help
Leaching of plant protection products and their transformation products : proposals for improving the assessment of leaching to groundwater in the Netherlands : version 2 [Boek]
Boesten, J.J.T.I. \ Linden, A.M.A. van der \ Beltman, W.H.J. \ Pol, J.W. \ 2015
Assessment of leaching of plant protection products to groundwater is an important aspect of the environmental risk assessment of these substances. Analysis of available Dutch groundwater monitoring data for these substances triggered a critical revi ...
help
Intensief onderhandelen leidt tot nieuw bodemconvenant \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Timár, E. \ 2015
Na 35 jaar komt een historische mijlpaal in zicht: rond 2020 zijn er in Nederland geen locaties meer waar bodemverontreiniging voor onaanvaardbare risico's zorgt. Ons land begint aan een volgende fase voor het bodem- en ondergrondbeleid. Daarover maa ...
help
Milieubioloog Peter van Bodegom zoekt de basisprincipes achter ecosysteemdiensten: "let op diversiteit binnen ecosystemen" \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Strien, W. van \ 2015
Lokale eigenschappen bepalen de speelruimte voor planten om nuttige diensten te leveren. Ecosysteemdiensten in geld uitdrukken doet dus geen recht aan de ecologie, meent de Leidse milieubioloog Peter van Bodegom.
help
Bodembescherming bij doorgangsdepots voor baggerspecie : verwaarloosbaar bodemrisico met een geochemische bariière \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Zoest, R. van \ Harmsen, J. \ Groenenberg, B.J. \ Rietra, R. \ 2015
Bij het ontwateren en rijpen van nuttig toepasbare baggerspecie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van doorgangsdepots. Op initiatief van de waterschappen is een alternatief ontwikkeld voor de bodembescherming met behulp van een folie. Met een minerale ...
help
Effect 5e Nitraat Actie Programma op de bodembelasting : berekening bodembelasting voor berekening van de waterkwaliteit [Boek]
Koeijer, T. de \ Luesink, H. \ 2015
Uit de MAMBO-berekeningen blijkt dat door invoering van het 5e NAP het gebruik van dierlijke mest op zandgrond daalt. De grootste daling treedt in het zuidelijk zandgebied op. Daarnaast treedt er een verschuiving op van de aanwending van varkensmest ...
help
Actualisering methodiek en protocol om de fosfaattoestand van de bodem vast te stellen [Boek]
Commissie Deskundigen Meststoffenwet \ 2015
De gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat voor landbouwgronden zijn een belangrijke pijler van het Nederlandse mest- en ammoniakbeleid. Een goede bepaling en duiding van de fosfaattoestand van de bodem is daarbij van groot belang. Op verzoek van het ...
help
Afbraak thee maat voor afbraak organische stof : theezakjesmethode: eenvoudig bodemkwaliteit meten \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Iepema, G. \ 2015
In het project ‘Goud van Oud grasland’ wordt naar het ‘goud’ van oud grasland gezocht op het gebied van grasproductie, milieu en biodiversiteit. Er wordt ook gekeken naar de afbraak van organische stof. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van ee ...
help
Fosforstromen door landbouw, industrie, huishoudens en afval \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Middelkoop, J. van \ Dijk, W. van \ Reuter, H. van \ Ruijter, F. de \ Smit, B. \ 2015
Fosfaat: we horen de term vaak in combinatie met overschot. In de landbouw spelen voer, mest en land daar een rol in. Maar hoeveel fosfaat komt er vrij uit de maatschappij? Wat als we dat fosfaat willen recyclen voor landbouwkundige doeleinden? In ee ...
help
IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden : proof of principle \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lucassen, E.C.H.E.T. \ Chardon, W.J. \ Dorland, E. \ Sluis, M.L. van der \ Poelen, M.D.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2015
Bij de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland en van Natura 2000-gebieden worden op grote schaal landbouwgronden heringericht als soortenrijke natuur. Om op korte termijn fosfaatarme bodemcondities te krijgen wordt op locaties waar de bodem te ri ...
help
Metabolische bodemscan van ondergrondse relaties \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Mulder, C. \ Breure, A.M. \ Rutgers, M. \ Schouten, A.J. \ Verweij, W. \ 2015
In het (inter)nationale biodiversiteitsbeleid definieert men natuur vooral in termen van soorten en ecosystemen. Met de groeiende aandacht voor de functionele diversiteit van planten en dieren is echter het besef doorgedrongen, dat kwalificaties als: ...
help
Eikensterfte : een serieus en complex probleem \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Oosterbaan, A. \ Bobbink, R. \ Decuyper, M. \ 2015
Steeds meer beheerders zien met lede ogen aan hoe de eiken in hun bossen langzaam maar zeker afsterven. Over de precieze oorzaak is nog niet zo heel veel bekend. Wel maakt onderzoek duidelijk dat er meerdere oorzaken zijn die elkaar lijken te verster ...
help
De toendra smelt \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Beintema, N. \ 2015
Een kwart van het landoppervlak van het noordelijk halfrond heeft permafrost in de bodem, vooral in Canada en Siberië. De permafrost vormt een meters dikke, ondoordringbare laag. Alleen de bovenste decimeters van de toendra ontdooien in de zomer. Maa ...
help
Vlarisub-ringtest : november 2014 = Vlarisub proficiency test : November 2014 [Boek]
Amery, F. \ Vandecasteele, B. \ Van Waes, C. \ Van Waes, J. \ 2015
De ringtest spitste zich aanvankelijk toe op fysische en chemische analyses van potgronden en grondstoffen voor potgrond, maar gaandeweg werden ook compoststalen en minerale bodemstalen (bepaling van nitraatresidu) in de ringtest opgenomen. In de rin ...
help
Phosphorus leaching from soils: process description, risk assessment and mitigation [Proefschrift]
Schoumans, O.F. \ 2015
Er zijn succesvolle management strategieën voor P nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en daarvoor is allereerst kwantitatieve informatieve nodig over de ruimtelijke verdeling van de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater vanuit landbouwgronde ...
help
Alternatieve fosfaat-arme organische materialen voor de bollenteelt : effect op organisch stof gehalte en bodemvruchtbaarheid [Boek]
Os, G. van \ Lans, A. van der \ Bent, J. van der \ 2015
Een voldoende hoog organisch stofgehalte in de bodem is nodig voor een goede bodem- en waterkwaliteit en een optimale teelt. Dit rapport beschrijft de resultaten van een tweejarige veldproef op duinzandgrond naar de effecten van fosfaat-arme alternat ...
help
Bodemonderzoek heischraal grasland Drouwenerzand : ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek voor maatregelen tot behoud en verbetering van de kwaliteit van heischraal grasland [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Waal, R.W. de \ 2015
In het terrein is een gedetailleerd veldbodemkundig onderzoek verricht. Er zijn bodemmonsters gestoken en geanalyseerd. Uit het gedetailleerde bodemecologisch onderzoek blijkt dat de huidige stabiele staat van het grasland vooral samenhangt met de ei ...
help
Uiteindelijk maken zouttolerante grasrassen het verschil \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Nijenstein, H. \ 2015
De recreatieve sector is een belangrijke vrager van zoet water. In droge jaren is het aanbod vaak kleiner dan de vraag. Door klimaatsverandering nemen de tekorten in de toekomst zelfs verder toe. Daardoor zal bij beregening vaker een beroep moeten wo ...
help
Berekening van uit- en afspoeling van nutriënten- en zware metalen ten behoeve van de EmissieRegistratie 2013 [Boek]
Renaud, L. \ Bonten, L. \ Groenendijk, P. \ Groenenberg, B.J. \ 2015
In het kader van de nationale en internationale verplichting om de emissies en belasting van oppervlaktewater te rapporteren, is de uit- en afspoeling van nutriënten en zware metalen uit het landelijk gebied berekend. Met het landelijke emissiemodel ...
help
Wat weten we over fosfor en landbouw? - Deel 3: Mogelijke maatregelen om fosforconcentraties in water te verlagen [Boek]
Amery, F. \ Vandecasteele, B. \ 2015
Het is niet alleen belangrijk om de fosforverliezen richting waterlichamen te verminderen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De mondiale fosforvoorraden zijn aan het uitputten en het is belangrijk om zorgzaam met dit onvervangbare en ess ...
help
Wisselwerking van stikstof en koolstof \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Bokhorst, J. \ 2014
Stikstof en koolstof hebben ieder een heel eigen karakter. Krijgt een van de twee de overhand, dan vertoont de bodem problemen. Maar samen kunnen ze iets moois tot stand brengen. Hoe bevorder je een goede balans tussen koolstof en stikstof in de bode ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.