help
Grondstofefficiëntie in de zuivel-, varkensvlees-, aardappel- en suikerketen [Boek]
Baltussen, W.H.M. \ Dolman, M.A. \ Hoste, R. \ Janssens, S.R.M. \ Reijs, J.W. \ Smit, A.B. \ 2016
De Nederlandse topsector Agri & Food heeft de ambitie efficiënter en duurzamer te produceren; een hogere productie met minder grondstoffen. Dit rapport beschrijft de state-of-the-art op het gebied van de duurzaamheidsprestaties van landgebruik, energ ...
help
Bouwstenen voor beleid duurzame landbouw : de rol, het instrumentarium en de monitoringstools van de provincie Noord-Holland [Boek]
Dolman, M.A. \ Reijs, J.W. \ Ruijs, M.N.A. \ Smit, A.B. \ Turenhout, M.N.J. \ 2016
help
Blauwe groei : duurzame bedrijvigheid opde Noordzee : perspectieven uit een scenarioanalyse [Boek]
Burg, Sander van den \ Bolman, Bas \ Borgstein, Marien \ Valk, Olga van der \ Vos, Birgit de \ Selnes, Trond \ 2016
Door een groeiend belang van nieuwe maritieme sectoren neemt de bestuurlijke drukte op zee toe. In dit project is een kwalitatieve scenarioanalyse uitgevoerd om te beschrijven hoe de gebeurtenissen zich in de toekomst kunnen ontvouwen, om risico’s te ...
help
Pachtnormen 2016 : berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarischebedrijfsgebouwen en agrarische woningen [Boek]
Silvis, H. J.. \ Meer, R. W. van der \ Voskuilen, M. J.. \ 2016
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft LEI Wageningen UR de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2016 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. In de meeste pachtprijsgebieden gaan de pachtnormen vrij st ...
help
Effecten van derogatie op de kosten van mestafzet [Boek]
Koeijer, Tanja de \ Luesink, Harry \ Blokland, Pieter Willem \ 2016
De Nederlandse Zuivelorganisatie en LTO Nederland hebben LEI Wageningen UR gevraagd om de effecten van het eventueel wegvallen van de derogatie op de kosten van mestafzet en de benodigde mestverwerkingscapaciteit in beeld te brengen. Inzichten zijn v ...
help
Indicatieve impact maatregelen zeebaars : een eerste indicatie van de mogelijke impact van zeebaarsbeschermende maatregelen op de Nederlandse zeevisserij [Boek]
Strietman, Wouter Jan \ Weegh, Jos op de \ 2016
help
Effect derogatie op melkveehouderij, zuivelindustrie en zuivelcomplex [Boek]
Koeijer, Tanja de \ Helming, John \ Luesink, Harry \ Verhoog, David \ 2016
help
Protocol energiemonitor glastuinbouw : vernieuwde versie tot en met 2014 [Boek]
Velden, N.J.A. van der \ 2015
Het LEI voert de Energiemonitor Glastuinbouw uit in opdracht van de Stichting Programmafonds Glastuinbouw/LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken (EZ). In de Energiemonitor Glastuinbouw wordt jaarlijks als eerste de energie-i ...
help
Opties voor beperking fosfaatproductie van de Nederlandse melkveestapel: dierrechten versus fosfaatrechten : een verkennende analyse [Boek]
Blokland, Pieter Willem \ Luesink, Harry \ Jongeneel, Roel \ Daatselaar, Co \ Koeijer, Tanja de \ 2015
Deze nota beschrijft de voor- en nadelen van het eventueel invoeren van dierrechten of fosfaatrechten in de Nederlandse melkveehouderij. Ook de effecten van de invoering van dierrechten dan wel fosfaatrechten op de doelen van de Duurzame Zuivelketen ...
help
Beleid waterkwaliteit: kosten voor de landbouw : een quick scan [Boek]
Koeijer, Tanja de \ Buurma, Jan \ Luesink, Harry \ Ruijs, Marc \ 2015
Om een goede waterkwaliteit te realiseren, is er beleid voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mest. Dit rapport brengt de belangrijkste kostenposten op basis van de bij het LEI beschikbare informatie in beeld. De netto jaarkosten van het ...
help
Effect 5e Nitraat Actie Programma op de bodembelasting : berekening bodembelasting voor berekening van de waterkwaliteit [Boek]
Koeijer, T. de \ Luesink, H. \ 2015
Uit de MAMBO-berekeningen blijkt dat door invoering van het 5e NAP het gebruik van dierlijke mest op zandgrond daalt. De grootste daling treedt in het zuidelijk zandgebied op. Daarnaast treedt er een verschuiving op van de aanwending van varkensmest ...
help
Voedselzekerheid op Bonaire, St. Eustatius en Saba : aangrijpingspunten voor de beleidsinzet van het ministerie van Economische Zaken [Boek]
Bogaardt, Marc-Jeroen \ Jong, Rosemarijn de \ Heide, Martijn van der \ 2015
help
Economische kengetallen garnalenvisserij : aanvulling op 'Expert judgement garnalenvisserij' [Boek]
Turenhout, M.N.J. \ Oostenbrugge, J.A.E. van \ Beukers, R. \ 2015
help
NSO-typering 2010-2012 : typering van agrarische bedrijven in Nederland [Boek]
Everdingen, Walter van \ 2015
Binnen de agrarische sector komen zeer uiteenlopende productiestructuren en bedrijfssystemen voor. Om de structurele kenmerken en de economische resultaten gemakkelijker te kunnen beschrijven en analyseren, is een eenduidige, homogene classificatie v ...
help
Watergebruik in de agrarische sector 2012 [Boek]
Meer, R.W. van der \ 2014
In de land- en tuinbouw wordt water gebruikt. Dit kan leidingwater zijn dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor het drenken van vee of voor het reinigen van stallen. Ook wordt er oppervlakte- of grondwater gebruikt voor bijvoorbeeld het beregenen van ge ...
help
Protocol invulling duurzaamheidsindicatoren begroting 2015 [Boek]
Blokland, Peter Willem \ Wisman, Arjan \ Jukema, Gerben \ Meer, Ruud van der \ Jager, Jakob \ 2014
Op verzoek van de Tweede Kamer worden de prestaties van het ministerie van Economische Zaken (EZ) jaarlijks gemeten op basis van indicatoren voor landbouw, tuinbouw en visserij die in de Rijksbegroting van 2015 tot uitdrukking moeten komen. De indica ...
help
Duurzaamheidsindicatoren in het Bedrijveninformatienet [Boek]
Veen, Hennie van der \ Helming, John \ Leeuwen, Ton van \ Vrolijk, Hans \ 2014
help
Energiebelasting en de glastuinbouw [Boek]
Velden, N.J.A. van der \ Smit, P.X. \ Meer, R.W. van der \ 2014
Voor de Nederlandse glastuinbouw is energie een belangrijke kostenpost. Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt zijn energiebesparing en reductie van de CO2-emissie belangrijke items. De energiebelasting (EB) op fossiele brandstoffen en elektriciteit brengt ...
help
Protocol energiemonitor glastuinbouw : versie tot en met 2013 [Boek]
Velden, N.J.A. van der \ 2014
Het LEI voert jaarlijks de Energiemonitor Glastuinbouw uit waarin de stand van de indicatoren wordt vast gesteld. Bij deze monitor behoort een Protocol. In dit Protocol zijn de definities, de conceptuele methodiek, de gebruikte databronnen en de werk ...
help
Export van kennis en technologie door het Nederlandse agrocomplex : verschijningsvormen, maatstaven en prestaties [Boek]
Berkum, S. van \ Wijnands, J. \ Pronk, B. \ 2013
Conform de EU Strategy 2020 is investeren in een kennisintensieve economie een van de speerpunten van de Nederlandse overheid teneinde overeind te blijven in de mondiale concurrentie. Dat innovatie ook in het huidige kabinetsbeleid een belangrijke pl ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.