help
STAB Kennisdocument 2019 : Gezondheids- en hindereffecten door houtkachels van particulieren [Boek]
Feringa, E. \ Wal, I. van der \ Vogel, R. de \ Coenrady, C. \ 2019
help
Gezondheidswinst door schonere lucht [Boek]
2018
help
Plantkampioen luchtzuivering binnenruimtes : eindrapport [Boek]
Visser, Pieter de \ Meinen, Esther \ 2018
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, is door Wageningen University & Research BU Glastuinbouw een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van planten om lucht binnenshuis te zuiveren. In dit rapport wordt de experimentele toetsing van de luchtzuiverende e ...
help
Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste (Update 2016), as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register [Boek]
Peek, C. J.. \ Montfoort, J. A.. \ Dröge, R. \ Guis, B. \ Baas, C. \ Huet, B. van \ Hunnik, O. R. van \ Berghe, A. C. W. M. van den \ 2017
Het RIVM beschrijft in deze technische rapportage de geactualiseerde methoden waarmee de Nederlandse Emissieregistratie de uitstoot van verontreinigende stoffen naar de lucht berekent vanuit de sectoren Industrie, Energieopwekking en Afvalverwerking.
help
Green Deal Het Nieuwe Draaien : naar 10% CO2-reductie en 15% NOx-reductie in 2020 door mobiele werktuigen : looptijd 2016 - 2020 [Boek]
[2016]
Doel van deze Green Deal is de vermindering van de gemiddelde uitstoot van CO2 (naar reductie met 10% gedurende de looptijd van deze Green Deal), NOx (naar een reductie van 15%) en fijnstof door mobiele werktuigen in de bouw en landbouw.
help
Luchtverontreinigende stoffen in de Nationale Energieverkenning 2015 : achtergronden van de NEV-raming luchtverontreinigende stoffen [Boek]
Smeets, Winand \ Broeke, Harm ten \ Drissen, Eric \ Geilenkirchen, Gerben \ Hammingh, Pieter \ Nijdam, Durk \ Schijndel, Marian \ Sluis, Sietske van der \ Smekens, Koen \ Plomp, Arjen \ Kraan, Carolien \ Peek, Kees \ 2016
De uitstoot van de luchtverontreinigende stoffen stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (PM2.5) daalt relatief fors tot 2020 door de introductie van schonere voer- en vaartuigen. Ook ná dat jaar is nog sprake van een daling, maar het tempo neemt verder af ...
help
Urban parks and air pollution reduction : does location matter? : an example of spatial modelling for parkallocation analysis [Studentenverslag]
Tasyara, Fisqa \ 2016
Air pollution has been a recurring nightmare for urban citizen and government because of the health hazard it has. Urban parks are considered to have a high potential to reduce air pollution because of their proximity to people (by which they can ben ...
help
Referentieraming van emissies naar lucht uit de landbouw tot 2030 : achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning 2015, met emissies van ammoniak, methaan, lachgas, stikstofoxide en fijnstof uit de landbouw tot 2030 [Boek]
Velthof, G.L. \ Bruggen, C. van \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Luesink, H.H. \ Sluis, S.M. van der \ Kolk, J.W.H. van der \ Oude Voshaar, S.V. \ Vonk, J. \ Schijndel, M.W. van \ 2016
help
Vuilverbranding heeft geen effect op planten in omgeving \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2015
Moderne verbrandingsinstallaties als die bij Alkmaar, Wijster en Harlingen moeten aan strenge emissienormen voldoen. In principe mogen er dus geen schadelijke stoffen als cadmium, kwik en PAK’s, of organische stoffen als het kankerverwekkende dioxine ...
help
Oplossing voor stank uit de riolering : succesvolle geurbestrijding in de gemeente Ede \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Klaassen, C. \ Brugman, M. \ Welleweerd, D. \ 2015
Uit TNO onderzoek uit 1998 blijkt dat riolering de grootste bron van stankoverlast is. De verantwoordelijkheid tot vermindering ligt voornamelijk bij de provincie en gemeente. Evaluatie toont aan dat de doelstellingen landelijk gezien niet gehaald wo ...
help
Hitte-overlast en luchtverontreiniging versterken elkaar \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Klok, E.J. \ Willers, S.M. \ Keuken, M.P. \ Elshout, S. van den \ 2015
Periodes met hitte gekoppeld aan stedelijke luchtverontreiniging hebben gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners in de stad. Ze leiden tot hittestress en in het extreme geval tot vroegtijdige sterfte. Onderzoek uit 2011 liet zien da ...
help
Emissiereductie door het aanzuren van mest \ Management&techniek [Artikel]
Bossin, S. \ 2015
Zowel de stalemissies als de emissies die verspreid worden door mestaanwending zijn bepalend voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden. Via het demoproject ‘Goed GeRUND’, dat wordt uitgevoerd door het Innovatiesteunpunt, zoeken we zowel in binn ...
help
Graskwaliteit beïnvloedt methaanuitstoot flink : jong en hoog bemest gras zorgt voor minste methaanuitstoot per kg meetmelk \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Bannink, A. \ Dijkstra, J. \ 2015
Het rantsoen heeft een grote invloed op de methaanuitstoot. Omdat gras een belangrijk onderdeel is van het rantsoen, keken Wageningse onderzoekers naar de gevolgen van graskwaliteit op de methaanuitstoot. Eén van de conclusies is dat een lichte maais ...
help
Aanzuren in mineur : slechts enkele lichtpuntjes \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Beerling, W. \ 2015
Door mest aan te zuren met zwavelzuur kunnen emissies uit stal, opslag en bij het uitrijden behoorlijk omlaag. De Denen hebben de methode omarmd. Of aanzuren in Nederland een kans krijgt is onzeker.
help
Methaanemissie verlagen via voeding én fokkerij : Wagenings onderzoeksproject onderzoekt interactie tussen koe, voer en micro-organismen op methaanuitstoot \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Stienezen, I. \ 2015
Een getal op de mpr-uitslag dat aangeeft hoeveel methaan elke koe produceert, kan veehouders helpen de methaanuitstoot op hun bedrijf te verlagen. In Wageningen wordt onderzocht hoe dit kan worden gerealiseerd.
help
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) : voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
Commissie voor de Milieueffectrapportage \ 2015
Voor de besluitvorming over het PAS is een planmilieueffectrapport (MER) opgesteld om de milieugevolgen voorafgaand aan de besluitvorming in kaart te brengen.
help
Programma aanpak stikstof 2015-2021 - Deel I: Plan-MER : een integraal milieukundig onderzoek naar de milieueffecten van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) [Boek]
Doekes, E. \ Nijboer, M. \ Bekker, L. \ 2015
Hoewel de stikstofdepositie in Nederland sinds 1980 met bijna een derde is gedaald en de verzurende depositie met ongeveer de helft, heeft Nederland nog steeds te kampen met een onnatuurlijk hoge stikstofdepositie. Overbelasting door stikstof op Natu ...
help
Programma aanpak stikstof 2015-2021 - Deel II: Passende beoordeling over het programma aanpak stikstof 2015-2021 [Boek]
Doekes, E. \ Nijboer, M. \ Bekker, L. \ 2015
Hoewel de stikstofdepositie in Nederland sinds 1980 met bijna een derde is gedaald en de verzurende depositie met ongeveer de helft, heeft Nederland nog steeds te kampen met een onnatuurlijk hoge stikstofdepositie. Overbelasting door stikstof op Natu ...
help
Finale oplossing voor stank uit de riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Klaassen, C. \ Brugman, M. \ Welleweerd, D. \ 2015
Riooloverlast, je zult er maar mee te maken hebben. Incidenteel is het nog te overkomen, maar zodra de geur zich continu opdringt, wordt het een ander verhaal. Zeker als het een rioleringslucht betreft, daar word je niet vrolijk van. Uit onderzoek va ...
help
Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu van 10 juni 2015, nr. DGAN-NB/15076652 houdende vaststelling van het programma aanpak stikstof (Inwerkingtredingsbesluit programma aanpak stikstof) [Boek]
Dijksma, S.A.M. \ Schultz van Haegen-Maas Geesternaus, M.H. \ 2015
Inhoud van het Programma Aanpak Stikstof 2015–2021, zonder gebiedsanalyses, zoals dat per 1 juli 2015 in werking treedt.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.