help
Informatieblad mest van bedreiging naar kans : geschiktheid mestscheiders voor gebruik in de melkveehouderij [Brochure]
Verloop, K. \ Hilhorst, G. \ 2011
Veel melkveebedrijven moeten mest afvoeren vanwege een overschot van fosfaat. Wie mestscheiding wil toepassen om dit overschot tegen zo laag mogelijke kosten af te voeren, staat voor de vraag welke mestscheider het best past. Om inzicht te krijgen in ...
help
Mestinnovatie ‘voeren op maat’ : marktverkenning vermindering van aangevoerd fosfor in varkensvoer [Poster]
Kortstee, H. \ Bikker, A. \ 2010
Het huidige mestbeleid wil overmatig gebruik van meststoffen voorkomen, zodat de gewenste milieukwaliteit wordt bereikt. De mestmarkt speelt hierbij een grote rol. Voor de kortere termijn zijn oplossingen nodig om de druk op de mestmarkt te verlichte ...
help
Informatieblad mest van bedreiging naar kans : voermanagement als tool om fosfaatuitstoot in de veehouderij te reduceren [Poster]
Krimpen, M. van \ Jongbloed, A. \ Goselink, R. \ Bikker, A. \ Hoop, W. de \ 2010
Het doel van deze studie was het vaststellen van de bijdrage van voeding aan verlaging van de fosfaatexcretie in de veehouderij.
help
Informatieblad mest van bedreiging naar kans : verlagen van NL fosfaatoverschot door bioraffinage [Poster]
Meesters, K. \ Sanders, J. \ 2010
In de Nederlandse landbouw is sprake van een fosfaatoverschot. Dit overschot ontstaat doordat fosfaatbevattende veevoeders worden geïmporteerd, terwijl de resulterende mest in Nederland achterblijft. Door het verlagen van de hoeveelheid fosfaat in ve ...
help
Informatieblad mest van bedreiging naar kans : ontsluiting van mest voor hogere energieproductie en Technieken voor mestdroging [Poster]
Timmerman, M. \ Rulkens, W. \ 2010
De hoeveelheid biogas die via anaerobe vergisting per m3 rundvee- en varkensdrijfmest wordt geproduceerd is relatief gering. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat drijfmest voor het overgrote deel (>90%) uit water bestaat en anderzijds doordat het ...
help
Informatieblad mest van bedreiging naar kans : low-tech mestscheiding maakt mest op maat [Poster]
Schröder, J. \ 2010
De samenstelling van drijfmest sluit niet aan bij de wensen van gebruikers. Melkveehouders kunnen de N in drijfmest goed gebruiken op hun grasland, maar voor de P is minder ruimte binnen hun bedrijf. Akkerbouwers op kleigrond, daarentegen, waarderen ...
help
Informatieblad mest van bedreiging naar kans : mestinnovaties: het proces van fosfaat- en fosforterugwinning [Poster]
Oenema, O. \ Schoumans, O. \ Krimpen, M. van \ Peet, G. van der \ Timmerman, M. \ Verdoes, N. \ Meesters, K. \ Sanders, J. \ Rulkens, W. \ Bikker, A. \ Kortstee, H. \ Schröder, J. \ 2010
Als gevolg van de aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen voor de landbouw, zal het nietplaatsbare fosfaat in de landbouw de komende jaren toenemen tot ca. 60 miljoen kg fosfaat per jaar (2015) indien het huidige kunstmestgebruik, zijnde ongeveer 4 ...
help
Uitkomsten Mestinnovaties in een notendop [Poster]
Oenema, O. \ Krimpen, M. van \ Peet, G. van der \ Timmerman, M. \ Verdoes, N. \ Meesters, K. \ Sanders, J. \ Rulkens, W. \ Bikker, A. \ Kortstee, H. \ Hoop, W. de \ Schróder, J. \ 2010
De minister van LNV heeft Wageningen UR verzocht om inzichtelijk te maken welke technische innovaties er mogelijk zijn die aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt om tot een betere mestverwerking te komen. De innovaties zijn gericht op het inbre ...
help
Biochars van dierlijke mest [Poster]
Ehlert, P. \ Oenema, O. \ 2010
Informatieposter over Biochars van dierlijke mest. Wereldwijd neemt de belangstelling voor pyrolyse van biomassa toe. Die belangstelling vloeit voort uit de productie van: 1) energie uit hernieuwbare biomassa; 2) grondstoffen voor de chemische indust ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.