Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 665

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==222-D-1
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kennisgids 3 : vastgoed en archeologie : verwerving, beheer en vervreemding van rijksvastgoed en bescherming van archeologisch erfgoed [Boek] - 2e geheel herziene druk
Bos, H. van den \ 2011
Voor u ligt de RVR-kennisgids Vastgoed en Archeologie, een gids die praktische informatie over dit onderwerp bundelt en toegankelijk maakt. Het in 1992 door de lidstaten van de Raad van Europa ondertekende Verdrag van Valletta (Malta) beschermt het E ...
help
Publieke dienstverlening in perspectief : SCP-memorandum voor de kabinetsformatie 2010 [Boek]
Pommer, E. \ Eggink, E. \ 2010
Conform de opdracht die de regering in 1986 heeft verstrekt, brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) voorafgaand aan een kabinetsformatie een rapportage uit over de inzet van de beschikbare middelen voor publieke diensten, gebaseerd op trend ...
help
Quick responsfunctie 2009 : verslag van werkzaamheden [Boek]
Dirkx, G.H.P. \ 2010
De Quick Responsfunctie (QRf) heeft tot doel kennis vanuit Wageningen UR beschikbaar te maken voor het MNP, wanneer MNP gevraagd wordt ad hoc vragen te beantwoorden. De werkwijze van de afzonderlijke activiteiten is afhankelijk van de aard van de ges ...
help
De ruimtelijke structuur van de pieken in de Delta [Boek]
Berge, M. van den \ Raspe, O. \ [2010]
Het ministerie van Economische Zaken bereidt een nieuw ruimtelijk-economisch beleidsprogramma voor; eind 2010 loopt het huidige beleidsprogramma Pieken in de Delta af. Met dit programma wilde het ministerie de ‘pieken’ (regionaal sterke punten) van z ...
help
Ruimte voor leven : rapport brede heroverwegingen [Boek]
Inspectie der Rijksfinanciën \ 2010
De Heroverweging Leefomgeving en natuur gaat over het nationale beleid voor ruimtelijke ordening en ontwikkeling in het algemeen, omgevings- en milieukwaliteit, landschap en natuur/biodiversiteit. Het betreft dan onderwerpen als bodemsanering, geluid ...
help
Meer werken aan duurzame groei [Boek]
Sociaal-Economische Raad \ 2010
De financiële en economische crisis en de daaraan voorafgaande crises op het gebied van voedsel, energie en andere natuurlijke hulpbronnen zijn duidelijke signalen dat er structurele veranderingen in de wereld noodzakelijk zijn. Duurzaamheid moet een ...
help
Vierde Nederlandse Actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (2010-2013) [Boek]
2009
De Nitraatrichtlijn verplicht de lidstaten om vierjarige actieprogramma's te maken. In dit actieprogramma staan de maatregelen die Nederland vanaf 2010 neemt om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Voor nitraat komt het er o ...
help
‘Nationaal Waterplan ambitieus, maar dilemma’s onderbelicht’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kragt, F. \ Gaalen, F. van \ Franken, R. \ Grinsven, H. van \ Knoop, J. \ Wortelboer, R. \ 2009
Het ontwerp-Nationaal Waterplan is een overzichtelijk, toegankelijk en ambitieus plan. De dilemma’s verbonden aan het realiseren van de integrale wateropgave op de korte en lange termijn zijn echter onvoldoende in beeld gebracht. Het realiseren van d ...
help
Beleidsbrief modernisering monumentenzorg [Boek]
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap \ cop. 2009
Monumenten blijven staan, maar het huidige monumentenbeleid is aan verandering toe. Zo is het huidige stelsel te weinig ingesteld om gebiedsgericht werken te ondersteunen. Wat voor visie is nodig op het monumentale erfgoed? Welk beleid hoort bij die ...
help
Wro opnieuw een regelcircus : Rijk en provincie doen doorzettingsmacht gelden \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Brand, P. van den \ 2009
De oude WRO was een onwerkbaar wangedrocht van regels en bepalingen. Maar ook de nieuwe Wro lijkt uit te draaien op een regel- en richtlijnencircus. Een aantal provincies maakt uitgebreide, strakke verordeningen. Ook het concept van de AmvB Ruimte va ...
help
Review van het ontwerp-Nationaal Waterplan [Boek]
Gaalen, F. van \ 2009
Het ontwerp-Nationaal Waterplan is onvoldoende duidelijk over de dilemma’s bij realisatie van haar streefbeelden. Hoewel het plan overzichtelijk en toegankelijk is, zijn de hardnekkige problemen bij het realiseren van de langetermijnstreefbeelden onv ...
help
Maatlat Government-Governance [Boek]
Vreke, J. \ Gerritsen, A.L. \ Kranendonk, R.P. \ Pleijte, M. \ Kersten, P.H. \ Bosch, F.J.P. van den \ 2009
In diverse publicaties wordt aangegeven dat er de laatste decennia in de relatie tussen de centrale overheid en de overige publieke en private actoren een verschuiving is opgetreden van government naar governance. Bij government bepaalt één dominante ...
help
Niemand regeert : de privatisering van de Nederlandse politiek [Boek]
Chavannes, M. \ Oppenheimer, R.L. \ 2009
'De Nederlandse overheid is als een broodje zacht open asfaltbeton. Twee identieke zachte happen met een toegankelijk lijkende harde laag ertussen.' Dat ontdekte Marc Chavannes na zijn terugkeer uit Frankrijk en Amerika. Nederland heeft zich bekeerd ...
help
Het adaptieve vermogen van het Nationaal Waterplan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klostermann, J.E.M. \ Biesbroek, G.R. \ Jong, P. \ Gupta, J. \ Bergsma, E. \ 2009
Het probleem van klimaatverandering vraagt om adaptief vermogen: niet alleen in de vorm van nieuwe harde infrastructuur, maar ook in de vorm van nieuwe soorten beleid en wetgeving. Maakt het huidige stelsel van Nederlands beleid, wet- en regelgeving ...
help
Perspectief voor een duurzame visserij : het Europese Visserij Fonds (2007-2013) in kort bestek [Boek]
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit \ 2008
De consumptie van vis wordt steeds populairder. De consument stelt echter ook steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van vis. De visserijsector moet, met hulp van de Nederlandse overheid en de Europese Unie een omslag maken
help
Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd : beleidsprogramma biodiversiteit 2008-2011 [Boek]
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit \ cop. 2008
Een breed beleidskader, ondertekend door de ministeries LNV, VROM, Internationale Samenwerking, mede gedragen door Defensie, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Onderwijs. Het is de Nederlandse beleidsinzet en antwoord op verscheidene zaken van ...
help
Kabinetsstandpunt Hoeksche Waard [Boek]
Hoeven, M.J.A. van der \ Cramer, J. \ 2008
In de Planologische Kernbeslissing (PKB) van de Nota Ruimte was in de noordrand van de Hoeksche Waard een bovenregionaal bedrijventerrein van netto 120 ha. opgenomen voor de sector ‘havenafgeleide bedrijvigheid’. Het overige deel van de Hoeksche Waar ...
help
Sturen op infrastructuren : een investeringsopdracht [Boek]
Dohmen, J. \ Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid \ 2008
In het politieke debat, in de kranten en op straat zijn heel wat zorgen te beluisteren over de staat van de Nederlandse infrastructuren. Het zijn zorgen over treinen die niet op tijd rijden, prijzen die alsmaar stijgen, energievoorziening die uitvalt ...
help
ILG-bestuursovereenkomsten sorteren effect, maar... delft integrale gebiedsontwikkeling het onderspit? \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Ark, R. van \ Jong, D. de \ 2008
De prestatieafspraken krachtens het Investeringsbudget voor het Landelijk Gebied (ILG) blijken een sjabloon voor de aanpak van de gebiedsopgaven. Dit wringt met de filosofie van het ILG om de gebieden centraal te stellen. Het zou helpen als het rijk ...
help
Ruimte, regie en rekenschap [Boek]
Lodders-Elfferich, P.C. \ 2008
De commissie heeft de mogelijkheden verkend voor een bestuursakkoord tussen rijk en provincies voor de periode 2009 – 2011 over (verdere) decentralisatie van een aantal onderwerpen enerzijds en een financiële bijdrage van de provincies van € 600 mln. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.