Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 46

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: alle velden="Informatieblad / Alterra"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : denitrificatie in gesloten teelten [Brochure]
Zwart, K.B. \ 2005
In een deel van de Nederlandse teelten is het stikstofoverschot (het verschil tussen de hoeveelheid die op de bodem terechtkomt en die met de geoogste gewassen wordt afgevoerd) erg hoog in vergelijking met andere teelten en met andere landen in Europ ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : transities in de landbouw en veranderingen in nutriëntengebruik [Brochure]
Oenema, O. \ 2005
Forse structurele veranderingen in de landbouw in het verleden worden geanalyseerd (om van het verleden te leren) en mogelijke toekomstige structurele veranderingen worden verkend (om valkuilen te identificeren). Daarbij wordt vooral gekeken naar ver ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : monitoring nutriënten in stroomgebieden [Brochure]
Leenders, T.P. \ 2005
Het project 'Monitoring nutriënten in stroomgebieden' moet leiden tot: • Inzicht in de effecten van mestbeleid ten behoeve van de Evaluatie Mestwetgeving • Efficiënte operationele monitoringssystemen voor mestbeleid in vier proefgebieden • Een blauwd ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : regionale analyse van milieueffecten van maatregelen in de landbouw [Brochure]
Velthof, G.L. \ Vries, W. de \ Kros, J. \ 2005
In dit informatieblad worden enkele voorbeelden van berekeningen van uitspoeling van zware metalen en emissies van fijn stof en broeikasgassen in Oostelijk Brabant beschreven. De uitgangspunten en de overige resultaten, inclusief die van de drie ande ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : sturen op nitraat: ontwikkeling en toetsing van nitraatindicatoren [Brochure]
Boels, D. \ 2005
Nederland moet aan de doelstelling van EU-Nitraat Richtlijn voldoen en ondermeer een grondwaterkwaliteit realiseren die overeenkomt met een nitraatgehalte < 50 mg/l. Er is een traject ingezet om N-verliezen te beperken, maar desondanks zouden vanaf 2 ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : nitraatconcentraties naast en onder een bufferstrook [Brochure]
Heinen, M. \ Beek, C. van \ 2005
De belasting van het oppervlaktewater met nutriënten is in veel gebieden in Nederland te hoog. De afgelopen decennia zijn verschillende brongerichte maatregelen genomen om de stikstof (N) en fosfor (P) verontreiniging te verminderen, bijvoorbeeld doo ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : toepassing van een eenvoudig denitrificatiemodel [Brochure]
Assink, F. \ Heinen, M. \ 2005
Het Nederlandse mestbeleid is er op gericht om de stikstof- (N) en fosfaatemissies uit de landbouw te beperken, zodat wordt voldaan aan de milieukwaliteitsdoelstellingen voor grond- en oppervlaktewater. In veel gevallen wordt meer N aangevoerd dan he ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : sturen op nitraat: de boer als milieumanager [Brochure]
Boels, D. \ 2005
In dit infoblad wordt aangegeven op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van deze Nmin indicator om het gemiddeld nitraatgehalte van het grondwater op een landbouwbedrijf te bepalen. De basis daarvoor is een set van relaties tussen Nmin (najaar) en ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : onderzoek naar effectiviteit van bufferstroken [Brochure]
Noij, G.J. \ 2005
In oktober van 2005 is ALTERRA gestart met een groot onderzoek naar de effectiviteit van bufferstroken in Nederland. We gaan onderzoeken of bemestingsvrije perceelsranden kunnen bijdragen aan verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. De directe a ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : hoge productie en toch schoon grondwater [Brochure]
Zwart, K.B. \ 2005
In een deel van de Nederlandse bodems wordt teveel nitraat in het grondwater aangetroffen. Deze situatie doet zich onder meer voor in het Zuidoosten van het land, bij zowel de akkerbouw als de vollegrondsgroenteteelt. Na sommige teelten wordt de norm ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : incidenten dragen sterk bij aan belasting oppervlaktewater op DOVE-klei locatie [Brochure]
Salm, C. van der \ 2005
Sinds het najaar van 2002 worden in het project DOVE (Diffuse belasting oppervlakte water vanuit de veehouderij) dat uitgevoerd word in samenwerking met het WS Rivierenland en Arcadis, de nutriëntenkringloop in een graslandperceel op zware kleigrond ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : het lot van urinestikstof bij najaarsbeweiding [Brochure]
Groeningen, J.W. van \ Corré, W.J. \ Beek, C.J. van \ 2005
Urineplekken in beweid grasland zijn een grote bron van makkelijk beschikbaar N. Lokaal kunnen concentraties oplopen tot hoger dan 1000 kg N ha-1. Toch zijn er, in tegenstelling tot bij het uitrijden van mest, geen restricties aan het beweiden gedure ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : milieukundige effecten van graslandvernieuwing [Brochure]
Velthof, G.L. \ Hoving, I.E. \ Dofling, J. \ 2005
Het scheuren van grasland kan leiden tot stikstofverliezen. Bij graslandvernieuwing moet daarom de afweging worden gemaakt tussen de landbouwkundige en milieukundige gevolgen. In 2002-2004 is experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de landbouwkundige ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : toetsing van het integrale milieumodel INITIATOR2 op resultaten van referentiemodellen en meetgegevens [Brochure]
Kros, J. \ Vries, W. de \ Leeuwen, T.C. van \ 2005
In het Informatieblad "INITIATOR2" is een korte beschrijving gegeven van het model INITIATOR2. Voorbeelden van gevolgen van effecten van maatregelen zijn geïllustreerd in het Informatieblad "Regionale analyse van milieueffecten van maatregelen in de ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : INITIATOR2: instrument voor een integrale milieuanalyse van de gevolgen van aanpassingen in de landbouw op regionaal niveau [Brochure]
Vries, W. de \ Kros, J. \ Velthof, G.L. \ 2005
Binnen de LNV-onderzoeksclusters Mest en Mineralen, EHS en Vitaal landelijk gebied is een beslissingsondersteunend instrument ontwikkeld ten behoeve van integrale analyses van de mest- en ammoniakproblematiek op regionaal niveau. Dit instrument (INIT ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : verkenning van gevolgen van het nieuwe mestbeleid voor de nutriëntenbelasting van bodem en water met STONE2.2 [Brochure]
Groenendijk, P. \ Willems, W.J. \ 2005
Het stelsel van verliesnormen (MINAS) wordt vervangen door een nieuw stelsel van gebruiksnormen dat per 1 januari 2006 in werking treedt. Uitkomsten van STONE 2.2 zijn gebruikt om een globale verkenning uit te voeren van de verwachte gevolgen van het ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : EUROHARP: (3) voorspelling van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater vanuit landbouwgronden op stroomgebiedniveau met behulp van de Nederlandse methodiek NL-CAT (Nutrient Losses at CATchment scale) [Brochure]
Schoumans, O.F. \ 2005
Voor de evaluaties van het mestbeleid, emissie registraties, milieubalansen en -verkenningen en internationale nutriëntenrapportage, worden de resultaten van het nationale nutriënteninstrumentarium STONE gebruikt om de milieukundige effecten van de d ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : EUROHARP: (2) toetsing van methoden voor de voorspelling van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater op stroomgebiedniveau [Brochure]
Schoumans, O.F. \ 2005
Binnen het EU-project EUROHARP wordt nagegaan in hoeverre de verschillende type modellen geschikt zijn om de diffuse belasting van het oppervlaktewater uit het landelijke gebied te kwan-tificeren. De modellen die in het onderzoek betrokken zijn, word ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : EUROHARP: (1) modelvergelijking van methoden voor de voorspelling van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater op stroomgebiedniveau [Brochure]
Schouwmans, O.F. \ 2005
Om vast te stellen in hoeverre de in OSPAR kader afgesproken landelijke reductiedoelstellingen ten aanzien van nutriëntenemissies naar de zee worden gerealiseerd, worden door de afzonderlijke landen verschillende benaderingen gehanteerd. Met name de ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : bodemvruchtbaarheid op De Marke: ontwikkelingen bij aangepast mineralenbeheer en gevolgen voor productiviteit [Brochure]
Corre, W. \ Oenema, J. \ Verloop, K. \ Hilhorst, G.J. \ 2005
Op het Proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu 'De Marke' wordt sinds 1993 een aangepast bodem- en gewasbeheer in praktijk gebracht om op droge zandgrond aan de milieunormen te voldoen bij een gemiddelde productie-intensiteit van melk. De aanvoer ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.