het Natura 2000 beheerplan voor de Rijntakken, het gebied bestaande uit de Gelderse Poort, de uiterwaarden van de Waal, de uiterwaarden van de Neder-Rijn en de uiterwaarden van de IJssel. Hoofdstuk 1 van dit beheerplan is een algemene inl ...
help
Actieve soortenbescherming Gelderland [Boek]
Provincie Gelderland \ 2015
In deze beleidsnota beschrijft de provincie Gelderland haar beleid voor actieve bescherming van soorten. De Gelderse soortenbescherming richt zich enerzijds op behoud en herstel van de belangrijkste leefgebieden van (internationaal) beschermde soorte ...
help
Nieuwe landgoederen in woord en beeld : analyses, handreikingen en ontwerpsuggesties [Boek]
Zwarte Hond, Groningen \ Provincie Gelderland \ 2010
De provincie Gelderland heeft het boek 'Nieuwe landgoederen in woord en beeld' samengesteld ter inspiratie van toekomstige initiatiefnemers. Het is een ideeënboek met analyses, handreikingen en ontwerpsuggesties. Voor (landschaps)architecten biedt he ...
help
Natuurbeheerplan Gelderland 2011 [Boek]
Provincie Gelderland \ 2010
Om subsidiëring van natuur- en landschapsbeheer mogelijk te maken, stelt de provincie een Natuurbeheerplan vast. Het Natuurbeheerplan heeft als doel om gebieden te begrenzen waar subsidiëring van beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselem ...
help
Statennotitie biologische landbouw [Boek]
Provincie Gelderland \ 2009
In het Gelders coalitieakkoord 2007-2011 “Gelderland maakt het verschil” is de ambitie vastgelegd om de Gelderse landbouw te stimuleren zich verder te verduurzamen, onder meer door het stimuleren van de biologische landbouw in Gelderland. In deze not ...
help
De grondwaterfluctuatiezone : en de invloed op ruimtelijke ontwikkelingen [Boek]
Provincie Gelderland \ [2009]
Als de verwachte klimaatsveranderingen doorzetten, dan zal de hoeveelheid neerslag toenemen. Ook op de Veluwe zal dit gebeuren en de verwachting is dat daardoor de grondwaterstand zal stijgen. Op de flank van de Veluwe zal er -behalve in bestaand bou ...
help
Waterplan Gelderland 2010-2015 [Boek]
Vellinga, M. \ Provincie Gelderland \ 2009
Het Waterplan Gelderland is de opvolger van het derde Waterhuishoudingsplan (WHP3). Het beleid uit WHP3 wordt zoveel mogelijk voortgezet. Ten opzichte van WHP3 zijn wel enkele beperkte aanpassingen doorgevoerd vanwege de Kaderrichtlijn Water (KRW), d ...
help
Aanpakken en aanpassen : Gelders klimaatprogramma 2008-2011 [Boek]
Provincie Gelderland \ [ca. 2008]
Het Gelders Klimaatprogramma vloeit voort uit het coalitieakkoord 2007-2011 ‘Gelderland maakt het verschil’. Thema’s in het coalitieakkoord zijn: zorg voor een duurzame leefomgeving, partnerschap, integraal werken en het accent op uitvoering. In het ...
help
Beleidslijn Bio-energie provincie Gelderland : eindversie [Boek]
Provincie Gelderland \ 2008
Bio-energie is een van de veelbelovende opties voor Gelderland. In de markt bestaat veel belangstelling voor het ontwikkelen van bio-energieprojecten. De interesse vanuit de markt is een goede zaak die de Provincie van harte ondersteunt. De provincie ...
help
Renkums Beekdal: natuurlijk beter! [Website]
Provincie Gelderland \ [2007]
Website met de plannen voor het omvormen van een industrieterrein tot het teruggeven aan de natuur ofwel het beekdal
help
Landschapsontwikkeling : inspiratiebron voor denkers en doeners [Boek]
Provincie Gelderland \ 2006
Dit landschapsboek is bedoeld als inspirerend document voor iedereen die met landschap bezig is. Met dit boek wil de provincie Gelderland stimuleren dat bij het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen het landschap uitgangspunt is. Het boek verduid ...
help
Regioadvies Nederlands rivierengebied : toekomstig veilig en aantrekkelijk [Boek]
Provincie Gelderland \ 2005
De provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben op 14 maart hun regioadvies 'Nederlands rivierengebied: toekomst veilig en aantrekkelijk' gepresenteerd. Het advies telt 137 maatregelen waarmee een extreme hoogwater ...
help
Kansen voor de regio's : streekplan Gelderland 2005 [Boek]
Provincie Gelderland \ 2005
help
Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost : van wet naar werkelijkheid [Boek]
Provincie Gelderland \ Provincie Utrecht \ 2005
Het reconstructieplan moet de problemen die zich voordoen in het landelijk gebied (de 'gestapelde' problematiek) in de concentratiegebieden integraal aanpakken en moet een goede ruimtelijke structuur bevorderen, in het bijzonder met betrekking tot la ...
help
Plattelandstoerisme Gelderland Overijssel [Boek]
Provincie Gelderland \ Provincie Overijssel \ 2004
Plattelandstoerisme is een thematisch concept, waarbij de beleving en de sfeer van het platteland centraal staan. Volgens het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT) sluit het goed aan op trends en is er aantoonbare belangstelling vanuit binn ...
help
Gebiedsplan natuur en landschap Gelderland [Boek]
Provincie Gelderland \ 2004
De afgelopen twee jaar hebben Gedeputeerde Staten voor vijf deelgebieden in de provincie Gelderland een gebiedsplan natuur en landschap vastgesteld. In zo'n gebiedsplan vinden eigenaren en beheerders van het buitengebied welke mogelijkheden de Subsid ...
help
Water leeft in Gelderland : derde waterhuishoudingsplan Gelderland 2005-2009 - 1: Het beleid [Boek]
Provincie Gelderland \ 2004
In het Waterhuishoudingsplan wordt ingegaan op de visie voor de lange en middellange termijn. Daarnaast wordt aangegeven wat er heel concreet de komende 4 jaar (planperiode) zal worden opgepakt
help
Water leeft in Gelderland : derde waterhuishoudingsplan Gelderland 2005-2009 - 2: Het bijlagenboek [Boek]
Provincie Gelderland \ 2004
In het Waterhuishoudingsplan wordt ingegaan op de visie voor de lange en middellange termijn. Daarnaast wordt aangegeven wat er heel concreet de komende 4 jaar (planperiode) zal worden opgepakt
help
WHP3 Gelderland - Inspraaknota [Boek]
Provincie Gelderland \ 2004
De provinciale slogan "Water leeft in Gelderland" blijkt te kloppen gezien de inbreng en opkomst bij de inspraak over het ontwerp-waterhuishoudingsplan (WHP3). Daaruit komt naar voren dat de hoofdlijnen van het waterbeleid in algemene zin brede onder ...
help
Kwartaalbulletin ruimte voor de rivier / Provincie Gelderland [Tijdschrift]
Provincie Gelderland \ 2004-2005
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.