help
Kwaliteit van modellen voor wettelijke onderzoekstaken [Boek]
Houweling, H. \ Voorn, G. van \ Giessen, A. van der \ Wiertz, J. \ 2015
De unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu van Wageningen UR (WOT N&M) zet modellen, (ruimtelijke) gegevensbestanden en graadmeters in bij het beleidsgericht onderzoek voor het Planbureau voor de Leefomgeving en het Ministerie van Economische ...
help
Using Minimum Area Requirements (MAR) for assemblages of mammal and bird species in global biodiversity assessments [Boek]
Verboom, J. \ Snep, R.P.H. \ Stouten, J. \ Pouwels, R. \ Pe’er, G. \ Goedhart, P.W. \ Adrichem, M. van \ Alkemade, R. \ Jones-Walters, L. \ 2014
Habitat loss, fragmentation and degradation are important factors in the decline of biodiversity worldwide. It is important to be able to evaluate the success of policies at different levels, including, increasingly, the global level. In this paper w ...
help
Initiatieven in de energieke samenleving : op zoek naar vernieuwing in het groene domein [Boek]
Selnes, T. \ Kamphorst, D. \ Arts, B. \ Tatenhove, J. van \ 2014
Maatschappelijke partijen moeten toegang krijgen tot besluitvorming over natuur en duurzaamheid. Voor de overheid ligt hier een opgave. Het vraagt om een overheid die niet wegtrekt, maar investeert in de capaciteit van mensen en hen toegang geeft tot ...
help
Habitattoets heroverwogen : belemmeringen van de habitattoets voor duurzame groei en evenwichtige gebiedsontwikkeling [Boek]
Kistenkas, F. \ 2014
De huidige invulling van de Natura 2000-habitattoets lijkt niet voldoende voorbereid op de eisen van een duurzame samenleving met groene groei. In gebieden waar veel functies zoals natuur, landbouw, wonen, werken en vervoer een plek moeten krijgen, k ...
help
Reconsidering the habitats assessment : the compatibility of the habitats assessment with green infrastructure [Boek]
Kistenkas, F. \ 2014
Traditional understandings of the Natura 2000 habitats assessment may not be fully compatible with modern sustainability and EU Green Infrastructure demands. One criterion testing might obstruct such a green infrastructure and its sustainable multi-f ...
help
The ecosystem services approach as an instrument for action : on the experiences in the United Kingdom, Belgium and the Netherlands [Boek]
Verburg, R. \ Selnes, T. \ 2014
Scientific knowledge about ecosystem services is rapidly being translated into policy objectives, and several EU member states have included ecosystem services in their policy programmes. However, stakeholders are experiencing many problems applying ...
help
De rol van bedrijven bij behoud van ecosysteemdiensten : theorie, empirie en beleidspraktijk [Boek]
Smits, M.-J. \ Heide, M. van der \ 2014
In de Rijksnatuurvisie 2014 wordt een toekomstbeeld geschetst van het natuurbeleid. In dat beeld spelen bedrijven en private partijen een belangrijke rol. Heden ten dage zijn er al verschillende bedrijven die bovengemiddeld aandacht besteden aan natu ...
help
Meta-analysis of the effect of global warming on local species richness [Boek]
Arets, E.J.M.M. \ Verwer, C. \ Alkemade, R. \ 2014
We carried out a systematic review of global and regional modelling studies in which shifts in species distributions under climate change were modelled. These studies included a large range of species groups and biomes worldwide. Based on the model r ...
help
DIMO, a plant dispersal model [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Jochem, R. \ Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ Franke, J. \ Malinowska, A.H. \ Geertsema, W. \ Prins, A.H. \ Ozinga, W.A. \ Hoek, D.J. van der \ Grashof-Bokdam, C.J. \ 2014
To investigate and to predict the effects of isolation on the dispersal abilities of plant species, to increase spatial cohesion of a habitat network, to advise policy makers and spatial planners, we developed a simple GIS based dispersal model, DIMO ...
help
Draagvlak en betrokkenheid van burgers bij natuur en natuurbeleid [Boek]
Boer, T. de \ Blaeij, A. de \ Elands, B. \ Bakker, E. de \ Koppen, K. van \ Buijs, A. \ Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2014
Deze WOt-paper beschrijft de resultaten van de publieksenquête ‘Draagvlak voor natuur en natuurbeleid 2013’ en vergelijkt de uitkomsten met eerdere publieksenquêtes over dit onderwerp. Het is namelijk de vierde keer sinds 1996 dat zo’n enquête is uit ...
help
Betrokkenheid van bedrijven bij natuur in Nederland [Boek]
Breman, B. \ Lijster, E. de \ Kamphorst, D. \ Sena, N. de \ Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2014
Het Nederlandse bedrijfsleven is steeds vaker gericht op maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Daarnaast zet dit kabinet samen met het bedrijfsleven in op groene groei en een circulaire economie1. Maar wat is de concrete betekenis van d ...
help
Energiek aan de slag : natuur- en landschapsorganisaties en hun achterban [Boek]
Overbeek, G. \ Donders, J. \ Vader, J. \ 2014
Natuurorganisaties zijn op zoek naar meer particuliere bijdragen. Zij maken daarbij soms gebruik van de mogelijkheden die de ‘energieke samenleving’ (Hajer, 2011) hen biedt om samen met burgers, bedrijven en overheden het beheer van natuur en landsch ...
help
Natuur in handen van burgers? : kansen voor beleefbare en benutbare natuur [Boek]
Haas, W. de \ Aalbers, C. \ 2014
Het huidige Nederlandse natuurbeleid ondergaat momenteel een forse herijking. Dit geldt voor zowel de inhoud van het beleid, het wettelijk en financiële kader, als de rol van Rijk en provincies. Om een bijdrage te leveren aan de discussie over deze h ...
help
Broedsucces van kenmerkende kustbroedvogels in de Waddenzee in mineur [Boek]
Koffijberg, K. \ Smit, C. \ 2013
De Nederlandse Waddenzee is het grootste aaneengesloten natuurgebied in ons land en vormt, samen met het Waddengebied in Duitsland en Denemarken, één van de belangrijkste natuurgebieden in Europa. Het gehele gebied is recent toegevoegd aan de lijst v ...
help
Bijdragen van private partijen aan duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten [Boek]
Smits, M.-J. \ Heide, M. van der \ 2013
Deze paper beschrijft de bijdragen die private partijen leveren aan de instandhouding van ecosysteemdiensten, en analyseert de motieven daarachter. Op basis van literatuur is een analysekader opgesteld om deze motieven te achterhalen, waarbij welbegr ...
help
Interpoleren kun je leren : een beslissingsondersteunend systeem voor interpolatie, aggregatie en desaggregatie in ruimte en tijd [Boek]
Walvoort, D. \ Knotters, M. \ 2013
Tijd en geld ontbreken meestal om overal en altijd waarnemingen te verrichten. Daarom moeten in vrijwel elk onderzoek gegevens worden geïnterpoleerd naar niet-bezochte locaties of tijdstippen. Dat kan op vele manieren, maar welke manier is het meest ...
help
Burgerinitiatieven zijn beter voor de natuur : of niet? [Boek]
Cate, B. ten \ Dirkx, J. \ Hinssen, P. \ Koppen, K. van \ Vader, J. \ 2013
Mensen voelen zich betrokken bij hun omgeving, voelen zich er weer mede-eigenaar van. Dat burgers initiatief nemen voor behoud van natuur en landschap is overigens niet nieuw. Sterker nog, het natuurbeleid van de Nederlandse rijksoverheid kwam pas to ...
help
Modellering van verandering van grondgebruik en bosbouw in een algemeen evenwichtsmodel [Boek]
Woltjer, G. \ 2013
Het algemene evenwichtsmodel MAGNET van LEI Wageningen UR wordt regelmatig gebruikt om de effecten van het grondgebruik te analyseren van het beleid voor biobrandstoffen, landbouw of handel. Een van de sterke kanten van het model is de aandacht voor ...
help
Modellering van vleesconsumptie en productie in een algemeen evenwichtsmodel [Boek]
Woltjer, G. \ 2013
Het algemene evenwichtsmodel MAGNET van LEI Wageningen UR is gebruikt om verschillende beleidsopties voor vleesconsumptie door te rekenen. Het resultaat daarvan is terug te vinden in het PBL-rapport 'The protein puzzle' uit 2011. Om dit soort bereken ...
help
Eén plus één is drie : integratie van bestuurskundige kennis in verkenningen [Boek]
Verburg, R.W. \ Houweling, H. \ Wit, A.J.F de \ 2012
Verkenningen maken veelvuldig gebruik van modellen om toekomstige ontwikkelingen in de groene ruimte te illustreren. Als invoer voor deze modellen worden meestal scenario’s ontworpen. Ook worden handelingsopties beschreven die zogenaamde beleidstekor ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.