help
Dezelfde bomen, maar toch een ander bos : effecten van stikstofdepositie op bovengrondse bosfauna \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Burg, A. van den \ 2016
De aantalsveranderingen van bosvogelsoorten zijn zo groot dat dit doet vermoeden dat er iets wezenlijk veranderd is in het bosecosysteem. Omdat verschillende, ecologisch vergelijkbare soorten tegengestelde trends laten zien, is het echter moeilijk in ...
help
Nooit meer van gebaande paden? : pemanente dunningspaden als mogelijke oplossing voor het beperken van bodemverdichting \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Potvliet, G. \ Delforterie, W. \ 2016
Het machinaal oogsten en uitrijden van hout met zwaar materieel is al geruime tijd gemeengoed binnen het Nederlandse bosbeheer. Het leidt echter in veel gevallen tot bodemverdichting. Welke effecten dit heeft op de bosbodem en het bosecosysteem is vo ...
help
De rol van de bodemfauna in oude bosbodems \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Siepel, H. \ 2015
Met de toenemende vraag naar energie, neemt ook de vraag toe naar groene energie uit biomassa. Voor de bos- en natuurbeheersector zou dat een welkome ontwikkeling kunnen zijn, omdat de vergoedingen uit subsidies al een aantal jaren onder druk staan. ...
help
Inauguratie Koen Kramer [Video]
Kramer, K. \ 2015
Nieuwe en bestaande bossen kunnen door gebruik te maken van de genetische diversiteit van bomen hun functionaliteit behouden bij klimaatverandering. Dat stelt prof. dr. Koen Kramer bij zijn oratie als buitengewoon hoogleraar Kwantitatieve bosgenetica ...
help
Ooibossen in het winterbed van de Vecht? : een verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor ooibosontwikkeling, uitgewerkt in vier ambitieniveaus [Studentenverslag]
Visser, B. \ 2015
Met ooibos worden alle bossen in het winterbed van een rivier bedoeld, exclusief de broekbossen die onder invloed van kwel staan. Er zijn twee typen ooibossen, zachthoutooibos en hardhoutooibos. De zachthoutooibossen bestaan voornamelijk uit wilgen e ...
help
Praktijkadvies grootbladige cotoneasters [Boek]
Siebel, H. \ 2015
Een aantal grootbladige Cotoneastersoorten kunnen gemakkelijk een dichte struiklaag vormen aan bosranden en in lichtrijke bossen, bijvoorbeeld onder den of es, op basenhoudende zand, leem of zavelgronden, waardoor weinig andere soorten meer kans krij ...
help
Stammen incuberen op het kerkhof \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2015
Dood hout zorgt voor nieuw leven. Bionieuws bezocht het Loglife-experiment bij Putten, waar ecologen boomstammen systematisch te ruste leggen om houtafbraak te doorgronden. Op landgoed Schovenhorst leggen onderzoekers stammen op het boomkerkhof.
help
Biomassa of recreatie of water of hout of natuur...? : scenariostudies moeten beheerders gaan helpen beheersbeslissingen te nemen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Ham, M. van den \ Duinhoven, G. van \ 2015
In februari 2014 hield de nieuwe bosbouwhoogleraar Gert-Jan Nabuurs zijn inaugurele rede aan de universiteit van Wageningen. Hij gaat zich als hoogleraar bezig houden met scenariostudies voor duurzaam bosbeheer en bosbeleid in Europees verband. Het V ...
help
Zesde Nederlandse bosinventarisatie, 2012-2013 [Brochure]
Schelhaas, M.J. \ [2015]
Brochure met enkele cijfers uit de zesde bosinventarisatie.
help
Dood hout en insecten \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Moraal, L.G. \ 2015
Dood hout is een belangrijke drager van natuurwaarden in het bos. Dat inzicht wordt in het bosbeheer breed gedeeld. Toch is het in tijden van een naar hout hongerende economie met een groeiende behoefte aan biomassa uit bos, goed om dit uitgangspunt ...
help
Het Nederlandse bos in cijfers : resultaten van de 6e Nederlandse Bosinventarisatie \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schelhaas, M.J. \ Clerkx, S. \ 2015
In 2012 is begonnen met de metingen van de 6e Nederlandse Bosinventarisatie. Twee jaar later en 85.000 bomen verder zit het werk erop en is het tijd om te kijken wat al dat meten opgeleverd heeft.
help
Sturen in gevarieerd bos : verslag Pro Silva najaarsexcursie 2014 in het Bergherbos, Montferland \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Wolf, R. \ Griek, M. \ Lammertink, W. \ Olthof, R. \ Zuidema, C. \ Burgers, E. \ 2015
Het Bergherbos heeft een lange bosbouwgeschiedenis en staat op vrij rijke stuwwalbodems. Het resultaat is een gevarieerd bosgebied, met bijzondere natuurwaarden en een aanzienlijke houtproductie. Hoe kun je hier met Pro Silva beheer aan de gang? Hoe ...
help
Insecten schadelijk voor naaldhout, vroeger en nu : een terugblik op Entomologische Berichten deel 1 \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Hoopen, J. ten \ Moraal, L. \ Smits, J. \ 2015
In het eerste deel van de Entomologische Berichten besteedt Arie Brants in 1904 aandacht aan de door Staatsbosbeheer in 1903 uitgebrachte plaat 'Insecten schadelijk voor naaldhout'. Wij beschrijven in dit artikel hoe sommige van deze insecten nog ste ...
help
Waarnemingen van twee zeldzame saproxylische keversoorten in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ 2015
Dood hout is belangrijk voor insecten. Door de toename van deze voedselbron is de kans op het waarnemen van hierop gespecialiseerde soorten toegenomen. Deze bijdrage gaat in op waarnemingen van twee zeldzame, aan dood hout gebonden kevers, het Rolron ...
help
Ecologie van bosbodems : een verkennende studie naar ecologisch functioneren van bosbodems op zandgronden [Boek]
Jong, J.J. de \ Bloem, J. \ Delft, S.P.J. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Oosterbaan, A. \ Waal, R.W. de \ 2015
De bodem van een bos is bepalend voor het functioneren van het bos als productie- en ecosysteem. Het is het substraat waar organismen in leven en waar planten in wortelen. De bodem houdt vocht en nutriënten vast en levert deze aan planten en het bode ...
help
Tropical forests in a changing world [Boek]
Zuidema, P. A. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. \ 2015
help
Arme bossen verdienen beter [Boek]
Burg, Arnold van den \ Bijlsma, R.J. \ Bobbink, Roland \ Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren \ Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit. \ 2015
Bossen van het droog zandlandschap van Noordwest- Europa staan bekend als ‘arme bossen’. Het landschap waarin ze voorkomen was tot in de 20ste eeuw overwegend een heidelandschap. Op de voedselarme heide- en stuifzandbodems zijn vanaf 1900 vooral naal ...
help
Aanzet voor een adviessysteem voor oogst uit het bos : voor een evenwichtige nutriëntenbalans en een goede functievervulling van het bos [Boek]
Jong, J.J. de \ Briel, J.J. van den \ Vries, W. de \ Spijker, J.H. \ 2014
In Nederland zijn afspraken gemaakt om meer biomassa uit het bos te oogsten. Hierdoor kan de beschikbaarheid van voedingsstoffen afnemen. Dit rapport geeft een overzicht over de in andere landen bestaande systemen om uitputting van bosbodems tegen te ...
help
Slanke sleutelbloemen in het IJzerenbosch en het Hout : een onderzoek naar standplaatsfactoren en de verschillen in populatieomvang tussen 1993 en 2011 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bruggenum, H.J.M. van \ 2014
De Slanke sleutelbloem (Primula elatior) behoort tot de fraaie en opvallende voorjaarsbloeiers in onbemeste graslanden, houtwallen en bossen. Desondanks zijn er in Limburg maar weinig gerichte studies gedaan naar de precieze populatieomvang en de sta ...
help
De landslakken van het dal van de Kingbeek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Koert, J. \ Majoor, G. \ 2014
De Kingbeek is een bronbeek die ten noorden van Nattenhoven ontspringt aan de voet van de Hogenberg, de steilrand tussen het midden- en laagterras van de Maas. Ondergrondse kwelstromen, die onder het Julianakanaal door lopen vullen een komvormige bek ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.