Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 40 / 40

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==502-B
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De NVWA en de handhaving op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen [Presentatie]
Driessen, A.C.L. \ A.C.L. (Toon) Driessen R. (Ronald) van Lubek, R. van \ 2016
Presentatie studiedag voor docenten gewasbescherming 10 juni 2016
help
Effect of agronomic factors on invert sugar accumulation in sugar beet [Presentatie]
Leijdekkers, M. \ 2016
The conclusions of this presentation are: 1) Minimize invert sugar content to maintain acceptable technological quality of beet and low sugar losses. 2) Growers are able to realize this by: choosing the right agricultural practices and varieties, del ...
help
Vruchtbare gronden : Integrale bodemvisie & Bodembeoordeling en verbetering [Presentatie]
Haan, J. de \ [2016]
In deze presentatie worden diverse aspecten van bodemvisie, bodembeoordeling en verbetering behandeld.
help
Teeltkosten - effectiviteit en verlaging [Presentatie]
Hanse, B. \ 2015
Samenvatting van de presentatie over de teelt van suikerbieten: Door LISSY (Low Input Sustainable Sugar Yield) en SUSY (Speeding Up Sugar Yield) zijn besparingen op de kosten mogelijk. Geadviseerd wordt kritisch te kijken naar de te maken kosten. Hog ...
help
Manure, an important input in sustainable vegetable production, Manure use in field vegetable production in the Netherlands [Presentatie]
Haan, J.J. de \ Geel, W.C.A. van \ 2015
Wat is het effect van organische stofaanvoer op opbrengst, nitraatuitspoeling en bodemkwaliteit
help
Verschillen in variatie in ruimte en tijd tussen de gangbare en biologische systemen in Bodemkwaliteit op zand [Presentatie]
Haan, J. de \ Schrama, M. \ Putten, W. van de \ Verstegen, H. \ 2015
Het effect van organische stofaanvoer op de opbrengst, nitraatuitspoeling en bodemkwaliteit.
help
Bietbeschadiging: gevaar voor verborgen verliezen [Presentatie]
Leijdekkers, M. \ 2015
Deze presentatie gaat over bietbeschadiging en –verliezen: zichtbare verliezen: te diep gekopt, puntbreuk; onzichtbare verliezen: extra suikerverlies door beschadigingen. Advies: benut goede rooiomstandigheden; behandel bieten vanaf het rooien tot en ...
help
Bladschimmelbestrijding [Presentatie]
Hanse, B. \ 2015
Deze presentatie gaat over bladschimmelbestrijding bij suikerbieten. Uitgangspunten: kans op schade minimaliseren, ingrijpen bij risico op schade, herhalen bij uitbreiding of nieuwe aantasting, loof gezond houden tot aan de oogst; minimale inoculumop ...
help
Onkruidbestrijding - spuittechniek [Presentatie]
Wilting, P. \ 2015
Deze presentatie gaat over onkruidbestrijding en spuittechniek bij suikerbieten. Stilgestaan wordt bij: driftreductie herbiciden, waterhoeveelheid en pH spuitvloeistof.
help
Resistentie steeds belangrijker bij rassenkeuze [Presentatie]
Swaaij, N. van \ 2015
Indeling van de presentatie: Nieuwe ontwikkelingen resistenties bij suikerbieten: 1) rhizoctonia: meer resistentieniveaus. 2) bietencysteaaltjes: opbrengst t.o.v. rhizomanie. 3) aanvullende rhizomanie (rhiz+): wanneer nodig? 4) bladschimmels: verschi ...
help
Schieters in 2015: bedrijfsrisico? [Presentatie]
Swaaij, N. van \ 2015
Opzet presentatie: hoe ontstaan schieters bij suikerbieten en problemen bij schieters in 2015. Ingegaan wordt op de zaaidatum, temperatuur, specifieke omstandigheden en rassen. Tevens wordt stilgestaan bij eerdere “schieterjaren”. Tot slot voorziet d ...
help
IRS-LIZ-Onkruidbeheersing [Presentatie]
Wilting, P. \ 2015
Deze presentatie geeft nadere uitleg over applicatie IRS-LIZ onkruidbeheersing bij suikerbieten.
help
Rhizomanie : beheersing en ontwikkeling resistentiedoorbrekende varianten [Presentatie]
Hanse, B. \ 2015
In de presentatie worden de symptomen van rhyzomanie besproken. Daarna wordt ingegaan op resistentie doorbrekende tetraden (verspreiding in Nederland). Daarna komen aan de orde: de schade; rassen met aanvullende resistentie tegen rhyzomanie; resisten ...
help
Akkerranden in Flevoland : excursie St. Veldleeuwerik 29 juni 2015 [Presentatie]
2015
Sluipwespen, zweefvliegen e.a. rovers uit de randen ruimen de bladluisplaag op. De akkerrand wordt ingezaaid met een specifiek mengel van grassen en bloemgewassen.
help
Integraal bodembeheer, wat en hoe, voorbeelden uit de PPS-bodem [Presentatie]
Haan, J. de \ 2015
Overzicht van de huidige stand van zeken betreffende het onderzoek naar bodembeheer.
help
Bodemleven en Ziektewering Bodemweerbaarheid : biologisch [Presentatie]
Hanegraaf, M. \ Alebeek, F. van \ 2014
Deze powerpoint bespreekt aanknopingspunten tussen bodemleven en bodemweerbaarheid
help
Benut het bodemleven [Presentatie]
Hanegraaf, M. \ Alebeek, F. van \ 2014
Powerpoint presentatie over het belang van fysische, chemische en biologische bodemkwaliteit. Wat kun je ermee?
help
HTBOM-Akkerbouw [Presentatie]
Hoving, I. \ Boer, J. de \ Goense, D. \ 2013
Berekening kosten beregening t.o.v. aankoop voer.
help
Participatory design of farm level adaptation to climate risks in an arable region in the Netherlands, ECCA conference Hamburg 20th March 2013 [Presentatie]
Schaap, B. \ Reidsma, P. \ Verhagen, J. \ Wolf, J. \ Ittersum, M. van \ 2013
Powerpoint presentation at the ECCA European Climate Change Adaptation Conference: Integrating Climate into Action, Hamburg, Germany, 18-20 March 2013
help
Bodem en vruchtwisseling, de basis voor duurzame gewasbescherming : studiedag gewasbescherming voor docenten : Vredepeel 13 juni 2013 [Presentatie]
Haan, J. de \ Kroonen-Backbier, B. \ 2013
Het belang van integrale aanpak voor het behoud van een goede bodemkwaliteit. Daarbij het belang van bedrijfssystemenonderzoek. Verbinding tussen disciplinair onderzoek en praktijk. Het belang van de bedrijfscontext en kennisoverdracht.
help
Project Brede Kennisontsluiting Bodembiodiversiteit [Presentatie]
Alebeek, F. Van \ Hanegraaf, M. \ 2013
Veel akkerbouwers zijn zich bewust van het belang van (bodem)biodiversiteit. Hoe ze er op kunnen sturen en beïnvloeden weet de praktijk echter nog (zeer) beperkt. Ook de kennisintermediairs hebben nog weinig concrete handvatten om kennis over beïnvlo ...
help
Diversiteit van regenwormen : effecten van grondbewerking en akkerranden [Presentatie]
Pulleman, M. \ Crittenden, S. \ Frazão, J. \ 2013
Duurzame productie en het het belang van bodemleven. Waar mogelijk grotere rol voor biodiversiteit en biologische processen. Effecten van grondbewerking bij akkerranden. Grote variatie in aantallen tussen percelen en seizoen en gewassen
help
Biologische ontsmetting van tarragronden besmet met quarantine organismen [Presentatie]
Overbeek, L. van \ Kastelein, P. \ Runia, W. \ Molendijk, L. \ 2012
Doel van het literatuuronderzoek is de beheersing van fytosanitaire risico’s van verspreiding van “fytopathogenen” en onkruidzaden, waarbij de focus ligt op de overleving van (quarantaine) organismen in reststromen na behandeling van gewasresten, gro ...
help
Wildschade [Presentatie]
DLV Plant \ [ca. 2011]
Informatieve presentatie over wildschades. Het bestaan van het Faunafonds, de bejaagbare diersoorten en de jachtperiodes. De vrijgestelde dieren (hetzij landelijk, hetzij provinciaal). Foto's van vraat aan gewassen.
help
Langetermijn fosfaatonderzoek : Resultaten 2010, Lelystad, consumptieaardappel [Presentatie]
Dijk, W. van \ Wijk, K. van \ Uijthoven, W. \ [2011]
Powerpointpresentatie van lange termijn onderzoek van fosfaatbemesting van consumptieaardappel.
help
Project Klimaat en Landbouw Noord Nederland [Presentatie]
Prins, P. \ [2010]
Powerpoint over het strategisch belang van landbouw en de internationale marktpositie. Tegen de achtergrond van klimaatverandering. Welke gewassen zijn kansrijk.
help
Functies van akkerranden : voor akkervogels en andere doelen [Presentatie]
Alebeek, F. van \ [2010]
Powerpointpresentatie horend bij een presentatie over akkerrandbeheer voor weidevogels
help
Sanitatie (AM) cysten op aardappelpootgoed [Presentatie]
Runia, W. \ Molendijk, L. \ Gastel, W. van \ [2010]
Powerpointpresentatie over sanitatie (AM) cysten op aardappelpootgoed
help
Cystentoets aardappelpootgoed voor export [Presentatie]
Runia, W. \ Molendijk, L. \ [2010]
Powerpointpresentatie over het uitvoeren van een cystentoets aardappelpootgoed voor export
help
Beheer van akkerranden : waarom, wat en hoe? : resultaten en ervaringen uit verschillende projecten [Presentatie]
Alebeek, F. van \ 2009
Powerpointsheets horend bij een presentatie die een overzicht geeft van behaalde resultaten door akkerrandbeheer.
help
Agrobiodiversiteit [Presentatie]
Alebeek, F. van \ 2009
Presentatie over agrobiodiversiteit
help
Praktijkdag suikerbieten, Valthermond 30 oktober 2008 [Presentatie]
Jukema, J.M. \ 2008
Powerpoint presentatie van het samenwerkingsverband Perceel Centraal op de Praktijkdag Suikerbieten te Valthermond
help
Onderzaai klaver in graan [Presentatie]
Sukkel, W. \ 2008
Presentatie over de voordelen van de combinatie graanteelt met onderzaai van klaver
help
Sturing tarwekwaliteit: optie of utopie? : tarwestudiemiddag 5 februari 2007 [Presentatie]
Hamster, L. \ [2007]
Tijdens een studiemiddag werd uitleg gegeven over het projectenprogramma KodA (Kennis op de Akker) en twee praktijkpilots Hamster: 1. Traceerbare productie en bewaring van kwaliteitstarwe en 2. Optimalisatie van de N-voorziening in wintertarwe
help
Herken uw nuttige hulptroepen! [Presentatie]
Alebeek, F. van \ 2007
Powerpointpresentatie van het WUR Onderwijsaanbod Gewasbescherming 2007, module Akkerbouw. Onderwerp: herkenning van natuurlijke vijanden voor e beheersing van plagen
help
Natuurlijke plaagbeheersing in de akkerbouw : recente resultaten uit onderzoek & praktijk [Presentatie]
Alebeek, F. van \ 2007
Powerpointpresentatie van het WUR Onderwijsaanbod Gewasbescherming 2007, modules Akkerbouw. Onderwerp: Natuurlijke (biologische) plagenbeheersing en resultaten uit onderzoek en praktijk
help
KodA, Kennis op de Akker : from Knowledge to practice for Dutch Arable Farming [Presentatie]
Wolfert, S. \ 2007
In deze presentatie wordt het programma KodA (Kennis op de Akker) gepresenteerd: Van probleemstelling (integratie van kennis en informatie) via programma-ontwikkeling en beschrijving naar het KodA thema 'Integratie en standaardisatie'. Vervolgens wor ...
help
Hoe werkt natuurlijke plaagbeheersing? [Presentatie]
Alebeek, F. van \ 2007
Powerpointpresentatie van het WUR Onderwijsaanbod Gewasbescherming 2007, modules Akkerbouw. Onderwerp: Natuurlijke (biologische) plagenbeheersing
help
Vangtechnieken en monitoring voor plagen en hun natuurlijke vijanden [Presentatie]
Alebeek, F. van \ 2007
Powerpoint presentatie van WUR Onderwijsaanbod Gewasbescherming 2007, modules akkerbouw. Onderwerp: Biologische bestrijding, vangtechnieken en monitoring
help
Gebiedsinrichting en wering van ziekten en plagen [Presentatie]
Baveco, H. \ Belder, E. den \ [2007]
Uitleg aan boeren (via powerpoint presentatie) over natuurlijke plaagonderdrukking en landschap. Daarmee wordt het effect van beplantingen bedoeld: bos (opgaande begroeiing) en bosrand binnen enkele km’s afstand van de percelen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.