help
Verkenning monitor MVI waterschappen : op weg naar sturen op het MVI-effect [Boek]
Valk, E. de \ Dekker, E. \ Bruggen, A. van \ Zijp, M.C. \ 2020
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een werkwijze om producten en diensten in te kopen die het milieu zo min mogelijk belasten en zo veel mogelijk positief maatschappelijk effect hebben. Om inzicht te krijgen in het effect van MVI moet deze ...
help
Zout-, suiker- en verzadigd vetgehalten in levensmiddelen : RIVM Herformuleringsmonitor 2018 [Boek]
Borg, S. ter \ Brants, H. \ Klein, R.J. de \ Toxopeus, I. \ Westenbrink, S. \ Milder, I. \ 2019
help
Ontwikkeling standaard stresstest hitte [Boek]
Nijs, T. de \ Bosch, P. \ Brand, E. \ Heusinkveld, B. \ Hoeven, F. van der \ Jacobs, C. \ Klok, L. \ Kluck, J.. \ Koekoek, A. \ Koopmans, S. \ Nieuwaal, K. van \ Ronda, R. \ Steeneveld, G. \ 2019
Door klimaatverandering stijgt de temperatuur, waardoor er meer hittegolven zijn met meer hete dagen en nachten. Alle overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) in Nederland moeten daarom vóór 2020 knelpunten van wateroverlast, hitte, droog ...
help
Risicobeoordeling vanadium in en onder fietspaden Drenthe [Boek]
Brand, E. \ Janssen, P.J.C..M. \ 2019
Staatsbosbeheer heeft in het verleden bij de aanleg van fietspaden in Drenthe materiaal gebruikt om het fietspad te verstevigen, zoals schelpen en bouwmaterialen. De twee gebruikte bouwmaterialen (Koers fietspadenmix (KFP-mix) en Duomix) bevatten het ...
help
Inventarisatie van legionellarisico’s bij afvalwaterzuiveringsinstallaties [Boek]
Bartels, A.A. \ Leerdam, R.C. van \ Lodder, W.J. \ Vermeulen, L.C. \ Berg, H.H.J.L. van den \ 2019
help
Risicogrenzen GenX (HFPO-DA) voor grond en grondwater [Boek]
Rutgers, M. \ Brand, E. \ Janssen, P.J.C.M. \ Marinković, M. \ Muller, J.J.A. \ Oomen, A.G. \ Otte, P.F. \ Swartjes, F.A. \ Verbruggen, E.J.M. \ 2019
De GenX-technologie wordt gebruikt om onder andere coatings te produceren, zoals Teflon. Hierbij komt de stof HFPO-DA (2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy) propaanzuur, of FRD902/FRD903) vrij. Deze stof is giftig en verspreidt zich naar lucht, o ...
help
De invloed van landbouwactiviteiten op bijzonder resistente bacteriën in oppervlaktewater: ESBL en AmpC-producerende E. coli [Boek]
Blaak, H. \ Kemper, M.A. \ Mannoesingh, R. \ Rijk, S.E. de \ Schijven, J.F. \ Schmitt, H. \ Roda, A.M. de \ 2019
In het algemeen komen door landbouw weinig resistente bacteriën in oppervlaktewater, zoals sloten en rivieren. Toch kunnen op sommige momenten en plaatsen grote hoeveelheden resistente bacteriën in het water terechtkomen. Dat hangt af van de hoeveelh ...
help
Antibioticaresistente bacteriën, resistentiegenen en antibioticaresiduen in mest [Boek]
Schmitt, H. \ Blaak, H. \ Hoeksma, P. \ Schans, M. van de \ Kemper, M. \ Rijk, S. de \ Roda Husman, A.M. de \ 2019
In mest blijken bacteriën voor te komen die ongevoelig (resistent) zijn voor bepaalde soorten antibiotica. Ook zijn er in mest resten van antibiotica gevonden. Mest van landbouwhuisdieren, zoals koeien en varkens, wordt gebruikt om landbouwgrond mee ...
help
Ervaringen met drinkwaterrestricties in het buitenland en verkenning van de mogelijkheden voor Nederland [Boek]
Leerdam, R.C. van \ 2019
In landen als Frankrijk, Spanje, Engeland, Zuid-Afrika en Australië komen regelmatig lange, droge periodes voor. Hierdoor ontstaan soms tekorten aan drinkwater. Om dat te voorkomen, kan de overheid of het drinkwaterbedrijf het gebruik van drinkwater ...
help
De risico’s van azijn bij de bestrijding van onkruid en groene aanslag door particulieren [Boek]
Smit, C.E. \ Montforts, M.H.M.M. \ Biesebeek, J.D. te \ Wezenbeek, J.M. \ Komen, C.M.D. \ 2019
help
Risicogrenzen voor het toepassen van PFAS-houdende grond en bagger voor akkerbouw en veeteelt [Boek]
Wintersen, A.M. \ Römkens, P.F.A.M. \ Rietra, R.P.J.J. \ Zeilmaker, M.J. \ Bokkers, B.G.H. \ Swartjes, F.A. \ 2019
Het RIVM heeft de risicogrenzen bepaald voor PFAS in grond voor de landbouwvormen akkerbouw en veeteelt. Dit is gedaan omdat er (nog) geen landelijke normen bestaan voor PFAS in grond en bagger voor deze bodemfuncties. Een aantal decentrale overheden ...
help
Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen : normvoorstellen [Boek]
Smit, C.E. \ Keijzers, R. \ 2019
Het RIVM doet voorstellen voor zogeheten indicatieve waterkwaliteitsnormen voor een aantal bestrijdingsmiddelen. Waterbeheerders meten de meeste van deze stoffen, maar er bestaan nog geen normen voor. Dit maakt het moeilijk het beleid voor de waterkw ...
help
Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen : normvoorstellen voor florasulam en indoxacarb [Boek]
Herwijnen, R. van \ Keijzers, R. \ 2018
Het RIVM stelt voor om de zogeheten indicatieve waterkwaliteitsnormen voor de bestrijdingsmiddelen florasulam en indoxacarb in water aan te passen. Deze normen geven waterbeheerders een eerste indruk of stoffen die zij in hun gebied aantreffen een re ...
help
Naar een integraal systeem voor productverbetering in Nederland : Advies van de Commissie Criteria Productverbetering [Boek]
Wilson-van den Hooven, E.C. \ Visschers, R. \ Kok, P.M.T. de \ Graaf, C. de \ Roodenburg, A.J.C. \ Wolvers, D. \ Berg, M. van den \ 2018
help
Medicijnresten, pathogenen en antibioticaresistentie in struviet uit Nederlands huishoudelijk afvalwater [Boek]
Grinten, E. van der \ Spijker, J. \ 2018
Uit rioolwaterslib kan struviet worden gewonnen, een zogeheten fosfaatmineraal. Fosfaat is een belangrijke voedingsstof voor gewassen en wordt vooral in fosfaatmijnen gewonnen. Aangezien deze voorraad eindig is, worden andere bronnen gezocht. Zo kan ...
help
Verkenning milieueffecten rubbergranulaat bij kunstgrasvelden [Boek]
Verschoor, A.J. \ Bodar, W.W.M. \ Baumann, R.A. \ 2018
Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in ...
help
Antibioticaresistente bacteriën in afvalwater en mest : workshops over mogelijke beheersmaatregelen [Boek]
Schmitt, H. \ Mennen, M.G. \ Roda Husman, A.M. de \ 2018
Via rioolwater en dierlijke mest komen bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica in bodem, lucht en water terecht. Aanvullende zuiveringstechnieken voor afvalwater en mest zouden het aantal antibioticaresistente bacteriën en restanten antibiotic ...
help
Risicobeoordeling 42 opkomende stoffen in oppervlaktewaterbronnen voor drinkwaterbereiding : probleemstoffen op basis van Protocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW [Boek]
Leerdam, R.C. van \ Janssen, P.J.C.M. \ Aa, N.G.F.M. van der \ Versteegh, J.F.M. \ 2018
Om ervoor te zorgen dat drinkwater schoon blijft, controleren waterbeheerders en drinkwaterbedrijven of ‘nieuwe’ verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater aanwezig zijn. Deze stoffen worden zo genoemd omdat het nieuw aangetroffen verontreinigi ...
help
Risicobeoordeling van GenX en PFOA in moestuingewassen in Helmond [Boek]
Boon, P.E. \ Zeilmaker, M.J. \ Mengelers, M.J.B. \ 2018
help
Ontwikkelingen in de stikstofdepositie [Boek]
Wichink Kruit, R.J. \ Pul, W.A.J. van \ 2018
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.