Geselecteerd op:

help
Kassen in de toekomst: licht en drijvend [Boek]
Bueren, B. van \ 2010
In opdracht van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) is onderzocht of er kansen liggen voor vernieuwende ontwerpen van kassen die kunnen drijven op het water. Het doel is duurzaam en klimaatadaptief voedsel te produceren voor een zelfvoo ...
help
Poort van Venlo : parels in het landschap in de praktijk [Boek]
Bosschaert, T. \ Lijn, H. van der \ Gipmans, E. \ 2010
Ten noord-oosten van Venlo, afgebakend door de A67 aan de zuidzijde en de Duitse grens aan de oostzijde, ligt een glastuinbouwgebied van ongeveer 250 hectare. Dit globale onderzoek bekijkt de structuur van het gebied en biedt toekomstperspectieven vo ...
help
Simulatiemodel lichtuitstoot Waddenkas : simulatiemodel voor kasklimaat en lichtuitstoot voor kassen in het Waddengebied [Boek]
Swinkels, G.L.A.M. \ 2009
Doel van het project is het ontwikkelen van een simulatiemodel dat kasklimaat en lichtuitstoot bepaalt voor verschillende kastypes en gewassen bij vooral door de tuinder gekozen bedrijfsspecifieke instellingen. Deze instellingen hebben betrekking op ...
help
Eerst het zoet, dan het zout [Video]
Fidato Multimedia Specialisten \ 2009
Filmpje over de plannen om stukje bij beetje de sluizen naar zee open te zetten naar het Volkerak-Zoommeer. Dit stuit al langer op verzet vanuit de land- en tuinbouw. Zowel boeren en tuinders in het omliggende gebied als in het Westland - dat water k ...
help
Vitaliteit van de tuinbouw in Heemskerk [Boek]
Stokkers, R. \ Meer, R. van der \ 2009
In het gebied Heemskerkerduin en Noorddorp is onduidelijkheid over de toekomst. Vorig jaar moest het bestemmingsplan herzien worden. Werkgroep ‘Van Duin tot Dorp’ merkte dat er veel onrust heerst bij de tuinders over de toekomst van het Heemskerkerdu ...
help
Het Westland: glastuinbouwgebied of Vinex-locatie? [Boek]
Knijff, A. van der \ Ruijs, M. \ Meer, R. van der \ 2009
Aan de hand van een aantal stellingen is in dit rapport een aanzet gegeven voor een politiek en maatschappelijk debat rondom de positie van de glastuinbouw in de gemeente Westland. De stellingen zijn geformuleerd naar aanleiding van een beknopte cijf ...
help
Actueel in historisch perspectief : snelle productiegroei voorbij \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Bont, C.J.A.M. de \ 2009
De land- en tuinbouw heeft de laatste ruim 50 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De omvang van de productie is nu ongeveer vijf maal zo groot dan kort na de Tweede Wereldoorlog. In dezelfde periode is het gebruik van productiemiddelen ruwweg v ...
help
Sanering verspreid liggend glas Hoeksche Waard [Boek]
Helleman, H. \ Loof, M.A. de \ Berg, J.C. van den \ 2008
Doel van deze studie is het onderzoeken van de mogelijkheden van het saneren van verspreid liggende glastuinbouwbedrijven in de Hoeksche Waard. Voorstel is om glastuinbouwbedrijven die in kwetsbare gebieden liggen te saneren. Bedrijven in minder kwet ...
help
'Zonder document onder je arm kom je de Greenport-trein niet in' \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Mens, R. \ 2008
In 2006 tekenden Boskoop, Haaren, Horst aan de Maas, Neder-Betuwe en Zundert het groeidocument Greenport Boomteelt (GBN). Samen willen ze uitgroeien tot dé toonaangevens boomteeltcluster in de wereld. De Boomkwekerij nam samen met Coos Rijsdijk, voor ...
help
Kas in de stad : op weg naar duurzame glastuinbouw in een stedelijke omgeving [Boek]
Staalduinen, J. van \ [2008]
Door toenemende druk op het ruimtegebruik en stijgende grondprijzen trekken steeds meer bedrijven naar buitengebieden. Desondanks is een vitale glastuinbouw in de stedelijke omgeving zeer gewenst. Mogelijkheden voor glastuinbouw in de stedelijke omge ...
help
Opengrondstuinbouw in de Duin- en Bollenstreek : structuur en toekomstperspectieven van de bollenteelt en vaste plantenteelt : resultaat agrarisch structuuronderzoek [Boek]
Theije, L. de \ Buijs, J. \ LTO Noord Projecten \ 2008
Binnen de bollenteelt- en vaste plantenteeltsector in het gebied is sprake van een flinke ontwikkelings- en investeringsdrang. De ruimte in het onderzoeksgebied is schaars. Daarom is een analyse gemaakt van grondaanbod en grondvraag tot 2015. Het ond ...
help
'Binding met Barendrecht is weg' \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Scheer, T. van der \ 2008
In 2003 plakte Stadsregio Rijnmond een ster op de polder Nieuw-Reijerwaard (IJsselmonde). Nu nog bestemming tuinbouw, straks bestemming industrie. De gebroeders Van de Waal runnen samen met broer Cees sinds 1976 een slabedrijf in Ridderkerk onder de ...
help
Herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Knijff, A. van der \ 2008
De glastuinbouwsector is één van de belangrijkste economische pijlers in de Bommelerwaard. Om ook in toekomst te blijven floreren, is herstructurering noodzakelijk. De provincie Gelderland wil zich in het herstructureringsbeleid vooral richten op con ...
help
Daling aantal glastuinbouwbedrijven zet keihard door : rentabiliteit over 2007 daalt tot gemiddeld 94% \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2008
Het aantal glastuinbouwbedrijven is in 2007 met 7% afgenomen. Het areaal is nagenoeg gelijk gebleven op 10.400 ha. Opvallende verschuivingen binnen dit areaal zijn een toename van de oppervlakte met tomaat en Phalaenopsis en een afname van roos. De i ...
help
'Onderzoek naar gewasschade rammelt aan alle kanten': negen telers rond Aalsmeer eisen vervolgonderzoek \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Bannisseht, Q. von \ 2007
Zo'n negentig bloementelers in de regio Aalsmeer lijden sinds 1990 gewasschade, vermoedelijk als gevolg van het vliegverkeer rond Schiphol. Tot nu toe kon de oorzaak niet vastgesteld worden. De telers willen daarom via de Tweede Kamer vervolgonderzoe ...
help
Teelt uit de grond : verkenning van de mogelijkheden voor het telen van vollegrondsgroenten uit de grond [Boek]
Haan, J. de \ Wijk, K. van \ 2007
Deze studie verkent de mogelijkheden voor teeltsystemen, die minder afhankelijk zijn van de bodem als teeltmedium. Voor bladgewassen, aardbei en prei zijn twee typen nieuwe systemen verkend. De eerste is een combinatie van ruggenteelt met fertigatie, ...
help
Glastuinbouw: hoge bedrijfswaarde knelpunt bij bedrijfsovername \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Meulen, H.A.B. van der \ 2007
De laatste jaren zijn in de glastuinbouw grootschalige kapitaalsintensieve bedrijven ontstaan. Wanneer op deze bedrijven overname aan de orde komt, zijn er grote sommen geld mee gemoeid. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) w ...
help
Een zorgkwekerij starten?! [Boek]
Lans, C. van der \ Splinter, G. \ Klep, L. \ 2007
Brochure van het innovatieproject 'Sociaal-cultureel glastuinbouwbedrijf'. Dit project was gericht op de vraag of het mogelijk is om op (biologische) glastuinbouwbedrijven ook sociaal-culturele projecten tot waarde te brengen. Gedacht werd aan een co ...
help
Zouttolerantie van landbouwgewassen : deelrapport Leven met zout water [Boek]website Project Leven met zout water
Dam, A.M. van \ Clevering, O.A. \ Voogt, W. \ Aendekerk, Th.G.L. \ Maas, M.P. van der \ 2007
In tabelvorm is een aantal parameters van gewassen weergegeven die van belang zijn voor de zoutgevoeligheid. In rapportvorm worden deze besproken. In de tabel zijn alle gewascategorieën weergegeven die in de Landbouwtelling (CBS) voorkomen. Voor niet ...
help
Toekomstsignalen [Boek]
Oosten, H. van \ Koehorst, H. \ 2007
Toekomstverkenning glastuinbouw; samernwerking tussen InnovatieNetwerk en SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw)
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.