help
Infoblad veldwerkplaats : erosieprocessen en bufferstroken in het Heuvelland [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2017
In Zuid-Limburg, maar bijvoorbeeld ook in het Rijk van Nijmegen, zijn erosie en sedimentatie vanouds processen die bij het landschap horen. Echter, door ontginning en intensivering van het landgebruik op de plateaus en door de extremere weersomstandi ...
help
Infoblad veldwerkplaats : beheer pingoruïnes [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2017
Vooral in Drenthe, maar ook in de rest van Hoog- Nederland, komen tal van (mogelijke) pingoruïnes voor. Met behulp van geomorfologische kaarten, grondboringen, 14C-datering, organische stofgehaltemetingen en pollen- en zaden-analyses, is de geschiede ...
help
Infoblad veldwerkplaats : connectiviteit van het wad [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2017
Op de wadplaat Grienderwaard ligt al eeuwenlang het eiland Griend. Lange tijd ‘wandelde’ dit in zuidoostelijke richting en bleef ongeveer even groot. Maar door de aanleg van de Afsluitdijk en vastlegging van het eiland kalfde Griend steeds meer af. U ...
help
Infoblad veldwerkplaats : watercrassula [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2017
Steeds meer vennen in Nederland hebben te kampen met het voorkomen van Watercrassula (Crassula helmsii). Deze invasieve exoot uit Australië is via de waterplantenhandel over de hele wereld terecht gekomen. In ons klimaat verspreidt hij zich door zaad ...
help
Infoblad veldwerkplaats : stikstof overgangs- en trilvenen [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2017
Omdat er nog grote kennisleemtes waren, is in het kader van Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) begin 2015 een OBN onderzoek gestart naar de effecten van atmosferische stikstofdepositie in trilvenen (H7140A) en veenmosrietlanden ( ...
help
Infoblad veldwerkplaats : Zuid-Limburgse hellingmoerassen en kalktufbronnen [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2017
Lange tijd zijn natte gebieden in Zuid-Limburg onderbelicht gebleven. Een aantal zijn echter aangewezen als Natura2000-gebied vanwege het habitattype Kalktufbron (H7220) of Kalkmoeras (H7230). Recentelijk zijn er diverse (OBN-) onderzoeken gedaan naa ...
help
Infoblad veldwerkplaats : vochtige bossen [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2017
Vochtige bossen behoren van nature tot onze soortenrijkste bostypen, voor zowel flora als fauna. Ze zijn echter ook het meest bedreigd, omdat ze bijna allemaal zijn aangetast door verdroging, verzuring en vermesting. In hoog Nederland zijn dat grote ...
help
Infoblad veldwerkplaats : heischrale graslanden [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2017
Het habitattype Heischrale graslanden (H6230) is een prioritair habitattype waarvan de kwaliteit in veel natuurgebieden erg achteruit is gegaan door met name verzuring. Het is één van de graslanden die in het SNL-type N11.01 Droog schraalgrasland is ...
help
Infoblad veldwerkplaats : overmatige voedingsstoffen [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2017
Op veel hogere zandgronden streven natuurorganisaties naar voedselarme natuur op voormalig bemeste landbouwgronden. Door een intensief landbouwverleden is de nutriëntenvoorraad en -beschikbaarheid van deze gronden heel groot, waardoor het herstel van ...
help
Infoblad veldwerkplaats : integraal beekdalherstel [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2017
In de vorige eeuw zijn veel beken ‘genormaliseerd’ (rechtgetrokken) in het kader van grootschalige ruilverkaveling in de landbouw. Daarna is in de afgelopen decennia gewerkt aan het herstel van beken, waarbij vooral de nadruk lag op herstel en ontwik ...
help
Infoblad veldwerkplaats : kwartelkoning [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2017
De Kwartelkoning (Crex crex) staat prominent op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Deze geheimzinnige soort komt nog voor in kruidenrijke hooilanden langs rivieren en beekdalen, evenals in grootschalige akkerbouwgebieden in Groningen. Het voo ...
help
Infoblad veldwerkplaats : grote modderkruiper [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2017
De Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) heeft in Europa de hoogste beschermingsstatus. In vergelijking met de ons omringende landen is Nederland van groot belang voor deze vissoort. In de tweede helft van de 20e eeuw is de Grote modderkruiper in ...
help
Rekening houden met muggenoverlast bij inrichting en beheer van natuur [Boek]
Leeuw, C. de \ [2016]
In deze veldwerkplaats is gekeken naar de ecologische randvoorwaarden voor het voorkomen van muggen en knutten, naar inrichtingsmaatregelen om overlast te beperken en naar de effecten daarvan op muggenpopulaties. Tevens kwam ter sprake hoe je met de ...
help
Unieke 'selling points' van natuur: over ontdekken en inrichten [Boek]
Leeuw, C. de \ [2016]
Een natuurgebied kun je zo inrichten dat recreanten het natuurgebied optimaal kunnen vinden en beleven, dat ze de plekken ervaren die dit gebied uniek maken en dat ze ook weer tevreden naar huis gaan. In deze veldwerkplaats is de Amerikaanse recreati ...
help
De ecologische waarde en het beheer van sloten [Brochure]
2016
Sloten vormen in natuurgebieden een heel eigen biotoop. Sommige sloten hebben een hoge natuurwaarde, met bijzondere flora en fauna. Op voormalige landbouwgronden die in omvorming zijn naar natuur zit de belangrijkste natuurwaarde in eerste instantie ...
help
Verlanding van laagveenpetgaten [Boek]
Leeuw, C. de \ 2016
Veel petgaten (in De Wieden trekgaten geheten) in het laagveengebied zijn verland en de verlandingsvegetaties zijn verouderd. Om de veroudering van verlandingsvegetaties tegen te gaan, zijn in de afgelopen decennia veel nieuwe petgaten gegraven. Onda ...
help
Duurzame duindynamiek [Boek]
Leeuw, C. de \ 2016
Met windsleuven, kaal maken en nabeheer is in het noordwestelijk deel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (beheergebied van PWN en Natuurmonumenten) het project Noordwest Natuurkern uitgevoerd. Het doel hiervan was om de dynamiek in de zeereep e ...
help
Beheer en inrichting van mergelgroeves en kalkrotsen [Boek]
Leeuw, C. de \ 2016
In dit rapport zijn op basis van bestaande kennis en ervaringen zo concreet mogelijke adviezen geformuleerd voor inrichting en beheer van mergelgroeves en rotswanden in Zuid-Limburg.
help
Bloemenaanbod in het heidelandschap [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2016
Voor bloembezoekende insecten (zoals vlinders, bijen en zweefvliegen) is het bloemenaanbod sterk verarmd. Dit is een gevolg van de afname van kruiden in de heide en het verdwijnen van overgangen (gradiënten) van heide naar beekdalen, van akkers en va ...
help
Herstel van vochtig schraalland op voormalige landbouwgrond [Brochure]
2016
In een langgerekt gebied, ten zuiden van Vlijmen en ’s-Hertogenbosch, zijn in het kader van het LIFE+- project ‘Blues in the Marshes’ de afgelopen jaren voormalige maisakkers omgevormd naar vochtig schraalland, in combinatie met een opgave voor water ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.