help
Samenwerkingsverband Waterland : activiteitenverslag 1999-2004 [Boek]
Terwan, P. \ Visbeen, F. \ 2005
In het Samenwerkingsverband Waterland (SVW) werken boeren en natuurbeschermers al meer dan 20 jaar aan agrarisch natuur- en milieubeheer. Coördineerde het SVW aanvankelijk ook de praktijk van weidevogelbescherming en slootkantenbeheer, sinds de opric ...
help
Landschappen van Waterland : analyse van veranderingen en aanbevelingen voor het Nationaal Landschap [Boek]
Terwan, P. \ Guldemond, A. \ 2004
help
Toekomst voor boeren en natuur in Waterland – de visie van moderne melkveehouders [Boek]
2003
Het veenweidegebied wordt alom geroemd om zijn kwaliteiten: een aantrekkelijk landschap met een bijzondere natuur en cultuurhistorie. De veehouders in Waterland zijn nog steeds de economische dragers van dit landschap. De laatste tijd gaan er echter ...
help
Voedergranen telen in veenweidegebieden [Brochure]
2002
De belangrijkste ervaringen met de teelt van voedergranen, met name tarwe, zijn in deze brochure weergegeven. De brochure kan door veehouders ook gebruikt worden als een globale teelthandleiding.
help
Elektronische detectie van weidevogellegsels : praktijkervaringen in Waterland 1994-1999 [Boek]
Terwan, P. \ Parmentier, F. \ Gier, H. de \ 2000
Waterland is een zeer open en weidevogelrijk veenweidegebied tussen Amsterdam, Zaanstad, Purmerend en IJsselmeer. Een deel van de vogels broedt in reservaten, een deel op boerenland. De afgelopen 20 jaar heeft de bescherming van weidevogels op boeren ...
help
Een internationale beschermingstitel voor Waterland? : kansen en beperkingen van aanwijzing als internationaal ‘erkend’ beschermingsgebied [Boek]
Terwan, P. \ 2000
In de loop der jaren is het veenweidegebied Waterland bestempeld met vele gebieds- en beleidscategorieën: Nationaal Landschap(spark), Relatienotagebied, Waardevol Cultuurlandschap, Stiltegebied, Milieubeschermingsgebied, etc. Die stempels brachten so ...
help
Water in Waterland : feiten en meningen over waterpeilen en waterberging en voorstellen voor toekomstig beleid [Boek]
Terwan, P. \ Guldemond, A. \ Menkveld, W. \ 2000
De discussies over waterbeheer in de veenweidegebieden van het Noord-Hollands Midden zijn grofweg in te delen in twee centrale thema’s: 1. De waterpeilendiscussie, die recentelijk vooral wordt gevoerd vanuit de wens tot behoud van het veenpakket en t ...
help
Reservaatbeheer door boeren : voorstellen voor het reservaatbeheer in veenweidegebieden in Noord-Holland [Boek]
Guldemond, A. \ Terwan, P. \ Menkveld, W. \ 2000
Het Samenwerkingsverband Waterland (SVW) heeft een analyse gemaakt van het reservaatbeheer in het veenweidegebied van - grofweg - het Noord-Hollands Midden. Mede op basis daarvan hebben we vervolgens een visie ontwikkeld op een duurzaam toekomstig re ...
help
Waterzuivering met helofytenfilters : een praktijkproef op twee melkveebedrijven in Waterland [Boek]
Numan, F. \ 1999
Vaak is de kwaliteit van het oppervlaktewater rond boerenerven slecht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lozing van slechts gedeeltelijk met een septictank gezuiverd huishoudelijk afvalwater. Soms ook bedrijfsafvalwater. In 1995 is het Samen ...
help
Activiteitenverslag Samenwerkingsverband Waterland 1993-1998 [Boek]
Numan, F. \ 1999
Het Samenwerkingsverband Waterland bestaat sinds het voorjaar van 1982. Boeren en natuurbeschermers werken hierin samen aan natuur- en milieubeheer in Waterland. De inmiddels ruim 16 jaar goed lopende samenwerking heeft vele ideeën opgeleverd die op ...
help
Waterland op weg naar de 21e eeuw : verkenning van meningen en een voorstel voor visievorming [Boek]
Terwan, P. \ Guldemond, A. \ 1998
We beginnen het plan met een overzicht van enkele bestaande toekomstvisies voor Waterland (hoofdstuk 2). Daarna schetsen we de resultaten van de discussies over Waterland, inclusief de ideeën en wensen van het Samenwerkingsverband (hoofdstuk 3). Verv ...
help
De plantenkant van Waterland : experimenten met botansich slootkantbeheer [Boek]
Parmentier, F. \ 1997
Het Samenwerkingsverband Waterland is in 1987 gestart met een driedelig projekt dat de mogelijkheden onderzoekt om botanisch slootkantbeheer te integreren in de gangbare bedrijfsvoering. Dit rapport doet verslag van het laatste, experimentele deel. D ...
help
Weidevogelbescherming in Waterland 1996 [Boek]
Bouwhuis, T. \ Rooijen, J.C. den \ 1997
De Natuurvereniging heeft - naast de organisatie van de weidevogelbescherming - tot doel het agrarisch natuurbeheer in het gebied te bevorderen. Dat gebeurt door de grondgebruikers voor te lichten, leden te werven en hen te kontrakteren. In 1996 was ...
help
Natuurlijke oeververdediging in Waterland : vier jaar ervaring met wilgenschoeiingen op vijf agrarische bedrijven [Boek]
Jonker, N. \ 1997
In Waterland vindt langs brede wateren veel afslag van oevers plaats door verwaarlozing of ontbreken van een stevige rietkraag. Dit is agrarisch en ecologisch een ongewenste ontwikkeling. Om oeverafslag te stoppen startte het Samenwerkingsverband Wat ...
help
Beloning van agrarische natuur in Waterland [Boek] - 1e dr.
Steege, Margreet ter \ Terwan, P. \ Buys, Jan \ Klaver, Kees \ 1996
Het beschikbare geld voor natuurbeheer door boeren in het veenweidegebied Waterland, ten noorden van Amsterdam, moet zinvol worden besteed. Dit rapport beschrijft zes varianten voor het belonen van weidevogelbescherming. Voorts komt het belonen van o ...
help
Grazende vogels in Waterland : opvang van ganzen, zwanen, Meerkoeten en Smienten [Boek]
Eggenhuizen, T. \ 1996
In Waterland en de Zeevang (het Waardevolle CultuurLandschap Waterland) verblijft een toenemend aantal grazende vogels op agrarisch land. Het betreft verschillende soorten ganzen, zwanen, eenden en Meerkoeten. Deze zijn niet alleen in de winter in Wa ...
help
Boerenzwaluwen in Waterland : tips om het broeden op melkveebedrijven te stimuleren [Brochure]
Visbeen, F. \ Jonker, N. \ Samenwerkingsverband Waterland \ 1996
Hoe gaat het met de boerenzwaluw in Waterland? Hoeveel paar broeden er eigenlijk? Gaan ze voor- of achteruit?
help
Weidevogels, waterpeil en nestbescherming: tien jaar onderzoek aan Kievit Vanellus vanellus, Grutto Limosa en Tureluur Tringa totanus in een veenweidegebied \ Limosa [Artikel]
Guldemond, J.A. \ Sosa, M.C. \ Terwan, P. \ 1995
help
Een vereniging voor agrarisch natuurbeheer in Waterland : voorstudie [Boek]
Edel, B.H.W. \ Gier, H.W. de \ Terwan, P. \ 1995
Waterland, een landbouwgebied tussen Amsterdam en Purmerend, is rijk aan natuur en daarom aangewezen als Waardevol Cultuurlandschap. Veel boeren spannen zich al in voor natuurbeheer, maar vooral op individuele basis. Dit rapport verkent de mogelijkhe ...
help
Natuurlijk Boeren In Waterland [Nieuwsbrief]
Numan, F. \ Eggenhuizen, T. \ Bouwhuis, T. \ 1995
Dit is de derde nieuwsbrief van het Samenwerkingsverband Waterland (nr. 3, september 1995)
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.