help
Verkenning mogelijkheden voor afleiden 'doelstellingen voor herstel' niet-genormeerde stoffen in grondwater nabij Chemie-Pack, Moerdijk [Boek]
Wintersen, A.M. \ Lijzen, J.P.A. \ Verbruggen, E.M.J. \ 2012
Op de terreinen rond het voormalige Chemie-Pack in Moerdijk zijn na de brand in januari 2011 stoffen in grondwater gemeten waarvoor geen beleidsmatige of wettelijke normen zijn vastgesteld. Naar aanleiding daarvan is het RIVM gevraagd te inventariser ...
help
Moleculaire risk assessment Escherichia coli O157 in Nederland [Boek]
Franz, E. \ Wal, F.J. van der \ Hoek, A.H.A.M. van \ Heuvelink, A.E. \ 2011
Infecties door Shiga toxine-producerende Escherichia coli O157 (STEC O157) zijn een bedreiging voor de volksgezondheid gezien de ernstige klinische gevolgen bij voornamelijk jonge kinderen en de potentie voor voedselgerelateerde uitbraken. Verschille ...
help
Humane risico' s van gewasbeschermingsmiddelen in zwemwater : analyse van metingen in Provincie Zuid-Holland [Boek]
Ree, J. van der \ 2011
Zeven officiële zwemwateren in Zuid-Holland zijn onderzocht op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. Twee van de locaties (Delftse Hout en Plas Prinsenbos) maken deel uit van het reguliere gewasbeschermingsmiddelenmeetnet. Zwemmen in deze wa ...
help
Voeding en ADHD: beoordeling van de INCA-studie [Boek]
Berg, S.W. van den \ 2011
De conclusie van de RIVM literatuurstudie 2009 luidde dat er geen overtuigend bewijs is voor een rol van voeding in de behandeling van ADHD. De auteurs van de INCA-studie concludeerden onder andere dat een beperkt eliminatiedieet dat wordt uitgevoerd ...
help
Verkenning doelstelling voor herstel verontreiniging met PFOS [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ 2011
Doelstellingen voor herstel van bodem en grondwaterverontreiniging met PFOS (perfluor octaan sulfonaat) zijn voorgesteld op basis van risico’s voor de mens en het milieu. Dit is gedaan door vier scenario’s uit te werken waarvoor de doelstellingen op ...
help
Hoge resolutie typering van Coxiella burnetii [Boek]
Janse, I. \ Bossers, A. \ Roest, H.-J. \ Rotterdam, B. van \ cop. 2011
Dit rapport beschrijft het onderzoek wat uitgevoerd is in het kader van het project ‘Hoge Resolutie Typering Coxiella burnetii’’. Het doel van dit project was om de genoomsequenties van een aantal Nederlandse isolaten van de bacterie Coxiella burneti ...
help
Voedingsstatus van Hindoestaanse en Creoolse Surinamers en autochtone Nederlanders in Nederland : het SUNSET-onderzoek [Boek]
Verkaik-Kloosterman, J. \ 2011
Dit onderzoek toont aan dat de vitamine D status met name in Surinamers en de ijzerstatus van vrouwen in de vruchtbare leeftijd in het algemeen ontoereikend zijn. Daarnaast is aandacht nodig voor de matige vitamine D-status bij autochtone Nederlander ...
help
De nationale Werkgroep Grondwater 2010 : jaarverslag [Boek]
Zijp, M.C. \ cop. 2011
Een groot deel van de grondwateraspecten van de KRW wordt uiteindelijk uitgevoerd en gecoördineerd door de provincies. Afstemming met provincies over een onderwerp voordat een besluit of product van de WgGW de besluitvormingskolom ingaat, is daarom e ...
help
Effect van verandering in de energie-inneming of de lichamelijke activiteit op het lichaamsgewicht : een verkenning van de literatuur rond de energiebalans [Boek]
Milder, I.E.J. \ Boer, J.M.A. \ Bemelmans, W.J.E. \ 2010
Dit briefrapport gaat in op de energiebalans, de rol van eten en bewegen bij het ontstaan van overgewicht en bij afvallen en de fysiologische mechanismen die daarop van invloed zijn. Uiteenlopende vraagstukken rond dit thema zijn wetenschappelijk uit ...
help
Risico-evaluatie van PAK in gecreosoteerd hout in één paardenstal [Boek]
Mooij, M. \ 2010
Sinds januari 2003 is de toepassing en het gebruik van gecreosoteerd hout beperkt. Om gezondheidsredenen worden sindsdien allerlei toepassingen van gecreosoteerd hout verboden, zoals in speelgoed, parken en tuinen, andere voorzieningen voor recreatie ...
help
Een toets van standaardrekenmethodes voor berekeningen aan luchtkwaliteit in de Monitoring van het NSL [Boek]
Wesseling, J. \ Nguyen, L. \ 2010
De rekenmethoden in de Monitoringtool van het ministerie van VROM geven resultaten die in lijn zijn met de wettelijk voorgeschreven standaardrekenmethoden voor luchtkwaliteit. Incidenteel komen verschillen tussen de resultaten van de rekenmethoden vo ...
help
Orale blootstelling van proefdieren aan Coxiella burnetii : literatuuronderzoek [Boek]
Geenen, P.L. \ Rotterdam, B. van \ Giessen, A.W. van de \ 2010
Voor zover bekend is de Coxiella burnetii nooit oraal toegediend bij een voor Q-koorts gevoelige diersoort. Aan het RIVM is gevraagd om een korte deskstudie uit te voeren of orale blootstelling van proefdieren inderdaad nooit heeft plaatsgevonden.
help
Programma klimaat en gezondheid van ZonMw - nut en noodzaak voor politiek Den Haag [Boek]
Schram-Bijkerk, D. \ cop. 2010
Bij beleidsmakers bestaat nog veel onduidelijkheid over de omvang van mogelijke gezondheidseffecten van klimaatverandering. Daarom kunnen zij de urgentie van het thema niet goed overzien en hebben zij het niet hoog op hun beleidsagenda staan. Het the ...
help
Vergelijking inname van nutriënten en contaminanten uit voedselconsumptiepeilingen & duplicaatvoedingen [Boek]
Büchner, F.L. \ Ocké, M.C. \ Egmond, H.P. van \ cop. 2010
Voedselconsumptiepeilingen (VCP) en onderzoek van duplicaatvoedingen zijn twee verschillende methoden om de inname van nutriënten en blootstelling aan chemische stoffen te kunnen schatten. Doel van dit onderzoek is het vergelijken van de resultaten v ...
help
Bescherming bronnen voor drinkwater : de rol van drinkwaterbedrijven [Boek]
Versteegh, J.F.M. \ 2010
Alle drinkwaterbedrijven in Nederland hebben een goed inzicht in de activiteiten en calamiteiten in de omgeving van de drinkwaterbronnen. Dit inzicht is van belang om te voorkomen dat op korte en/of lange termijn de kwaliteit van het drinkwater wordt ...
help
Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties [Boek]
Versteegh, J.F.M. \ 2009
Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila ...
help
Trend in natriuminname : resultaten van duplicaatvoedingenonderzoek 1976-2004 [Boek]
Büchner, F.L. \ Egmond, H.P. van \ Sizoo, E.A. \ 2009
In dit rapport is de ontwikkeling van de natriuminname vanaf eind jaren 70 in beeld gebracht op basis van duplicaatvoedingsonderzoek van het RIVM. De resultaten laten een daling van de natriuminname zien in de periode 1976-1984, die gevolgd wordt doo ...
help
Parasitologisch onderzoek bij vissen bestemd voor consumptie [Boek]
Franssen, F.F.J. \ Giessen, J.W.B. van der \ 2009
Toenemende consumptie van rauwe vis kan leiden tot klinische parasitaire infecties bij de mens. Om een beeld te krijgen van de parasitaire belasting van consumptievis werd besloten tot onderzoek van een aantal vissoorten bij het Nationaal Referentie ...
help
Cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzaam bodemgebruik in gebiedsontwikkeling [Boek]
Lukács, S. \ 2009
Het RIVM is bij drie Nederlandse gebiedsontwikkelingsprojecten nagegaan in hoeverre daar duurzaam bodemgebruik is toegepast. Twee van de drie projecten zijn volgens het duurzaamheidsprincipe Cradle to Cradle (C2C) ingericht (Floriade in Venlo en de n ...
help
Stofgegevensblad chloridazon [Boek]
Leeuwen, L.C. van \ 2009
Het RIVM heeft in dit rapport milieurisicogrenzen afgeleid voor het herbicide chloridazon in (drink)water. Milieurisicogrenzen zijn maximale concentraties van een stof in het milieu om mens en ecosysteem op verschillende niveaus te beschermen tegen n ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.